Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az EU regionális és vidékfejlesztési politikája ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (2007-2013)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az EU regionális és vidékfejlesztési politikája ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (2007-2013)"— Előadás másolata:

1 1 Az EU regionális és vidékfejlesztési politikája ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (2007-2013)

2 2 BEVEZETÉS Forrás: 1103/2006. (X.30.) Kormány határozat – az Új Magyarország Fejlesztési terv elfogadásáról 1. Magyarország2007-2013 között a felzárkózáshoz 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül + a vidékfejlesztési támogatások ↓ együtt kb. 8000 milliárd forint

3 3 BEVEZETÉS II. 2. Az ÚMFT (azaz a második nemzeti fejlesztési terv) legfontosabb célja: –a foglalkoztatás bővítése, –és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése 3. Ennek érdekében 6 kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket. –gazdaságban –közlekedésben –társadalom megújulása érdekében –környezet és az energetika területén –területfejlesztésben –államreform feladataival összefüggésben

4 4 BEVEZETÉS III. 4.A 2007-2013-as időszakban kiírt pályázatoknál a vállalkozóknak 60-75% között önrésszel kell rendelkezniük és a technológiai fejlesztések hatását minden nyertes cégnek megfelelő mértékű árbevétel növekedéssel kell igazolni, ellenkező esetben a pénzt kamatostól kell visszafizetnie. 5.Budapesten és Pest megyében → 75% az önrész 5.Hátrányos helyzetű térségekben → 60% az önrész.

5 5 Az ÚMFT lényege 1. Megfogalmazza a foglalkoztatás bővülését és a gazdaság növekedését biztosító fejlesztési stratégiát. 2. Kijelöli azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek fenntartható módon biztosítják társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyaink jobbá tételét. 3. Olyan fejlesztési programokat jelöl ki, amelyek a hatékonyság érdekében alkalmazkodnak a társadalom és a gazdaság változásaihoz, valamint felszabadítják az emberek és vállalkozásaik fejlesztési, újítási energiáit. 4. Célul tűzi ki, hogy az országos és regionális programok egészítsék ki és támogassák egymást, hogy együttes hatásuk összességében mutasson túl a részcélok sikeres megvalósításában. 5. Fő vonalakban vázolja a programok hatékony megvalósítására képes, a források felhasználását és széleskörű hozzáférhetőségét biztosító átlátható, egyszerű.

6 6 A FEJLESZTÉSI STRATÉGIA a helyzetértékelésben feltárt hiányosságok felszámolásával és a meglévő adottságok kiaknázásával ↓ az ország fejlődését és a nemzetközi versenyképesség erősítését szolgálja

7 7 AZ ÁTFOGÓ CÉLOK 1. A foglalkoztatás bővítéséért teendő lépések a munkaerő-kereslet növelése: az egyén foglalkoztathatóságának javítása a munkaerő-kereslet bővítése: munkahelyteremtés a kereslet és kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakulása 2. A tartós növekedés elősegítéséért teendő lépések a versenyképesség növelése a gazdaság bázisainak szélesítése az üzleti környezet fejlesztése (pl. a szabályozási környezet javítása állami szolgáltatások hatékonyságának növelése.)

8 8 A HORIZONTÁLIS POLITIKÁK Az ágazati és regionális programoknak át kell hatnia ↓ a környezeti, a makrogazdasági és a társadalmi fenntarthatóság elvének és a társadalmi és területi összetartozás (kohézió) biztosításának

9 9 PRIORITÁSOK 1. A célok eléréséhez: a fejlesztési erőfeszítések 6 területre összpontosítanak amelyek köré az operatív programok is szerveződnek. 2. A fejlesztési célok a következők: gazdaságfejlesztés közlekedésfejlesztés társadalom megújulása környezeti és energetikai fejlesztés területfejlesztés államreform

10 10 1. PRIORITÁS: A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE 1. Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtésének tervezett eszközei a piacorientált K+F tevékenységek támogatása a vállalkozások és a felsőoktatás innovációs tevékenységének és együttműködéseinek ösztönzése a technológia-intenzív (spin - off) kisvállalkozások létrehozásának bátorítása a technológiatranszfer ösztönzése a K+F infrastrukturális hátterének fejlesztése

11 11 1. PRIORITÁS: A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE II. 2. A kis- és középvállalatok jövedelemtermelő képessége javításának tervezett eszközei: a kkv-k tőkeellátottságának javítása a vállalkozói kultúra szélesítése Szervezetfejlesztés technológiai korszerűsítés a kkv-k közötti együttműködés bátorítása

12 12 1. PRIORITÁS: A GAZDASÁG FEJLESZTÉSE III. 3. Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének tervezett eszközei: ipari parkok fejlesztése az infokommunikációs technológiák és a fizikai infrastruktúra javítása a logisztikai parkok kiépítése a szélessávú IT (Információs Technológia) – hálózatok kiépítése az elektronikus közszolgáltatások továbbfejlesztése az üzleti környezethez kapcsolódó jogi és szabályozási keret kidolgozása 4. Ezek a beavatkozások a Gazdaságfejlesztés Operatív Program és a regionális operatív programok keretei között valósulnak meg.

13 13 2. PRIORITÁS: A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE 1. Az ország nemzetközi elérhetősége javításának tervezett eszközei: a gyorsforgalmi úthálózat bővítése a vasúti fővonalak korszerűsítése a folyami infrastruktúra bővítése 2. A térségi elérhetőség javításának tervezett eszközei: a keresztirányú főutak bővítése és burkolaterősítése regionális közlekedési szövetségek felállítása

14 14 2. PRIORITÁS: A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE II. 3. A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztésének tervezett eszközei: az elővárosi vasútvonalak fejlesztése és összekapcsolása a helyi tömegközlekedéssel kerékpárutak építése 4. Az áruszállítás- logisztika közlekedési infrastruktúrája fejlesztésének tervezett eszközei: a logisztikai központok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése 5. Ezek a beavatkozások a Közlekedési Operatív Program és a regionális operatív programok bevezetése között valósulnak meg.

15 15 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA CÉL: az életesélyek egyenlőtlenségeinek csökkentése, a kisgyermekkortól kezdődő, az oktatást átalakító folyamat segítségével 1.A foglalkoztathatóság javításának tervezett eszközei: a munkaerő-piacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások a munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások járulékkedvezmény a foglalkoztatási rehabilitáció fejlesztése

16 16 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA II. 2. Az alkalmazkodóképesség javításának tervezett eszközei: a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása a szakképzés és az akkreditált felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása a szociális partnerek készségeinek fejlesztése a szerkezetváltás munkaerő-piaci hatásainak csökkentése rugalmasság és biztonság a munkaerő piacon a civil szervezetek, az egyházak szolgáltatói szerepe felkészítése

17 17 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA III. 3. A minőségi oktatás és hozzáférés mindenki számára történő biztosításának tervezett eszközei: a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, a nyelvi, a természettudományos és életviteli készségek fejlesztése a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása a gazdálkodási és vállalkozási készségek és a kulturális tőke fejlesztése a komplex pedagógia fejlesztési programok kiépítése a pedagógusképzés és –továbbképzés megújítása a hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának támogatása

18 18 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA IV. 4. A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán-erőforrások fejlesztése a felsőoktatási reform, a bolognai folyamat folytatása a regionális tudásközpontok kialakítása a tehetséggondozás intézményrendszerének fejlesztése gyakorlatorientált felsőoktatási programok

19 19 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA V. 5. Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel tervezett eszközei: az egészséges életmódra ösztönzés a szociális szolgáltatások fejlesztése, a gyermekszegénység csökkentése a hátrányos helyzetűek – különösen a romák és a fogyatékossággal élők – társadalmi integrációja az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések a diszkrimináció elleni küzdelem a szociális, gyermek–ifjúsági és esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése a társadalmi tőke és a helyi tőke erősítése a civil szervezetek megerősítése a fogyasztók és az ellátottak védelme

20 20 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA VI. 6. A humán infrastruktúra fejlesztésének tervezett eszközei: a rehabilitáció rendszerének korszerűsítése a gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése a szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése az oktatási és egészségügyi informatika fejlesztése a műszaki és természettudományos képzést szolgáló infrastruktúra fejlesztése regionális képzési hálózatok kialakítása a felsőoktatási alapinfrastruktúra fejlesztése a prevenciós, gyógyító és rehabilitációs egészségügyi intézmények fejlesztése az Európa Kulturális fővárosa projekt

21 21 3. PRIORITÁS: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA VII. 7. Ezek a beavatkozások elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében valósulnak meg. E programokat kiegészítik: a regionális operatív programok az Államreform Operatív Program az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program intézkedései

22 22 4. PRIORITÁS: KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 1.Környezetjavító fejlesztések tervezett eszközei: hulladékgazdálkodás és szennyvízkezelés a vízbázis védelme és az ivóvíz minőségének javítása a bel- és külterületi vízrendezés az árvizek és belvizek elleni védekezés természeti értékeink jó kezelése a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése

23 23 4. PRIORITÁS: KÖRNYEZETI ÉS ENERGETIKAI FEJLESZTÉS II. 2. Környezetbarát energetikai fejlesztések tervezett eszközei: az energiahatékonyságra és takarékosságra irányuló fejlesztések ösztönzése a megújuló energia termelésére és használatára irányuló fejlesztések ösztönzése 3. E beavatkozások elsősorban a Környezeti és Energia Operatív Programban és a regionális operatív programokban valósulnak meg.

24 24 5. PRIORITÁS: TERÜLETFEJLESZTÉS 1. Együttműködő és versenyképes városhálózat tervezett eszköze: a fejlesztési pólusok kialakítása 2. Megújuló vidék tervezett eszköze: falusias térségek integrált, fenntartható fejlesztése 3. Az elmaradott térségek felzárkóztatása 4. A Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

25 25 5. PRIORITÁS: TERÜLETFEJLESZTÉS II. 5. Az intézkedéseket 7 operatív program foglalja keretbe Dél-alföldi OP Dél-dunántúli OP Észak-alföldi OP Észak-magyarországi OP Közép-dunántúli OP Közép-magyarországi OP Nyugat-dunántúli OP

26 26 5. PRIORITÁS: TERÜLETFEJLESZTÉS III. 6. A regionális operatív programok céljai A regionális gazdasági versenyképesség erősítése a régiók turisztikai vonzerejének növelése a térségi közlekedési infrastruktúra és a közösségi közlekedés fejlesztése a helyi környezeti állapot javítása az energiatakarékosság és hatékonyság ösztönzése a megújuló erőforrások felhasználásának ösztönzése a települések átfogó, integrált fejlesztése a régión belüli társadalmi és területi különbségek mérséklése a társadalmi infrastruktúra fejlesztése

27 27 6. PRIORITÁS: ÁLLAMREFORM 1. A közigazgatás megújításnak tervezett eszközei: a jogalkotás megújítása a civil társadalom megerősödésének támogatása a közigazgatás szolgáltatóvá tétele az integrált kistérségi és a regionális döntési szintek megerősítése 2. A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésének tervezett eszközei: az elektronikus közigazgatás infrastruktúrájának fejlesztése összehangolt ágazatközi szolgáltatások kialakítása a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala az e-kultúra terjesztése, zöld közbeszerzés 3. Ezek a beavatkozások az Államreform OP és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretei között valósulnak meg.


Letölteni ppt "1 Az EU regionális és vidékfejlesztési politikája ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (2007-2013)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések