Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kortárs tendenciák és szemléletek a gyermekek nyelvtanulásának természetessé tétele céljából Dr. Poór Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kortárs tendenciák és szemléletek a gyermekek nyelvtanulásának természetessé tétele céljából Dr. Poór Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere."— Előadás másolata:

1 Kortárs tendenciák és szemléletek a gyermekek nyelvtanulásának természetessé tétele céljából Dr. Poór Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Győr

2 A gyermekek (nyelvi) kompetenciái és az azok kialakítását elősegítő (nyelv)pedagógiai szemléletek és módszerek

3 Mire lehet(ne) képes a nyelveket tanuló gyermek?

4   A „Közös Európai Referenciakeret: Nyelvtanulás, Nyelvtanítás, Nyelvi Értékelés” (Európa Tanács) által meghatározott kompetencia-leírások alapján írhatók le a kisgyermekkorban megkezdett idegen és második nyelv tanulás során kialakítható készség- és képességelemek és szintek

5 Mire lehet(ne) képes a nyelveket tanuló gyermek?   Az óvodás és / vagy kisiskolás korban megkezdett (heti 2-3 majd később 3-5 alkalommal) megvalósuló idegen és második nyelv tanulás reálisan az A1-es, nagy szerencsével az A2-es szintig juttatja el a gyermekeket a 8-ik iskolai évük végére.

6 Mire lehet(ne) képes a nyelveket tanuló gyermek?   Az egyes referenciakeret-szintek tovább specifikálhatók akár az A1-es szint alatt, de az A1-es és az A2-es szint felett is.   Már vannak olyan taneszköz-csomagok, amelyek az A1- szintet definiálják.

7 Milyen képességek fontosak még a nyelveket tanuló gyermek számára?

8   Az európai oktatáspolitikai prioritások tükrében megfogalmazhatók olyan kompetencia-területek, amelyek az első és a második / idegen nyelv tanulásán és tanításán keresztül is fejleszthetők, illetve azt is segítik.

9 Milyen képességek fontosak még a nyelveket tanuló gyermek számára?   Az ismeretszerzés és készségtanulás képessége;   A megszerzett ismeretek és készségek alkalmazásának képessége;   A fenti két képesség minőségére és hatékonyságára vonatkozó visszacsatolás, az önértékelés és a folyamatelemzés képessége;

10 Milyen képességek fontosak még a nyelveket tanuló gyermek számára?   Az önfejlesztési irányok, tartalmak, formák, források és időkeretek kiválasztásának és meghatározásának képessége;   A tanulás (önfejlesztés) tervezésének képessége;   A tanulás (önfejlesztés) kézbentartásának (monitorozásának) képessége

11 Milyen képességek fontosak még a nyelveket tanuló gyermek számára?   A más kultúrák megismerésének és a saját kultúra képviseletének képessége ⇩⇧ Interkulturális (kultúraközi) kommunikatív kompetencia ⇩⇧ Plurikulturalitás / Többkultúrájúság

12 Milyen képességek fontosak még a nyelveket tanuló gyermek számára?   Az interkulturális (kultúraközi) kommunikatív kompetencia és a plurikulturalitás / többkultúrájúság kialakulásának feltétele az előbbiekben említett képességek alkalmazása idegen nyelvek tanulására ⇩⇧ Plurilingvizmus / Többnyelvűség

13 Miként alakíthatók ki a nyelveket tanuló gyermekek kompetenciái? Kortárs pedagógiai törekvések / irányzatok

14 Az „iskola” és az „élet” kapcsolata Dewey, Richardson, Kilpatrick:   Közelebb hozni egymáshoz az intézményesített oktatást és a szűkebb – tágabb társadalmi és gazdasági környezetet. Pragmatizmus / utilitarizmus:   A megszerzett ismeretek és kialakított készségek (azonnali) felhasználhatóságának biztosítása  Valóságos (pedagógiai) helyzetek teremtése

15 Valószerű és valóságos (pedagógiai) helyzetek (1) Valószerű helyzetek  A tanterv / tanmenet / óraterv / tankönyv értelmében a tanuló szándékától (belső tantervétől) függetlenül kell cselekedni Valóságos helyzetek  A tanuló a saját (ön)fejlesztési programja (belső tanterve) szerint halad

16 Valószerű és valóságos (pedagógiai) helyzetek (2) Valószerű helyzetek  A pedagógus irányítja a folyamatokat   időzítés   időtartam   tartalom: ismeretek és készségek   … Valóságos helyzetek  A tanuló dönti el:   mikor   mennyi idő alatt   milyen ismereteket   milyen készségeket   milyen mélységben   milyen minőségben   milyen célból   … sajátít el

17 Valóságos (pedagógiai) helyzetek Természetes tanulási / megtapasztalási környezet biztosítása   A pedagógiai folyamatok kivitele az iskolán kívülre   A „külvilág” behozatala az iskolába   Nem didaktizált (autentikus) források és nem tanításra készült eszközök alkalmazása   Tantárgyközi / interdiszciplináris szemlélet megvalósulása

18 A tantárgyközi szemlélet Különféle tantárgyak / műveltségterületek témaköreinek, tevékenységformáinak integrálása a nyelvtanulás / nyelvtanítás folyamatába   A nyelvpedagógia és minden érintett tantárgy vagy műveltségterület szakdidaktikájának, tantárgy-pedagógiájának alapelvei egyaránt érvényesülnek.   A tantárgyközi szemléletű nyelvpedagógiai folyamatok során az integrált tantárgyakra vagy műveltségterületekre jellemző eszközök alkalmazhatók.

19 Jelmezbál - angolul Étel- és italkészítés Idegen nyelv Háztartás-ismeret Egészségtan Élelmiszerek Konyhai eszközök

20 Magyarországról - angolul Idegen nyelv Földrajz Történelem Rajz térkép

21 Valóságos (pedagógiai) helyzetek Tevékenység közben való tanulás ‘On the job learning’   Elsősorban az iskolán kívüli szakképzésben, a szakma- / hivatás-orientált személyiség- fejlesztésben ismert szemlélet   A feladatkör gyakorlása közben merülnek fel helyzetek, amelyeknek meg kell felelni   A megoldás(ok)hoz szükséges ismerete(ke)t és készsége(ke)t tevékenység közben sajátítja el a ‘jelölt’  Feladatközpontúság

22 A „feladatközpontúság” szemlélete A középpontban egy megoldandó feladat   A teljesítés (problémamegoldás) közben létező ismereteket és készségeket aktivizálunk és újakat sajátítunk el.   Ezek szerepe másodlagos a folyamatban.   Elsődleges szerepe a tevékenységnek, a tevékenység közben megvalósuló „építkezésnek” és a különböző szinteken megvalósuló kommunikációnak van  Konstruktivizmus

23 A konstruktivizmus jegyei A tanuló saját maga építi fel a saját tudását ismeret- és készségelemekből.   Magukat az ismeret- és készségelemeket is a tanuló hozza létre kutató és alkotó munkája során.   Ehhez valós (pedagógiai) helyzetekre, természetes tanulási környezetre és valós „feladatokra” van szüksége.   A tanulás / fejlődés / építkezés módját maga tapasztalja, illetve dolgozza ki.  Kognitív (nyelv)pedagógiai szemlélet (mentális módszer)

24 A humanisztikus (nyelv)pedagógia Kognitív (nyelv)pedagógiai szemlélet (mentális módszer)  Személyiségközpontúság Feszültség-mentes tanulási környezet (Krashen „érzelmi szűrő” hipotézise)   Egyéni szükségletek és igények   Tárgyalásos (tan)tervezés   Együttműködő tanulási formák kialakítása   Önszabályozó tanulás támogatása

25 A humanisztikus (nyelv)pedagógia Egyéni szükségletek és igények figyelembe vétele   Az egyéni érdeklődés   Az egyéni ‘beépített’ tanterv   Motiváltság   Sikerélmény-keresés   A sajátos nevelési (tanulási) igények (SNI) figyelembe vétele

26 A humanisztikus (nyelv)pedagógia Kooperatív / együttműködő tanulás   Tárgyalásos (tan)tervezés: Az egyéni ‘beépített’ tantervek egyeztetése csoport-szinten   Munkamegosztás   A tanulótársak egymás tanulását segítik Információs forrásként Tanulási modellként …   A más értékek szerint élők megértése (tolerancia)

27 A humanisztikus (nyelv)pedagógia Az önszabályozó tanulás   Egyéni célok elérése Egyéni „útvonalon” Egyéni ütemben Egyéni módon Egyénileg kiválasztott forrásokkal …   Saját fejlődés követése és „kézben tartása”   Reflexiók: (ön)elemzés, önértékelés  Fejlesztő értékelés

28   középpontban a folyamat   az egyes résztvevők szerepe, tevékenységük hatékonysága   a pozitívumok megerősítése   a javítható / javítandó folyamatelemek beazonosítása   a tennivalók tartalmának, irányának, ütemezésének megtárgyalása, megtervezése   csoportos, egyéni, pedagógusi visszacsatolás  Tanulási napló és portfolió (Az „Európai Nyelvtanulási Napló”, The European Language Potfolio)

29 A humanisztikus (nyelv)pedagógia A teljes személyiségre ható pedagógia  Összetett / többrétegű intelligencia   Nyelvi intelligencia   Logikus gondolkodásmód   Térérzék   Mozgásintelligencia   Zenei intelligencia   Interakciós intelligencia   Belső intelligencia   A természet megértésének intelligenciája (Gardner, 1983)

30 Kommunikatív (nyelv)pedagógia   A cselekedtető, feladatközpontú folyamatok közben interakciók egész sora valósul meg tanuló – tanuló pedagógus – tanuló tanuló – külső informátor(ok) között.   A kommunikáció során korábban nem ismert információhoz jutnak a résztvevők („információs szakadék”)   Az interakciók és a párhuzamos problémamegoldó, alkotó tevékenység során „intellektuális értéktöbblet” jön létre.

31 Pragmatizmus / utilitariazmus   A konstruktív, kommunikatív folyamatok során létrejött termék / produktum / projekt a tanuló(k) adott időszakban nyomon követhető kompetenciáiról, azok minőségéről, pragmatikus értékéről tanúskodik.   A termék / produktum / projekt értékét az határozza meg, hogy a valóságos, illetve ahhoz hasonló helyzetekben miként használható.

32 Kompetencia-központúság   A kortárs (nyelv)pedagógia célja, hogy az előbbiekben részletezett feltételeknek megfelelő pedagógiai folyamatok során alakuljon ki az elsajátított ismeretek és a kialakított készségek alkalmazásának képessége, amely új értékek megteremtésére teszi képessé a gyerekeket.

33 Preferálható módszerek és eljárások   Cselekedtető módszer (TPR)   Mozgással párosuló nyelvtanulási formák   Zenével, dallal, ritmussal segített nyelvtanulási formák   Szerepjátékok, drámajátékok, szimulációk (álarccal, bábokkal, egyéb „rekvizitumok” alkalmazásával)

34 Preferálható módszerek és eljárások   Mese- és történetalkalmazások   Mese- és történetalkotások   Más műveltségterületek módszertanára jellemző feladatok   Problémafelvetések, –megoldások   Projekt-orientált folyamatok


Letölteni ppt "Kortárs tendenciák és szemléletek a gyermekek nyelvtanulásának természetessé tétele céljából Dr. Poór Zoltán Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések