Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatási hatósági eljárás dr. Ötvös Tünde 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatási hatósági eljárás dr. Ötvös Tünde 2014."— Előadás másolata:

1 A közigazgatási hatósági eljárás dr. Ötvös Tünde 2014.

2 A hatósági eljárás alapelvei A közigazgatás törvényessége A közigazgatás törvényessége A hatáskörök rendeltetésszerű gyakorlása /eljárási kötelezettség, egyszerűség és szakszerűség követelménye, hatáskörrel visszaélés tilalma/ A hatáskörök rendeltetésszerű gyakorlása /eljárási kötelezettség, egyszerűség és szakszerűség követelménye, hatáskörrel visszaélés tilalma/ Költségtakarékosság és hatékonyság elve /e-ügyintézés/ Költségtakarékosság és hatékonyság elve /e-ügyintézés/ Jóhiszemű eljárás elve, együttműködési kötelezettség Jóhiszemű eljárás elve, együttműködési kötelezettség Az ügyfél jogának és jogos – ideértve a gazdasági – érdekének szem előtt tartása Az ügyfél jogának és jogos – ideértve a gazdasági – érdekének szem előtt tartása Az egyenlő elbánás elve Az egyenlő elbánás elve A hivatalbóli eljárás elve /eljárás megindítása, bizonyítás, döntés felülvizsgálata/ A hivatalbóli eljárás elve /eljárás megindítása, bizonyítás, döntés felülvizsgálata/ A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme

3 Alapelvi jelentőségű ügyféli jogok A tisztességes ügyintézéshez való jog A tisztességes ügyintézéshez való jog A határidőben való döntéshez való jog A határidőben való döntéshez való jog Az anyanyelv használatának joga Az anyanyelv használatának joga Jog a kártérítésre Jog a kártérítésre Iratbetekintési jog Iratbetekintési jog Adatvédelmi jogok Adatvédelmi jogok Jogorvoslathoz való jog Jogorvoslathoz való jog Kapcsolattartási forma szabad megválasztása Kapcsolattartási forma szabad megválasztása

4 Az ügyfél kötelezettségei Jóhiszeműség Jóhiszeműség Együttműködés Együttműködés Költségkímélő eljárás Költségkímélő eljárás

5 A hatósági ügy fogalma 1. Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság o az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, o adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, o hatósági nyilvántartást vezet, vagy o hatósági ellenőrzést végez. 2. A tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel vagy törlés, köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz kötöttség esetén (kivétel: fegyelmi, etikai ügyek).

6 A Ket. alkalmazása Hatósági ügyekben főszabályként a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Hatósági ügyekben főszabályként a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Azonban vannak a Ket. hatálya alól kivett eljárások /pl. szabálysértési eljárás/ a Ket. hatálya alól kivett eljárások /pl. szabálysértési eljárás/ privilegizált eljárások, amelyekben privilegizált eljárások, amelyekben - törvény eltérhet a Ket. rendelkezéseitől /pl. atomenergia/ - törvény vagy kormányrendelet eltérhet a Ket. rendelkezéseitől /pl. közbeszerzés/ - törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet eltérhet a Ket. rendelkezéseitől egyes – pl. hiánypótlás, szakhatóság bevonása – területeken /kiemelt jelentőségű beruházások/ Más esetekben a Ket. rendelkezéseitől való eltérés jogszabályban akkor lehetséges, ha a törvény azt kifejezetten megengedi. Jogszabályok megállapíthatnak kiegészítő jellegű rendelkezéseket, a Ket. szabályaival összhangban. Más esetekben a Ket. rendelkezéseitől való eltérés jogszabályban akkor lehetséges, ha a törvény azt kifejezetten megengedi. Jogszabályok megállapíthatnak kiegészítő jellegű rendelkezéseket, a Ket. szabályaival összhangban.

7 Az ügyfél fogalma Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.

8 Az ügyféli jogállás vizsgálata Alapvetően a hatóság vizsgálja és állapítja meg, hogy az adott személy ügyfélnek minősül-e. Alapvetően a hatóság vizsgálja és állapítja meg, hogy az adott személy ügyfélnek minősül-e. Ha igen, erre vonatkozó külön döntés hozatala nélkül eljár az ügyében. Ha igen, erre vonatkozó külön döntés hozatala nélkül eljár az ügyében. Ha nem, ügyféli jogállást megtagadó végzést hoz, mely önállóan fellebbezhető. Ha nem, ügyféli jogállást megtagadó végzést hoz, mely önállóan fellebbezhető.

9 Az ügyféli jogállás kiterjesztése Törvény vagy kormányrendelet megállapíthatja azon személyek körét, akik a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek Törvény vagy kormányrendelet megállapíthatja azon személyek körét, akik a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek /pl. vízjogi engedélyezés során az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője/ Jogszabály megállapíthatja, hogy a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa, és akinek jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül Jogszabály megállapíthatja, hogy a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa, és akinek jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték, a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül /pl. Kvt. 90. § (2) bek.: környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás esetén/ „hatásterületen élő ügyfelek” – hirdetményi értesítés, kézbesítés „hatásterületen élő ügyfelek” – hirdetményi értesítés, kézbesítés

10 Az ügyféli jogállás kiterjesztése Hatóságként, szakhatóságként részt nem vevő szerv, amelynek a feladatkörét az ügy érinti Hatóságként, szakhatóságként részt nem vevő szerv, amelynek a feladatkörét az ügy érinti Civil szervezetek Civil szervezetek Ügyféli jogállás /adott esetben bejelentkezéshez, ügyféli jogállásuk igazolásához kötött a megszerzése, pl. khv/ Ügyféli jogállás /adott esetben bejelentkezéshez, ügyféli jogállásuk igazolásához kötött a megszerzése, pl. khv/ Nyilatkozattételi jog Nyilatkozattételi jog

11 Az eljárási képesség, képviselet Eljárási képesség cselekvőképességhez kötött Eljárási képesség cselekvőképességhez kötött Ennek hiánya, illetve a nem természetes személyek esetén a törvényes képviselő járhat el Ennek hiánya, illetve a nem természetes személyek esetén a törvényes képviselő járhat el Az ügyfél vagy törvényes képviselője meghatalmazottja is eljárhat Az ügyfél vagy törvényes képviselője meghatalmazottja is eljárhat Meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehet megtenni, és az első kapcsolatfelvétel alkalmával eredetiben csatolni Meghatalmazást közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban lehet megtenni, és az első kapcsolatfelvétel alkalmával eredetiben csatolni Adható a teljes eljárásra vagy bizonyos eljárási cselekményekre – helyes megfogalmazás fontossága! Adható a teljes eljárásra vagy bizonyos eljárási cselekményekre – helyes megfogalmazás fontossága!

12 Joghatóság, hatáskör, illetékesség Joghatóság – szuverenitás Joghatóság – szuverenitás Hatáskör – tárgyi feladatmegosztás Hatáskör – tárgyi feladatmegosztás Illetékesség – területi feladatmegosztás Illetékesség – területi feladatmegosztás Hatásköri és illetékességi vita feloldása: egyeztetés, majd kijelölés egyeztetés, majd kijelölés Fővárosi Közigazgatásiközös felügyeleti szerv és Munkaügyi Bíróság és Munkaügyi Bíróság A hatáskör gyakorlásának kötelezettsége, mulasztás esetén a felügyeleti szerv általi kijelölés, egyebekben a hatáskör elvonás tilalma. A hatáskör gyakorlásának kötelezettsége, mulasztás esetén a felügyeleti szerv általi kijelölés, egyebekben a hatáskör elvonás tilalma.

13 A hatósági eljárás szakaszai Első fokú eljárás Első fokú eljárás Eljárás megindítása Eljárás megindítása Tényállás tisztázása Tényállás tisztázása Döntéshozatal Döntéshozatal Döntés közlése Döntés közlése Jogorvoslati eljárás Jogorvoslati eljárás Végrehajtás Végrehajtás

14 Az eljárás megindítása KÉRELEMRE Benyújtási módja Benyújtási módja /szóban, írásban, egyéb elektronikus módon/ /szóban, írásban, egyéb elektronikus módon/ Kötelező tartalmi elemei Kötelező tartalmi elemei Ket. 37. § (1) bek. – a tartalma szerint kell elbírálni Ket. 37. § (1) bek. – a tartalma szerint kell elbírálniHIVATALBÓL Jogszabály Jogszabály Felügyeleti szerv Felügyeleti szerv Bíróság Bíróság Életveszély vagy súlyos kár elhárítása miatt szükséges Életveszély vagy súlyos kár elhárítása miatt szükséges

15 A kérelemre induló eljárás megindítása 1. lépés: Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata – áttétel /semmisségi ok!/ 2. lépés: Érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok? 3. lépés: Eljárások szétválasztása Ket. 37. § (1) bek. alapján? 4. lépés: Eljárás értesítő kiküldése 5. lépés: Díjat, illetéket befizette-e?

16 Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás Joghatóság hiánya Joghatóság hiánya Áttétel nem lehetséges Áttétel nem lehetséges Nyilvánvalóan lehetetlen cél Nyilvánvalóan lehetetlen cél Idő előtti vagy elkésett kérelem Idő előtti vagy elkésett kérelem Már elbírált ügy Már elbírált ügy A kérelmet nyilvánvalóan nem az arra jogosult terjesztette elő A kérelmet nyilvánvalóan nem az arra jogosult terjesztette elő Nem hatósági ügy Nem hatósági ügy

17 Ügyintézési határidő Főszabály: 21 nap Főszabály: 21 nap Más jogszabályok eltérhetnek Más jogszabályok eltérhetnek (pl. vízjogi engedélyezés 2 hónap, ev 45 nap, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás, khv, IPPC 3 hónap, stb.) Belső határidők (eljárás értesítő 8 nap, hp 8 nap, szakhat megker. 10 nap) – jogszabály eltérhet Belső határidők (eljárás értesítő 8 nap, hp 8 nap, szakhat megker. 10 nap) – jogszabály eltérhet Határidők számítási szabályai Határidők számítási szabályai Visszafizetési kötelezettség! Visszafizetési kötelezettség!

18 Érdemi vizsgálat, tényállás tisztázása Hiánypótlás Hiánypótlás Szakhatóságok megkeresése /semmisségi ok!/ Szakhatóságok megkeresése /semmisségi ok!/ Belföldi jogsegély Belföldi jogsegély Közmeghallgatás Közmeghallgatás Bizonyítékok Bizonyítékok

19 Az eljárás felfüggesztése Hivatalból: más szerv hatáskörébe tartozó kérdés elbírálásától függ más szerv hatáskörébe tartozó kérdés elbírálásától függ ugyanazon szerv más hatósági döntése nélkül nem dönthető el ugyanazon szerv más hatósági döntése nélkül nem dönthető el szakhatósággal való egyeztetés eredménytelen szakhatósággal való egyeztetés eredménytelen perújítás, felülvizsgálat a bíróság új eljárásra utasító döntésével szemben perújítás, felülvizsgálat a bíróság új eljárásra utasító döntésével szembenKérelemre: legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb egy alkalommal, ha nincs ellenérdekű ügyfél, vagy az hozzájárul, vagy az érdekét nem érinti, ha nincs ellenérdekű ügyfél, vagy az hozzájárul, vagy az érdekét nem érinti, nincs időtartama, de ha hat hónapon belül nem kérik az eljárás folytatását, a hatóság megszünteti az eljárást nincs időtartama, de ha hat hónapon belül nem kérik az eljárás folytatását, a hatóság megszünteti az eljárást

20 Az eljárás megszüntetése Érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok Érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok Az eljárás okafogyottá vált Az eljárás okafogyottá vált A kérelmet visszavonták A kérelmet visszavonták Képviselet hatóság általi visszautasítása Képviselet hatóság általi visszautasítása Jogszabályváltozás folytán már nem hatósági ügy Jogszabályváltozás folytán már nem hatósági ügy Díjat, illetéket nem fizette be Díjat, illetéket nem fizette be Hiánypótlást nem teljesítette Hiánypótlást nem teljesítette Nem kérték 6 hónapon belül a kérelemre felfüggesztett eljárás folytatását Nem kérték 6 hónapon belül a kérelemre felfüggesztett eljárás folytatását Hivatalbóli eljárás eredménytelen, ill. jogsértést nem tárt fel Hivatalbóli eljárás eredménytelen, ill. jogsértést nem tárt fel Hivatalbóli eljárást joghatóság/hatáskör hiányában kezdték meg, és áttételnek sincs helye Hivatalbóli eljárást joghatóság/hatáskör hiányában kezdték meg, és áttételnek sincs helye

21 A hatóság döntései Határozat Végzés Határozat Végzés /az ügy érdemében/ /minden más kérdésben/ hatósági szerződés, hatóság hallgatása, határozathozatal mellőzése Hatósági bizonyítvány, Hatósági igazolvány Hatósági nyilvántartás Fejrész Rendelkező rész Indokolás Záró rész (egyszerűsített döntés)

22 A döntés tartalmi elemei Fejrész Fejrész Hatóság megnevezése, az ügy száma, az eljáró ügyintéző neve, az ügy tárgya Hatóság megnevezése, az ügy száma, az eljáró ügyintéző neve, az ügy tárgya Rendelkező rész Rendelkező rész A döntés típusa, az ügyfél adatai, maga a döntés, rendelkezés a teljesítési határidőről, jogorvoslati tájékoztatás, az eljárási költséggel kapcsolatos rendelkezések, szakhatóság neve, állásfoglalásának rendelkező része Indokolás Indokolás Tényállás (eljárási lépések, bizonyítékok), szakhatósági állásfoglalások indokolása, mérlegelési szempontok, a döntést megalapozó jogszabályokra való hivatkozás, hatáskört, illetékességet megalapozó jogszabályokra való utalás, ügyintézési határidő túllépése Tényállás (eljárási lépések, bizonyítékok), szakhatósági állásfoglalások indokolása, mérlegelési szempontok, a döntést megalapozó jogszabályokra való hivatkozás, hatáskört, illetékességet megalapozó jogszabályokra való utalás, ügyintézési határidő túllépése Záró rész Záró rész Keltezés, hatáskör gyakorlójának neve, beosztása, a kiadmányozó neve, beosztása, kiadmányozó aláírása, bélyegző, „Kapják” rovat

23 A döntés közlése Főszabály: postai kézbesítés Főszabály: postai kézbesítés Hirdetményi közlés Hirdetményi közlés Kézbesítési vélelem Kézbesítési vélelem A szabályszerű kézbesítés fontossága A szabályszerű kézbesítés fontossága

24 Jogorvoslatok Kérelem alapján: - Fellebbezés - Bírósági felülvizsgálat - Újrafelvételi eljárás - AB határozata alapján indítható eljárás Hivatalból: - Saját hatáskörben való módosítás, visszavonás - Felügyeleti eljárás keretében - Ügyészi felhívásra

25 Fellebbezés I. fokú határozat ellen I. fokú határozat ellen Önállóan fellebbezhető végzések ellen Önállóan fellebbezhető végzések ellen Egyéb végzések, szakhatóság állásfoglalása, végzése ellen csak a határozat, eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben Egyéb végzések, szakhatóság állásfoglalása, végzése ellen csak a határozat, eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben Fellebbezés kizártsága Fellebbezés kizártsága

26 Fellebbezésre jogosultak Az ügyfél – /ügyféli jogállás vizsgálata/ Az ügyfél – /ügyféli jogállás vizsgálata/ Az eljárás egyéb résztvevője a rá vonatkozó rendelkezés ellen Az eljárás egyéb résztvevője a rá vonatkozó rendelkezés ellen A szakhatóság nem fellebbezhet A szakhatóság nem fellebbezhet A képviselő fellebbezése esetén vizsgálni kell a képviseleti jogot /pl. tervező fellebbezése/ A képviselő fellebbezése esetén vizsgálni kell a képviseleti jogot /pl. tervező fellebbezése/ Határidő: 15 nap (postára adás számít)

27 A fellebbezési eljárás Az első fokú hatóság megvizsgálja a fellebbezést: - a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja - elkésettség /elkésett fellebbezés esetén dönt az igazolási kérelem felől/ - nem a jogosulttól származó fellebbezés - fellebbezés kizártsága - megkeresi a szakhatóságokat a döntését saját hatáskörben módosítja vagy visszavonja a döntését saját hatáskörben módosítja vagy visszavonja (ez új első fokú döntés, újra fellebbezhető) - esetlegesen felhívást intéz a képviseleti jog, ügyféli jogállás igazolására - felhívja a fellebbezőt a díj, illeték befizetésére / dönt a költségmentességi kérelemről felterjeszti az ügy iratait II. fokra (8, ill. 15 napon belül) felterjeszti az ügy iratait II. fokra (8, ill. 15 napon belül)

28 A II. fokú hatóság eljárása Megvizsgálja, hogy minden kapcsolódó ügyirat felterjesztésre került-e Megvizsgálja, hogy minden kapcsolódó ügyirat felterjesztésre került-e Megkeresi a másodfokú szakhatóságokat Megkeresi a másodfokú szakhatóságokat Ha szükséges, kiegészítő bizonyítást folytat le, hiánypótlásra hív fel Ha szükséges, kiegészítő bizonyítást folytat le, hiánypótlásra hív fel Döntést hoz Döntést hoz Az ügy iratait visszaküldi az első fokú hatósághoz, amely elvégzi a döntés kézbesítését Az ügy iratait visszaküldi az első fokú hatósághoz, amely elvégzi a döntés kézbesítését

29 A II. fokú hatóság döntései Helybenhagyás Helybenhagyás Megváltoztatás Megváltoztatás Megsemmisítés /új eljárásra utasítás/ Megsemmisítés /új eljárásra utasítás/ /semmisségi ok, új ügyfél bevonása szükséges, új tény merült fel, a tényállás további tisztázása szükséges/

30 Bírósági felülvizsgálat II. fokú határozat ellen II. fokú határozat ellen II. fokú végzés ellen (kivéve az önállóan nem fellebbezhető végzéseket) II. fokú végzés ellen (kivéve az önállóan nem fellebbezhető végzéseket) I. fokú döntés ellen, ha a fellebbezés kizárt volt I. fokú döntés ellen, ha a fellebbezés kizárt volt Jogszabálysértés esetén, a Pp. szabályai szerint Határidő: 30 nap! (postára adás számít)

31 A hivatalbóli döntés felülvizsgálat Ket. szerinti korlátai Saját hatáskörben való módosítás, visszavonás Saját hatáskörben való módosítás, visszavonás Ha a felettes szerv, felügyeleti szerv, bíróság még nem bírálta el Ha a felettes szerv, felügyeleti szerv, bíróság még nem bírálta el Jogszabálysértő Jogszabálysértő A közléstől számított 1 év még nem telt el A közléstől számított 1 év még nem telt el Ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogát nem sérti Ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogát nem sérti Semmisségi okok esetén kivételes szabályok! Semmisségi okok esetén kivételes szabályok! Felügyeleti eljárás keretében a döntés megváltoztatása, megsemmisítése /új eljárásra utasítás/ Felügyeleti eljárás keretében a döntés megváltoztatása, megsemmisítése /új eljárásra utasítás/ Ha bíróság még nem bírálta el Ha bíróság még nem bírálta el Ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogát nem sérti Ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett vagy gyakorolt jogát nem sérti Semmisségi okok esetén kivételes szabályok! Semmisségi okok esetén kivételes szabályok!

32 Semmisségi okok Kizárt joghatóság Kizárt joghatóság Hatáskör, illetékesség hiánya Hatáskör, illetékesség hiánya Szakhatóság mellőzése Szakhatóság mellőzése Bűncselekmény Bűncselekmény Testületi döntés hibája Testületi döntés hibája „ítélt ügy”, bírósági határozatban foglaltakkal ellentétes határozat „ítélt ügy”, bírósági határozatban foglaltakkal ellentétes határozat

33 Semmisség jogkövetkezménye A döntést meg kell semmisíteni, kivéve: A döntést meg kell semmisíteni, kivéve: - kötelezettség teljesítési határidejének lejártától 5 év eltelt - 3 év eltelt + jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jog sérelmével járna - bűncselekmény volt a semmisségi ok + a megsemmisítés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot érintene

34 A döntés kijavítása és kiegészítése Kijavítás: név-, szám- vagy más elírás, számítási hiba ha nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy viselésének kötelezettségére végzéssel, feljegyzéssel, a döntés kicserélésével jogorvoslatnak nincs helye! Kiegészítés: ha jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik ha az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés kiegészítő döntéssel és feljegyzéssel, vagy pedig a hiányos döntés kicserélésével az eredetivel megegyező jogorvoslat!

35 A hatósági döntések jogereje I. fokú döntés jogerős fellebbezés hiányában, a fellebbezési határidő leteltével I. fokú döntés jogerős fellebbezés hiányában, a fellebbezési határidő leteltével I. fokú döntés jogerős a fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása napján /előre is le lehet mondani a kérelem teljesítése esetére, ha nincs ellenérdekű ügyfél, ez esetben a közléskor jogerős/ I. fokú döntés jogerős a fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása napján /előre is le lehet mondani a kérelem teljesítése esetére, ha nincs ellenérdekű ügyfél, ez esetben a közléskor jogerős/ I. fokú döntés jogerős a közléskor, ha fellebbezésnek nincs helye I. fokú döntés jogerős a közléskor, ha fellebbezésnek nincs helye I. fokú döntés jogerős a II. fokú döntés közlésekor, ha a II. fok helybenhagyta I. fokú döntés jogerős a II. fokú döntés közlésekor, ha a II. fok helybenhagyta II. fokú döntés a közléssel válik jogerőssé II. fokú döntés a közléssel válik jogerőssé

36 Hatósági ellenőrzés Tárgya: Tárgya: A hatóság hatáskörébe eső jogszabályok megtartása A hatóság hatáskörébe eső jogszabályok megtartása A hatóság végrehajtható döntéseinek teljesítése A hatóság végrehajtható döntéseinek teljesítése Eszközei: Eszközei: Adatszolgáltatás, iratbemutatás, tájékoztatás kérés Adatszolgáltatás, iratbemutatás, tájékoztatás kérés Helyszíni ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés Táv-adatszolgáltatás Táv-adatszolgáltatás Esetei: Esetei: Hivatalból Hivatalból Kérelemre Kérelemre

37 Hatósági ellenőrzés kérelemre Csak saját maga ellen kérheti az ügyfél! (más ellen: közérdekű bejelentés, panasz) Törvény/kormányrendelet kizárhatja, ill. érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha - folyamatban van már hivatalbóli ellenőrzés - hivatalbóli ellenőrzés folyamatos - folyamatban van végrehajtás - egy éven belül másik ellenőrzés jogsértést nem tárt fel (kivéve új körülmény)

38 Hatósági ellenőrzés kérelemre Ha a hatóság jogsértést nem tapasztal, akkor: - kérelemre erről hatósági bizonyítványt állít ki (1 évig hatályos), - kérelemre erről hatósági bizonyítványt állít ki (1 évig hatályos), - ha nem kérnek hatósági bizonyítványt, akkor 21 napon belül megküldi a jegyzőkönyv vagy egyszerűsített jegyzőkönyv kivonatát. - ha nem kérnek hatósági bizonyítványt, akkor 21 napon belül megküldi a jegyzőkönyv vagy egyszerűsített jegyzőkönyv kivonatát. Ha a hatóság jogsértést tapasztal…

39 Hatósági ellenőrzés hivatalból 1. Hatóság észlelése (közérdekű bejelentés vagy panasz nyomán, hatósági nyilvántartás adatai alapján) 2. Gyakran követi helyszíni ellenőrzés 3. A jegyzőkönyv alapján - más szerv eljárásának kezdeményezése - felhívás a jogsértés megszüntetésére - hivatalbóli eljárás megindítása

40 A felhívó végzés nem alkalmazható, ha: a jogsértés nem orvosolható a jogsértés nem orvosolható a jogsértés kizárólag újabb hatósági eljárás lefolytatásával lenne orvosolható* a jogsértés kizárólag újabb hatósági eljárás lefolytatásával lenne orvosolható* külön jogszabály kifejezetten kizárja külön jogszabály kifejezetten kizárja két éven belül már volt felhívó végzés, de nem teljesítette két éven belül már volt felhívó végzés, de nem teljesítette két éven belül már volt felhívó végzés ugyanazon jogsértés miatt két éven belül már volt felhívó végzés ugyanazon jogsértés miatt a kötelező hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget mulasztotta el* a kötelező hatósági nyilvántartásba való bejelentési kötelezettséget mulasztotta el* egyéb törvényi esetekben egyéb törvényi esetekben

41 Hivatalbóli eljárás lépései 1. eljárás megindítása 2. ügyfél nyilatkozata (esetlegesen az eljárás megszüntetése) (esetlegesen az eljárás megszüntetése) 3. érdemi döntés - kötelezés - bírság - kkv-k esetében első esetben figyelmeztetés

42 Bírság Közigazgatási bírság /helyszíni bírság/ Közigazgatási bírság /helyszíni bírság/ anyagi jogszabályok megsértése esetén Eljárási bírság Eljárási bírság eljárási szabályok megsértése esetén /az eljárási kötelezettség felróható módon való megszegése, egyébként rosszhiszemű eljárás esetén, az okozott többletköltségben való marasztalás mellett/ /az eljárási kötelezettség felróható módon való megszegése, egyébként rosszhiszemű eljárás esetén, az okozott többletköltségben való marasztalás mellett/

43 A végrehajthatóság feltételei A döntés jogerős A döntés jogerős A döntés jogerős + teljesítési határidő eltelt A döntés jogerős + teljesítési határidő eltelt A döntés jogerős + tűrési, eltiltási kötelezettség megszegése A döntés jogerős + tűrési, eltiltási kötelezettség megszegése A döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát rendelték el A döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát rendelték el

44 A végrehajtás módja A végrehajtandó kötelezettségtől függ: - pénztartozás (VKJ, eljárási költség, bírság) - meghatározott cselekmény végrehajtása Mely szerv foganatosítja a végrehajtást? Milyen eljárási cselekményeket végezhet?


Letölteni ppt "A közigazgatási hatósági eljárás dr. Ötvös Tünde 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések