Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ukrán szak 50 éve és előzményei az Eötvös Lóránd

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ukrán szak 50 éve és előzményei az Eötvös Lóránd"— Előadás másolata:

1 Az ukrán szak 50 éve és előzményei az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen Lebovics Viktória

2 1849

3 Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Julia:
„Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 20” „A szláv nyelvek oktatása egyetemünkön 1849-ben kezdődött el, amikor Ferenc Józsefet „helyettesi” minőségben megbízták a szláv nyelvészet és irodalom előadásával”.

4 1919

5 Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Julia:
„Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 20” „E nyelvek oktatásában a következő állomás 1919 márciusa, amikor is Bonkáló Sándort a rutén nyelv és irodalom nyilvános rendes tanárává nevezték ki.”

6 BONKÁLÓ SÁNDOR (1880—1959)

7 A m. Kir. Keleti Akad. tanári Karának 1918
A m. Kir. Keleti Akad. tanári Karának évi május 15-i Karán tartott értekezletéről. „Kilátásunk van, hogy a jövő tanévben megkezdhetjük az ukrán nyelv tanítását s erre Bonkáló egyetemi tanárt akarjuk felkérni”. BCE Lt 2/a 2.

8 A M. Kir. Keleti Kereskedelmi Akadémia Igazgatóságától. 397. szám.
Az orosz nyelv tanítására a folyó iskolai évben dr. Bonkáló Sándor egyetemi m. tanár ajánlkozott, aki a felügyelő bizottsághoz intézett beadványában a rutén / kisorosz / nyelv tanítására is ajánlkozott, mégpedig mindkét nyelvre díjtalanul. Az orosz nyelv tanításával / heti 2 óra / melyet a korábbi években Asbóth Oszkár egyet. tanár látott el, dr. Bonkáló Sándort megbízandónak tartjuk, azonban a rutén nyelv előadására még nem látván kellőkép elérkezettnek az időt, erre nézve egyenlőre várakozó álláspontra kell helyezkednünk. Tisztelettel kérjük Nagyméltóságod kegyes döntését. (...) Budapest, szeptemberhhó (Sic!) 21. Aláírás Pecsét igazgató BCE Lt 2/h /1918

9 1919. január 3-án tartott II. rendkívüli ülés
A minisztérium döntéséről a BTK tanácsülési jegyzőkönyvének 23. kötetében 1919. január 3-án tartott II. rendkívüli ülés 11. A rutén nyelv és irodalmi tanszék fölállítása és betöltése. DÉKÁN jelenti, a rutén nyelv és irodalmi tanszék fölállítása és betöltése tárgyában 8 napi határidővel miniszteri leírat érkezett. A leírat a tanszék betöltésének személyi részére is kiterjeszkedik, a mennyiben a Miniszter jelzi, hogy a tanszékre Bonkáló Sándor egyetemi m. tanárt kívánja kinevezni s erre vonatkozólag kéri a Kar véleményét. ASBÓTH ny. r. tanár felolvassa előadói javaslatát. Asbóth tanár úr a maga részéről is ajánlja Bonkálót a rutén nyelv és irodalom tanszékére, noha a tanszékek betöltésének ilyen módja iránt az autonómia szempontjából aggodalmat érez. A Kar Asbóth ny. r. tanár javaslatát személyi részében is magáévá teszi s a megejtett titkos szavazás után 28 szavazattal 4 üres cédula ellenében Bonkáló Sándor magántanárt a rutén nyelv és irodalmi tanszékre rendes tanárnak ajánlja. A tanszék tárgykörére vonatkozólag BLEYER és BALLAGI ny. r. tanárok javaslata alapján a Kar azt kívánja, hogy azt ne terjesszék ki a kis és a nagy orosz nyelv és irodalomra is, hanem csupán a rutén nyelv és irodalomra szorítkozzék. A miniszteri leírat kapcsán az egyetemi autonómia kérdéséről hosszabb vita indult meg, melyben BALLAGI, BLEYER, BEKE, NÉGYESY és PAULER ny. r. tanárok vettek részt. BTK tanácsülési jegyzőkönyv 8/a. 23. kötet január 3. II. rendkívüli ölés.

10 A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Tanrendje
Az MDCCCCXIX-MDCCCCXX. Tanév első és második felére. Budapest, 1920. A szláv philologia tanrendjében: A régi orosz irodalom története. (kezdettől a XVIII. század végéig.) Hetenként 2 óra. Szerdán és pénteken d.e ig. Dr. Bonkáló Sándor ny. r. tanár X. sz. tanterem. Rutén nyelvészeti gyakorlatok. (Kezdők részére. Rutén nyelven.) Hetenként 3 óra. Később meghatározandó időben. Ugyanaz a tanár. X. sz. tanterem. (44) Az MDCCCCXX-MDCCCCXXI. Tanév első felére. Budapest, 1920. Bevezetés a szláv philológiába. Hetenként 2 óra. Szerdán és pénteken d.e ig. Dr. Bonkáló Sándor ny. r. tanár VII. sz. tanterem. A hazai rutén nyelv hang- és alaktana. (Rutén nyelven.) Hetenként 2 óra. Később meghatározandó időben és helyen. Ugyanaz a tanár. Az orosz irodalom története Kiev pusztulásától a XVIII. század végéig. Hetenként 2 óra. Szerdán és pénteken d.e ig. Ugyanaz a tanár. VII. sz. tanterem. (38) Az MDCCCCXXI-MDCCCCXXII. Tanév első felére. Budapest, 1921. Az orosz irodalom a XIX. században. Puskin és kora. Hetenként 2 óra. Pénteken d.u. 3-5-ig. Dr. Bonkáló Sándor ny. r. tanár X. sz. tanterem. A hazai rutén irodalom története. Hetenként 2 óra. Ugyanaz a tanár. Később meghatározandó időben és helyen. Rutén nyelvtan. (Rutén nyelven.) Hetenként 2 óra. Ugyanaz a tanár. Később meghatározandó időben és helyen. (38) Az MDCCCCXXIII-MDCCCCXXIV. Tanév első felére. Budapest, 1923. Bevezetés az orosz irodalomtörténetbe. Hetenként 2 óra. Pénteken d.u. 3-5-ig. Dr. Bonkáló Sándor nyilv. r. tanár. VIII. sz. tanterem. Rutén nyelvészeti gyakorlatok. (Rutén nyelven.) Hetenként 2 óra. Szombaton d.u. 2-4-ig. Ugyanaz a tanár. Ugyanott. Orosz nyelvtan (igeragozás és igeképzés). Hetenként 2 óra. Hétfőn d.u. 3-5-ig. Ugyanaz a tanár. X. sz. tanterem. (37) Az MDCCCCXXIV-MDCCCCXXV. Tanév első felére. Budapest, – Bonkáló már nem szerepel.

11

12 Előadó: dr. Szegedy Rezső nyilv. rendes tanár
Határozati javaslat Előadó: dr. Szegedy Rezső nyilv. rendes tanár Tárgy: Az ügy rövid tartalma A rutén nyelv és irodalom tanszéke, ill. Bonkáló Sándor dr. tanári kinevezésének ügye A rutén nyelv és irodalom tanszéke, ill. Bonkáló Sándor kinevezésének ügyében kiküldött bizottság f. é. nov. 5-én tartott ülést, melynek megbízásából van szerencsém a következő jelentést tenni. Bonkáló Sándor kinevezésének körülményeiben bizonyos fokú autonómia-sértés rejlik, amennyiben a Károlyi-kormány VKM-ának az ügyében kelt leirata nem a Kartól kérte a jelölést, hanem tudatta azt, hogy ki akarja nevezni Bonkálót. A Kar jelölte Bonkálót, a miniszter-tanács ki is nevezte, de esküjét már nem a jogos tanács előtt tette, hanem a kinevezett tanács előtt. A tanácsköztársaság bukása után a VKM-nak az autonómiát visszaállító rendelete következtében semmissé lett Bonkáló Sándor kinevezése is, ennek következtében ő jelenleg csak magántanára Karunknak. Mérvadó helyről nyert információk szerint, ez a kinevezés a rutén intelligentia körében megütközést keltett, mert a tanszék betöltése nem történt pályázathirdetés útján és így nem nyújtott alkalmat arra, hogy mások is jelentkezhessenek, akik igényt tartanak arra, hogy ezen – politikai szempontból is fontos – tanszék betöltésénél figyelembe vétessenek és ily igényt tartanak annál is inkább, mert tudományos munka terén annyit, amennyit Bonkáló – legalább is felmutathatnak, továbbá azért, mert a rutén vidékkel és értelmiséggel való kapcsolatukat nem szakították meg oly módon, mint Bonkáló. Kétségtelen, hogy politikai jelentőségű tanszéknél ezen utóbb említett körülmény figyelemreméltó és arra vonatkozólag, hogy Bonkáló hogyan szakította meg az említett kapcsolatokat, a bizottság tagjai csakis a Karon kívül álló egyénektől nyerhetnek információt. Ami másoknak Bonkálóéval legalább is egyenértékű tudományos munkásságát illeti, arra vonatkozólag ki kell emelnünk, hogy Bonkáló magántanári habilitátiója nem a nyomtatásban megjelent munkái alapján történt, hanem az ezeknél jóval értékesebb kéziratai alapján*. (* Munkájának nyomtatásban való megjelenését a háború kitörése akadályozta meg). Hogy másoknak mijök van kéziratban, azt a bizottság nem tudhatja, hiszen nem is volt alkalmuk annak bemutatására. Ily körülmények között a bizottságnak oly javaslattal kell a tek. Ház elé járnia, mely a kényes kérdés méltányos megoldására a legmegfelelőbb alkalmat nyújtja és helyet enged minden jogos igénynek. Határozati javaslata a következő: kérjük pályázat kiírását és pedig tekintve azt, hogy a rutén vidék jelenleg megszállás alatt van és az onnan várható folyamodás jelenleg nagy nehézségbe ütközik, 1920 áprilisában való lejárattal. Budapest, nov. hó 5-én Szegedy Rezső ny. r. tanár 240 szám. 1919/1920

13 Másolta: Bné XI/17 Kivezette: olvashatatlan aláírás XI/24 Expediálta: Gazser XI/22 ELŐTERJESZTÉS: Tárgy: Rutén nyelv és irodalom tanszékének betöltése Min. Úr Tisztelettel jelentem Nagyméltóságodnak, hogy a vezetésem alatt álló bölcsészettudományi kar tantestülete f. évi nov. hó 6-án tartott V. rk. ülésében újból tárgyalás alá vette alá a /918 vkm. miniszteri rendelettel szervezni kívánt rutén nyelv és irodalom tanszékének betöltése tárgyában kiküldött kari bizottság ٪ alatti jelentését és a 2 ٪ alatt idemellékelt jegyzőkönyvi kivonatban foglalt egyhangú határozatot hozta. Ezen határozat szerint (kézzel a lapaljára írott beszúrás) dr. Bonkáló Sándornak 22462/ ok. Miniszteri rendelettel történt kinevezését a /1919 B XVI. sz. vk. Miniszteri rendelet értemében a bölcsészeti kar nem kivánia (Sic!) érvényesítettni. (beszúrás vége). A bizottsággal egyetértően a pályázati hirdetmény tervezetét előkészíttetem s azt 3 ٪ alatt csatolom. Tisztelettel kérem ehhez képest Excellenciádat, hogy a Kar határozatát jóváhagyólag tudomásul venni, a ny. Rk. Tanszék létesítése iránt szükséges intézkedéseket megtenni s a pályázat kiírását elrendelni méltóztassék. Budapest, november 17. bölcsészetkari e.i. dékán Leírta: B-né Olv.: szignó Iktató szám: /1920

14 1924. február 29-én tartott V. rendkívüli ülés
„4). A Dékán felkéri dr. Petz Gedeon ny. r. tanárt, hogy terjessze elő az oktató személyzet létszámának csökkentése tárgyában kiküldött bizottság javaslatát. Dr. Petz Gedeon felolvasta a bizottság javaslatát, amely a betöltött tanszékéknek további folytatólagos fenntartását, a rutén nyelv és irodalom tanszékének kivételével, elengedhetetlenül szükségesnek tartja; a rutén nyelv és irodalom jelenleg betöltött tanszékének megszüntetését és Bonkáló Sándor ny. r. tanár B-listára helyezését, a paleontológia és philosophia története jelenleg be nem töltött tanszékeinek ideiglenes szünetelését azonban a kényszerhelyzetre való tekintettel lehetségesnek véli, amennyiben eme tanszékek ideiglenes szüneteltetéséből a tudományra és a hallgatóságra viszonylagosan legkevesebb kár háramlik. Méhely, Petz, Gombócz, Tuzson, Mauritz, Kornis, Cholnoky, Mágocsy-Dietz és Négyesy hozzászólása után a Dékán felteszi a kérdést: Elfogadja-e a kar a bizottság javaslatát, amennyiben ez a jelenleg botöltött tanszékekre vonatkozik a rutén nyelv és irodalom kivételével? A Kar a bizottság javaslatának idevonatkozó részét egyhangúlag elfogadja. Ezután a Dékán megkérdezi a Kart, hogy vajjon elfogadja-e a bizottság javaslatát a Bonkáló Sándor által elfoglalt ruténnyelvi és irodalmi tanszék beszüntetését és Bonkáló Sándor ny. r. tanár B-listára helyezését illetőleg. A Kar titkos szavazással 33 (harminchárom) igen szavazattal, 2 (kettő) nem és 3 (három) üres szavazat ellenében javasolja Bonkáló Sándor nyilvnos (Sic!) rendes tanárnak B-listára való helyezését és a rutén nyelv és irodalom tanszékének beszüntetését”. Kari tanácsülési jegyzőkönyv 8/a. 29 kötet.

15 Tárgy: dr. Bonkáló Sándor B-listára helyezése Kiadta: Lné VII/1.
A Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékáni Hivatala Tárgy: dr. Bonkáló Sándor B-listára helyezése Kiadta: Lné VII/1. Nagyméltóságú Miniszter Úr! Dr. Bonkáló Sándor ny.r. tanárnak a tényleges szolgálat alól való felmentése tárgyában érkezett 30,952/1924 számú leiratát a csatolt kézbesítő vevény szerint az érdekeltnek folyó évi július hó 1-én átadtam. A leiratot azért tudtam csak július 1-én átadni, mert nevezett professor (Sic!) az egyetem székhelyétől távol volt és a fenti napon érkezett vissza Budapestre. Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. Budapest, július 1-én. Aláírás Bölcsészetkari dékán Nagyméltóságú dr. gróf KLÉBELSBERG KUNÓ Vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úrnak BUDAPEST 1935 szám

16 Bonkáló Sándor életrajza. Írta: Bonkáló Ervin. In: Bonkáló Sándor
Bonkáló Sándor életrajza. Írta: Bonkáló Ervin. In: Bonkáló Sándor. A rutének (Ruszinok). Második, bővített kiadás. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel elláttа és az Utószót írta: Salga Attila. Magyar Protestáns Szabadegyetem. Basel-Budapest „A második világháború befejezése után újraindult édesapám egyetemi pályafutása: november 1.-jén az ukrán nyelv és irodalom tanszék professzoraként kezdhette el munkáját. Ez a kinevezés azonban rövid életűnek bizonyult. Ismeretlen besúgó azzal vádolta meg, hogy lekicsinylően beszélt az orosz irodalomról. Ezért állásából 1946 novemberétől 1950 januárjáig felfüggesztették, majd 70. születésnapján nyugdíjazták” (10).

17 A Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Tanrendje
Az MCMXLIV- MCMXLV. Tanév első felére. Fennállásának 310. tanévében. Budapest, Bonkáló még nem szerepel. Az MCMXLVI- MCMXLVI I. Tanév első felére. Budapest, 1946. Bevezetés az orosz irodalomba. Az orosz népköltészet. Hetenként 2 óra: kedd d.e ig. C. épület I. em. kisterem. Az ukrán irodalom szelleme. Heti 1 óra: csütörtök d.e ig. Szláv Filológiai Intézet. Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Heti 1 óra: csütörtök d.e ig. Uo. Ukrán szövegek olvasása. Heti 2 óra: Később megállapítandó időben. Uo. Bonkáló Sándor ny. r. tanár (41) Az MCMXLVI- MCMXLVI I. Tanév második felére. Fennállásának 312. tanévében. Budapest, Bonkáló már nem szerepel.

18 Az ELTE Bölcsészettudományi Kara dékánjának címzett levelében Bonkáló ezzel kapcsolatban a következőket írta: „Ismeretlen besúgó azzal vádolt meg a szovjet képviselet előtt, hogy előadásaim alatt ócsároltam a szovjet irodalmat, a szovjet államot és annak vezetőit. A vád teljesen alaptalan volt, amit az elrendelt és lefolytatott fegyelmi vizsgálat is igazolt, mégis nyugdíjaztak. Hallgatóim egy alkalommal arra kértek, hogy ismertessem a szovjet irodalompolitikát. Megkerestem a Lityeraturnaja Gazeta szept. 21-i számát, s felolvastam Zsdanov vonatkozó fejtegetéseit, s ezt a megjegyzést fűztem hozzá: „Valószínű, hogy nagyon kevés olyan író akad, aki remekműveket fog tudni alkotni, ha nem választhatja meg szabadon műve tárgyát és ábrázolási módját”. Az előttem ismeretlen besúgó feltehetően ebből a megjegyzésből agyalta ki vádját. Megjegyzem, hogy a moszkvai XX. pártkongresszuson Solohov élesen bírálta és elítélte a Zsdanov-féle irodalompolitikát, és a kongresszus tagjai egyhangúlag helyeselték szavait”. (Az eredeti levél Bonkáló Tamás tulajdonában van).

19 Alulírott tisztelettel jelentem, hogy a következő tudományos munkákon dolgozom:
1.  A magyar nyelv hatása a kárpáti ukrán nyelvjárások szókincsére. (A nyelvemlékekben, a régi és a mai ukrán irodalomban, valamint a kárpátaljai, halicsi és bukovinai ukrán nyelvjárásokban előforduló magyar eredetű ukrán szavak gyűjteménye. Minden egyes szónál a magyar eredetet bizonyítom. A szavak száma mintegy A munkán már csak a végső simításokat végzem, és előreláthatólag egy éven belül sajtókész állapotban lesz. A könyvet német nyelven írtam meg, de nincs kizárva, hogy a mai körülmények között kénytelen leszek ukrán nyelvre átírni, mert különben nehézségek lennének a kiadással.) 2.  Tervbe vettem az ukrán irodalom történetének a megírását. Az anyag nagy részét már egybegyűjtöttem, most a szovjet—ukrán irodalmat tanulmányozom. Kb. 2-3 évre van szükségem, hogy a munkával teljesen elkészüljek. (Már régebben megírtam és kiadtam az orosz irodalom történetét és a kárpátaljai rutén (ukrán) irodalom történetét. Természetesen a kárpátaljai rutén irodalom tanulmányozása közben foglalkoznom kellett az ukrán irodalommal is, hogy a hatásokat és a kapcsolatokat meg tudjam állapítani. A régebbi ukrán irodalomra vonatkozó anyagot tehát már áttanulmányoztam, most csak pótlásokra van szükségem, azonkívül a századforduló és a legújabb kor irodalmát kell tanulmányoznom.) 3.  A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában kb. 20 db Kárpátaljáról származó régi egyházi szláv nyelven írt szertartáskönyv, posztilla és egyéb munka őriztetik. Ezekben a könyvekben történeti, egyházi, adományozási s egyéb szél jegyzetek vannak kárpátaljai ukrán népnyelven feljegyezve. Ezeket a széljegyzetekét kívánom tanulmány formájában feldolgozni, és valamely külföldi szlavisztikai folyóiratban közölni. A széljegyzetek főleg nyelvi szempontból értékesek. Budapest, február hó 6. Bonkáló Sándor (ELTE Egyetemi Levéltár, BTK V. 38).

20 1961

21 Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának ülései I. 1. Irányelvek oktatási rendszerünk továbbfejlesztésére A művelődésügyi miniszter rendeletére Oktatási rendszerünk a felszabadulás óta állandóan fejlődött és jelentős eredményeket ért el. A gyors társadalmi haladás azonban szükségessé teszi, hogy jobban készítsük fel ifjúságunkat az életre, a szocialista építés gazdasági és kulturális feladatainak megoldására. A ma iskolába kerülő fiatalokat úgy kell nevelni, tanítani, hogy az iskolából kilépve (10-15 év múlva) meg tudjanak felelni a felépült szocialista társadalom igényeinek. Ezért határozott úgy a párt VII. kongresszusa, hogy: „köznevelésünk fejlesztése gondosan előkészített iskolareformot tesz szükségessé”.

22 SCHER TÍBORNÉ (szül.: SZERDJUK VERA)
( ) Rosztovban (Szovjetunió) született. Szovjet Városparancsnokság, Szövetséges Ellenőrző Bizottság, fordító MASZOLAJ (Magyar-Szovjet Olaj Társaság), titkárnő MTA Könyvtára, tudományos főmunkatárs HELIKON Könyvkiadó, felelős szerkesztő 1961-től ELTE Orosz Filológiai Tanszék, egyetemi adjunktus, évente megújuló szerződés alapján 1966-tól az irodalomtudományok kandidátusa 1981 jul.1-től – 1981 dec. 3-ig Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi főosztálya, tudományos főmunkatárs

23

24 Lengyel Béla tudományos rektorhelyettes „Az egyetem tudományos munkájának felmérése”:
„A Bölcsészettudományi karon problémaként merül fel, hogy az Egyetemnek, mint egységes tudományos és felsőoktatási intézménynek a továbbfejlesztését – az esetleges hiányosságoknak megfelelően – különálló tanszékek további szaporításával, vagy inkább a hiányterületeken tudományos káderek nevelésével kell-e elérni. (…) a kar a problémát inkább szakember, mint tanszék hiányában látja, elhagyott tudományterületekként kiemelve a zenetörténeti, hebraisztikai, fonetikai, ukranológiai tudományokat.”

25 „…az ukrán szak bevezetésének kérdése (speciál-szakként a III
„…az ukrán szak bevezetésének kérdése (speciál-szakként a III. évtől, de elképzelhető az I. évtől is). Esetleg harmadik szakként felvehető is lehet”.

26 Jegyzőkönyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán június 21.-én tartott tanácsülésről: „Terhes körülmény ez az Orosz Tanszéknek, ahol az oktatók igénybevétele már olyan fokú, hogy a női oktatók nem egyszer elájulnak.”

27 ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék
Oktatói létszám: 1961 december 31-re: 11 és 2 másodállású 9 fő - 35 évnél fiatalabb, 4 fő év közöttiek, 6 nő Oktatói létszám: 1962 december 31-re: 16 és 4 állandó részfoglalkozású 9 fő - 35 évnél fiatalabb, 4 fő év közöttiek, 9 nő 5 kandidátus Oktatói létszám: 1963 december 31-re: 23 és 3 másodállású

28 Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára igazgatójának Budapest. Bp okt. 19. Kérem szíveskedjék hozzájárulni ahhoz, hogy Scher Tiborné szeptember hó 15-től másodállást tölthessen be az egyetemünk Orosz Filológiai Tanszékén, adjunktusi beosztásban, szerződéssel. K.I. (Köves Imréné) Szem. O. v. /1961. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae Budapest, V., Akadémia u. 2. – Telefon: , , Budapest, október 23. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Rektori Hivatala, Személyzeti csoport, Köves Imréné osztályvezető elvtársnő kezéhez, B u d a p e s t Folyó hó 19-én kelt sorai elintézésében, hozzájárulok ahhoz, hogy Scher Tiborné az 1961/1962-es oktatási évben az Egyetem Orosz Filolológiai Tanszékén szerződéses alapon adjunktusként másodállásban foglalkoztassék. Pecsét aláírás (Fodor Zoltán) a MTA Könyvtárának igazgatóhelyettese

29 Másolat a Tanszék káderfejlesztési tervének jegyzőkönyvéből:
Dr. Scher Tiborné – Szerdjuk Vera 50%-os adjunktus Az ukrán nyelvet adja elő. 1951-től a MTA Könyvtárának alkalmazottja. Részt vett a magyar-orosz, orosz-magyar, ukrán-magyar szótár szerkesztésében ban visszament a Szovjetunióba, Kijevbe, ahol az ukrán-magyar kapcsolatokon dolgozott és Sevcsenko kutatásokat végzett, e tárgykörből cikke is jelent meg. Az ukrán nyelvet anyanyelveként beszéli. Az ukrán 3 szakként felvetteket oktatja (Síc!). Ez oktatásnak előzményei nincsenek, tantervét, tematikáját, programját maga formálja ki. Igen lelkiismeretes, lelkes oktató. Tudományos kutatással foglalkozik, de azt a munkáját másfél állasa eléggé nehezíti. Politikailag jó, párttag. Budapest, január 12. Dr. Sipos István s.k. egyetemi tanár Másolat hiteléül aláírás Másolta: Kiss Béláné aláírás Budapest, április 29.

30 BALECZKY EMIL ( ) 1938–1939 prágai Károly Egyetem orosz–latin szakos hallgatója Pázmány Péter Tudományegyetemen szláv filológiából bölcsészdoktori oklevelet szerez 1945–1949 Magyar Rádió Külügyi Osztályának munkatársa 1949–1951 Magyar Rádió Külügyi Osztályának vezetője és a Műsorigazgatóság egyik igazgatója 1946–1950 Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézet díjtalan gyakornoka 1951–1952 ELTE Lenin Intézet Orosz Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense 1952–1956 ELTE Lenin Intézet Orosz Nyelvészeti Tanszék vezetője 1951–1956 Idegen Nyelvek Főiskoláján az Orosz Tanszék vezetője 1956–1965 ELTE BTK Orosz Nyelvészeti Tanszék egyetemi docense 1965–1981 ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docense díjazás nélküli?

31 Baleczky Emil levele Sinkovics Istvánnak:
Köves Imréné elvtársnő Személyzeti Osztályunk vezetője felhívta figyelmemet, hogy tanszékünkön félállásban lévő Scher Tiborné havi fizetése meghaladja a főállás után járó fizetésének 50%-át Ft-tal. Scher Tiborné Tanszékünkön heti 6 órában dolgozik és az orosz nyelvgyakorlatok mellett elméleti előadásokat tart az ukrán irodalomtörténet és az ukrán leíró nyelvtan c. tantárgyakból. Az utóbbi két tantárgynak az előadása különleges felkészültséget kíván. Scher Tiborné az ukrán szakon jelenleg nélkülözhetetlen. Fentiekre való tekintettel kérem Dékán Elvtársat, hogy Scher Tiborné részére továbbra is engedélyezze jelenlegi fizetésének folyósítását. Dr. Baleczky Emil s.k. tv. Egyetemi docens Kérjük Rektortól, hogy az illetményen ne változtassanak. Sinkovics István s.k. Dékán 1965. október 12.

32 1970

33 WERNKE GÉZA 1953–1961 általános iskola
1961–1965 Bólyai János Általános Gimnázium 1965–1970 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, orosz-történelem szák 1967-ben leadja a történelem szakot, alapító tagja az Orosz Nyelvészeti Tudományos Diákkörnek 1967–1968 külföldi ösztöndíjas a Szovjetunióban, a moszkvai Lomonoszov-egyetemen 1969-ben Kari konferencia, II. helyezett, „Az un. nazális ĕ kérdéséhez” c. munkájával 1970-ben kiemelt miniszteri díj, a pécsi országos TDK-konferencián, „Orosz flexiótörténeti kérdések I-II.” c. munkájáért Bölcsészdoktori disszertáció megvédése 1970–2003 tudományos továbbképzési ösztöndíjas, az ELTE BTK oktatója (Orosz Filológiai Tanszék, Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, Ukrán Filológiai Tanszék)

34 „Igen tisztelt Dékán Elvtárs
„Igen tisztelt Dékán Elvtárs! Csatoltan felterjesztem Wernke Géza végzős orosz szakos hallgató kérvényét, melyben az Orosz Filológiai Tanszéken szervezésre kerülő kétéves ösztöndíjas gyakornoki állás elnyeréséért folyamodik. Nevezett kérését a legmesszebbmenően támogatom, annál is inkább, mert a tanszéken feltétlenül szükség van orosz nyelvtörténettel és orosz nyelvoktatással foglalkozó fiatal oktatókra. Wernke Géza mindkét feladatot megnyugtató módon tudná ellátni.”

35 1982

36 LEBOVICS VIKTÓRIA 1975– Ungvári Állami Egyetem, angol nyelv- és irodalom szak 1977– Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar; orosz, angol és ukrán nyelv- és irodalom szak 1982– Tudományos továbbképzési ösztöndíj az ELTE Orosz Filológiai Tanszékén 1985– ban Bölcsészdoktori cím megszerzése 1995– Az ELTE mellett működő Fordító és Tolmácsképző Csoportban orosz-magyar tolmácsolás oktatása 2001–ben PhD fokozat megszerzése 2001– SzTE BTK Fordító és Tolmácsképző Tanszékközi Programjában Tolmácsolás- és fordítástechnika oktatása 2002–2003, 2009–2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karának Nyelvi Intézetében, a Tolmács- és Fordítóképző Központban orosz szinkrontolmácsolás tanítása 1982– Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán orosz nyelv, ukrán irodalom és kultúra oktatása

37 1991

38 KOVÁCS OXÁNA Csernivci, Jurij Fegykovics Állami Tudományegyetem, BTK, Ukrán nyelv és irodalom szak, Ukrajna Nyizsin, Főiskola oktatója aspirantúra a Tudományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézetében (Etnolingvisztikai és Folklór Osztály), Moszkva. Témavezető: Dybo Vladimir A., akadémikus Részvétel a Kárpáti etnolingvisztikai programban, Tolsztoj Nikita I. akadémikus vezetésével. 32 Dialektológiai expedíció Észak- és Nyugat- Ukrajnába, Podolia Részvétel a Szláv nyelvek akcentológiai szótára programban, Dybo Vladimir. A. akadémikus és Prof. Nikolajev Szergej L. vezetésével Részvétel a Nosztratikai Szeminárium munkájában (Tudományos Akadémia - Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet) Részvétel a Keleti szláv izoglosszák programban (Tudományos Akadémia - Orosz Nyelv Intézet) A Dialektológia Osztály munkatársa (Tudományos Akadémia - Orosz Nyelv Intézet), tudományos kutató 1993-tól A nyelvtudomány kandidátusa ELTE BTK oktatója (Orosz Filológiai Tanszék, Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, Ukrán Filológiai Tanszék) 32. Dialketológiai expedíció? (harminckettedik?)

39 2002

40 NYOMÁRKAY ISTVÁN Általános (előbb: elemi) iskola: Makó, Budapest Gimnázium (Lónyay utcai Református Gimnázium, majd Eötvös József Gimnázium) Egyetem (ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi, később: Bölcsészettudományi Kar magyar-délszláv (szerb-horvát) szak Középiskolai tanár (Kossuth Lajos Gépipari Technikum, Budapest) 1973– Magyar lektor a szentpétervári (akkor: Leningrádi Zsdanov) Egyetemen 1974– Magyar lektor a Zágrábi Egyetemen Egyetemi adjunktus az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén Egyetemi docens az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén 1989- től Egyetemi tanár az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén Tanszékvezető egyetemi docens Tanszékvezető egyetemi tanár Tanszékcsoport vezető egyetemi tanár Intézetigazgató egyetemi tanár Széchenyi ösztöndíjas professzor 2002– az Ukrán Filológiai Tanszék megbízott vezetője Tudományos pályafutás : 1965-től Bölcsészdoktor 1979 -től A nyelvtudomány kandidátusa 1987 -től A nyelvtudomány (később: az MTA) doktora 1987 1987- től A Nemzetközi Szlavisztikai Komité tagja 1989- től A Nemzetközi Szlavisztikai Komité Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke Az ELTE BTK Szlavisztikai Doktoriskola vezetője 1997-től A Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja 1998- tól Az Osztrák Tudományos Akadémia Balkanisztikai Bizottságának tagja 1999– Széchenyi professzori ösztöndíj 2000- től Az MTA tanácskozó tagja Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskola vezetője, az ELTE BTK Szlavisztikai doktori programjának vezetője 2004-től A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 2007-től Professor emeritus 2010-től A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

41 BORISZ OXÁNA Lembergben született.
iskolatitkár, Hrjada falu, Lvivi terület 1993– Iván Frankó Nemzeti Tudományegyetem, BTK, Ukrán nyelv- és irodalom szak, Lviv ukrán nyelv-és irodalomtanár, Jevgen Konovalec Általános és Középiskola, tanár, Zaskiv falu, Lvivi terület. Világirodalmat és keresztény etikát is oktatott 2001-től aspirantúra, Lviv ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszék, ukrán lektor Iván Frankó Nemzeti Tudományegyetem Tudományos Könyvtárának szerkesztője. Ukrán nyelvet és irodalmat tanít az egyetem előkészítő tanfolyamain 2005-től „Pid sztrihoju” c. építészeti és belsőépítészeti információs reklám-folyóirat szerkesztője, Lviv 2007-től Lvivi Állami Testnevelési Egyetem kiadójának vezetője

42

43 2003

44 ZOLTÁN ANDRÁS 1969–1974 budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, orosz-lengyel szak, közben részképzés: 1 félév Varsói Tudományegyetem (1971/72), 1 félév moszkvai Lomonoszov Egyetem (1973/74) 1980–1984 levelező aspirantúra a moszkvai Lomonoszov Egyetem Bölcsészettudományi Karának Orosz Nyelvészeti Tanszékén ELTE Bölcsészettudományi Kar Orosz (1995-től: Keleti Szláv és Balti) Filológiai Tanszék: 1974–1976 tudományos továbbképzési ösztöndíjas 1976–1981 tanársegéd 1981–1986 adjunktus 1986-tól docens 1991–2002 tanszékvezető 2003-tól az Ukrán Filológiai Tanszék vezetője 2006-tól egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék: meghívott egyetemi tanár, tanszékvezető (részfoglalkozás) Tudományos fokozatok, disszertációk bölcsészdoktor, kandidátus habilitáció az MTA doktora

45 2005

46 IMRÉNÉ KOLJADZSIN NATÁLIA
1984–1994 Ungvári 19. számú középiskola 1994–2000 Ungvári Állami Egyetem, ukrán nyelv- és irodalom szak 1994–1995 Ungvári Közművelődési Szakközépiskola levelező tagozatának munkatársa 1995 – Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola, ukrán nyelv és irodalom szakos tanár 1996–1999 Ungvári Állami Egyetem, iskola-pszichológus tanfolyam 2003–tól az ELTE Bölcsészettudományi Kar „Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” c. doktori program nappali tagozatos hallgatója 2003– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nyelvészeti tanszékének ukrán nyelv- és irodalom szakos tanára 2005–2008 ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszék ukrán lektora 2009-től GYED-GYES

47 2008

48 LJAVINEC MARIANN 1992–ben Magyarországra települ Ukrajnából
1998–2005 ELTE BTK ukrán szakos hallgatója 1998–2004 ELTE BTK orosz szakos hallgatója 1993–2006 MTV Zrt., TV 2, RTL klub, Magyar Rádió, Külföldi adások Főszerkesztősége, technikai rendező, szerkesztő-riporter, ukrán– ruszin–orosz fordító 2006– tól Ruszin Világ c. havilap, ruszinnyelvű újságíró 2006– tól nyelviskolákban orosz és ukrán nyelvtanár 2008– tól az ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola Szláv Nyelvészeti Programjának hallgatója 2008–tól ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszék ukrán lektora

49 2010

50 LADÁNYI SÁNDORNÉ ERZSÉBET
1964–1972 Huszti Általános iskola tanulója 1972–1975 Népművelő szakközépiskola, népművelő – zenekarvezető 1990–1992 Külkereskedelmi és Oktatási Továbbképző Központ, Felsőfokú külkereskedelmi és áruforgalmi szakképesítés 1998–tól Újpesti Ukrán Önkormányzat elnöke, Ukrán Országos Önkormányzat képviselője 2004-ben Kijevi M.P. Drahomanov Pedagógiai Egyetem részképzős hallgató, Ukrán nyelv- és irodalom tanszék 2001–2006 SZTE, Bölcsésztudományi kar ukrán szakos hallgatója, Ukrán szakos bölcsész és tanár oklevél 2008–ban az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Központ, Általános tolmácsképesítés megszerzése 2010–ben ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszék, helyettes óraadó tanár 2010–2011 Balassi Intézet - Műfordító Program keretében ukrán szakmai lektor

51 2011. szeptember

52 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az ukrán szak 50 éve és előzményei az Eötvös Lóránd"

Hasonló előadás


Google Hirdetések