Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vác, 2015. április 14. A szociális törvény változásai Gyermekvédelem 2015. Mohácsiné Dim Rita Osztályvezető Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vác, 2015. április 14. A szociális törvény változásai Gyermekvédelem 2015. Mohácsiné Dim Rita Osztályvezető Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti."— Előadás másolata:

1 Vác, április 14. A szociális törvény változásai Gyermekvédelem Mohácsiné Dim Rita Osztályvezető Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály

2 Áttekintés  A szociális segélyezési rendszer év folyamán jelentősen átalakul.  Az átalakítás célja: átláthatóbb ellátórendszer kialakítása.  Az átalakítás fő elemei: Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek Egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; Módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; Bővül az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások meghatározásában. Átalakul a finanszírozás rendszere. 2

3 Szociális ellátások változásai  március 1-jétől a szociális törvény alapján kötelező segélyek államigazgatási (járási), míg az önkormányzatok által nyújtott segélyek egységesen önkormányzati hatósági (képviselő-testületi) hatáskörbe kerülnek.  Az állam által – a járási intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások: Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 3

4 A segélyezési rendszer átalakítása (Forrás: Emberi Erőforrások Minisztériuma) Jelenlegi ellátásokAz átalakítást követő ellátások Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása – rendszeres szociális segélyAktív korúak ellátása – egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Lakásfenntartási támogatásTelepülési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Önkormányzati segélyTelepülési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás- Törvényalapján nyújtott Törvény alapján nyújtott Önk. döntésealapján nyújtott Önk. döntése alapján nyújtott

5 Az önkormányzatok által biztosított ellátások  Az önkormányzatok által biztosított ellátások összefoglaló neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  A szociális törvény a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez. 5

6 Az önkormányzatok által biztosított ellátások Vác Város Önkormányzata az eddig nyújtott támogatásokat megtartotta, ellátási formát nem szüntetett meg. 6 Önkormányzat által nyújtott támogatások elnevezése Önkormányzat által nyújtott támogatások elnevezése től Lakásfenntartási támogatás Fűtési támogatás Méltányos közgyógyellátási támogatás Gyógyszertámogatás Méltányos ápolási díjÁpolási támogatás Önkormányzati segély-Átmeneti támogatás - Temetési támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -Krízis támogatás

7 Az önkormányzatok által biztosított ellátások  Rendkívüli települési támogatás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény által szabott egyetlen kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére köteles rendkívüli települési támogatást nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet pl. betegség, haláleset, elemi kár, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, gyermek fogadásának előkészítése, nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás. 7

8 Egyéb oktatási intézményt érintő pénzbeli vagy természetbeni juttatások  Beiskolázási segély Beiskolázási segély annak a családnak állapítható meg, ahol a gyermek általános, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzati rendeletben szabályozott értékhatárt. 8 ÉvekTámogatottak száma Elutasítottak száma

9 Egyéb oktatási intézményt érintő pénzbeli vagy természetbeni juttatások  Gyermekétkeztetési térítési díj támogatás Vác Város önkormányzata az oktatási-nevelési intézményekben étkező gyermekek számára a Gyvt.-ben előírt normatív támogatáson túl a rászoruló gyermekek számára további étkezési térítési díj támogatást állapít meg annak a 18. életévet be nem töltött gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az önkormányzati rendeletben szabályozott értékhatárt. 9 ÉvekTámogatottak száma Elutasítottak száma

10 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult természetbeni kedvezmények igénybevételére.  Továbbá, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 01-jén, illetve ha a tárgyév november 01-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára, illetve a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 10

11 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 Évek Támogatottak száma Elutasítottak száma gyermekcsalád Évek0-6 év

12 Hátrányos helyzet fogalma  Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége  b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága  c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 12

13 Halmozottan hátrányos helyzet fogalma  Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az előző dián meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 13

14 Óvodáztatási támogatás  Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése.  A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke  a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapította, és  b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.  A támogatás június és december hónapban kerül folyósításra. Összege első alkalommal Ft/gyermek, ezt követően esetenként Ft/gyermek.  14

15 Óvodáztatási támogatás Évek Támogatottak számaMegszűntetés Felhasznált összeg (e ft) Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével hatályon kívül helyezésre kerülnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában kerül sor.

16 Óvodai ellátás jövőbeni változásai  A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény szeptember 01-től hatályos szabályozás szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.” 16

17 Táborok 17 Vác Város Önkormányzata által Zamárdiba szervezett táborozáson 46 hátrányos helyzetű gyermek vett részt 4 pedagógus kíséretében június ig. A gyerekek a Balaton élővilágával, természeti adottságaival ismerkedtek. A 46 gyerekből 12 látta életében először a Balatont. Az estét tábortűzzel, énekléssel, gitárzenével zárták. A gyerekek között barátságok szövődtek, míg az első napokon a hazavágyódás, most az elválás csalt könnyeket a gyerekek szemébe.

18 Váci gyerekek Csattogó-völgyben 18 Vác Városa nyári táborozást szervezett, olyan 7 és 12 év közötti gyerekek részére, akiknek családi, anyagi helyzete ezt nem tenné lehetővé. A 27 kisgyermek a Csattogó-völgyben pihenhetett, július 28- tól augusztus 1-ig. Tájékoztatom a tisztelt gyermekvédelmi felelősöket, hogy Vác Város Önkormányzata évben is biztosítja a táborozási lehetőségeket a rászoruló gyermekek részére.

19 19 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Vác, 2015. április 14. A szociális törvény változásai Gyermekvédelem 2015. Mohácsiné Dim Rita Osztályvezető Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések