Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lipták Tamás Balatonboglár,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lipták Tamás Balatonboglár,"— Előadás másolata:

1 Lipták Tamás Balatonboglár, 2015.04.16.
Szervezés Lipták Tamás Balatonboglár,

2 A magyar sport szervezetrendszere
Országgyűlés Kormány Országos hatáskörű szervek (MOB, sportági szakszövetségek) Megyei- és helyi önkormányzatok, önkormányzati hatáskörű szervek (sportszövetségek) Sportegyesületek, sportszervezetek

3 Országgyűlés Megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit érintő törvényeket, határozatokat Sportörvény 2004.

4 Kormány Kialakítja a hosszú távú sportstratégiát és ennek alapján javaslatot tesz az országgyűlésnek a sporttal kapcsolatos törvények, határozatok megalkotására

5 Sportért Felelős Államtitkárság
Az EMMI egyik államtitkársága Feladata a sporttal kapcsolatos fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása és előkészítése és a sport kormányzati irányítási és intézményrendszerének kialakítása. Vezetője dr. Simicskó István

6 Magyar Olimpiai Bizottság
az Olimpiai Mozgalom és az egyetemes magyar sport fejlesztése, előmozdítása és védelme az Olimpiai Chartával és a magyar törvényekkel összhangban; az olimpiai eszme ápolása és népszerűsítése, az Olimpiai Mozgalom erősítése, különösen a fiatalok körében; a sport sajátos eszközeivel hozzájárulni a fiatal nemzedékek fizikai, szellemi és erkölcsi neveléséhez, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás elsajátításához, elősegítve ezzel egy békés, jobb világ és egészséges társadalom megteremtését, a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a becsületes játék szellemében; ösztönözni a versenysport, a szabadidősport, a fogyatékkal élők sportjának, a diák sport fejlesztését; elősegíteni az állami sportirányítással, országos sportági szakszövetségekkel és országos sportági szövetségekkel (a továbbiakban együtt: sportszövetség), sportszervezetekkel, önkormányzatokkal együttműködve a sportolók Olimpiai Játékokra és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sporteseményekre való felkészülését és azokon való részvételt; az Olimpiai Charta vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, hogy Magyarország a jövőben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sporteseménynek otthont adjon és a világ olimpiai családjának házigazdája legyen

7 Sportszövetségek országos sportági szakszövetségek
egy sportágban egy NOB által elismert sportág 2004.Stv. §20-27 sportági szövetségek nincs sportági szakszövetsége 2004.Stv. §28. szabadidősport szövetségek, fogyatékosok sportszövetségei nem feltétlenül sportágak szerint szerveződik 2004.Stv. §29. diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei diák- és főiskolai- egyetemi sport szervezésére 2004.Stv. §30

8 Magyar Triatlon Szövetség
Sportági szakszövetség A MOB tagja A Nemzetközi Triatlon Szövetség(ITU) tagja Feladata: Magyarország területén kizárólagos jelleggel szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a triatlon sportágban folyó tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet ellát a Sporttörvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében.

9 MTSZ szervezeti felépítése
Közgyűlés Alapszabály A Szakszövetség legfőbb szerve a közgyűlés, melynek működését, feladat- és hatáskörét az MTSZ Alapszabályának §12-20 határozza meg Ellenőrző testület A Szakszövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére választott testület működésé-nek főbb szabályait a MTSZ Alapszabályának §30. határozza meg Szervezeti és Működési Szabályzat Elnökség A Szakszövetség tevékenységét két közgyűlés között irányító, általános hatáskörű, közgyűlés által választott testület. Működésének főbb szabályait a MTSZ Alapszabályának §21-23 határozza meg Bizottságok Titkárság technikai, fegyelmi, szakmai, egészségügyi és doppingellenes, versenyszervező, átigazolási főtitkár, szövetségi kapitány(ok), gazdasági vezető, titkárságvezető, sportszakmai munkatárs, eseti közreműködők

10 MTSZ titkárság a közgyűlés előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos technikai és adminisztratív feladatok elvégzése; az Elnökség üléseinek technikai és adminisztratív előkészítése, a szükséges előterjesztések, dokumentumok elkészítése, illetve elkészíttetése; a Szakszövetség bizottságai adminisztratív működésének segítése; a vezető tisztségviselők munkavégzésének elősegítése; a Szakszövetség számviteli és pénzügyi feladatainak ellátása, költségvetés szerinti gazdálkodás, erről az Elnökség tájékoztatása; a Szakszövetség nyilvántartásainak vezetése; az elnökségi, bizottsági ülések, megbeszélések emlékeztetőinek elkészítése és továbbítása; a szerződéskötések, megrendelések előkészítése, a teljesítések figyelemmel kísérése, szükség szerinti intézkedés; a válogatott keretek versenyeztetése és felkészülése, adminisztratív feladatainak szervezése; számítógépes adatok archiválása, illetve iktatás, irattárazás; a Szakszövetség kiadványok, szabályzatok összeállítása, kiadása; kapcsolattartás a Szakszövetség részére szerződéses jogviszony keretében szolgáltatást végző szervezetekkel és személyekkel, valamint szakszövetségekkel, egyesületekkel, Nemzeti Triatlon Központok képviselőivel; a Szakszövetség nemzetközi tevékenységével kapcsolatos ügyek bonyolítása, a nemzetközi szövetségektől érkező dokumentumoknak az illetékes bizottsághoz, tisztségviselőhöz történő továbbítása; nemzetközi tisztségviselők, szakemberek magyarországi tartózkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, a szövetségi külföldi utazások ügyintézése; részvétel a Szakszövetség által rendezett események, versenyek szervezésében, lebonyolításában; kapcsolattartás az állami és társadalmi szervezetekkel; ügyfélszolgálati teendők ellátása; honlap kezelése; az éves és napi versenyengedélyek és regisztrációk kiadása, meghosszabbítása; versenynaptár elkészítése; mindazon egyéb feladatok ellátása, melyekkel az Elnökség megbízza

11 Megyei- és helyi önkormányzatok, önkormányzati hatáskörű szervek
Meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról Célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel Fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében Közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában 2004. Stv. §55.

12 Sportegyesületek, sportszervezetek
olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye 2004.Stv. §16-18.

13 Triatlonegyesületek jogai
részt vehet szavazati joggal a Szakszövetség közgyűlésén, határozatainak meghozatalában részt vehet a Szakszövetség tevékenységében és rendezvényein választhat és választható a Szakszövetség szerveibe észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szakszövetség, valamint szerveinek működésével kapcsolatban; továbbá betekinthet a Szakszövetség irataiba ajánlásokat tehet a Szakszövetséget, annak szerveit és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására írásban tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről a Szakszövetség közgyűlésén a közgyűlés rendje szerint felszólalhat, javaslatokat, észrevételeket tehet

14 Triatlonegyesületek kötelezettségei
a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése a Szakszövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szakszövetség szervei által hozott határozatainak a betartása, illetőleg betartásának biztosítása a Szakszövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése a sportág népszerűsítése a tagdíj határidőben történő megfizetése

15 Triatlonegyesületek és az MTSZ kapcsolata I.
Éves feladatok Licencek adatlap, sportorvosi, átigazolások Tagsági díj 5000Ft/év, tagság megerősítése, részvételi jog a Közgyűlésen Közgyűlés Felszólalási, szavazati jog Triatlon gála

16 Triatlonegyesületek és az MTSZ kapcsolata II.
Folyamatos Képzések Versenyek Hazai, nemzetközi Edzőtáborok, összetartások Válogatott sportolók ügyei

17 Triatlonegyesületek szerepe a MTSZ programjaiban
Sport XXI. program Versenyek, mennyiség-minőség után járó támogatások Héraklész program Válogatott sportolók, edzőtáborok, felmérések Ösztöndíj programok Műhelytámogatás Felzárkóztatási program

18 Egyesületek kapcsolata egymással
Szakmai Továbbképzések Edzőtáborok, versenyek, felmérések Magán Sportolók, edzők barátsága

19 Egyesületek kommunikációja
Kommunikáció az egyesületekben Szülőkkel Gyerekekkel Kommunikáció kifelé Honlap Közösségi oldalak Felszerelések

20 Élet az egyesületekben
Edzések Mennyiség/minőség aránya Visszajelzés: sportoló edző edző egyesületi vezetők Edzésen kívüli elfoglaltságok Főzések, kirándulások

21 Élethelyzetek 1. Egyik tanítványod edzéslátogatása meglehetősen alacsony, de teljesítménye, eredményei korosztályában kiemelkedőek. Többi tanítványod folyamatosan edz, de az eredmények kevésbé jönnek és már panaszkodnak. Hogyan próbálod meg kezelni a helyzetet? 2. Versenyződ kiváló alkat és edzésmunkája is megfelelő, de mégsem jönnek az eredmények . Hogyan motiválod? 3. Egyik versenyződ rokona a csapat szponzora . Milyen feszültségekhez vezethet ez hogyan kezeljük a helyzetet? 4. Hogyan támogassuk a hátrányos helyzetben lévő versenyzőt a közösség erejével? 5. Közösségi portálok építő és romboló hatása a teljesítményre. 6. Sok éven át edzett eredményes versenyződ, bejelenti, hogy más klubban folytatja a felkészülést. Békés/haragos elválás. Mit teszel, mit tehetsz? 7. Az egyik szülő mindig beleszól a fia munkájába majd egy idő után már megjegyzéseket tesz a többiekre is. Hogyan kezeled a helyzetet?

22 Kérdés Edzésnapló összeállítása Mi, hogyan?

23 Élethelyzet + Mit teszel?(válogatott szint)
1. Egyik versenyződ, a sport erkölcsi normáival nem összeegyeztethető életvitelt folytat. Mit teszel?(válogatott szint)

24 Köszönöm a figyelmet! Lipták Tamás Utánpótlás vezető, MTSZ
Mobil:


Letölteni ppt "Lipták Tamás Balatonboglár,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések