Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanszéki adminisztrációs feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanszéki adminisztrációs feladatok"— Előadás másolata:

1 Tanszéki adminisztrációs feladatok
Dr. Nagyné dr. Stribl Tünde igazgató Oktatási Igazgatóság

2 Tartalomjegyzék Vizsgahirdetés a 2009/2010/1. félévre
Kurzushirdetés a 2009/2010/2. félévre TVSZ változás - Elektronikus leckekönyv Biztonsági szabályok Oktatási Igazgatóság

3 Vizsgameghirdetés a 2009/2010/1. félévre
Határidő: november ig Oktatási Igazgatóság

4 Vizsgahirdetés: 1. lépés: Tárgyak kiválasztása
Tárgykövetelmény ellenőrzése Oktatási Igazgatóság

5 Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés
Oktatási Igazgatóság

6 Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés
Oktatási Igazgatóság

7 Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés
Vizsgatípus megadása Oktatási Igazgatóság

8 Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés
Csak egyféle vizsgatípus adható meg kivétel a szigorlat, ahol lehet írásbeli és szóbeli is Oktatási Igazgatóság

9 Vizsgahirdetés: 2. lépés: Vizsgameghirdetés
Ide a vizsgaalkalomra fogadható max létszám kerül Oktatási Igazgatóság

10 Vizsgahirdetés: 3. lépés: Vizsgameghirdetések összerendelése
Oktatási Igazgatóság

11 Vizsgahirdetés: 3. lépés: Vizsgameghirdetések összerendelése
Oktatási Igazgatóság

12 Vizsgahirdetés: 3. lépés: Vizsgameghirdetések összerendelése
Itt állítható be a kurzusonkénti részmaximum Ezzel szabályozni lehet a jelentkezéseket. Vizsgaidőszakban FIGYELNI!!!! Oktatási Igazgatóság

13 Vizsgahirdetés: 4. lépés: Vizsgameghirdetések másolása
Oktatási Igazgatóság

14 Vizsgahirdetés: Vizsgajelentkezési feltétel megadása
FIGYELEM!!! A feltétel megjelenik minden kurzus vizsgájánál! Oktatási Igazgatóság

15 Vizsgahirdetés: Vizsgajelentkezési feltétel megadása
Oktatási Igazgatóság

16 Elővizsga meghirdetése
Egyedi vizsgajelentkezés beállításával a hallgatók jelentkezni tudnak a vizsgaalkalomra. Kedvezményes tanulmányi rend! Oktatási Igazgatóság

17 Kurzusmeghirdetés a 2009/2010/2. félévre
Határidő: november Oktatási Igazgatóság

18 Mit kell hirdetni? Csak alap-, mester-, és (felsőfokú szakképzésre) készítünk órarendet. Minden meghirdetett képzésre!!!!!!! Kifutó képzésekre kell hirdetni, de órarendi besorolása (terem) csak január végén lesz, ha a tanszék kéri (kivétel ha a 10. félévben is van tárgy). Oktatási Igazgatóság

19 2009/2010. tanév 2. félév ALAPSZAKOK
Oktatási Igazgatóság

20 2009/2010. tanév 2. félév ALAPSZAKOK
Oktatási Igazgatóság

21 2009/2010. tanév 2. félév FSZ SZAKOK
Oktatási Igazgatóság

22 2009/2010. tanév 2. félév MESTERSZAKOK
Oktatási Igazgatóság

23 2009/2010. tanév 2. félév MESTERSZAKOK
Oktatási Igazgatóság

24 Kifutó képzések Kifutó képzésben, ha a tárgyra jelentkezők száma nem éri el a kurzus minimális indítási létszámát az oktatási egység vizsgakurzusként biztosíthatja a tárgy elvégzésének lehetőségét más, nem ekvivalens tárgy hallgatásával és változatlan vizsgakövetelményekkel. Ebben az esetben vizsgakurzusnak nem előfeltétele az aláírás megszerzése. TVSZ.8.§ (10) Oktatási Igazgatóság

25 Kurzusmeghirdetés: 1. lépés: alapadatok beállítása
Fontos! Hozzáad gombbal új kurzust kell felvinni és nem korábbi félévest másolni 2. Fontos a nyelv megadása is (angol nyelvű képzés csak ebben tér el) 3. Max létszám megadásával lehet a jelentkezéseket szabályozni. Ha csak azokat akarjuk beengedni akiknek kell ez a tárgy, akkor csak mintatantervhez írjunk be létszámot (célszerű a regisztrációs hétig csak ezt engedni) Oktatási Igazgatóság

26 Kurzusmeghirdetés: 2. lépés: oktató hozzárendelése
Több oktató esetén a százalékot is ki kell tölteni. Oktatási Igazgatóság

27 Kurzusmeghirdetés: 3. lépés: követelmény megadása
Vizsgakurzusnál: ha a felvétel feltétele, hogy legyen aláírása a hallgatónak Helyesen megadva: Alairas("VEMKFO2155A") Oktatási Igazgatóság

28 Kurzusmeghirdetés: 4. lépés: órarend-szerkesztési információk megadása
Ha egy tárgyat együtt szeretnének tartani egy másik tárggyal akkor mindkét tárgynál kérjük a kereszthivatkozást beírni. Oktatási Igazgatóság

29 Információk az egyes tantervekről
Oktatási Igazgatóság

30 E-leckekönyv 2009. szeptembertől
Oktatási Igazgatóság

31 Leckekönyv Oktatási Igazgatóság

32 Jogszabályi háttér: 79/2006. (IV. 5.) Korm. Rendelet
15/D. § (1) A felsőoktatási intézmény által alkalmazott leckekönyv lehet a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött formanyomtatvány; b) elektronikus okirat; c) a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszeréből kinyomtatott, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szétválaszthatatlanul összetűzött okirat. Új TVSZ augusztus 1-től Oktatási Igazgatóság

33 TVSZ 16.§ (1) A hallgató részére biztosítani kell a leckekönyvet. A leckekönyv a tanulmányok és a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolására szolgáló közokirat, amely tartalmazza a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat. A leckekönyvbe csak meghatározott személyek,az OE vezetője vagy az általa megbízott személy tehet bejegyzést. Az illetékes Kar dékánja vagy az általa megbízott dékánhelyettes a leckekönyvben a hallgató felvételét és beiratkozását aláírásával igazolja. A leckekönyvbe tett minden bejegyzés az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerből kerül kinyomtatásra. Oktatási Igazgatóság

34 TVSZ 16.§ (2), (9) A leckekönyvet a tanulmányok befejezése - a záróvizsgára vonatkozó bejegyzések törzslapra való átvezetése, illetőleg a törzslap lezárása -, illetve a hallgatói jogviszony megszűnése után – a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel esetének kivételével - a hallgatónak ki kell adni. Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, akkor az OE átvétel esetén a leckekönyvet a hallgatói jogviszony megszűnését követő 15 napon belül hivatalból átadja az illetékes felsőoktatási intézménynek. Oktatási Igazgatóság

35 Új eljárásrend Oktatási Igazgatóság

36 Tárgyfelvétel Oktatási Igazgatóság

37 TVSZ 8.§ (13) A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után, 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. Az oktatásszervezési egység vezetője 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni a hallgatók tárgyfelvételre vonatkozó kifogásait. A hallgató a tárgyfelvételről legkésőbb a szorgalmi időszak 3. hetének végén elektronikus üzenetben kap értesítést a tárgyfelvétel lezárásának eredményéről. Oktatási Igazgatóság

38 Leckekönyv aláírási feltételek Kurzus-aláírás feltételei
Kedvezményes tanulmányi rend esetén a Bizottság engedélyével elővizsga is tehető, amelynek eredménye a vizsgaidőszakban a vizsgára bocsáthatóság feltételének teljesülésével válik érvényessé. Oktatási Igazgatóság

39 Vizsgáztatás 2009. Oktatási Igazgatóság

40 Jogszabályi háttér: 79/2006. (IV. 5.) Korm. Rendelet 15/I. § (4)
A vizsga eredményének dokumentálása: „ A vizsgalap tartalmazza a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, a vizsga időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosítóját és aláírását, a vizsgán részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a vizsga értékelését. Nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki.” Személyazonosság igazolása: „ A hallgató a vizsgán az oktató kérésére arcképes igazolvánnyal köteles személyazonosságát igazolni.” /TVSZ 19.§ (5)/ Oktatási Igazgatóság

41 TVSZ 19.§ (6) Szóbeli vizsga dokumentálása:
„A hallgató az illetékes OE-től - amennyiben ezt igényli, -- kikérhet egy ún. igazoló lapot, amely megfelel a leckekönyv adott féléves oldalainak. Szóbeli vizsgán az eredményt az oktató vizsgalapra és az igazolólapra azonnal ráírja, és szignálja. Igazoló lap hiányában a hallgató a vizsga eredményét a vizsgalapon aláírásával ellenjegyezheti. Az igazolólapot a hallgató megőrzi, a tanulmányi információs rendszerben téves bejegyzés esetén ennek birtokában vizsgálatot kezdeményezhet. Az igazolólap leckekönyv-kivonatként nem használható fel.” Oktatási Igazgatóság

42 TVSZ 19.§ (8) Írásbeli vizsga dokumentálása:
„Írásbeli számonkérés, zárthelyi dolgozat esetén a javított és értékelt dolgozatot az érintett hallgató az oktatási egység által közzétett időben jogosult megtekinteni. Az írásbeli számonkérés dokumentumait az oktatási egység köteles az iratkezelési szabályzatban megfogalmazottak szerint oktatási dokumentumként kezelni és legalább 5 évig megőrizni.” Oktatási Igazgatóság

43 TVSZ 19.§ (10) Dokumentálás, ellenőrzés folyamata:
„A vizsgáztató minden vizsga értékelése után köteles a vizsgán elért osztályzatot számmal és betűvel a tanulmányi információs rendszerből kinyomtatott vizsgalapra bejegyezni, a bejegyzést keltezéssel és saját kezű aláírással ellátni, a számítógépes rendszerben a vizsgát adminisztrálni. A vizsgaidőszak végén az ellenőrzött az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerből összesített vizsgalapot kell kinyomtatni, amit a vizsgán elért eredménnyel össze kell vetni. Az összesített vizsgalap aláírásával az oktató és az egységvezető az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerbe felvitt adatok valódiságát igazolja. A tanszéken/intézetben 15 évig minden vizsgalapot meg kell őrizni. Az oktatásszervezési egység vezetője a vizsgalapokat ellenőrizheti, és az abban szereplő érdemjegyeket módosíthatja a vizsgalapra, vagy az írásbeli dolgozatra felvezetett érdemjegy eltérése esetén az oktató kérésére, valamint a hallgató megalapozott kifogása alapján.” Oktatási Igazgatóság

44 TVSZ 18.§ (7) Határidő: „ A tanszékek/intézetek a vizsgát követő 3. munkanapig minden vizsgajegyet kötelesek bevezetni a tanulmányi információs rendszerbe. A vizsgaidőszak utolsó hetében megtartott vizsga esetén az érdemjegyet legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő munkanapon déli 12:00 óráig kell rögzíteni. Amennyiben a tanszék/intézet elmulasztja fenti kötelezettségeit, az illetékes Kar dékánja köteles intézkedni.” Ellenőrző jelentések a vizsgaidőszakban folyamatosan rektor, dékán, egységvezetők részére! Oktatási Igazgatóság

45 Neptun Oktatási Igazgatóság

46 Vizsgalap nyomtatása oktatói webről
Oktatási Igazgatóság

47 Üres vizsgalap Üres vizsgalapot a vizsgát megelőző munkanap óra után kell kinyomtatni. Oktatási Igazgatóság

48 Üres vizsgalap nyomtatása hallgatónként
Oktatási Igazgatóság

49 Hibaüzenetek megjelenése
Oktatási Igazgatóság

50 Vizsgalap nyomtatása Neptun kliensből
Oktatási Igazgatóság

51 Összesített vizsgalap nyomtatása a vizsgaidőszak végén
Tárgyak kurzusai: Oktatási Igazgatóság

52 Oktatási Igazgatóság

53 Összesített vizsgalap
Oktatási Igazgatóság

54 Kurzus eredménylap Oktatási Igazgatóság

55 Összesített vizsgalap nyomtatása Neptun kliensből
Oktatási Igazgatóság

56 TVSZ 24.§ (1) „ A hallgató tanulmányi bejegyzéseit az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszerben az oktatási időszak végén a tanulmányi ügyintéző lezárja. A hallgató a vizsgaidőszak utolsó napját követően 14 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben. Az oktatásszervezési egység vezetője a kifogást köteles kivizsgálni, és a hallgatót tájékoztatni a vizsgálat eredményéről.” Oktatási Igazgatóság

57 Biztonsági szabályok Belépési jelszavakat kiadni szigorúan tilos!!!!
Jelszó csere mindenkinél november 15. és december 1. között. December 1. után tanszéki figyelmeztetés December 10. után jogosultság elvétele. Jelszó képzés szabályai: legalább egy kisbetű legalább egy NAGYBETŰ legalább 1 szám legalább 8 karakter Oktatási Igazgatóság

58 Köszönöm a figyelmet! Oktatási Igazgatóság


Letölteni ppt "Tanszéki adminisztrációs feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések