Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fellebbezési eljárás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fellebbezési eljárás"— Előadás másolata:

1 A fellebbezési eljárás
Polgári eljárásjog előadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 A fellebbezési eljárás
Mi ez? Hüjék!!! Ez egy ítélet? Ez egy SZAR! A becsapott károsult A fellebbezési eljárás

3 A fellebbezési eljárás
Mi ez? Debreceni Ítélőtábla részére Tisztelt Ítélőtábla! Alulírott Remete Elek Benedek (4026 Debrecen, Kossuth u. 99.) felperes az általam Gyűlölt Gyula (4026 Debrecen, Kossuth u. 199.) alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított perben a Debreceni Törvényszék 5.P /2013/2. számú, a keresetlevelemet elutasító végzésével szemben f e l l e b b e z é s t terjesztek elő. Kérem a Debreceni Ítélőtáblát, szíveskedjék másodfokú hatáskörében az elsőfokú végzést hatályon kívül helyezni, és utasítsa az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására. A fellebbezésem indokai a következők: A törvényszék azzal az indokolással utasította el keresetlevelemet, hogy az alperes meghalt. Előadom, hogy ez fizikai képtelenség, Gyűlölt Gyula ugyanis mindenkit túl fog élni, különösen a hitelezőit. Az egész várossal rosszban van, mindenkit folytonosan sérteget, ha feldobta volna a talpát, bizonyára hallottam volna a tűzijáték hangjait. Feltételezem, hogy a postás a tértivevényre csak az elképzelt óhaját írta rá, amikor azt jelölte meg, hogy az alperes „meghalt”. Az alperes valójában tehát rendelkezik perbeli jogképességgel, így nem lett volna helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának. Debrecen, február 1. A fellebbezési eljárás

4 Jogorvoslat – perorvoslat - fellebbezés
Sérelmesnek vélt határozat megtámadása abból a célból, hogy az arra feljogosított hatóság a sérelmet orvosolja (Alaptörvény XXVIII. Cikk (7) „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”) Perorvoslat A peres eljárásban igénybe vehető jogorvoslat Fellebbezés A legfontosabb perorvoslat: a nem jogerős határozatok ellen előterjeszthető, fellebbviteli jellegű, teljes átszármaztató hatályú, rendes perorvoslat A fellebbezési eljárás

5 A perorvoslatok típusai
Megtámadott határozat jogereje szerint a.) rendes jogorvoslat: csak a még nem jogerős határozatok ellen terjeszthető elő (fellebbezés, csatlakozó fellebbezés, ellentmondás) b.) rendkívüli jogorvoslat : csak a már jogerős határozatok ellen terjeszthető elő (perújítás, felülvizsgálat, csatlakozó felülvizsgálat) c.) vegyes jellegű jogorvoslat: mind a nem jogerős, mind a jogerős határozatok ellen előterjeszthető (kijavítás, kiegészítés iránti kérelem) A másodfokú bíróság fóruma szerint a.) fellebbviteli perorvoslat: a perorvoslatot magasabb szintű bíróság intézi el (fellebbezés, csatlakozó fellebbezés, felülvizsgálat, csatlakozó felülvizsgálat) b.) nem fellebbviteli perorvoslat: a perorvoslatot azonos szintű bíróság intézi el (ellentmondás, perújítás, kijavítás, kiegészítés iránti kérelem) A perorvoslatot elbíráló bíróság jogköre szerint a.) teljes átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság jogai azonosak a határozatot meghozó bírósággal (minden nem fellebbviteli + fellebbezés, csatlakozó fellebbezés) b.) részleges (nem teljes) átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság jogai csak részben azonosak a határozatot meghozó bírósággal (felülvizsgálat, csatlakozó felülvizsgálat) c.) nem átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság joga csak a határozat jogszerűségének megállapítása (nincs, de közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata!) A fellebbezési eljárás

6 A fellebbezés alapkérdései
Ki, milyen határozat ellen, milyen határidőn belül, hová, kinek címezve, milyen tartalommal Terjeszthet elő fellebbezést? A fellebbezési eljárás

7 A fellebbezés alapkérdései
1. Ki: a fél, a beavatkozó, akire a határozat rendelkezést tartalmaz 2. milyen határozat ellen: ítélet ellen: van fellebbezésnek helye(kivéve: közigazgatási perek!) végzés ellen: nem pervezető végzések: van fellebbezésnek helye (pl. keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés, permegszüntető végzés, egyezséget jóváhagyó végzés) pervezető végzések: nincs fellebbezésnek helye, kivéve: 1. pénzbírságban marasztaló végzés 2. perköltségben marasztaló végzés 3. ha a fellebbezést a törvény külön megengedi (pl. beavatkozás iránti kérelmet elutasító, igazolási kérelmet elutasító végzés, tanút vallomástételre kötelező végzés, tárgyalás felfüggesztését elrendelő végzés) ítélet hatályú határozat ellen: nincs fellebbezésnek helye (pl. bírósági meghagyás) végzés hatályú határozat ellen: nincs fellebbezésnek helye (pl. tárgyalási időköz) 3. milyen határidőn belül: közléstől számított 15 nap (váltóperben 3 nap) 4. hová: a határozatot meghozó (elsőfokú) bírósághoz 5. kinek címezve: a fellebbezést elbíráló (másodfokú) bírósághoz 6. milyen tartalommal: 1. meg kell jelölni a megtámadott határozatot 2. elő kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben kívánja, 3. elő kell adni a fellebbezés okát A fellebbezési eljárás

8 A fellebbezés 3 alapszabálya
Halasztó hatály szabálya: előzetes végrehajthatóság hiányában a fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van Tartalmi értelmezés szabálya: a határozat bármilyen címen előterjesztett megtámadását – kivéve: kijavítás, kiegészítés, részletfizetés iránti kérelem – fellebbezésnek kell tekinteni Új tény előadásának tilalma: a fellebbezésben új tényre, bizonyítékra hivatkozni nem lehet, kivéve: a.) a határozat meghozatala után jutott a fellebbező tudomására + elbírálása esetén kedvezőbb határozatot eredményezhet b.) az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására A fellebbezési eljárás

9 A fellebbezési eljárás menete
A fellebbezés vizsgálata az elsőfokú bíróság által A fellebbezés felterjesztése A másodfokú bíróság előzetes intézkedései A másodfokú tárgyalás kitűzése Fellebbezési ellenkérelem – csatlakozó fellebbezés A másodfokú tárgyalás tartása A másodfokú határozat meghozatala Az iratok visszaküldése az elsőfokú bíróságnak A másodfokú határozat közlése A fellebbezési eljárás

10 Az elsőfokú bíróság feladatai
A fellebbezés vizsgálata az elsőfokú bíróság által Hiánypótlás Fellebbezés hivatalból elutasítása (elkésett, nem jogosulttól származik, nem fellebbezhető határozat ellen irányul, hiányokat a fellebbező felhívás ellenére nem pótolta) A fellebbezés felterjesztése főszabály: a teljes iratok, 8 napon belül nem teljes iratok: részítélet, végzés haladéktalanul: a fellebbezés az előzetes végrehajthatóság ellen (is) irányul A fellebbezési eljárás

11 A másodfokú bíróság feladatai a tárgyalás tartásáig
A másodfokú bíróság előzetes intézkedései - pótolja, amit az elsőfokú bíróság elmulasztott - végrehajtás felfüggesztése, ha jogszabálysértő az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítás - kérelemre, a nem fellebbezett rész jogerőssé nyilvánítása A másodfokú tárgyalás kitűzése (30 nap – 4 hónap – 15 nap !) - eltérés: figyelmeztetés a jelenlétre, meghatalmazottra - felhívás fellebezési ellenkérelem, csatlakozó fellebbezés előterjesztésének lehetőségére A fellebbezési eljárás

12 Fellebbezési ellenkérelem – csatlakozó fellebbezés
Fellebbező fél ellenfele által előterjesztett önálló fellebbezés Csatlakozó fellebbezés Fellebbezési ellenkérelem tartalma Az ítélet megváltoztatását maga is kívánja Az ítélet (részben) helybenhagyását kéri határideje Az ítélet közlésétől számított 15 nap A fellebbezés közlésétől számított 8 nap Legkésőbb a fellebbezési tárgyaláson hatálya önálló járulékos A fellebbezési eljárás

13 A másodfokú tárgyalás menete
A tárgyalás megnyitása, a megjelentek számbavétele, az idézések szabályszerűségének megállapítása Az első fokú ítélet és a fellebbezés ismertetése Nyilatkozat a fellebbezés fenntartásáról Fellebbezési ellenkérelem előadása (Bizonyítás lefolytatása, esetleges halasztás) A tárgyalás berekesztésére figyelmeztetés A tárgyalás berekesztése A fellebbezési eljárás

14 A fellebbezési eljárás
Kereset és fellebbezés megváltoztatása, beszámítási kifogás előterjesztése 1./ A fellebbezési eljárásban a kereset nem változtatható meg! De! Pp. 146.§ (5) szerint - a keresettel érvényesített jog megváltoztatása nélkül újabb tényeket hozhat fel; - az eredetileg követelt dolog helyett, utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést követelhet; - a keresetét leszállíthatja; - a keresetet az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a követeléseknek, járulékoknak a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjesztheti; - megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követelhet.  2./ A fellebbezési eljárásban a fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) a fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) nem érintett részre nem lehet kiterjeszteni; egyébként a tárgyalás berekesztéséig meg lehet változtatni 3./ A fellebbezési eljárásban beszámítási kifogást előterjeszteni csak akkor lehet, ha a.) az ellenfél elismeri b.) a beszámítani kért követelés az első fokú tárgyalás berekesztését követően járt le A fellebbezési eljárás

15 A másodfokú határozatok
Nem érdemi határozat (végzés) Érdemi határozat (ítélet) Hatályon kívül helyezi + a pert megszünteti (a Pp. 157.§ szerint) Hatályon kívül helyezi + az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja Megváltoztat (részben vagy egészben) Érdemben (részben) nem helyes az első fokú döntés (! Lehet közbenső vagy részítélet is!) Helybenhagy Érdemben helyes az első fokú döntés A fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül 1./ Kizárt bíró, nem szabályszerűen megalakított elsőfokú bíróság 2./ lényeges szabályok megsértése miatt a tárgyalás megismétlése szükséges A fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között - A bizonyítás nagy terjedelmű (teljes) megismétlése, kiegészítése szükséges A fellebbezési eljárás

16 A tárgyaláson kívüli elbírálás
a) az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül kell hatályon kívül helyezni; kötelező b) a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; tárgyalás tartása kérhető c) a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos; tárgyalás tartása kérhető d) a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul; tárgyalás tartása kérhető e) a felek a tárgyaláson kívüli elbírálást kérték; kötelező f) a másodfokú bíróság megítélése szerint az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges; tárgyalás tartása kérhető !!! f) pont miatt ez a tényleges főszabály!! !!! ha bizonyítást kell lefolytatni – tárgyalást kell tartani A fellebbezési eljárás

17 Ítélet és végzés elleni fellebbezés különbségei
Melyik bíróság adja ki a fellebbezést az ellenfélnek észrevételre? Az elsőfokú bíróság A másodfokú bíróság Van-e helye csatlakozó fellebbezésnek? igen nem Elintézhető-e a fellebbezés tárgyaláson? A fellebbezési eljárás

18 A fellebbezési eljárás
Köszönöm a figyelmet! A fellebbezési eljárás


Letölteni ppt "A fellebbezési eljárás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések