Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolaújítási kísérletek a XVII. században

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolaújítási kísérletek a XVII. században"— Előadás másolata:

1 Iskolaújítási kísérletek a XVII. században
Comenius, Apáczai

2 Történeti háttér 1492: Amerika felfedezése
 Ipar és kereskedelem fejlődése  a mezőgazdasági termelés feudális korlátai Demográfiai válság Háborúk: : az angol polgári forradalom : a 30 éves háború

3 Természettudományok Kopernikusz: heliocentrikus, napközpontú világkép
Kepler: bolygómozgás törvényei Galilei: a mechanika megalapozása kiállt a heliocentrikus világképért Newton: Fizikai világkép Modern intelligencia

4 Racionalizmus - René Descartes
Egyéni ész Módszeres kétely Deduktív gondolkodás

5 Empirizmus Francis Bacon
Érzékszervi tapasztalat Idolumok (ködképek) Induktív módszer: megfigyelés  következtetés  ellenőrzés kísérlettel

6 Comenius életét meghatározó események
Tanulmányok: Elemi ismeretek: „Cseh Testvérek” elemi iskolája Középszintű képzés: Prevov latin iskolája Felsőfokú tanulmányok: Hernborn és Heidelberg  enciklopédizmus irányzata (Alstedt), empirizmus, racionalizmus Politika: : 30 éves háború

7 Comenius oktatói munkássága
Fulnek-lelkész, tanár; Lesno -tanár, igazgató; Anglia –London; Svédország-Stockholm; Lengyelország –Lesno; Magyarország –Sárospatak; Németország-Hamburg; Hollandia-Amsterdam

8 Comenius Magyarországon 1650-1654
Lorántffy Zsuzsanna meghívása Cél: A kollégium modernizálása Összeesküvés a Habsburgok ellen 1651: ”A hétosztályos panszofikus iskola terve”

9 A panszofia és a panszofikus iskola
Panszofia: az egyetemes tudomány, a tudományok tudománya Panszofikus iskola

10 Comenius főbb művei Tankönyvek: Pedagógiai mű: Didactica Magna (1657)
Vestibulum Ianua Atrium Orbis Pictus (1658) Pedagógiai mű: Didactica Magna (1657) Filozófiai mű: Egyetemes tanácskozás (1660)

11 Comenius ember- és gyermekképe
Az ember Adottságai Eszes teremtmény Képzettség Teremtmények felett uralkodó teremtmény Erkölcsösség Teremtőjének képmása és gyönyörűségére szolgáló teremtmény Jámborság

12 Az iskolai munka megszervezése
tanév osztályrendszer tanórarendszer tanterv tanmenet felvételi vizsga

13 Oktatással kapcsolatos gondolatok
Korai oktatás – gyermekkor, reggeli órák Általános képzés – mindenki oktatható Az iskola: csendes helyen legyen kellemes hely legyen és "hozzon a szemnek gyönyörűséget" Anyanyelv szerepe az oktatásban Tanulási vágy - kérdések Mindent okain keresztül tanítsunk Fegyelmezés – testi fenyítés elvetése

14 Comenius didaktikai alapelvei
Szemléletesség Tudatosság Rendszeresség Következetesség A tananyag koncentrikus bővítése

15 Comenius iskolakoncepciója
Anyaiskola (0-6) Anyanyelvi iskola (6-12) Latin iskola (12-18) Akadémia (18-24)

16 Erdély a XVII. században
1571: Erdély önálló fejedelemség Erdély aranykora: Bethlen Gábor fejedelemsége ( ): Gazdaság fellendülése Kultúra támogatása: Gyulafehérvári kollégium Külföldi tudósok: Alstedt, Opitz

17 Apáczai Csere János Tanulmányai:
1643-ban: kolozsvári iskola (Porcsalmi András) 1644-ben a gyulafehérvári kollégium növendéke lesz: enciklopédizmus : holland egyetemeken ösztöndíjas

18 Apáczai oktatói tevékenysége
: Gyulafehérvári kollégium A bölcsesség tanulásáról: Át kell szervezni a kollégiumot Természettudományos ismeretek : Kolozsvári kollégium Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról: sok tanuló anyagi érdekből megy az iskolába sok tanító csak átmenetinek tekinti a tanítói foglalkozást

19 Magyar Enciklopédia (1653)
Alapvetés: I-V. rész: 22% Természettudományok: VI-VIII. rész: 50 % Humán tudományok: IX-X. rész: 17 % Teológia: XI. rész: 11%

20 További művei Magyar logikátska (1654)
Egy akadémia felállításának módja és formája (1658) Philosophia Naturalis

21 Felvilágosodás és iskola

22 Felvilágosodás képviselői
Komoly iskolakritika – magánnevelőség Locke – gentleman nevelése szenzualizmus tabula rasa Praktikus ismeretek = utilitarizmus Az oktatás célja: "a művelt (de nem tudós!) úriember" A művészeti nevelést (pl. zene) nem tartja fontosnak!

23 Rousseau – Emil – a boldog ember nevelése
Praktikus, gyakorlati ismeretek Kevés, de megértett ismeret Önálló gondolkodásra való nevelés A könyvek helyett érzékszervi tapasztalás A nevelő feladata: felkelteni a tanulási vágyat Életközeli szituációk teremtése A társadalmi ember számára elengedhetetlen kötelesség a munka

24 Felvilágosult abszolutizmus
Habsburg Birodalom Mária Terézia ( ) II. József ( ) Poroszország II. Frigyes ( ) Oroszország I. Péter ( ) II. Katalin ( )

25 A felvilágosult abszolutizmus oktatásügye
nagyszabású iskolareform központi közokatás-irányítás állami érdekek érvényesítése az iskola az államhatalmi kérdés utilitarizmus elve vallási türelem elve

26 Mária Terézia (1740-1780) Habsburg központosítási törekvések
"Die Schule ist und bleibt ein Politicum” 1760: Udvari Tanügyi Bizottság 1769: rendelet - királyi felségjog Oktatási reformok: 1773: a jezsuita rend feloszlatása  tanulmányi alap létrehozása Tankerületek létrehozása. Helytartótanács tanulmányi bizottsága irányító munkája

27 Felsőoktatással kapcsolatos újítások:
1769: orvosi kar felállítása - Van Swieten 1777: Nagyszombati Egyetem Budán, megalapították az Egyetemi Könyvtárat 1782: az egyetem Pestre került

28 I. Ratio Educationis (1777) rendelet
nem terjedt ki a protestáns iskolákra és az Erdélyi Nagyfejedelemségre sem. Kidolgozói: Ürményi József udvari tanügyi tanácsos Tersztyánszky Dániel, Makó Pál és Kollár Ádám

29 Nem mondta ki direkten az általános tankötelezettséget.
az iskolákban folyó oktatás-nevelés legfőbb célja: a közboldogság, a közjólét

30 Iskolarendszer alapszint: egy-, két- és háromtanítós anyanyelvű népiskola középszint: két iskolarészlegből állt: Kisgimnázium: 3 latin grammatikai osztály Nagygimnázium a 3 grammatikai osztály mellett kibővült egy retorikai és egy poétikai osztállyal. felsőfok: 2 évfolyamos akadémiai bölcselettagozat egyetem

31 Normaiskola rögzítése
Osztrák tankönyvek Határozott szervezeti kereteket és tananyagbeli tartalmakat kaptak az egyes iskolafokok Reálismeretkörök, a természetismereti tantárgyak megjelenése, új tantárgyak Gimnáziumi tantárgyak hasznosság szerinti felosztása

32 Ellentmondások a Ratio Educationis intézkedései között
A magyar nyelv nem kapott helyet a közép- és felsőfokú oktatásban. A tanítás nyelve a latin volt A német nyelv tanításának minden iskolai szinten kiemelt szerepet biztosított Nem vette figyelembe a éves korú tanulók lélektani sajátosságait. Tandíjat vezet be a gimnáziumtól kezdve

33 II. József (1780-1790) 1781- A Ratio Educationis megerősítése
Norma Regia- A Ratio érvényének kiterjesztése Erdélyre A türelmi rendelet és tanügyi következményei „közös iskolák” A nyelvrendelet és tanügyi következményei

34 II. Ratio Educationis (1806. nov. 4.)
Változások az iskolarendszerben: alsó szint: Lányok anyanyelvű iskoláztatása Az alsó fokú oktatásnak ingyenesnek kell lennie. Büntetést helyezett kilátásba azoknak a szülőknek, akik saját hibájukból nem járatják iskolába gyermekeiket.

35 középszint: legkorábban 9 éves kortól kisgimnázium (grammatikai iskola) 4 osztályos lett + 2 év humán osztály nemzetiségi és vallási türelem a német nyelv választhatóvá vált, és a magyarnak is egyre nagyobb tere nyílt.


Letölteni ppt "Iskolaújítási kísérletek a XVII. században"

Hasonló előadás


Google Hirdetések