Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új civilszervezeti szabályok Magyarországon, a Nemzeti Együttműködési Alap Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új civilszervezeti szabályok Magyarországon, a Nemzeti Együttműködési Alap Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes."— Előadás másolata:

1 Új civilszervezeti szabályok Magyarországon, a Nemzeti Együttműködési Alap Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

2 2 A Civil tv. széles társadalmi együttműködéssel valósult meg A jogszabály előkészítésében különleges volt, hogy számos fokozatban a nyilvánosság számára is érzékelhető módon fejlődött, alakult a tervezet szövege. A parlamenti vitában a legtöbb párt – és a bizottsági ülésen megjelenő civil szervezeti képviselők – egyaránt elismerte, hogy példaértékű és mélységű volt ez a társadalmi egyeztetési folyamat Pl. civil szervezetek és szakértők véleményeinek feldolgozása, roadshow, tárcaközi egyeztetések „….az új kormány együttműködést ajánl a társadalom minden tagjának, a civil és érdekvédelmi szervezeteknek, a gazdaság szereplőinek közös nemzeti ügyeink megoldásában.”

3 3 Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil R.) 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról (Nytv.) 5/2012. (II.16.) KIM miniszteri rendelet, a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről (NEAr.) Az új Civil tv. az állampolgárok aktivitására épülő civil szervezetek működési környezetét határozza meg.

4 4 Szervezeti formák egyesület – egyesület különös formái: szövetség, párt, szakszervezet alapítvány civil társaság – természetes személyek (már 2 fő) – nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására – közösségi célú tevékenységük összehangolására – vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják.

5 5 Fontos változás: a közhasznúság feltételrendszere Közhasznúság feltételrendszere: Éves bevétele kettő év átlagában meghaladja az 1 millió forintot, vagy Két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív, vagy A személyi jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás egynegyedét. SZJA 1 % bevétel eléri az államháztartási alrendszerekből származó támogatások nélkül számított összes bevétel 2 %-át, vagy A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét, vagy Legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét.

6 6 Civil Információs Centrumok Célja a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, államháztartási támogatások felhasználásának elősegítése. Nyilvános pályázat útján kiválasztott civil szervezetek, melyek segítséget nyújtanak az adminisztratív kötelezettségek teljesítésében (elektronikus úton is), szakmai tanácsadást végeznek közhasznúsági-, pénzügyi területen, pályázati kérdésekben.

7 7 Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) A NEA egy átlóthatóbb és kisebb adminisztratív kötöttséget jelentő civil támogatási és pályázati rendszer létrejöttét segíti elő. Új támogatási rendszer, célja a civil támogatási és a civil jelöltállítási rendszer koherens jogi rendszerben való szabályozása, az NCA-nál tisztább, átláthatóbb pályázati feltételek és testületi működés biztosítása, kisebb adminisztrációs teherrel. A NEA támogatásai a civil szervezetek működésének támogatására, a bevallott adományok után 5%-os kiegészítés biztosítására, a civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységek megvalósításához történő hozzájárulásra irányulnak.

8 8 A Tanács A NEA céljainak megvalósítására vonatkozó elvi, irányító és koordináló döntéseket a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa (Tanács) hozza meg. Kilenc főből áll: –3 tagját a civil jelöltállítási rendszeren keresztül bejelentkezett szervezetek képviseletére jogosult elektorok közvetlenül választják meg, –3 tagját az Országgyűlés az illetékes szakbizottsága útján jelöli ki, –3 tagját a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény rendelkezései szerint civil szervezetekkel megkötött stratégiai partnerségi megállapodás alapján, a szervezetek személyi javaslatára a miniszter saját hatáskörében kéri fel.

9 9 Kollégiumok Feladatai: a pályázati kiírások elkészítése, a beérkező pályázatok elbírálása, valamint a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenőrzése. Kilenc tagból állnak: –3 tagja a civil jelöltállítási rendszeren keresztül kerül megválasztásra, –3 tagot a kormányzati ágazati szakpolitikai feladatot ellátó miniszter delegál, –3 tagot pedig a miniszter saját hatáskörében jelöl ki (a minisztériummal stratégiai partnerségi megállapodást kötött civil szervezetekkel történt egyeztetést követően).

10 10 A Civil tv. 73. §-a alapján az elnevezésével, hatáskörével, elektori gyűlésekkel és tagok delegálására jogosult miniszterekkel való összefüggéseket az 5/2012. (II.16.) KIM miniszteri rendelet (NEAr.) tartalmazza Nemzeti összetartozás Kollégiuma Új nemzedékek jövőéért Kollégium Mobilitás és alkalmazkodás Kollégiuma Közösségi környezet Kollégiuma Társadalmi felelősségvállalás Kollégiuma Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumok

11 11 A Civil tv. 59. § (4) bekezdése értelmében határon túli civil szervezet csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen lehet támogatás kedvezményezettje. A Civil tv. 56. § (4) bekezdése a 8 támogatási cél közül egy esetben expressis verbis kimondja, hogy az magyarországi és határon túli civil szervezet számára együttesen is nyújtható: ez a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. A NEAr. 1 melléklete alapján minden Kollégium – így a Nemzeti összetartozás kollégiuma is – a tárgyévi támogatási forrás 6%-áról dönthet szakmai támogatás (a Civil tv.-ben meghatározott 8 támogatási cél) keretében.

12 12 Közhasznúság fel : A NEA szerepe a Kárpát- medencei összefogásban A törvény: meghatározza a határon túli civil szervezet fogalmát: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő egyesület és alapítvány; a NEA céljai közé emeli a nemzeti összetartozás erősítését is; a NEA terhére teljesíthető kifizetések között említi a hazai és határon túli rendezvények, valamint az ezeken történő részvétel támogatását

13 13 Nemzeti összetartozás Az európai integráció és a Kárpát medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek belügyminiszter, külügyminiszter, nemzeti erőforrás miniszter, Új nemzedékek jövőéért A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek nemzeti erőforrás miniszter, nemzetgazdasági miniszter vidékfejlesztési miniszter Mobilitás és alkalmazkodás Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek honvédelmi miniszter, belügyminiszter, nemzeti erőforrás miniszter, Közösségi környezet A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek nemzeti erőforrás miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter, Társadalmi felelősségvállalás Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek belügyminiszter, nemzeti erőforrás miniszter, nemzetgazdasági miniszter

14 14 KollégiumMűködési ebből adomány utáni normatív Szakmai ebből vissza- térítendő Összesen Támoga tás formája Támogat ási időszak legkésőb bi záró dátuma Nemzeti összetartozás a)-b)12% 376,6 M Ft 2% 62,7 M Ft c)-i)6% 188,3 M Ft 2% 62 778 647 Ft 18% 565 M Ft pályá zat 20.ápr Új nemzedékek jövőéért a)-b)12% 376,6 M Ft 2% 62,7 M Ft c)-i)6% 188,3 M Ft 2% 62 778 647 Ft 18% 565 M Ft pályá zat 30.ápr Mobilitás és alkalmazkodás a)-b)12% 376,6 M Ft 2% 62,7 M Ft c)-i)6% 188,3 M Ft 2% 62 778 647 Ft 18% 565 M Ft pályá zat 10.máj Közösségi környezeta)-b)12% 376,6 M Ft 2% 62,7 M Ft c)-i)6% 188,3 M Ft 2% 62 778 647 Ft 18% 565 M Ft pályá zat 20.máj Társadalmi felelősségvállalás a)-b)12% 376,6 M Ft 2% 62,7 M Ft c)-j)6% 188,3 M Ft 2% 62 778 647 Ft 18% 565 M Ft pályá zat 30.máj MINDÖSSZESEN 60% 1 883,3 M Ft 10% 313,8 M Ft 30% 941,6 M Ft 10 % 313,8 M Ft 90% 2 825 M Ft

15 15 Nemzeti Együttműködési Alap testületei megalakítása A civil jelöltállítási rendszerbe történő bejelentkezésre felhívás megjelentetése www.civil.kormany.hu/elektor a jelentkezésre, hiánypótlás teljesítésére nyitva álló határidő végewww.civil.kormany.hu/elektor 2012. március 17. –én (( 23.59)) Civil szervezetek bejelentkezése a Wekerle Sándor Alapkezelő által térítésmentesen biztosított EPER-rendszer felületen Testületi tagok megválasztása a mandátum ellenőrzését követően két lépésben, közvetlen elektori részvétel útján történik meg: szavazás – bármely Kormányablakban Az első pályázati kiírások megjelenése - a testületek megalakulását követően - március hónapban várhatók.

16 16 Nemzeti Együttműködési Alap – további lépések Elektori bejelentkezés határideje: 2012. március 17. Szimpátiaszavazás, választás a kormányablakokban: várhatóan 2012. március 19-25. között Összevont (minden kollégiumra kiterjedő) működési pályázat megjelenése: 2012. március végéig AROP képzések az ország minden megyei jogú városában – 2012. február 27- március 14. Az első pályázati kiírások megjelenése - a testületek megalakulását követően – még március hónapban várhatók.

17 17 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Az NGTT a társadalmi párbeszéd legmagasabb szintű fóruma A társadalmi egyeztetés teljesen megújult és kibővült a tudomány, a történelmi egyházak és a civil terület képviselőivel A Kormány egységes magyar nemzetben gondolkodik: - Az NGTT-ről szóló törvény kimondja, hogy a tanács, a „Nemzetpolitika területén tevékenykedő civil szervezetek (…), valamint a tudomány hazai és határon túli magyar képviselőinek részvételével működik”.

18 18 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! www.civil.kormany.hu www.civil.kormany.hu/elektor


Letölteni ppt "Új civilszervezeti szabályok Magyarországon, a Nemzeti Együttműködési Alap Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések