Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus szerepek A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus szerepek A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében."— Előadás másolata:

1 Pedagógus szerepek A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

2 1. A pedagógus szerepei munkatevékenységei Kulcsszereplő Köznevelés = közszolgálat (2011. évi CXC. törv) Középpontban: gyermek, tanuló, pedagógus, szülő kötelességek, jogok egység Pedagógusi szerepek változása

3 1.1 Pedagógus kötelességei (Kt.62.§) gyerekek személyiség fejlesztése tehetség kibontakoztatása különleges bánás mód felzárkóztatás erkölcsi fejlődés, hazaszeretet családi életre nevelés környezettudatosság szülők tájékoztatása emberi jogok, méltóság tárgyilagosság, szakszerűség Alapvető feladat: nevelés oktatás + kötelessége

4 követelményhez igazodó értékelés pályaorientáció előírt (ped. prog. SzMSz) adminisztráció értekezlet, fogadóóra, ünnepségek, munkaterv programjai határidőre kötelező minősítések hivatali titok méltó magatartás együttműködés

5 Továbbképzési kötelezettség 7 évente Megszüntethető a munkaviszony felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetén felmentéssel ha: önhibájából nem vesz részt nem fejezi be a tanulmányait Első továbbképzés az első minősítés előtt! Mentesség: 55. életévét betöltött pedagógus-szakvizsga után 7 évig Visszaminősítés: ped. II., mesterped., kutatótanár fokozatból, ha a fokozatba lépés után önhibájából nem teljesíti 9. tanév végéig a továbbképzési kötelezettséget

6 Munkaidőre vonatkozó kötelezettség: Kötött munkaidő (32 óra) Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő Egyenletes terhelés tanórai és egyéb foglalkozások összmunkaidő 55-65% (24-26 óra) fennmaradó rész okató-nevelői munkával le nem kötött munkaidő: (8-6 óra) Nev –okt. előkészület tanulói felügyelet Eseti helyettesítés Egyénileg meghatározott ( 20%) Szabadon kitölthető

7 Értékelés Kulturális élet, sport, versenyek, szabadidő szervezés Tanulói önszerveződés segítése Gyermek-,ifjúságvédelem Eseti helyettesítés Ügyvitel Dokumentálás Szülőkkel kapcsolattartás

8 Osztályfőnöki munka Mentorálás Értekezletek Munkaközösség vezetés Intézményfejlesztés Környezeti nevelés Szertár fejlesztés Hangszerkarbantartás Telephelyek közötti utazás Ped. Programban meghatározott foglakozás

9 Tantárgyfelosztásban tervezhető nem tanórai foglalkozás: Szakkör, sportkör Felzárkóztató, fejlesztő Tehetségfejlesztő Napközi Tanulószoba Pályaválasztás segítése Közösségi szolgálat Diákonkormányzat Kollégium, szakkollégium Versenyek Osztályfoglalkozások (ped. program szerint)

10 Kötött munkaidő letöltése: intézményben Kollektív szerződés, vagy a munkáltató határozza meg milyen feladatot hol kell elvégezni (intézményen belül, vagy kívül) Túl munka elrendelés: ( 1 nap 2 óra, 1 héten 6 óra, eseti helyettesítés évi 30 napra )  Betöltetlen munkakör  Sikertelen nyilvános pályázat  Nincs megfelelő szakember  Váratlan helyzet

11 pedagógus munkaidő-nyilvántartást (int. vez) munkavégzés havi igazolása (int. vez) tantárgyfelosztás (illetékes tankerület vezetője + int. vez) munkaidő kedvezmény: kötött munkaidő terhére

12 1.2 A pedagógus jogai Kt. 63. § Megbecsülés, tisztelet, értékelés Ped. Prog. alapján szabad módszer, tananyagválasztás Tankönyv, segédlet választás Tárgyilagosan, sokoldalúan Hit- és erkölcstan biztosítása Saját értékrendjéhez igazodjon, de ne kényszerítse másra Információ (intézményi, fenntartói) nev. testületi jogok gyakorlása Munkakörével összefüggésben:

13 Továbbképzések Köznevelési testületek Könyvtárból a szükséges tkv, segédletek Pedagógusigazolvány KIR (nyugdíjas pedagógusra is vontkozik) Oktatási jogok biztosához forduljon

14 Nemzeti Pedagógus Kar Állami, önkormányzati köz. nev. int.-ben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként önkormányzattal köztestület Feladata: (Nkt. 4. § 15.) ellenőrzés IKSZ szervezése, működése ped.képzés jogszabályok véleményezése magasabb vezetői megbízás ajánlás adása javaslatok az okt. miniszternek Alapszabály, Kar Pedagógus Etikai Kódexe etikai eljárás folytatása tagjaival szemben

15 1.3 Nevelőtestület (ped-munkakör, felsőfokú végzettség, nevelő oktató munkát segítő munkakör) Dönt: ped.program, SZMSZ, éves munkaterv, elemzések, értékelések, beszámolók, továbbképzési terv, házirend elfogadása képviselők kiválasztása tanulók magasabb évfolyamba lépése, osztályozóvizsgára bocsátás (óraadó nem) fegyelmi ügy (óraadó nem) vezetői pályázat véleményezése Tanácskozó döntéshozó szerv

16 Nevelési-oktatási intézmény működésével iskolai felvételi követelmények meghatározása Tantárgyfelosztás elfogadása Külön megbízások elosztása után Igh. megbízás, visszavonás előtt Véleményt nyilváníthat Javaslatot tehet

17 1.4. Szakmai munkaközösség (5 pedagógus=1 1 int.=10 mk) Szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése, ellenőrzése Véleménye figyelembe vehető a ped. Minősítési eljárásban Akkor is résztvehet a belső értékelésben, ellenőrzésben, ha köz. nev. Szakértő Azonos feladatok ellátására óvodában, iskolában, kollégiumban 1 mk Mk vezetőt az intézményvezető bízza meg max. 5 évre.

18 Szakmai munkaközösség dönt:  működési rendjéről, munkaprogramjáról  szakterületén, nev. testület átruházott kérdéseiről  iskolai tanulmányi versenyek programjairól Véleményezi:  ped. munka eredményességét  javaslatot tesz a továbbfejlesztésre

19 Véleményét (szakterületét érintően) be kell szerezni:  ped. Program  továbbképzési program  oktatást, nevelést segítő eszközök, taneszközök, tkv, segédkönyv, segédlet kiválasztásánál  felvételi követelmények meghatározása  tanulmányok alatti vizsgarészek, feladatok kijelölése

20 Készítette: Tóth László Ákosné BME közoktatási vezető I. évfolyam 2. félév 2014.


Letölteni ppt "Pedagógus szerepek A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések