Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezetői munka éves tervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezetői munka éves tervezése"— Előadás másolata:

1 A vezetői munka éves tervezése
Mezeiné Bakóczay Hedvig Óvodavezető, közoktatási szakértő Budapest,

2 Dr. Gloviczki Zoltán államtitkár úr tanévindító kiadvány bevezetőjében megfogalmazott szavai
„Sok van, mi csodálatos” Antigonéból vett fogalommal nem dicsérni készült Szophoklész az emberiséget. A görög szó egyszerre jelent csodálatost és rémisztőt, felemelőt és kétségbeejtőt. Óvodáink előtt álló feladatokkal is így van ez: emelkedett pillanatainkban csodálatos és régen várt lépések előtt látjuk magunkat, a szürke fáradt percekben annál kevésbé. És az utóbbiak a gyakoribbak. De ne engedjünk a kísértésnek. Ne feledkezzünk meg róla, honnan indultunk, öt-tiz-húsz évi panaszokról, bosszúságokról, melyek egy részét talán a közeljövőben orvosolni sikerül.

3 Jogszabályok 2011. CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 2012. évi LXXXVI. Törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvény modósításókról

4 Hatályon kívül helyező rendelkezések alapján
3/2002. (II.15) OM rendelet a minőségbiztosításról 11/1994. MKM rendelet az intézmények működéséről 31/2005.(XII.22.) OM rendelet a névhasználatról

5 A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei
Végzettség Intézményvezetői szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat Pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg történő alkalmazás Nyilvános pályázat útján történik a kiválasztás. A pályázat mellőzhető , ha az intézményvezető megbízásával a fenntartó, nem állami fenntartású intézmény esetén a kormányhivatal és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, valamint harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a kiírás kötelező.

6 A köznevelési intézmény vezetője
Felel az intézmény szakszerű és törvényes működésért, gazdálkodásért Gyakorolja a munkáltatói jogokat Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti nem utal más hatáskörbe Felelős az intézményi szabályzatok elkészítésért Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját Képviseli az intézményt

7 Nevelési-oktatási intézmény vezetője felel
A pedagógiai munkáért A nevelőtestület vezetéséért A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítésért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, A rendelkezésre álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltétel biztosításáért A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó,méltó megszervezésért

8 Gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
Nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért Az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért Tanuló és gyermekbaleset megelőzéséért Gyermek és tanuló rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért

9 20/2012 EMMI rendelet 3. § MUNKATERV
A munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Az óvodai nevelés helyi rendjében kell meghatározni az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját Az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének az időpontját Az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek és fogadóórák időpontját Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját. Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdéseket. 5 nevelésnélküli munkanap,(7 nap) , nyári zárás, II.15. Munkaterv elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét. A munkaterv elfogadásáról a nevelőtestület dönt.

10 Köznevelési törvény 24. 20/2012 EMMI rendelet 5. § SZMSZ
Annak a meghatározását, hogy hol, milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének a rendjét Az intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladat és- hatásköröket, munkakörileírás-mintákat Az SZMSZ-ben meghatározhatók azok a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek Óvodaszék vagy szülői szervezet, közösség véleménye szükséges az elfogadáskor Nevelőtestület fogadja el Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges Az SZMSZ nyilvános

11 Házirend Köznevelési törvény 24. § 20/2012 EMMI rendelet 5. §
A gyermek távolmaradásának igazolására vonatkozó előírásokat A térítési díj visszafizetésére és befizetésére vonatkozó rendelkezéseket A gyermekek jutalmazásának elveit és formáit A fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit Óvodaszék vagy szülői szervezet, közösség véleménye szükséges az elfogadáskor Nevelőtestület fogadja el A Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges A Házirend nyilvános

12 Pedagógia program Köznevelési törvény 21. § 20/2012 EMMI rendelet 6. §
Nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, melyekből a fenntartóra többletköltség hárul a fenntartó egyetértése szükséges Pedagógiai program nyilvános Meghatározza az óvoda helyi nevelési alapelveit, értékeit, célkitűzéseit Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, melyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését

13 - a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének a formáit nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő óvoda esetén a nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat. - egészségnevelési és környezeti nevelési elvek - a gyermekek esélyegyenlőségeit szolgáló intézkedések nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket.

14 Gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 20/2012 EMMI rendelet 51
Gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok 20/2012 EMMI rendelet 51. § (6) Közoktatási törvény 24. § A beteg nem látogathatja a nevelési—oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik az elkülönítésről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a gyermek szüleit. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát.

15 Ha a gyermek a távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
5 év betöltése – kötelező napi négy óra óvodai nevelés esetén 10 napnál több igazolatlan mulasztás esetén a jegyzőt és az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti az óvoda vezetője

16 Nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok Köznevelési törvény 44. § 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet végrehajtásról (3) a KIR működtetője oktatási azonosító számot ad ki annak, aki óvodai jogviszonyban áll, akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak, akit nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmaznak Az adatszolgáltatással kapcsolatosan 5 nap a határidő (munkaviszony létrejötte vagy megszűnése esetén Természetes személy csak 1 oktatási azonosító számmal rendelkezhet X. 31 -ig

17 Az intézményvezető október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól október 15-ig statisztikai céllal adatot közöl. A közölt adatok valódiságáért az intézményvezető felel. Október között egy alkalommal kérhető a minisztertől a lezárt statisztika módosítása a fenntartó értesítése mellett.

18 Köznevelési intézmény közzétételi listája 229/2012. (VIII. 28. ) Korm
Köznevelési intézmény közzétételi listája 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet végrehajtásról 23. és 24.§ Beiratkozásra meghatározott időt, csoportok számát térítési díj mértékét Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését Nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, jelentősebb események, rendezvények időpontját (2) bekezdésben az óvodai közzétételi listán szereplő egyéb, eddig is megjelenő adatokat tartalmazza Az Oktatási Hivatal – a köznevelési intézmény kérelmére- az adatokkal feltöltött közzétételi listát elektronikus formában átadja a saját honlapon történő megjelenítése céljából.

19 Jegyzői nyilatkozat alapján történik
Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet végrehajtásról 27.§ Nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban, a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Jegyzői nyilatkozat alapján történik

20 Óvodáztatási támogatás 20/2012 EMMI rendelet 52. §
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult Akkor a gyermeknek legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről Kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan vagy igazolatlanul az óvodából mulasztott. Értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik

21 Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 229/2012. (VIII
Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 229/2012.(VIII.28.) Korm. Rendelet végrehajtásról 34.§ Az óvodaszék, annak hiányában a a szülöi szervezet (közösség) meghatározhatja a legmagasabb összeget amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni

22 Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése 20/2012. (VIII. 31
Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérése 20/2012.(VIII.31.) EMMI Rendelet 63.§ Az óvoda az óvodás gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. ( legalább kétszer, tájékoztató a gyermek fejlődéséről is megszűnt) A gyermek fejlődését nyomonkövető dokumentáció a gyermek anamnézisét, valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően.

23 Tankötelezettség Köznevelési törvény 45. §
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31 napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek , akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy évig az óvodában részesül ellátásban. A tankötelezettség kezdetéről Óvoda vezetője Ha nem járt óvodába a szakértői bizottság Óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére iskolaérettségi vizsgálat alapján szakértői bizottság dönt.

24 2012. augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltött gyermekek, tehát akik szeptember 1-je előtt születtek dátum Betöltött év feltétel Az iskolakezdés legkorábbi időpontja 6 Halasztott iskolakezdés 7 Óvodavezető döntése Legkésőbbi iskolakezdés 8 Szakértői bizottság döntése

25 Iratkezelés 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 84§. 87. § 88. § 89
Az irattári tételszám és ügykör megnevezése kapcsán átnézni, szükség szerint módosítani. A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet:nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány, Nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány Elektronikus okirat Elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ben meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány Az elektronikus okirat a miniszter által jóváhagyott rendszeralkalmazásával elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ben meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.

26 Nyomtatványok 20/2012 EMMI rendelet 88. §
a felvételi előjegyzési napló A felvételi és mulasztási napló Az óvodai csoportnapló Az óvodai törzskönyv Tankötelezettséghez szükséges szakvélemény- óvodavezető további egy év óvodai nevelésre tesz javaslatot a szakvélemény egy példányát meg kell küldeni a lakóhely szerinti jegyzőnek

27 Hibás bejegyzés 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 113. §
Áthúzással, hogy olvasható maradjon Aláírással, keltezéssel, a papíralapú nyomtatvány esetében körbélyegzővel kell hitelesíteni.

28 Továbbképzés Köznevelési törvény 62.§ (2)
Hétévenként Az első továbbképzés az első minősítés előtt kötelező Mentesül az a pedagógus, aki betöltötte az 55. életévét. ( évet betöltötte, rá nem vonatkozik) Szakvizsga utáni 7 év maradt. Az intézményvezető biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztás a nevelőtestület tagjai között

29 Névhasználat 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123. § 124.§ 125.§ 126.§
Köznevelési intézmény jogszabályi szerinti megnevezése óvoda Egyedi elnevezés Alternatív nevelési-oktatási intézménynél fel kell tüntetni az oktatási módszer nevét Tagintézmény neve két vagy három részből áll. Az első részben előtagként az intézmény hivatalos nevét utótagként a megkülönböztető megjelölést az előtaggal birtokviszonyban

30 Egészséges táplákozás Mindennapos testnevelés
Nevelési-oktatási intézmények feladatai a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 128.§ 129.§ 130. § 131.§ 132.§ Egészséges táplákozás Mindennapos testnevelés Testi, lelki egészség fejlesztése, szenvedélybetegségek, viselkedésfüggőségek megelőzése Bántalmazás, iskolai erőszak megelőzés Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás Személyi higiéné Az óvodapszichológiai feladatok a nevelési-oktatási intézményben

31 2013.IX. 01. lép hatályba, de hatással van a költségvetés tervezésére
1. számú melléklet Nevelési-oktatási intézményben alkalmazott vezetők kötelező létszáma Intézmény-vezető Intézményenként 1 Tagintézmény-vezető tagintézményenként Intézményvezető-helyettes 50 gyermeklétszám alatt - gyermek 2

32 2. számú melléklet A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma óvodatitkár Intézményenként ahol a gyermekek száma eléri a 100 főt 1 dajka csoportonként Gondozó és takarító óvodában Intézményenként, továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik óvodapszichológus 1-500 gyermek között 0,5 rendszergazda intézményként

33 5. Számú melléklet Intézményvezető heti tanóráinak száma
Óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak a száma Óvoda Vezető helyettes Legalább 450 gyermek 6 20 Gyermek 8 22 10 24 50 alatti gyermek 12 26

34 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklet Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről - óvodapszichológusi szoba

35 Egyéb Magyarország címerének elhelyezése a címtáblán kötelező
Változó munkahely helyett a konkrét cím megjelölése kinevezésekben Határozott idejű kinevezés ismét 5 évre Fegyelmi felelősségre vonás megszűnt

36 Szeptember Tanügy-igazgatási feladatok
Munkaterv és beszámoló elkészítése és leadása Csoportnaplók megnyitása Térítési díjakhoz a jogosultságok Nagycsaládosok Tartósan betegek Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak Szülői képviselők összehívása Munkáltatói feladatok Tűz, munka és balesetvédelmi oktatások Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés újraosztása Pedagógus igazolványok érvényesítése Gazdasági feladatok Tisztítószer beszerzése Pedagógiai feladatok Vezetői ellenőrzés ütemezése, megkezdése Beszoktatás tapasztalatainak értékelése


Letölteni ppt "A vezetői munka éves tervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések