Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere Az Európai Unió Stukturális Alapjai A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere Az Európai Unió Stukturális Alapjai A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok."— Előadás másolata:

1

2 Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere Az Európai Unió Stukturális Alapjai A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok Nemzeti Fejlesztési Terv II. és Európa Terv II. Minta: a felsőoktatás helye az NFT pályázati rendszerében Győr 2005. május 4. Ponácz György Márk SAKK-tréner

3 Az EU pénzügyi alapjai KOHÉZIÓS ALAP Spanyolországban,Portugáliában,ÍrországbanésGörögországban 290 Mrdforint (2000-2006) EMOGA 15,7% EurópaiMezőgazdasági OrientációsésGarancia AlapOrientációsSzekció ESZA 22% EurópaiSzociálisAlap ERFA 62,1% EurópaiRegionális FejlesztésiAlap HOPE 0,2% HalászatiOrientációs PénzügyiEszköz Strukturális Alapok 510Mrdforint (2000-2006) STRUKTURÁLIS ALAPOK

4 Az EU strukturális politikája Mely régiók kaphatnak támogatást? 1. célkitűzés: fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése (ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE) 3 év átlagban GDP/fő < az EU-átlag 75% 2. célkitűzés: strukturális problémákkal küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása (ERFA, ESZA) 3. célkitűzés: oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazását és korszerűsítését célzó támogatás (horizontális – ESZA)

5 Strukturális Alap projektek finanszírozási aránya

6 PHARE ISPA SAPARD ERFA ESZA Kohéziós Alap EMOGA/HOPE Az EU pénzügyi alapok rendszere „csatlakozás előtt”„csatlakozás után”

7 Mi a Nemzeti Fejlesztési Terv? Az 1266/99 EK rendelet szerint összeállított stratégiai dokumentum, amely előfeltétele annak, hogy Magyarország a 2004-es csatlakozáskor igénybe vehesse az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak pénzügyi támogatását. Tervezési Alapdokumentum Magyarország és az EU kölcsönös pénzügyi kötelezettségvállalása Csak az 1. célkitűzés alá eső országoknak kötelező Az EU forrásból társfinanszírozott fejlesztési javaslatok Az EU forrásból társfinanszírozott fejlesztési javaslatok összessége, ezen kívül vannak kizárólag hazai forrásból finanszírozott pályázatok is.

8 Az NFT felépítése Helyzetelemzés Stratégia Célok és a kapcsolódó fejlesztési területek (prioritások) Konzisztencia a hazai és a nemzeti politikákkal Pénzügyi táblázat: pénzügyi hozzájárulás mértéke prioritások szerint Operatív programok rövid összefoglalója Végrehajtás (felügyelet és értékelés rendszere) Partnerség

9 Erősebb regionális és helyi potenciál KTK 2004-2006 Közeledés az EU gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjéhez A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Jobb környezet Gazdasági versenyképességi OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális fejlesztési OP Környezetvé- delmi és infrastruktúra- fejlesztési OP Versenyképesebb termelőszektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Prioritások Operatív Program Specifikus Célok Technikai Segítségnyújtás Kiegyen- súlyozottabb regionális fejlődés A KTK célrendszere

10 Agrár- és vidék- fejlesztési OP (FVM) Gazdasági versenyképességi OP (GKM) AVOP GVOP KIOP HEFOP Környezetvédelmi és infrastruktúra- fejlesztési OP (GKM) Humánerőforrás- fejlesztési OP (FMM) ROP Operatív programok Regionális fejlesztési OP (NTH)

11 Gazdasági versenyképesség OP Befektetés ösztönzés Kis-és középvállalkozások fejlesztése Kutatás-fejlesztés és innováció Információs társadalom

12 Agrár- és Vidékfejlesztés OP Mezőgazdasági versenyképesség Élelmiszeripar modernizációja Vidékfejlesztés

13 Környezetvédelem és Infrastruktúra OP Környezetvédelem (pl: zaj- és légszennyezés csökkentése, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés fejlesztése) Egészségügy (pl: orvostechnikai gépek, IT fejlesztés) Közlekedési infrastruktúra (pl.: közúthálózat fejlesztése, régiók közötti elérhetőség javítása) Távközlés elmaradott területeken

14 Humán erőforrások fejlesztése OP Aktív munkaerő-piaci politikák Hátrányos helyzetűek reintegrációja Alkalmazkodóképesség és vállalkozói ismeretek javítása Oktatás, képzés rendszerének fejlesztése Szociális és oktatási infrastruktúra

15 Regionális fejlesztés OP Regionális gazdasági környezet fejlesztése Integrált térség- és településfejlesztés A társadalom megújuló képességének javítása

16 Az NFT számokban (2004-2006) 1100-1500 Mrd Ft EU forrás és magyar társfinanszírozás fordítható fejlesztésekre  EU források: ~750 Mrd Ft  Magyar társfinanszírozás: ~ 550Mrd Ft  Magánforrás: 300-400 Mrd Ft

17 Támogatás a strukturális alapokból Százalékos megoszlás AVOP15,59% GVOP23,04% KIOP16,08% HEFOP27,64% ROP17,66% Összesen100,00%

18 EU-támogatások Magyarországon2000-2006

19 A végrehajtás intézményi struktúrája Irányító Hatóság Közreműködő Szervezetek Végrehajtásban résztvevő szervezetek Kifizető hatóság Monitoring Bizottság Kedvezményezettek (pályázók)

20 További lépések: Átfogó Fejlesztési Terv (ÁFT) 20042006 -2007 2013 I. NFT II. NFT ÁFT II. NFTHazai fejlesztések ÁFT

21 Az Európa Terv (2007-2013) 1 STRATÉGIA 4 STRA- TÉGIAI TENGELY 8 STRA- TÉGIAI FŐIRÁNY 16 STRA- TÉGIAI IRÁNY ET AT OT IT GF VF KF TF C. Versenykésség A. Tudásalapú társadalom B. Fenntartható fejlődés D. Kohézió 1.1 gyermek, ifjúság, család 1.2. szociális 2.1. demográfia 2.2. migráció, mobilitás 3.1. tudomány 3.2. kultúra 4.1. innováció 4.2. K+F 5.1. ágazatok 5.2. turizmus 6.1. agrár, 6.2. élelmiszer 7.1. közlekedés 7.2. energia 8.1 falu 8.2. tanya 1234 5678 D. Kohézió Globális tervezésTerületi tervezés (Régió, Bp., Balaton…)

22 A fejlesztéspolitika kihívásai a következő programozási időszakban (2007–2013) A tervvel és a tervezéssel szemben támasztott követelmények: A terv ciklusokon átnyúló jellegéből fakadó politikai konszenzuskényszer és társadalmi partnerség A hazai és a közösségi források közötti együtthatás megteremtése Az Európa Unió kohéziós politikájának reformja, a jelenlegi tendenciák és következményeik A megnövekedett forrás felhasználásának kérdései Az uniós határidők szem előtt tartása

23 Hogyan jutunk el az NFT-től a pályázati kiírásokig? EU: SA rendeletek & egyeztetés az NFT-ről és az OP-kről tagállam: Nemzeti Fejlesztési TervEU és tagállam: Közösségi Támogatási Keretszerződés HEF Operatív Program (Más OP-k) Regionális Operatív Program 1. intézkedés2. intézkedés1. intézkedés2. intézkedés Pályázati felhívás pályázat Pályázati fh. pályázat

24 A felsőoktatás pályázati rendszere az NFT-ben: a HEFOP prioritásai és intézkedései

25 A felsőoktatás pályázati rendszere az NFT-ben: a HEFOP pályázatok helye

26 A felsőoktatás pályázati rendszere az NFT-ben: a ROP prioritásai 1.Prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régiókban 2.Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 3.Humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése

27 A felsőoktatás pályázati rendszere az NFT-ben: a ROP 3. prioritásához tartozó intézkedések bemutatása 1.A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése 2.A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása 3.Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése

28 A felsőoktatás pályázati rendszere az NFT-ben: a ROP 3.3. intézkedés (Felsőoktatási intézmények és helyi szereplők együttműködésének erősítése) Rendelkezésre álló forrás: ESzA2 157 mFt Központi ktsgvetés 719 mFt Összesen2 876 mFt Cél: a munka világa és a felsőoktatási intézmények közötti kapcsolat erősítése a magasan képzett fiatal diplomások a régióban való megtartása érdekében.

29 A felsőoktatás pályázati rendszere az NFT-ben: a ROP 3.3. intézkedés cél-és eszközrendszere 1.A főiskolás/egyetemi hallgatók, doktori képzésben résztvevők gyakorlati tapasztalat szerzésének előmozdítása képzési és képességfejlesztési programok támogatásával  Gyakorlati képzés  Helyi gazdasági szervezetekkel közös képzések  Kutatási programok 2. A felsőoktatási intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése az intézmények és a munka világa közötti kapcsolat erősítése érdekében  A hallgatók munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő szolgáltatások - karrierközpontok kialakítása a helyi szereplők bevonásával (vállalkozások, kutatóintézetek, önkormányzatok, civil szervezetek)

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok rendszere Az Európai Unió Stukturális Alapjai A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések