Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Beszéljünk az abúzusról” konferencia 2015. 05. 21. Hazai abúzuskutatás, annak előzménye, eredménye, protokollja Zolnai Erika klinikai pszichológus DE-EK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Beszéljünk az abúzusról” konferencia 2015. 05. 21. Hazai abúzuskutatás, annak előzménye, eredménye, protokollja Zolnai Erika klinikai pszichológus DE-EK."— Előadás másolata:

1 „Beszéljünk az abúzusról” konferencia 2015. 05. 21. Hazai abúzuskutatás, annak előzménye, eredménye, protokollja Zolnai Erika klinikai pszichológus DE-EK Nyíregyháza

2 „ÉLNI NEM VISSZAÉLNI” PROGRAM Visszaélések megelőzése és kezelése az értelmi sérült emberek ellátása során Kézenfogva Alapítvány NCSZI 2006 Előzetes szükségletfelmérés – intézményi kérdőívek A regiszterben szereplő összes intézményből: 10 db lakóotthon, 2 db 30 fős intézmény, 3 db 100 körüli létszámú, és 5 db. 200 körüli, és afeletti létszámú intézmény küldte vissza azaz 20 db volt értékelhető Eredmények Minden esetben van felvilágosítás, állásfoglalás a szexualitásról és párkapcsolatokról, nincs visszaélés, és promiszkuitás és így egységes eljárás sem, azaz minden rendben van.

3 A Z ELŐADÁS CÉLJA A visszaélésekkel kapcsolatos hazai tapasztalataink bemutatása Javaslatot teszünk a visszaélések megelőzését és kezelését szolgáló intézményi protokoll kialakítására. Ismertetjük bevezetésének tapasztalatait, melyet első körben 2006 folyamán 3, majd 2007-ben 7 önként vállalkozó intézménnyel közösen végzett, csaknem három évig tartó módszertani kísérlet során szereztünk.

4 A PROJEKT ELŐZMÉNYEI A Philadelphia Alapítvány képzési moduljai (személyiségfejlesztés, szexualitás kezelése, agresszivitás kezelése, minőségfejlesztés stb.) Adaptációs és fejlesztő munkák a szexuálitás és párkapcsolatok kezelésének témájában. (Kézikönyv, cikkek, szociális szakképzés beindulása, Önvédelmi program adaptációja) Daphe I. II. projekt

5 M IRE IRÁNYUL A PROJEKT, MIT TEKINTÜNK VISSZAÉLÉSEKNEK ? Abúzus (visszaélés) – tágan értelmezett fogalom minden szexuális erőszakot, a családon belüli erőszakot, a kereskedelmi célú kizsákmányolást, az iskolán, intézményen belüli zsarnokoskodást vagy agressziót, az emberkereskedelmet, a fogyatékos személyek, kisebbségek, emigránsok, vagy egyéb hátrányos helyzetű emberekkel szemben történő visszaéléseket egyaránt.

6 F OGALMI KERETEK Abúzus formái Elkövetők – környezet, társak, gondozók, idegenek Értelmi fogyatékos személy, mint ideális áldozat Értelmi fogyatékos személy, mint elkövető A gondozási hibák, veszélyeztetés, mint abúzus

7 A SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉS MEGÍTÉLÉSE ÉRTELMI FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESETÉBEN Az értelmi fogyatékos gyermeket vagy felnőttet olyan cselekménybe kényszeríti az elkövető: Amelynek értelmét nem fogja fel, Amelyhez megalapozottan nem tud hozzájárulni, Amely egy másik személy kielégülését szolgálja anélkül, hogy abban ő érzelmileg részt tudna venni.

8 A Z INTÉZMÉNY, MINT HELYSZÍN, ÉS RIZIKÓ FAKTOR Nappali ellátás (közlekedés, család, felelősség megoszlás) Lakóotthoni elhelyezés (elszigetelődés, gondozás kontrolljának a hiánya) Intézményi elhelyezés – Rehabilitációs és ápoló gondozó célú

9 I NTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS KERETEINEK PROBLÉMÁI Elszigeteltség, szociális kontroll hiánya Gyermek és felnőtt intézmények keveredése és különbségei Vegyes profilú intézmények, eltérő ellátási igényű személyek problémái Tudatos közösségfejlesztés, közösségi terek hiányai Intim terek hiányosságai Párkapcsolatok, szexualitás megítélésének következetlenségei Bánásmód következetességének problémái

10 A Z INTÉZMÉNYI ELHELYEZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEINEK PROBLÉMÁI Alacsony presztízsű, rosszul fizetett munkakörök Túlterheltség Kiszolgáltatottság Szakmai tudatosság, team munka, esetmegbeszélések, szupervízió hiánya Bánásmód, esetkezelés következetlenségei, eszköztelenség (direkt irányítás helyett önállóság) Munkakörök, kompetenciák, felelősség pontatlan meghatározása Kiválasztás, szűrés, ellenőrzés, képzés hiányosságai

11 M EGELŐZÉS ÉS BEAVATKOZÁS Egységes eljárás, protokoll szükségessége Önvédelmi program bevezetése!!! Intézményi, gondozói felelősség Garantálható biztonság lehetősége Nehéz helyzetekre való felkészülés lehetősége Szubjektivitás helyett objektivitás

12 A PROTOKOLL BEMUTATÁSA Célkitűzés Minden olyan visszaélési esetben, amelynek értelmi fogyatékos személyek is részesei, szakszerűen irányított segítés, értékelés és jelentés történjen. A végső cél a visszaélések előfordulásának megelőzése.

13 A PROTOKOLL BEMUTATÁSA Alkalmazási terület Az eljárást nem csak szexuális erőszak esetén kell követni, hanem más visszaélési esetekben is, mint pl. agresszió, erőszak, kényszerítés valaminek a megtételére, zsarolás, lopás és vagyon elleni bűncselekmény. Ez a protokoll nem érvényes a munkatársak egymás közötti visszaéléseire. Ebben az esetben a munkahely erre vonatkozó szabályzata lép érvénybe, legalábbis, ha gondozást igénylők az ügybe semmilyen módon nem kapcsolódtak be (pl. tanú).

14 A PROTOKOLL BEMUTATÁSA Kiindulási pontok Jelentési és kivizsgálási kötelezettség minden gondozottat érintő visszaélés kapcsán A protokoll nem magára a bűnelkövetés felderítésére irányul, hanem a gondozás és a munkahelyi viszonyok helyre- állítására és javítására. A munkatársaktól elvárt, hogy ismerjék a protokollt. Másoknak betekintést kell nyújtani – a dokumentum minden gondozási egységben megtalálható. A döntési folyamatot a „Visszaélési esetek bizottsága” irányítja. Az eljárás eleget tesz a következő kívánalmaknak: körültekintés, jogi egyenlőség és az összes érintett személyes életterének a megkímélése. Az eljárásnak kimutatható következménye van, megvalósítható tanácsokat és adekvát utógondozást nyújt a feleknek. A visszaélési esetek bizottsága tanácsokat ad a vezetőnek, ami hozzájárul a megelőzéshez

15 A PROTOKOLL FOLYAMATA Bejelentés Az első intézkedés A felettes szervek (fenntartó) bevonása A visszaélési esetek bizottságának a bevonása Határidők A bejelentést követő 24 órán belül: A bejelentést követő két héten belül: A döntési folyamat főbb szempontjai A.) Abban az esetben, ha a visszaélés bizonyítást nyert. B.) Abban az esetben, ha a visszaélés gyanúja áll fenn, a döntés főbb szempontjai: C.) Mindkét esetben vizsgálandó (mit jelent a gondozottnak, a környezetnek, intézmény szerepe) Együttműködés a vezető ápoló és egy hivatalos szakértő között A kivizsgálás légköre A kivizsgálás kiterjesztése Konklúziók és tanácsok Utógondozás

16 Í RÁSBELI JELENTÉS A bejelentés következményeinek, javaslatok végrehajtásának végrehajtása Jogorvoslati lehetőség Éves jelentés Titoktartás Felelősség pontos meghatározása

17 J EGYZŐKÖNYV Bizalmas, a visszaélési esetek bizottsága számára készített jelentés Eset (3) : Intézmény (gondozási intézmény) / az áldozat nevének a kezdőbetűi / az elkövető(k) nevé(ei)nek a kezdőbetűi Bejelentés Adminisztrációs adatok: mikor / ki által / melyik gondozási intézmény / kinek a kára Az eset jellege Meghatározás: (gyanított) támadás, megerőszakolás, inceszt, (szexuális) megfélemlítés, (szexuális) kapcsolat kényszer hatása alatt, stb.; testi sértés; betörés; lopás; vagyon elleni bűncselekmény; kényszer hatása alatt történő cselekvés; stb. Az érintettek Gondozást igénylők, munkatársak, kívülállók, funkciójuk és egymással való kapcsolatuk; teljes jogú gyám / / pártfogó / gyám. Az eset tartalmi leírása A bejelentett eset rövid leírása. A bejelentés megbízhatósága

18 M ODELLKÍSÉRLETI PROGRAM BEMUTATÁSA Célok Intézményi szintű támogatást nyújtani a visszaélések kezeléséhez, protokoll bevezetéséhez (Felkészítés, bevezetés, fenntartás, ellenőrzés) A protokoll kipróbálása, adaptálása A bevezetés folyamatának kidolgozása, ellenőrzése A bevezetéshez szükséges feltételek feltárása Intézményi hatások megfigyelése

19 A VISSZAÉLÉSEK KEZELÉSÉNEK RENDSZERSZEMLÉLETŰ MODELLJE Intézményi keretek kialakítása, fejlesztése „Állásfoglalás”, „Együttélési normák”, Képzések, „Protokoll” - Intézményi stratégia kidolgozása: munkacsoport, önellenőrzés Pszichoszexuális kísérés gyakorlatának bevezetése és működtetése az egyéni esetkezelés során „Enyém a testem” Önvédelmi program Résztvevők: vezetők, technikai személyzet, gondozók, lakók, szülők, hozzátartozók, gondnokok, képviselők

20 A BEVEZETÉS TAPASZTALATAI Ellenállás, motiváció kérdése Aktív részvétel - elköteleződés, önfejlesztés, team munka fejlődése, eszközök megismerése Helyzetkép – problémák, felelősség tudatosodása Eszközök, szakmai tudatosság fejlődése

21 B EVEZETÉS TAPASZTALATAI (2) Esetmegbeszélések fontossága és szerepe, beavatkozások, eszközök fejlesztése Tűzoltó munka és prevenció versengése Rendezetlen hatalmi viszonyok a lakók között, agresszió, önagresszió Intézményi problémák leképeződése a lakók körében (következetlenség)

22 E REDMÉNYEK, SZÜKSÉGLETEK A sérült emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, önvédelem, felvilágosítás, emancipáció A szervezeti, intézményi kultúra fejlesztése – dolgozók és gondozottak Egységes irányelvek megfogalmazása az ellátás biztonságáról és minőségéről, felelősségről (szekciók munkája)

23 F ELMERÜLT PROBLÉMÁK, KÉRDÉSEK Lakók bevonása a segítésbe – kiváltságos gondozottak - visszaélés lehetősége Szervezeti – intézményi kultúra fejlesztése - etikai normák betartása a lakók és a gondozottak körében A gondozó eszköztelensége. Büntetés – visszaélés. Képzés és szupervízió Az agresszió, önagresszió kezelése és megakadályozása során milyen eszközöket lehet alkalmazni – képzés, szupervízió Egységes szemlélet és kezelés, nevelés, következetesség. Együttműködés és önellenőrzés Agresszió, auto-agresszió, mint önkifejezés és a kapcsolódás formája Gyógyszerelés szakmai protokolljának kérdése. Intézmények közötti átjárás, tovább küldés kérdése Párkapcsolatok együttélésének lehetőség

24 A SZAKMAI FÓRUM ÁLTAL JAVASOLT SZEMPONTOK A PROTOKOLL KIALAKÍTÁSÁHOZ (1) Intézményi szinten ·Tárgyi feltételek javítása ·Szabályzatok – hozzáférhetőség, átláthatóság, tartalmi ajánlások Intézményi állásfoglalást a szexualitásról, valamint az intézményi értékeket, normákat megfogalmazni a közösség bevonásával (közösségfejlesztés). Mindezekből egy intézményi stratégia is felépíthető (ütemezés, személyes felelősség, határidők hozzárendelésével stb.). A meglévő feladatok közé kell beépíteni a visszaélésekkel kapcsolatos teendőket is.

25 A SZAKMAI FÓRUM ÁLTAL JAVASOLT SZEMPONTOK A PROTOKOLL KIALAKÍTÁSÁHOZ (2) Dolgozói szinten ·Szükség van a dolgozók felkészítésére, képzésére (képzési terv készítésével): ·Konfliktuskezelési tréning, csoportfolyamatok megértése; ·Kommunikációs tréning, augmentatív kommunikációs eszközök bevezetése; ·Agresszió és viselkedészavar kezelése ·Egységes, következetes nevelési alapelvek kidolgozása és működtetése ·Szükségesek a rendszeres esetmegbeszélések és a szupervízió.

26 A SZAKMAI FÓRUM ÁLTAL JAVASOLT SZEMPONTOK A PROTOKOLL KIALAKÍTÁSÁHOZ (3) Ellátottak szintjén ·Célzott közösségépítés megvalósítása a sérültek körében – alapnormák fejlesztése: egymás tiszteletben tartása, határok betartása stb. ·Fejlesztés, egyéni szolgáltatási tervbe építve – a szexuális felvilágosítás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, szociális készségek, kommunikáció területén.

27 A Z ORSZÁGOS BEVEZETÉS FELTÉTELEI A MODELLKÍSÉRLETBEN RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK JAVASLATAI A BEVEZETÉSHEZ Felkészítő tréning fontossága - A folyamat fejlesztő hatása nélkül az eredmények formálisak lehetnek. A dokumentumok elkészítése önmagában nem elegendő, magának a protokoll intézményének a működését kell biztosítani. Motiváció és finanszírozás szükséges. Hiányában az adminisztratív formális működés csak frusztrálja az intézményeket A protokoll bevezetésével az intézmény pozitív megkülönböztetése. Elrejtés helyett korrekt kivizsgálás A programhoz módszereket és képzéseket kell kapcsolni, beavatkozások hatékonyságának növelése céljából (szexualitás, agresszió és konfliktuskezelés, kommunikáció területén) Az egyéni fejlesztési tervekben nagyobb szerepet kell kapnia a szexuális szükségleteknek, az ehhez kapcsolódó szociális készségek fejlesztésének. Az egyéni fejlesztési terveknek a szükségletek felmérésének és kifejezésének a képességeire is ki kell térni Önvédelmi program bevezetése A párkapcsolatok és gyermekvállalás kérdéseit tovább kell vitatni, és a megfelelő döntési protokollokat kidolgozni a személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében A mellékelt jogi helyzetkép szerint a jogszabályi háttér nagyrészt adott, tehát a kérdés főként szakmapolitikai és finanszírozási szinteket érint.

28 A BEVEZETÉSHEZ SZÜKSÉGES STRUKTURÁLIS, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Átfogó országos adatgyűjtés Jogszabályi háttér Visszaélési eseteket vizsgáló bizottság működési kereteinek kidolgozása, feltételek megteremtése. Szakmai standardok kidolgozása, finanszírozás hozzárendelése. A szexuális visszaélések esetén alkalmazott eljárások ellenőrzése és az adatgyűjtés megszervezése, felelősök megnevezése (Szociális és Családügyi Minisztérium) Intézmények szakmai támogatásának megszervezése és finanszírozása a protokoll folyamat bevezetésére Országos szakmai hálózatépítés, országos forrásközpont kialakítása Protokoll folyamat bevezetésének alternatív, civil szervezeti formájának kialakítása Szakmai Szövetség kialakítása a protokoll folyamat bevezetése és működtetése érdekében. A Szövetség tagjaként élvezett, szakmai minőségi védjegy elismertetése, kapcsolódó előnyök révén a pozitív diszkrimináció alkalmazása a szakszerűség elismerése és a stigmatizáló ellenérdekeltség csökkentése érdekében. Önvédelmi program bevezetése (Kézenfogva Alapítvány – szociális szakképzés) Az értelmi fogyatékos emberek szexuális nevelésének támogatása, programok fejlesztése, finanszírozása (pályázatok kiírása) A pedagógiai programok és egyéni fejlesztési tervek kiegészítése az önvédelmi készségek és szexuális nevelés feladataival.

29 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "„Beszéljünk az abúzusról” konferencia 2015. 05. 21. Hazai abúzuskutatás, annak előzménye, eredménye, protokollja Zolnai Erika klinikai pszichológus DE-EK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések