Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KLIK az állami fenntartó Török Szabolcs tankerületi igazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KLIK az állami fenntartó Török Szabolcs tankerületi igazgató"— Előadás másolata:

1 KLIK az állami fenntartó Török Szabolcs tankerületi igazgató

2 Jogszabályok Köznevelés Nkt.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Nkt. vhr. 229/2012. (VII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról KLIK r. 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról Műk. r. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3 Jogszabályok Szakképzés Szt.
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Szaho. tv. 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról OKJ 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről Szakma- szerk. rend. 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről … SZVK-k pl. 27/2012. (VIII. 27.) NGM r szk., 37/2013. (V. 28.) EMMI r. – 144 szk.

4 Jogszabályok Gazdálkodás Áht.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról Kvtv. 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről Ávr. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Ászr. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről Korm. funk. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

5 Jogszabályok Foglalkoztatás Kjt.
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Mt. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről Kttv. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Foglalk. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

6 Jogszabályok Egyéb jogszabályok Alaptörv.
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország önkormányzatairól Kbt. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről Ket. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Felnőttk. tv. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

7 Jogszabályok KLIK A Kormány 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ évi működéséhez … kapcsolódó támogatások biztosításáról 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hivatalos Értesítő évi 47. szám

8 KLIK A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvény (átadás-átvételi törvény)

9 Átadás-átvételi megállapodások
A évi CLXXXVIII. törvény alapján a megállapodások megkötése határidőben megtörtént. Mintegy 1950 önkormányzattal kötött a KLIK megállapodást. 6 esetben született miniszteri határozat.

10 A KLIK mint fenntartó A KLIK fenntartásába jelenleg 2480 székhely intézmény, összesen 5975 intézmény/ tagintézmény tartozik. Legfőbb feladata az oktatás biztosítása. Az intézmények 49,66%-ban csak fenntartó a KLIK, míg 50,34%-ban a fenntartói feladatok mellett az intézmények működtetése is a KLIK feladata.

11 Fenntartás, működtetés, vagyonkezelés, vagyonhasználat

12 Fenntartó fogalma /Nkt. 4. § 9. pont/
Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot megszerezte vagy azzal rendelkezik, és - e törvényben foglalt esetben a működtetővel közösen - a köznevelési intézmény működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

13 Fenntartók köre /Nkt. 2. § (3)/
Köznevelési intézményt alapíthat, fenntarthat, működési engedéllyel, jogszabályi keretek között: állam, önkormányzat (óvodát) nemzetiségi önkormányzat egyházi jogi személy vallási tevékenységet végző szervezet más személy vagy szervezet

14 Fenntartói döntések /Nkt. 83. § (2) – (3)/
a köznevelési intézmény (kivéve, amit a KLIK tart fenn) létesítéséről gazdálkodási jogköréről átszervezéséről, megszüntetéséről a fenntartói jogok átadásáról az intézmény nevéről költségvetésről, térítési és tandíjak szabályairól, szociális kedvezményekről

15 Fenntartói döntések /Nkt. 83. § (2) – (3)/
osztályok, csoportok számáról az intézmény vezetőjének megbízása, visszavonásáról tantárgyfelosztás jóváhagyásáról továbbképzési program jóváhagyásáról értékeli a pedagógiai-szakmai munka eredményességét ellenőrzi: PP, SZMSZ, Házirend

16 Fenntartói feladatok Nkt. 83. § (2-3), 84. § (1), 88. § (1), 85. § (3-4) egyes cselekményeihez (intézmény átszervezése, vezetői megbízás, feladatváltozás, névhasználat) beszerzi a kötelező véleményeket új feladathoz a szükséges feltételek biztosítása a működés és engedélyezett többletszolgáltatás biztosítása értékelések nyilvánosságra hozatala egyetértés a szakértői kijelöléssel

17 Fenntartói hatáskörök
egyetértési jog (SZMSZ, Házirend, PP), ha többletfeladat jelentkezik egyetértési jog tanítási hetek 6 napra történő szervezésekor maximális csoport és osztálylétszám 20%-os megemelése másodfokú döntéshozatal (felvétel, jogviszony, kizárás, fegyelmi ügyek, jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, pl. iskolaszék)

18 Fenntartói feladatok /Nkt. vhr./
adatszolgáltatás, változás bejelentés a KIR-be köznevelés-fejlesztési terv véleményezése (önkormányzatok is) térítési és tandíj mértékének szabályozása az átlagbér alapú támogatásra, a tankönyvtámogatásra, illetve a gyermek és tanulóétkeztetéshez nyújtott támogatásra vonatkozó kérelmek benyújtására, módosítására, elbírálására, elszámolására vonatkozó szabályok

19 Fenntartói feladatok Konkrét tervezési feladatok pl.:
tehetséggondozás és felzárkóztatás, egyéni foglalkozás mindennapos testnevelés iskolai sportkör intézményrendszer formálása alapító okirat/szakmai alapdokumetum, megszüntető okirat, intézményátszervezés 16 óráig tartó foglalkozások...

20 A KLIK szervezete Központi hivatal, elnök vezeti Tankerületek
munkáltatói jogok szakmai irányítási, fenntartói feladatok (szakterületenkénti elnökhelyettesek szükségesek: szakképzés, gazdálkodás..., valamint a megyei szint megerősítése a koordinációban) működtetői feladatok Tankerületek 198 tankerület, élükön tankerületi igazgatók (járási illetékességgel), melyből: 19 megyeközponti tankerület (szakképzés, szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, kollégium) Köznevelési intézmények Intézményvezetők Pedagógusok, oktatást segítők

21 Állami intézményfenntartó központ /KLIK r. 7. § (1)/
az Intézményfenntartó Központ a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében ellátja az Nkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói feladatokat

22 Állami intézményfenntartó központ /Nkt./
gyógypedagógiai hálózatot működtet a Nemzeti pedagógus Kar működési feltételeit biztosítja Köznevelési Hídprogramba intézmény kijelölése tanköteles korú gyermekek adatainak megküldése (járási hivataltól kapja) az iskoláknak

23 Állami intézményfenntartó központ
vallásilag el nem kötelezettek oktatásáról történő gondoskodás az állami intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig a működtető által beszerzett, külön jogszabályban meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza

24 Állami intézményfenntartó központ
azon a településen, ahol legalább nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a feladat helyben történő ellátásáról

25 megszervezése a KLIK-ben
Fenntartói feladatok megszervezése a KLIK-ben A járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat. A megyeközponti tankerület a járási tankerületi feladatokon kívül a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó köznevelési intézmények, továbbá az ezen feladatokat is ellátó többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.

26 A KLIK szerepe a miniszter számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján arra jogosult egyetértését, véleményét

27 A KLIK feladata előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait érvényesíti és - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a köznevelési intézmények tevékenységében az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési előirányzatával, engedélyezett létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit

28 A KLIK tevékenysége központosítottan folytatja le a beszerzéseket
értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési tárgyú mérések, vizsgálatok lebonyolításában közreműködik a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek szervezésével összefüggő feladatokban

29 A KLIK tevékenysége közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat ellátja az Nkt.-ban és más jogszabályokban meghatározott egyéb fenntartói feladatokat közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában

30 Tankerületek feladatai /22/2013. EMMI utasítás/
közvetíti az ágazat által meghatározott szakmai elveket és szakmai koordinációt biztosít az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények felé elbírálja az iskolaszék, diákönkormányzat, szülői szervezet által a jogainak megsértése miatt benyújtott kérelmeket megszervezi és működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét képviselő útján részt vesz az intézményi tanács munkájában

31 Tankerületek feladatai
ha a köznevelési közfeladat ellátása köznevelési szerződés útján történik, gondoskodik arról, hogy a vallási, világnézeti szempontból nem elkötelezett szülőkre, gyermekekre aránytalan teher ne háruljon fenntartói ellenőrzéseket végez a köznevelési intézményekben értékeli a köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét ellenőrzi a pedagógiai program, a házirend és egyéb szabályzatok megtartását

32 Tankerületek feladatai
az érintett települési nemzetiségi és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával évente felméri a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt, az érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében a gazdálkodó szervezet irányításával ellátja a 3000 fő alatti lélekszámú településeken levő köznevelési intézmények, valamint azon 3000 fő lélekszám feletti települések köznevelési intézményeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, amelyek a működtetést nem vállalták

33 Megyeközponti tankerület, megyei illetékességgel
ellátja a fent meghatározott feladatokat a szakképző iskolák és kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálatok és gyógypedagógiai intézmények, a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények vonatkozásában ellátja az Intézményfenntartó Központ gazdasági szervezete irányításával a szakképző iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat megszervezi és működteti az utazó gyógypedagógusi hálózatot

34 Megyeközponti tankerület, megyei illetékességgel
A megyeközponti tankerület Szakképzési Osztálya megszervezi, támogatja a megyeközponti tankerület illetékességi területén működő szakképző iskolák fenntartói feladatainak ellátását, annak megvalósításához szakmai segítséget nyújt. A megyei tankerületi értekezletek szervezésével segíti a több tankerületet érintő feladatok összehangolt végrehajtását. A megyeközponti tankerület Gazdasági-ellátó Osztálya ellátja, megszervezi, támogatja és koordinálja a megye közigazgatási határán belül működő területi szervek (tankerületek) gazdasági és igazgatási feladatellátását.

35 Működtető, fenntartó /Nkt. 22. § (2)/
A köznevelési intézmény feladatainak ellátásához szükséges eszközöket, felszereléseket a fenntartó, a működtető az intézmény rendelkezésére bocsátja. Önálló költségvetéssel rendelkező intézmény a feladatainak ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A köznevelési intézmények fenntartási költségeit a fenntartó, működési költségeit a működtető által évente megállapított költségvetésben kell előirányozni.

36 Működtető /Nkt. 4. § 18. pont/ Települési önkormányzat
A saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése. 3000 fő alatti és feletti lakosságszám esetén Nkt. 74. § (4)-(7) Kötelező feladat Önként vállalt feladat

37 A működtető feladatai A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 76.§ (1) és (3) bek. Az ingatlan rendeltetésének megfelelő üzemeltetése, karbantartása. A közterhek, költségek, díjak viselése. Az ingatlan vagyonvédelme, a köznevelési feladatok megfelelő színvonalú és biztonságos ellátásához. Különösen: a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása.

38 A működtető feladatai A köznevelési intézmény épülete állagának megóvása. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége a működtetőnek, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.

39 A működtető feladatai A köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni köteles, továbbá gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről.

40 A működtető feladatai 3. Köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. 4. Feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása.

41 A működtető feladatai 5. Feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.

42 A működtető feladatai /Nkt. 84. § (2)/ A működtető (ennek hiányában a fenntartó) gondoskodik az iskolaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről.

43 A működtető feladatai A működtető feladatait bővebben a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 8. melléklete tartalmazza.

44 Működtetői jogok /Nkt. 25.§ (4), 26.§ (1)/
Egyetértési jogot gyakorol: az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépésével kapcsolatban, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul. Egyetértési jogot gyakorol: a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépésével kapcsolatban, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul.

45 Vagyonkezelés – vagyonhasználat fogalma
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására január 1-jei hatállyal a KLIK-et jelölte ki 20/2013. EMMI utasítás a KLIK szervezeti és működési szabályzatáról; 44. § (6) Vagyonkezelési főosztály feladatai, hatásköre

46 Finanszírozási feladatok /Nkt.88.§/
A köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.

47 A KLIK költségvetése SZMSZ 33. §
Költségvetését az EMMI állapítja meg központi költségvetésében elfogadott előirányzatok és az Nkt. feladat-ellátási és munkaszervezési paraméter-rendszere szerint. Gazdálkodásának alapja az EMMI által jóváhagyott elemi költségvetés + az ezt részletező belső költségvetés. A területi szerv funkcionális költségvetéssel rendelkezik. Határidők: november 30. – irányelvek március 31. – jóváhagyott intézményi gazdálkodási keret

48 Elemi költségvetés Kiadások K1 Személyi juttatások K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások

49 Elemi költségvetés Bevételek B1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek

50 Székesfehérvári tankerület
1 5 2 17 Általános iskolák: 25 székhelyintézmény 13 feladatellátási hely 492 osztály tanuló

51 Székesfehérvári tankerület
7 11 12 1 6 Középfokú Iskolák 2 Gimnáziumi képzés 79 osztályban 2278 tanuló Ebből 6 évfolyamos gimnáziumi képzésben 30 osztályban 969 diák Szakközépiskolai oktatás 298 osztályban 7802 diák Művészeti szakközépiskolai feladat 5 csoportban 113 tanuló Szakiskolai képzés 131 osztályban 3328 tanuló Speciális szakiskolai képzés 48 osztályban 432 diák HÍD II. programban részt vevők 6 osztályban 68 fő

52 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KLIK az állami fenntartó Török Szabolcs tankerületi igazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések