Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!)"— Előadás másolata:

1 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!)
Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. – jún.

2 "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek,
szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek és útja minden jóhoz, igazságoshoz, széphez vezet, amelynek csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedélyes és örökké való alakja." (Platón)

3 Kodályi „idézetek” „Óvodával, annak zenéjével foglakozni nem mellékes kis kérdés…országépítés! Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud: játékot, zenét, örömet…!” „…az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét… Fejleszti a közösségi érzést Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.”

4 „a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlata"
zenei értelemben a "Kodály-módszer"-ként ismert világhírű zenepedagógia Hungaricum!!!

5 Zenei anyanyelv megalapozása
(többféle értelmezés lehet) néphagyományokból való kiindulás (minden nép a saját hagyományaiból…) az anya zenei nyelve meghatározó (9 hónappal a születés előtt kezdődik) pentatónia javasolt kezdetben hogyan váljon a zeneértés (kottaolvasás…stb.) az anyanyelvévé mindenkinek!!!

6 Zenei képességek fejlesztése/1
Éneklési készség= tiszta éneklés (min. 3 év) - a gyerek utánzási vágyára épül  óvónő gyakori éneklésével motivál, az óvodában hallás után sajátíttatjuk el a dalokat - a dalkiválasztás szempontjai: megfelelő hangkészletű dalok éneklése megfelelő magasságban (d-h  c-d’) + szöveg, játék, ritmus nehézsége - a hamis éneklés javítása: okok keresése - a hang ápolása

7 Zenei képességek/2 Zenei hallási készség: aktív éneklésből
akusztikus hallás magasabb-mélyebb (kottaolvasás!) halkabb-hangosabb hangszín és hangirány belső hallás (tényleges hangrezgés nélkül létrejövő zenei kép) felismertetés, bújtatás

8 Zenei képességek/3 Ritmikai készség, ritmusérzék
- metrumérzék (érzékelhető a zene lüktetése)  egyenletes lüktetés, mérő - ritmus kiemelés  ritmus-visszhang - a mérő és ritmus kapcsolása - tempóérzék  gyorsabb-lassabb

9 Zenei képességek / 4-5-6 UI.:
Zenehallgatóvá nevelés Zenei alkotókészség kialakítása Formaérzék, motívumok UI.: A képességfejlesztés nem különül el, de mégis legyen KIEMELT ZENEI FELADAT!

10 Énekes népi játék – személyiségfejlesztés
Általános feladatok – ÓNOAP egészséges életmód (testtartás, hangszer) az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása (körjáték, ölbeli játék, kiszámoló) anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása (ritmizálás, szókincs) Zenei példákkal alátámasztani! Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása

11 Kapcsolat más tevékenységekkel
ÓNOAP szerint: Játék (minden helyzetben) Verselés, mesélés (ritmus, mondóka, vers) Ének, zene, énekes játék, gyermektánc!!! Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka (háttérzene?) Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tanulás A zenei tevékenységek kapcsolata más tevékenységekkel játék: dalos játékok, éneklés játék közben, kezdeményezés játékhelyzetből, átvezetés munka jellegű tevékenység: adott foglalkozások (csősz, béres, almaárus, stb.), általuk is végezhető tevékenységek (Én kis keretet…) megismerése tanulás: zene vagy éneklés mint motiváció kötött(ebb) tevékenységhez irodalom: dalok (megzenésített versek), mondókák szókincse testnevelés: mozgás a dalosjátékokban, éneklés/mondókázás testnevelés foglalkozás alatt (pl. egyenletes járás) matematika: kiszámolók, relációk (gyors-lassú, halk-hangos, mély-magas) környezetismeret: a zenei nevelés környezetismeretei anyagának megismerése, környezetismereti tevékenység kísérete, feldolgozása zenei tevékenységgel, természetes anyagból készült hangszerek, nemzeti hagyományok ápolása vizuális nevelés: képzelet fejlesztése (elképzelt játékkiegészítők) egészségnevelés: egészséges testtartás bábozás: magas-mély gyakorlatoknál használt bábok, bábjáték kísérete zenével, dallal

12 Neveléstörténeti értékeink
Brunszvik Teréz óvodáiban felhangzó német nyelvű dalok Bezerédi Amália első kottás daloskönyve (Flóri könyve), Kiss Áron és társai szerkesztette, többször átdolgozott dalosjátékok gyűjteménye Kerényi György által rendszerezett, Magyar Népzene Tára "Gyermekjátékok" című kötete Kodály Zoltán és Forrai Katalin mai napig ható munkássága

13 Helyi óvodai program A programok többsége
Kodály Zoltán és Forrai Katalin által teremtett hagyományokra építi a zenei nevelést, az óvodapedagógus mintaadásán túl a tervszerűséget is feltételezi.

14 Fontosak: Az élő zene, az éneklés fontossága
Az ének-zene és a hozzá kapcsolódó mozgás a mindennapok része (mindennapos tesi+ének) Tevékenységre és élményekre épülő zenei nevelés Nem a szereplés, hanem a játékok öröme a fontos. A pedagógus és a környezet modell-szerepe Az értékközvetítés és az igényes alkalmazkodás jelentősége

15 A többi tételben!!! 1. A bölcsőde – óvoda – iskola zenei egyezősége és különbsége (átmenetek) 3. Társas kapcsolatok zenei vonatkozásai (anya-óvónő, kézfogás…stb.) 4. Érzelem-élmény… 13. Az óvodapedagógus mint modell… STB.

16 Köszönöm a figyelmet! szarka.julia@gmail.com


Letölteni ppt "Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések