Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI"— Előadás másolata:

1 A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
BME KÖZÖKTAZÁSI VEZETŐI SZAK Sziliné Németh Tímea  2013/2014. tanév 2. félév 1. évfolyam pécsi csoport Konzulens: Gáspár János A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

2 Tartalomjegyzék A pedagógus kötelességei:
- A pedagógus alapvető feladata - Továbbképzési kötelezettség - Munkaidőre vonatkozó kötelezettség A pedagógus jogai: - A pedagógus munkaköre - Nemzeti Pedagógus Kar - Pedagógus igazolvány

3 Pedagógus kötelességei
1. A Pedagógus kötelességeit a köznevelési törvény 62.§ - a szabályozza. 2. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése,oktatása. Óvodában: az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelés. Iskolában: a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembe vételével.

4 Kötelessége különösen:
gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, egyénileg foglalkozzon a különleges bánásmódot igénylő gyermekkel, tehetségek felismerése, előmozdítsa erkölcsi fejlődésüket, egymás szeretetére, tiszteletére nevelés, szülők rendszeres tájékoztatása, gyermekek test-lelki egészségének fejlesztése, tartsa tiszteletben emberi méltóságukat és jogaikat,

5 Kötelessége különösen:
ismereteket tárgyilagosan és sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse kerettantervben és a pedagógiai program alapján értékelje őket továbbképzéseken részt vegyen megőrizze a hivatali titkot hivatáshoz méltó magatartást tanúsítson együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket adminisztratív feladatokat teljesítse.

6 Továbbképzési kötelezettség
Jogszabályban meghatározottak szerint, hétévenként legalább egy alkalommal. Első továbbképzés az első minősítés előtt. Mentesül: - aki betöltötte az 55. életévét. - aki pedagógus-szakvizsgát tett. Visszasorolásra kerül, aki nem teljesíti továbbképzésben való kötelezettségét.

7 Munkaidőre vonatkozó kötelesség
Teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidő) meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni a köznevelési törvény keretei között. Teljes munkaidő ötvenöt-hatvan százalékában (neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglakozások megtartása rendelhető el. Az intézményvezető biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között. Az intézményvezető munkaidő nyilvántartást vezet és a munkavégzést havonta igazolja.

8 A pedagógusok jogait a köznevelési törvény 63.§ - a rögzíti.
A pedagógus jogai A pedagógusok jogait a köznevelési törvény 63.§ - a rögzíti. A pedagógust munkakörével összefüggésben megillető jogok: Személyét megbecsüljék, Módszereit megválassza, Megválassza tanulmányi eszközeit,

9 A pedagógus jogai A pedagógust munkakörével összefüggésben megillető jogok: Saját világnézete szerint végezze nevelő munkáját, Hozzájusson munkájához szükséges ismeretekhez, információkhoz, Részt vegyen a pedagógiai program megalkotásában, Szakmai egyesület tagjaként részt vegyen a testületek munkájában, Intézmény SZMSZ-ében meghatározott eszközöket használhassa. Oktatási jogok biztosához forduljon.

10 Nemzeti Pedagógus Kar A Kar tagja az a pedagógus, aki a köznevelési intézményben pedagógus munkakörben történő foglalkoztatásra szóló kinevezést kapott. A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokkal ellátó szervezeteivel. A Kar a feladatait országos szervi, továbbá a megyékben és a fővárosban működő területi szervei útján látja el.

11 Pedagógusi igazolvány
A munkáltató a pedagógus munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi felelő, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő munkakörökben - kérelemre – pedagógus igazolvány kiadását kezdeményezi. Akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, az utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógus igazolvány kiadását.

12 ( Felelős kiadó: dr. Bosch Márta )
Felhasznált irodalom 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről - 62.§. - 63.§. 2. Sipos Imre: Pedagógus szerepek A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében ( Felelős kiadó: dr. Bosch Márta ) / 6. oldal-13. oldal /


Letölteni ppt "A PEDAGÓGUS KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések