Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A gyökerek persze nem l á tszanak, de tudod, azok tartj á k a f á t !" Ismeretlen görög költő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A gyökerek persze nem l á tszanak, de tudod, azok tartj á k a f á t !" Ismeretlen görög költő."— Előadás másolata:

1

2 „A gyökerek persze nem l á tszanak, de tudod, azok tartj á k a f á t !" Ismeretlen görög költő

3 Mozg á s 1. A rendszeres egészségfejlesztő testmozg á s, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozg á sos j á tékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakít á s á nak, form á l á s á nak és fejlesztésének eszközei. Az óvod á skor a természetes hely -, helyzetv á ltoztató - és finommotoros mozg á skészségek tanul á s á nak, valamint a mozg á skoordin á ció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, v á ltozatos és örömteli, érzelmi biztons á gban zajló gyakorl á si form á kkal, j á tékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozg á s és az értelmi fejlődés kedvező egym á sra hat á sa. 2. A mozg á sos j á tékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmaz á sa kedvezően hatnak a kondicion á lis képességek közül különösen az erő és az á llóképesség fejlődésére, amelyek befoly á solj á k a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos szerepük van a helyes testtart á shoz szükséges izomegyensúly kialakul á s á ban, felerősítik, kiegészítik a gondoz á s, és egészséges életmódra nevelés hat á sait. 3. A spont á n, a szabad j á ték kereteiben végzett mozg á sos tevékenységeket kiegészítik az ir á nyított mozg á sos tevékenységek. A komplex testmozg á sok beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének - a pozitív énkép, önkontroll, érzelemszab á lyoz á s, szab á lykövető t á rsas viselkedés, együttműködés, kommunik á ció, problémamegoldó gondolkod á s - fejlődésére. 4. A spont á n - a j á tékban, azon belül a szabad j á tékban - megjelenő mozg á sos tevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozg á snak az óvodai nevelés minden napj á n, az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve, minden gyermek sz á m á ra lehetőséget kell biztosítani. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozg á sos j á tékok széleskörű alkalmaz á s á ra, a szabad levegő kihaszn á l á s á ra.

4 Minden óvoda elkészítette a saj á t Helyi Nevelési Programj á t Mi a következőket vettük figyelembe :  lakótelepi óvoda, környezeti tényező : mozg á sszegény életmód  elfoglalt, túlterhelt szülők : ment á lis - emocion á lis és  nyelvi – kommunik á ciós zavarokkal, pszicho - motoros éretlenséggel küzdő gyermekek egyre nagyobb sz á ma Egyenes út a magatart á si, majd tanul á si zavarok kialakul á s á hoz

5 A program megvalósít á s á t két ir á nyban hat á roztuk meg. a gyermek életkori saj á toss á gaiból adódóan szeret mozogni, ezt kell felhaszn á lni a sokoldalú fejlesztéshez a mozg á snak kiemelt helyen kell szerepelnie, mert az egészséges fejlődés elengedhetetlen része Testnevelési vagy mozg á sos j á tékok szerepe :  képességfejlesztés  ismeretszerzés  feladatmegoldó képesség  magatart á si zavarok kezelése  mozg á sigény kielégítése Fejlesztő hat á suk ismeretes a fizikai, értelmi és érzelmi területen A két ir á ny : Mozg á sfejlesztő program Ép testben ép lélek

6 Mozg á sfejlesztés  Nem azonos a sporttal vagy sportszerű tevékenységgel  A mozg á sfejlesztő program az egész személyiség fejlesztésére ir á nyul, nemcsak a testnevelés keretein belül  az egész napi gyermeki tevékenységbe szervesen illeszkedik  a fejlesztést v á ltozatos cselekedtetésen keresztül biztosítja  az egész személyiség fejlesztését célozza meg  sz á mtalan egyéb terület fejlesztését is lehetővé teszi  egészséges életmódra nevelés, értelmi nevelés, szoci á lis fejlesztés  Az Egészségügyi Vil á gszervezet ( WHO ) meghat á roz á sa szerint az egészség az ember testi, lelki és szoci á lis jólétét jelenti és nem csup á n a betegség vagy fogyatékoss á g hi á ny á t.

7 A gyerekek fejlődését befoly á solj á k :  az öröklött anatómiai  fiziológiai adotts á gok  környezeti tényezők  legfontosabb a nevelés és ennek saj á tos csal á di jellemzői A csal á d egyre kevésbé tud a feladatnak megfelelni.  egyre többet dolgoznak vagy ha nincs munk á juk gyakran neurotikusak  értékszegény életmód  a gyermek sokat ül a TV, sz á mítógép előtt  túlzott követelmények elv á r á sok

8 Az egészséges életmódra nevelés  a szabadban végzett sz á mtalan tevékenység ( torn á z á s, sportol á s, j á ték, kir á ndul á s ) stb.  fokozza gyermek edzettséget, teherbíró képességét, segíti a fizikai fejlődést  a rendszeresen és kellemes légkörben végzett mozg á s a gyermek természetes igényévé v á lik és beépül a szok á srendszerébe Az értelmi nevelés  a különböző mozg á sok felidézésével ( egy - egy j á ték gyakorlat vagy téri helyzet ) fejlődik vizu á lis memóri á juk  a test részei, a téri ir á nyok és a különböző form á k megismerésével gyarapodnak ismeretei  a hallott, l á tott és elvégzett cselekvések elősegítik fogalomalakít á s és a keresztcsatorn á k fejlődését is  mozg á s közben sz á mtalan lehetőség nyílik mennyiségi és formai, vizu á lis és környezetismereti tapasztalatok szerzésére  a téri ir á nyok és különböző form á k bemozg á s á val fejlődik észlelése alakl á t á s, forma á llandós á g

9  Szoci á lis fejlődés  saj á t testének, mozg á sos képességeinek megismerésével fejlődik „én tudata ”, erősödik „szoci á lis ” énje.  a közös mozg á s öröme elősegíti a t á rsas kapcsolatok alakul á s á t.  a t á rsakhoz való alkalmazkod á s mozg á s közben fejleszti önuralm á t, toleranci á j á t, együttműködő képességét, akarat á t  kialakít egy egészséges versenyszellemet. Az óvoda mozg á sprogramj á nak célja :  a gyermek mozg á sigényének kielégítése, a mozg á skedv fenntart á sa. mozg á stapasztalatok szerzése, bővítése és életkornak megfelelő gyakorl á si lehetőségek biztosít á sa.  minden gyermek tal á lja meg az érdeklődésének és fejlettségének megfelelő mozg á slehetőséget.  az óvod á skor végére minden gyermek megfelelő tart á skoordin á ciój á nak megerősítése, rögzítése. Feladataink :  a megfelelő hely, idő, eszköz biztosít á sa ( a biztons á g ) megteremtése.  a gyermek természetes mozg á sform á inak fejlesztése a szabad j á tékban ( j á r á s - fut á s, ugr á s - t á masz, függés - egyensúlyoz á s, dob á s ).

10  A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy egész nap biztosítunk sz á mukra megfelelő helyet és eszközöket a csoportszob á ban, a tornateremben és a szabadban.  3-4 éveseknél a természetes nagymozg á sok fejlesztése a cél ( csúsz á s - m á sz á s - búj á s, ugr á l á s, szökdelés ). Az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre á llnak, mind az udvaron, mind a csoportszob á ban.  4-5 éves korban szem – kéz, szem - l á b koordin á ció és az egyensúlyérzék fejlesztése fontos ( célba dobó j á tékok, ugróiskola, ugrókötél, lépegető, t á nyérhinta, l á ncos lengőhinta, rézsútos létra ).  5-6-7 éves korban a finommozg á s fejlesztésére fektetünk hangsúlyt. Rövid, zenére történő mozg á sra is lehetőséget teremtünk

11

12

13 Mozg á sfejlesztés szervezett tevékenységekben  mindennapos mozg á s, jó időben, a szabadban.  Kiscsoportban heti egy alkalommal testnevelés foglalkoz á s,  nagy és középsőcsoportban heti két alkalommal testnevelés foglalkoz á s  sét á k nagy és középső csoportban havi 2-3 alkalommal  kir á ndul á sok nagy és középső csoportban, évi 2-3 alkalommal  Tart á sjavító gerinc – prevenciós testnevelés a fejlesztésre szoruló gyermekek részére heti 1 alkalommal  korrekciós testnevelés heti egy alkalommal az elhízott gyermekek részére  l á btorna minden korcsoportban heti egy alkalommal  ayres eszközök haszn á lata mozg á sfejlesztés alkalm á val  testi képességek fejlesztése ( erő, ügyesség, gyorsas á g,á llóképesség )

14 Mindennapos testnevelés A nap folyam á n délelőtt és délut á n is megvalósítható, legink á bb a szabad levegőn való tartózkod á skor ( az időj á r á s függvényében ) Ak á r egy testnevelési j á ték, j á tékos futó és fogój á ték is lehet a mozg á s a lényeg, nem a kerete Nem a klasszikus j á r á sgyakorlatok, szabadgyakorlatok a lényegesek, hanem a testmozg á s, a j á ték A dinamikus erőkifejtés helyett a statikus izomerő fejlesztése a megfelelőbb, mert a gerincoszlop egyenes tart á s á ért felelős izomcsoportokra jobban hat az ilyen fajta erőkifejtés pl. terpesz á ll á sban, karok magas tart á sban á llnak a fiúk ( b á sty á k ), a l á nyok j á tékosan kerülgetik őket azt á n csere A kiesős j á tékokból először a gyengébb, ügyetlenebb, a mozg á s fejlesztő hat á s á ra legink á bb r á szorultak esnek ki. Ezeket a j á tékfajt á kat cseréljük ink á bb kiv á ltós fogóra. pl. Akit megfognak terpeszbe á ll, ha á tbújik alatta valaki, vissza á llhat a j á tékba. Rengeteg lehetőség van, amivel ezt megvalósíthatjuk. Versenyj á tékok. A gyerekek kudarctűrő képessége egyénenként v á ltozó. 10 -12 éves korukra alakul ki. Ezért ezeket mellőzzük és ink á bb csapatversenyt tervezzünk, ami a közösségi nevelést, a szocializ á ciót is fejleszti. Mindig az adott csoport fejlettségét tartsuk szem előtt és nyilv á n legink á bb nagy csoportban a leghat á sosabb.

15

16

17  A mozg á sos j á tékok a fejlesztés legjobb eszközei, mert  a motorika mellett az észlelés, a kogníció, a spontaneit á s, nyelv és m á s emocion á lis és szoci á lis képességet is fejleszt  a j á ték a gyermeknek a környezettel való szembesülésének a legfontosabb form á ja  megfelelnek azoknak a cselekvéseknek, amelyeket a gyermekek szívesen végeznek, és örömet okoznak nekik,  amelyekre a gyermekeknek a mindennapi j á tékokhoz szükségük van.  Pszichológiai haszna a mozg á s sűrűségéből adódik, minden vagy a legtöbb gyermek egyszerre mozg á sban van, így az egész csoport sz á m á ra néh á ny perc alatt ugyanazt a mozg á s mennyiséget nyújtja.


Letölteni ppt "„A gyökerek persze nem l á tszanak, de tudod, azok tartj á k a f á t !" Ismeretlen görög költő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések