Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME KÖZÖKTAZÁSI VEZETŐI SZAK Sziliné Németh Tímea 2013/2014. tanév 2. félév 1. évfolyam pécsi csoport Konzulens: Gáspár János A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME KÖZÖKTAZÁSI VEZETŐI SZAK Sziliné Németh Tímea 2013/2014. tanév 2. félév 1. évfolyam pécsi csoport Konzulens: Gáspár János A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI."— Előadás másolata:

1 BME KÖZÖKTAZÁSI VEZETŐI SZAK Sziliné Németh Tímea 2013/2014. tanév 2. félév 1. évfolyam pécsi csoport Konzulens: Gáspár János A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

2 Tartalomjegyzék 1.A pedagógus kötelességei: - A pedagógus alapvető feladata - Továbbképzési kötelezettség - Munkaidőre vonatkozó kötelezettség 2.A pedagógus jogai: - A pedagógus munkaköre - A pedagógus munkaköre - Nemzeti Pedagógus Kar - Pedagógus igazolvány

3 Pedagógus kötelességei 1. A Pedagógus kötelességeit a köznevelési törvény 62.§ - a szabályozza. 62.§ - a szabályozza. 2. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,oktatása. Óvodában: az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelés. Iskolában: a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vételével. Iskolában: a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vételével.

4 Kötelessége különösen: gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról,gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, egyénileg foglalkozzon a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel,egyénileg foglalkozzon a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel, tehetségek felismerése,tehetségek felismerése, előmozdítsa erkölcsi fejlődésüket,előmozdítsa erkölcsi fejlődésüket, egymás szeretetére, tiszteletére nevelés,egymás szeretetére, tiszteletére nevelés, szülők rendszeres tájékoztatása,szülők rendszeres tájékoztatása, gyermekek test-lelki egészségének fejlesztése,gyermekek test-lelki egészségének fejlesztése, tartsa tiszteletben emberi méltóságukat és jogaikat,tartsa tiszteletben emberi méltóságukat és jogaikat,

5 Kötelessége különösen: ismereteket tárgyilagosan és sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítseismereteket tárgyilagosan és sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse kerettantervben és a pedagógiai program alapján értékelje őketkerettantervben és a pedagógiai program alapján értékelje őket továbbképzéseken részt vegyentovábbképzéseken részt vegyen megőrizze a hivatali titkotmegőrizze a hivatali titkot hivatáshoz méltó magatartást tanúsítsonhivatáshoz méltó magatartást tanúsítson együttműködjön munkatársaival és más intézményekkelegyüttműködjön munkatársaival és más intézményekkel határidőre megszerezze a kötelező minősítésekethatáridőre megszerezze a kötelező minősítéseket adminisztratív feladatokat teljesítse.adminisztratív feladatokat teljesítse.

6 Továbbképzési kötelezettség Jogszabályban meghatározottak szerint, legalább egy alkalommal.Jogszabályban meghatározottak szerint, hétévenként legalább egy alkalommal. Első továbbképzés az első minősítés előtt.Első továbbképzés az első minősítés előtt. Mentesül:Mentesül: - aki betöltötte az 55. életévét. - aki betöltötte az 55. életévét. - aki pedagógus-szakvizsgát tett. - aki pedagógus-szakvizsgát tett. Visszasorolásra kerül, aki nem teljesíti továbbképzésben való kötelezettségétVisszasorolásra kerül, aki nem teljesíti továbbképzésben való kötelezettségét.

7 Munkaidőre vonatkozó kötelesség  Teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni a köznevelési törvény keretei között.  Teljes munkaidő ötvenöt-hatvan százalékában (neveléssel- oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglakozások megtartása rendelhető el.  Az intézményvezető biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.  Az intézményvezető munkaidő nyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja.

8 A pedagógus jogai 2.A pedagógusok jogait a köznevelési törvény 63.§ - a rögzíti. A pedagógust munkakörével összefüggésben megillető jogok:  Személyét megbecsüljék,  Módszereit megválassza,  Megválassza tanulmányi eszközeit,

9 A pedagógus jogai A pedagógust munkakörével összefüggésben megillető jogok:  Saját világnézete szerint végezze nevelő munkáját,  Hozzájusson munkájához szükséges ismeretekhez, információkhoz,  Részt vegyen a pedagógiai program megalkotásában,  Szakmai egyesület tagjaként részt vegyen a testületek munkájában,  Intézmény SZMSZ-ében meghatározott eszközöket használhassa.  Oktatási jogok biztosához forduljon.

10 Nemzeti Pedagógus Kar  A Kar tagja az a pedagógus, aki a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott.  A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokkal ellátó szervezeteivel.  A Kar a feladatait országos szervi, továbbá a megyékben és a fővárosban működő területi szervei útján látja el.

11 Pedagógusi igazolvány A munkáltató a pedagógus munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelő, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő munkakörökben - kérelemre – pedagógus igazolvány kiadását kezdeményezi. Akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, az utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógus igazolvány kiadását.

12 Felhasznált irodalom 1.2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről - 62.§. - 63.§. 2. Sipos Imre: Pedagógus szerepek 2013. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében ( Felelős kiadó: dr. Bosch Márta ) / 6. oldal-13. oldal /


Letölteni ppt "BME KÖZÖKTAZÁSI VEZETŐI SZAK Sziliné Németh Tímea 2013/2014. tanév 2. félév 1. évfolyam pécsi csoport Konzulens: Gáspár János A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések