Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Art. 2015..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Art. 2015.."— Előadás másolata:

1 Art

2 Acélipari termékek fordított adózása - adatszolgáltatás
MOSS-rendszer Art. 10. melléklet A évi XXXIII. törvény iktatta be, X. 1-től hatályos, de az anyagi jogszabály (Áfa tv. 45/A.§) hatályba lépése miatt csak január 1-től lehet ténylegesen alkalmazni. Acélipari termékek fordított adózása - adatszolgáltatás Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés j) + Art. 31/A.§ (3)-(4) A évi XXXIII. törvény iktatta be, január 1-től hatályos.

3 Alapelvek [1.§ (3a), 2.§ (2)-(3)]
Az adóhatóság az ellenőrzése során egy adott jogviszonyt a jogviszony alanyainál csak azonosan minősíthet. Megnyílik a hazai adóztatási jog, ha a rendelkezésre álló tényeket vagy a kettős adózást kizáró egyezményt a két érintett állam eltérően értelmezi, s emiatt az ügylet adóztatása elmaradna  az adóhatóság az eset összes körülménye alapján, ill becsléssel állapítja meg az adót. Képviseleti szabályok [7.§ (1)-(2), (6)-(7)] Pontosítás: a könyvvizsgáló is nevesítésre került a képviseletre jogosultak között.

4 Egészségügyi szolgáltatási járulék törlése [20.§ (7c)]
Az adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a kötelezettséget, ha a magánszemély igazolja, hogy huzamosabb ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és a tartózkodási helye szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

5 Bejelentési szabályok I.
EKAER – [22/E.§ (1)-(11)] – „A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség” Külföldi adóalany mentesül a bejelentkezési kötelezettség alóli, ha helyette az adóraktár üzemeltetője teljesíti a Közösségen belüli adómentes értékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségeket [20/B.§ (4)] lásd még: Áfa tv. 89/A.§, és 8. sz. melléklete Az adóraktár üzemeltetője ezen minőségét az áfa-nyilatkozatok között jelenti be [22.§ (1) j)]. A bevallás kijavítása iránti kérelem a helyére került: Art. 34/A.§  Art. 22.§ (17) módosítható: adókötelessé tétel, alanyi mentesség, különleges adózás (pl. árrés), általános szabályok választása, pénzforgalmi elszámolás.

6 Bejelentési szabályok II.
Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automaták üzemeltetői az értékesítés megkezdéséről, az értékesítési tevékenység megszüntetéséről, illetve a külön jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkező bármely változás esetén. elektronikus úton bejelentést tesznek az állami adóhatósághoz [22/D.]. Az állami adóhatóság az automata berendezést nyilvántartásba veszi, annak regisztrációs számáról az adózót elektronikus úton értesíti. Igazgatási szolgáltatási díj köteles! ( Ft) Azon adózok, akik január 1-jén élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezést üzemeltetnek, a bejelentési kötelezettségüknek március 31-ig kell eleget tenniük. [204. §]

7 Munkáltatói adó-megállapítás [27.§ (4)]
A munkáltató az adóalapot, adót az adóévet követő április 30-ig állapítja meg (május 20. helyett), és az adóévet követő május 20-ig továbbítja az adóhatósághoz (június 10. helyett)! Átmeneti szabály: 2015-ben már alkalmazni kell!

8 Áfa-bevallás Tevékenységüket kezdő adózók havi áfa bevallásra kötelezettek! [1. mell. I/B/3/an)] Éves bevalló akkor lehet az adózó, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányos éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és az ÁFA törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal [1. mell. I/B/3/ac)] Belföldi összesítő nyilatkozat A kötelezettséget keletkeztető összeghatár 2 millió forintról 1 millió forintra csökken [31/B.§ (1)-(5)], kötelezett adózó, választása szerint, valamennyi számlája adatáról szolgáltathat adatot [31/B.§ (10)].

9 `08-as bevallás adatköre bővül [31.§ (2) 25a-c.]
Jogharmonizációs célú módosítás: az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére vezető tisztségviselői jogviszonyával összefüggésben fizetett tiszteletdíj összege, az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő biztosítói teljesítés, az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére ingatlan birtoklásának, használatának átengedéséből és hasznainak szedéséből, az ingatlan feletti rendelkezési jog gyakorlásából származó jövedelemmel összefüggésben kifizetett bevétel (jövedelem).

10 Szerződéses partnerek tájékoztatása [97.§ (3a)]
Telekommunikációs cégek adatszolgáltatása [52.§ (22)] Megkeresésre a megkereséstől számított 15 napon belül – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybevevő személyhez nem köthető módon – kötelesek adatot szolgáltatni az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtójáról és az internetes vásárlások forgalmi adatairól. Szerződéses partnerek tájékoztatása [97.§ (3a)] Ha az adóhatóság több adózót érintő olyan szerződéses kapcsolatot észlel, amellyel összefüggésben adókijátszást állapít meg vagy valószínűsít, az érintett adózót a rendeltetésszerű joggyakorlás előmozdítása érdekében tájékoztathatja más adózók vonatkozásában észlelt tényekről, körülményekről.  utóbb a bíróságon nem hivatkozhat jóhiszeműségre, illetve arra, hogy „nem tudott és nem is kellett tudnia” a partner jogsértő magatartásáról.

11 Szankciók A hatósági eljárás lefolytatásának akadályozásáért is ki lehet szabni a mulasztási bírságot [172.§ (1) l)]. Az eljárás akadályozásának ismételt elkövetéséért a mulasztási bírság összege 1 millió forint is lehet [172.§ (1a)]. + EKAER

12 Kárenyhítés az ukrajnai helyzet kapcsán [176/A.§]
Az „ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt” bekövetkezett káresemények adórendszeren keresztül történő kompenzálása: tárgyi eszköz megsérülése, megsemmisülése, miatti terven felüli écs, Értékpapír, követelés, kapcsolt vállalkozásban való részesedés, üzleti vagy cégérték értékvesztése, kivezetése. Az okozati összefüggést az adózónak kell bizonyítania! A február 28-át megelőzően állományba vett befektetett eszközök után 2014-re elszámolt, forintot meghaladó ráfordítások összegének megfelelő mértékű adó-visszatérítést igényelhetnek, max. 5 milliárd forint / max. a 2014-re fizetendő nyereségadó 50%-a. A teljes keret 15 milliárd forint – ha több az igény, arányos elosztás! A kérelem határideje jogvesztő! december 31. Az EU Bizottsága jóváhagyásától függ! A kérelmek elbírálása legkorábban az ezt kihirdető szóló miniszteri határozat közzétételétől, illetve a 2014-es adó bevallásának határidejétől kezdődik.

13 EKAER I. EKAER = Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 178.§ 50. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER): „az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus rendszer, amely az Európai Unió valamely más tagállamából Magyarország területére, Magyarország területéről az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló, a termék közúti fuvarozásával, illetve a Magyarország területén belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja.”

14  elsősorban az áfa-ellenőrzést segíti, azáltal, hogy
EKAER II.  elsősorban az áfa-ellenőrzést segíti, azáltal, hogy minden egyes fuvarozásra kiterjedő „azonnali” információk állnak a NAV rendelkezésére, azaz a bizonyítás során nem kell az adózóra támaszkodnia, és a múltban történt események előre rögzítettek (~ lásd online pénztárgép!) Másodsorban: az EKAER átveszi a román rendszer logikáját (lásd kockázatos fuvarok), és kihasználja a Magyarországon meglévő (e-útdíj) rendszer kiépített mérőberendezés-hálózatát (HU-GO: 3,5 tonnát meghaladó járművek)  az „ellenőrzésre történő kiválasztást” segíti

15 EKAER III. 22/E.§ (1)-(11) – „A termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség „  eredménye az EKAER szám megállapítása. Bejelentési kötelezettség keletkezik: 1) útdíjköteles (azaz 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű) gépjárművel, közúti fuvarozás keretében végzett: az Európai Unió más tagállamából Magyarországra irányuló termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, Magyarországról az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés vagy egyéb célú kivitel, belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés. esetén.

16 EKAER IV. 2) Kockázatos élelmiszerek fuvarozása esetén, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíj-köteles, de az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot meghaladja. 3) Egyéb kockázatos termékek fuvarozása esetében, ha olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, de az egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja.

17 Az EKAER szám egy adott termékegységet azonosít.
EKAER V. Az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKAER rendszer elektronikus felületén felhasználónevet és jelszót igényel  hozzáférés adható bárkinek! – az adózó nevében tett nyilatkozatnak minősül [22/E.§ (9)]. Az EKAER szám egy adott termékegységet azonosít. Az EKAER szám 15 napig érvényes. Az EKAER számot a bejelentőnek a fuvarozó rendelkezésére kell bocsátani – a hatósági ellenőrzés érdekében. [11. melléklet]

18 EKAER VI. A 11. melléklet sorolja fel, hogy a 22/E.§ (8) bekezdés szerinti adatok közül ki melyiket jelenti be: az Európai Unió más tagállamából Magyarországra irányuló termékbeszerzés esetén → a címzett, egyéb behozatal esetén → az átvevő Magyarországról az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítés esetén → a feladó, egyéb kivitel esetén → a felrakodó belföldi forgalomban főszabályként → a feladó, kivéve: fuvareszköz megérkezése → címzett.

19 EKAER VII. Kockázati biztosíték:
Kockázatos termék belföldi címre történő fuvarozása esetén a Közösségen belüli beszerzést végrehajtó, illetve az első belföldi értékesítő biztosítékot köteles adni. A biztosíték teljesítésének módja: befizetés vagy bankgarancia A biztosítéknak folyamatosan el kell érnie az új bejelentést megelőző 60 napban teljesített bejelentések során megállapított EKAER számokhoz tartozó kockázatos termékek együttes, adó nélküli értékének 15%-át, illetve fedezetet kell nyújtania az újabb bejelentéssel érintett termékek értékének 15%-ára – ha nem teljesül, az EKAER szám nem adható ki! Első alkalommal: január 31-én, az eddig az EKAER-ben rögzített, biztosítékköteles bejelentések alapján! [205.§ (8)] A biztosíték változása az elektronikus felületen nyomon követhető.

20 EKAER VIII. B = bejelentés KB = kockázati biztosíték

21 EKAER IX. A biztosíték adótartozásra elszámolható!  átvezetés nem lehetséges, illetve a biztosítékot a nettó pótlékszámítás során nem kell figyelembe venni! Tartozás fennállása esetén a biztosíték összegét az állami adóhatóság havonta – a hónap utolsó napját megelőző 5 napon belül - a tartozásra elszámolhatja, melyről az adózót értesíti. Amennyiben szükséges, a biztosíték összegét az adózónak ki kell egészítenie! A biztosíték visszautalása, garancia felmondásához való hozzájárulás kérelemre adózó megszűnése, bejelentésköteles tevékenység megszüntetése, mentességi feltételek bekövetkezése esetén.

22 EKAER X. Teljes EKAER-mentesség:
Magyar Honvédség, más fegyveres testületek, Külföldi fegyveres erők, Katasztrófa-elhárítás, segélyszállítmányt szállító gépjármű, stb. Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, ha szerepel a minősített adózói adatbázisban, vagy legalább két éve működik és szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

23 NAV új jogosítványai az EKAER-re tekintettel I.
Az általános forgalmi adó alanyának tulajdonában lévő kereskedelmi mennyiségű termék csak a termék eredetét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum (különösen fuvarlevél vagy számla) birtokában fuvarozható. Az állami adó- és vámhatóság ellenőrzés során nyilatkozattételre kötelezheti a kereskedelmi mennyiségű termék fuvarozását végző személyt arról, hogy mely általános forgalmi adóalany javára végzi a fuvarozási tevékenységet, továbbá ellenőrizheti a termék eredetét, és az általános forgalmiadó-alany tulajdonjogát hitelt érdemlő módon igazoló dokumentumok (különösen fuvarlevél vagy számla) meglétét [88.§ (6)].

24 NAV új jogosítványai az EKAER-re tekintettel II.
Az állami adó- és vámhatóság a termék fuvarozását végző személy nyilatkozata alapján a termék fuvarozásában érintett címzettet, feladót és fuvarozót nyilatkozattételre kötelezheti: a) a fuvarozott termék megnevezéséről, mennyiségéről, b) a szállítóeszköz megnevezéséről, forgalmi rendszámáról, c) a termék átvételéről, kirakodásának címéről, d) az EKAER számról, e) amennyiben a kirakodási cím nem az általános forgalmi adóalany székhelye, telephelye, fióktelepe, úgy az ingatlan használatának jogcíméről. [88.§ (6a)]

25 NAV új jogosítványai az EKAER-re tekintettel III.
Amennyiben kockázati tényezők* indokolják, vagy a címzett, feladó, fuvarozó a nyilatkozattételt megtagadja az állami adó- és vámhatóság a szállítóeszközön a termék azonosságának biztosítása érdekében hatósági zárat (csomagzár, raktérzár) alkalmazhat (kivéve élőállat, romlandó áru). * - különösen: a rakomány jellege, a szállítmány és a rendeltetési hely, illetve a fuvarozott termék mennyisége és a gépjármű típusa közötti összhang hiánya, folyamatban levő végrehajtási eljárás, közösségi adószám hiányában végzett közösségi kereskedelmi tevékenység, kirakodási helyként be nem jelentett telephely feltüntetése [88.§ (6b)].

26 NAV új jogosítványai az EKAER-re tekintettel IV.
Ha a fuvarnak nincs EKAER-száma, úgy a termék vagy annak be nem jelentett része igazolatlan eredetűnek minősül, és az áru értékének 40 százalékáig terjedő mulasztási bírság szabható ki. [172.§ (19a)] Amennyiben a NAV mulasztási bírságot szab ki, a fuvarozott terméket a kiszabott bírság összegének mértékéig, annak biztosítékaként lefoglalhatja, zár alá veheti vagy az adózó költségére elszállíttatja és megőrzi. kivéve: a romlandó áruk és az élő állatok [173.§ (1)] A jogkövetkezményeket az adóhatóság első ízben január 15-étől alkalmazza! [205.§ (9)!]

27 Értelmező rendelkezések [178.§]
kapcsolt vállalkozás: 17/f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg, EKAER-rel összefüggésben: 44. Végfelhasználó 45. Címzett 46. Feladó 47. Felrakodó 48. Útdíjköteles gépjármű 49. Gépjármű 50. EKAER

28 Köszönöm a figyelmet! Kellemes Ünnepeket!


Letölteni ppt "Art. 2015.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések