Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében"— Előadás másolata:

1 A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében
Pedagógus szerepek A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

2 1. A pedagógus szerepei munkatevékenységei
Kulcsszereplő Köznevelés = közszolgálat (2011. évi CXC. törv) Középpontban: gyermek, tanuló, pedagógus, szülő kötelességek, jogok egység Pedagógusi szerepek változása

3 1.1 Pedagógus kötelességei (Kt.62.§)
gyerekek személyiség fejlesztése tehetség kibontakoztatása különleges bánás mód felzárkóztatás erkölcsi fejlődés, hazaszeretet családi életre nevelés környezettudatosság szülők tájékoztatása emberi jogok, méltóság tárgyilagosság, szakszerűség Alapvető feladat: nevelés oktatás + kötelessége

4 követelményhez igazodó értékelés
pályaorientáció előírt (ped. prog. SzMSz) adminisztráció értekezlet, fogadóóra, ünnepségek, munkaterv programjai határidőre kötelező minősítések hivatali titok méltó magatartás együttműködés

5 Továbbképzési kötelezettség 7 évente Megszüntethető a munkaviszony felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetén felmentéssel ha: önhibájából nem vesz részt nem fejezi be a tanulmányait Első továbbképzés az első minősítés előtt! Mentesség: 55. életévét betöltött pedagógus-szakvizsga után 7 évig Visszaminősítés: ped. II., mesterped. , kutatótanár fokozatból , ha a fokozatba lépés után önhibájából nem teljesíti 9. tanév végéig a továbbképzési kötelezettséget

6 Munkaidőre vonatkozó kötelezettség:
Kötött munkaidő (32 óra) Egyénileg meghatározott ( 20%) Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő Egyenletes terhelés tanórai és egyéb foglalkozások összmunkaidő 55-65% (24-26 óra) fennmaradó rész okató-nevelői munkával le nem kötött munkaidő: (8-6 óra) Nev –okt. előkészület tanulói felügyelet Eseti helyettesítés Szabadon kitölthető

7 Értékelés Kulturális élet, sport, versenyek, szabadidő szervezés Tanulói önszerveződés segítése Gyermek-,ifjúságvédelem Eseti helyettesítés Ügyvitel Dokumentálás Szülőkkel kapcsolattartás

8 Osztályfőnöki munka Mentorálás Értekezletek Munkaközösség vezetés Intézményfejlesztés Környezeti nevelés Szertár fejlesztés Hangszerkarbantartás Telephelyek közötti utazás Ped. Programban meghatározott foglakozás

9 Tantárgyfelosztásban tervezhető nem tanórai foglalkozás:
Szakkör, sportkör Felzárkóztató, fejlesztő Tehetségfejlesztő Napközi Tanulószoba Pályaválasztás segítése Közösségi szolgálat Diákonkormányzat Kollégium, szakkollégium Versenyek Osztályfoglalkozások (ped. program szerint)

10 Kötött munkaidő letöltése: intézményben
Kollektív szerződés, vagy a munkáltató határozza meg milyen feladatot hol kell elvégezni (intézményen belül, vagy kívül) Túl munka elrendelés: ( 1 nap 2 óra, 1 héten 6 óra, eseti helyettesítés évi 30 napra ) Betöltetlen munkakör Sikertelen nyilvános pályázat Nincs megfelelő szakember Váratlan helyzet

11 pedagógus munkaidő-nyilvántartást (int. vez)
munkavégzés havi igazolása (int. vez) tantárgyfelosztás (illetékes tankerület vezetője + int. vez) munkaidő kedvezmény: kötött munkaidő terhére

12 Megbecsülés, tisztelet, értékelés
1.2 A pedagógus jogai Kt. 63. § Megbecsülés, tisztelet, értékelés Ped. Prog. alapján szabad módszer, tananyagválasztás Tankönyv, segédlet választás Tárgyilagosan, sokoldalúan Hit- és erkölcstan biztosítása Saját értékrendjéhez igazodjon, de ne kényszerítse másra Információ (intézményi, fenntartói) nev. testületi jogok gyakorlása Munkakörével összefüggésben:

13 Továbbképzések Köznevelési testületek Könyvtárból a szükséges tkv, segédletek Pedagógusigazolvány KIR (nyugdíjas pedagógusra is vontkozik) Oktatási jogok biztosához forduljon

14 Nemzeti Pedagógus Kar Állami, önkormányzati köz. nev. int.-ben pedagógus-munkakörben közalkalmazottként önkormányzattal köztestület Feladata: (Nkt. 4. § 15.) ellenőrzés IKSZ szervezése, működése ped.képzés jogszabályok véleményezése magasabb vezetői megbízás ajánlás adása javaslatok az okt. miniszternek Alapszabály, Kar Pedagógus Etikai Kódexe etikai eljárás folytatása tagjaival szemben

15 Dönt: ped.program, SZMSZ, éves munkaterv, elemzések, értékelések, beszámolók, továbbképzési terv, házirend elfogadása képviselők kiválasztása tanulók magasabb évfolyamba lépése, osztályozóvizsgára bocsátás (óraadó nem) fegyelmi ügy (óraadó nem) vezetői pályázat véleményezése 1.3 Nevelőtestület (ped-munkakör, felsőfokú végzettség, nevelő oktató munkát segítő munkakör) Tanácskozó döntéshozó szerv

16 Nevelési-oktatási intézmény működésével
iskolai felvételi követelmények meghatározása Tantárgyfelosztás elfogadása Külön megbízások elosztása után Igh. megbízás, visszavonás előtt Véleményt nyilváníthat Javaslatot tehet

17 1.4. Szakmai munkaközösség (5 pedagógus=1 1 int.=10 mk)
Szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése, ellenőrzése Véleménye figyelembe vehető a ped. Minősítési eljárásban Akkor is résztvehet a belső értékelésben, ellenőrzésben, ha köz. nev. Szakértő 1.4. Szakmai munkaközösség (5 pedagógus=1 1 int.=10 mk) Azonos feladatok ellátására óvodában, iskolában, kollégiumban 1 mk Mk vezetőt az intézményvezető bízza meg max. 5 évre.

18 Szakmai munkaközösség dönt:
működési rendjéről, munkaprogramjáról szakterületén, nev. testület átruházott kérdéseiről iskolai tanulmányi versenyek programjairól Véleményezi: ped. munka eredményességét javaslatot tesz a továbbfejlesztésre

19 Véleményét (szakterületét érintően) be kell szerezni:
ped. Program továbbképzési program oktatást, nevelést segítő eszközök, taneszközök, tkv, segédkönyv, segédlet kiválasztásánál felvételi követelmények meghatározása tanulmányok alatti vizsgarészek, feladatok kijelölése

20 Készítette: Tóth László Ákosné
BME közoktatási vezető I. évfolyam 2. félév 2014.


Letölteni ppt "A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések