Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés"— Előadás másolata:

1 Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés

2 Szükségessé vált a regionális politika Közösségi szinten való kezelése
Az alapító hatok között nem volt számottevő fejlettségbeli eltérés. Gazdasági fejlődés fokozódásával kialakultak központok és periférkus területek. A Közösség bővülésével eltérő fejlettségű országok kapcsolódtak be. Szükségessé vált a regionális politika Közösségi szinten való kezelése

3 Már a RSZ is tartalmazott regionális vonatkozású szempontokat
- tartós munkanélküliségű régiók segítésére jött létre a Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) - Európai Beruházási Bank (EIB) - EMOGA Orientációs részlege is támogatta az elmaradott agrárövezeteket.

4 1973-ban ténylegesen Közösségi szintre került a Regionális Politika
1973-ban ténylegesen Közösségi szintre került a Regionális Politika. ( Thomson – jelentés ) Európai Regionális Fejlesztési Alap 1975 (ERFA, ERDF). Célja az elmaradott mg-i jellegű régiók, valamint a depressziós ipari térségek alkalmazkodásának elősegítése pótlólagos közösség források biztosításával. Tagországok intézkedéseinek koordinációja !

5 1986 - Európai Egységes Okmány
Egységes belő piac kiépítése szempontjából alapvető fontosságú a régiók közötti fejlettségbeli eltérések felszámolása, a közösség egészének harmonikus fejlődése. Gazdasági és Társadalmi Kohézió Eltérési szintek:fejlettségben, életszinvonalban erős vagy gyenge kohézió Konvergencia vagy divergencia

6 Az EU 254 regiójában adódó fejlettségbeli különbségek
( a 2004 évi bővítés idején ) GDP EU-ban = 100 % London belvárosában: % Lengyelország „legsze- gényebb” városában: %

7 1988-as reform A strukturális politika támogatásának a középpontjába a régiók kerültek,
az intézkedési területek és beavatkozások szélesítése, a felhasználható alapok közötti koordináció erősítése, 5 célterület megfogalmazásával a prioritásokat is kijelölték Elmaradott térségek strukturális alkalmazkodását és fejlődését kívánták elősegíteni. Olyan régiók ezek ,ahol a vásárlóerő-paritáson számolt GDP a közösségi átlag 75%-a alatt található. Iparilag hanyatló, recesszió által érintett területek szerkezet- átalakítása

8 Tartós munkanélküliség megszüntetése, munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtése.
Munkavállalók ipari és termelési rendszerek változásaihoz való alkalmazkodás megkönnyítése. A, mezőgazdasági struktúrák korszerűsítése B, vidéki térségek szerkezeti illeszkedésének támogatása.

9 1992 Maastrichti Egyezmény - GMU
Monetáris Unió megvalósítása érdekében tovább kellett erősíteni a gazdasági és társadalmi kohéziót. Kohéziós Alap (CF) létrehozása Görögország, Portugália, Spanyolország, Írország Magyarországi felhaszálás: ISPA, előcsatlakozási alap ( – ) SAPARD, PHARE

10 A regionális politika megújult célkitüzései
- segítség nyújtás a monetáris unióra való felkészülésben, a fejlettségbeni különbségek további mérséklése, -környezet minőségének megőrzése és javítása, -közlekedési – transzeurópai TEN - hálózat finanszírozás – ( CF csak ez utóbbi kettőre nyújt támogatást), - természeti erőforrások racionális felhasználása, -nemzeti és regionális sokszínűség megóvása, -minőségi képzés és oktatás fejlesztése. Két feltétel: - az ország GDP nem haladhatja meg a közösségi átlag 90%-át, a konvergencia programot kell követni.

11 Strukturális politika pénzügyi eszközei
{ Strukturális Alapok Európai Regionális Fejlesztési Alap Kohéziós Alap Európai Szociális Alap Európai Befektetési Bank EMOGA Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz HOPE

12 A Strukturális Alapok reformjához kapcsolódó alapelvek
Koncentráció - a valóban rászoruló, legelmaradottabb régiókra kell koncentrálni ( 1főre jutó GDP az EU átlag 75%-a alatt) A partnerség elve – a fejlesztési terv megtárgyalandó az összes érintettel (réiókkal, EU Bizottsággal, érdekképviseletek) Programozás elve – nem egy –egy projekt, hanem többéves átfogó fejlesztési program A addicionalitás elve- nem kiváltja, hanem kiegészíti a nemzeti fejlesztési forrásokat Monitoring – szigorú ellenőrzési, nyomon követési rendszer, indikátorok alkalmazása

13 Agenda 2000 három célterületre koncentrálták a figyelmet: Fejlődésben (foglalkoztatás, termelési szerkezet, jövedelmezőség, infrastruktúra ) elmaradott térségek támogatása Gazdasági és társadalmi szerkezetváltás miatt strukturális problémákkal küzdő területek felkarolása ( hanyatló iparágak, vidéki területek korszerűsítése, városi körzetek modernizálása- munkanélküliség, elvándorlás) Oktatási, szakképzési és foglalkoztatási politikák modernizálása amely segíti az európai szociális rendszer megőrzését, a munkanélküliség csökkentését

14 Strukturális és Kohéziós Alapok kiadásai
Millió euró, 1999-es árakon 2002 2003 2004 2005 2006 Strukturális Alapok (EU- 15) 28250 27670 27080 26660 Kohéziós Alapok (EU-15) 2615 2515 2510 Támogatás az új tagoknak 3750 5830 7920 10000 12080 Összesen 34615 36115 37515 39595 41250

15 Az egyes alapok részesedése a strukturális alapokon belül, 2000-2006

16 Strukturális alapok támogatásai Magyarországon 2004-2006
ERFA ,65 mEuró - 57,3% ESZA 497,68 mEuró - 26,1 % EMOGA 312,8 mEuró - 16,4% HOPE ,4 mEuró - 0,2% Összesen ,53 mEuró (1999-es árszinten)

17 A Nemzeti Fejlesztési Terv célstruktúrája
Hosszútávú cél: Az életminőség javítása A NFT-k hosszútávú célja (2013-ig): Az EU jövedelmi szintjének közelítése Specifikus célok: A versenyképesség növelése A humán tőke fejlesztése A jobb minőségű környezet, kiegyensúlyozott regionális fejlődés elősegítése

18 Prioritások A termelő szektor versenyképességének javítása A foglalkoztatottság növelése és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra és tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál

19 NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)
OPERATÍV PROGRAMOK AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OP (AVOP) HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS OP KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OP GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OP REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OP NEMZETI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV az EMOGA Garanciarészleg intézkedéseire (NVT)

20 A vidék fogalma I. Vidéki Térségek Európai Chartája szerint: Olyan terület, amelyet a következőkre használnak: Mezőgazdaság, erdészet, halászat A vidéken élők gazdasági és kulturális tevékenysége Nem városi pihenő és rekreációs térségek Egyéb célok, pl. lakókörzetek A vidék funkciói: Gazdasági funkciók Ökológiai funkciók Társadalmi és kulturális funkciók

21 A vidék fogalma II. OECD szerint: háromféle rurális terület
Gazdaságilag integrált rurális terület Köztes rurális terület Távoli vidéki területek Regionális szinten három szint: Alapvetően vidéki térség Jellemzően vidéki térség Alapvetően városi térség

22 A vidék fogalma III. Európai Bizottság szerint: urbanizáció foka a meghatározó. Sűrűn lakott térségek: 500 fő/km2 felett, legalább fő Köztes területek: fő/km2 között, legalább fő, vagy csatlakozás sűrűn lakott térséghez Ritkán lakott térségek: előzőekbe nem fér bele

23 Vidékfejlesztés fogalma
A vidékfejlesztés magában foglalja a helyi lakosságot, annak életformáját, a foglalkoztatási helyzetet, a jövedelemszerkezetet, , a lakhatási körülményeket és a szolgáltatások szintjét, valamint a kulturális aspektusokat is: a hagyományos foglalkozásokat, ételeket, nyelvet, életmódot és szokásokat

24 Vidékfejlesztés, néhány fogalom
Vidékfejlesztés – regionális politika része Regionális politika: a regionális viszonyok és a társadalom működéséből következő igények összhangba hozása Területfejlesztési politika: legáltalánosabb célja a területileg kiegyensúlyozott fejlődésfeltételeinek megteremtése A regionális politika a strukturális politika része

25 A vidékfejlesztés, mint a CAP „második pillére”
1999: egységes vidékfejlesztési rendelet: átfogó és következetes vidékpolitika Mezőgazdasági kiadások jobban szolgálják a vidékfejlesztést és a környezetvédelmet. Támogatások hozzásegíthetnek: Nemzetállamok saját döntése a felhasználásról Nem rászorultak kizárása Környezetkímélő és extenzív gazdálkodás

26 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedési programjai
Agrár-környezetgazdálkodás Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése Mezőgazdasági területek erdősítése Korai nyugdíj Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása Technikai segítségnyújtás

27 Humán Erőforrások Fejlesztése Operatív Program
Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása Munkanélküliség megelőzése, kezelése, foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerő-piacratörténő belépés segítésével Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, a társadalmi befogadás elősegítése, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása A szakképzés, felsőoktatás tartalmi, szerkezeti, módszertani fejlesztése, felnőttképzés Oktatási-, szociális- és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Oktatási infrastruktúra, a társadalmi befogadást támogató szolgáltatások, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, az elmaradott térségek ebbéli preferálása

28 Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
Környezetvédelem Vízminőségjavítás, állati hulladék kezelés, egészségügyi- és építési bontási hulladék, felszín alatti vizek és ivóbázisok védelme, természetvédelem és fenntartható árvízvédelem, levegőszennyezés és zajterhelés mérése, energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése Közlekedés A főúthálózat műszaki színvonalának emelése, a környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése

29 Gazdasági Versenyképességi Operatív Program
Beruházásösztönzés Ipari és szolgáltatói versenyképesség fejlesztése, ipari infrastruktúra megteremtése Kis- és középvállalkozások fejlesztése Műszaki technológiai háttér, vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése, együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban Kutatásfejlesztés és innováció Alkalmazásorientált kooperatív kutatási és technológiafejlesztési tevékenység, vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése Információs társadalom és gazdaságfejlesztés E-gazdaság fejlesztése, e-kereskedelem ösztönzése, e-közigazgatás, szélessávú távközlési infrastruktúra

30 Regionális Fejlesztési Operatív Program
Turisztikai potenciál fejlesztése Turisztikai vonzerők, fogadóképesség javítása Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése Térségi kapcsolatrendszer, településrehabilitáció fejlesztése, alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése A humán erőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése Helyi közigazgatási és civil szervezetek kapacitásépítése, helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása, felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösségekkel, regióspecifikus szakmai képzések támogatása

31 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása Beruházások, fiatal gazdálkodók induló támogatása, szakmai át- és továbbképzés előmozdítása, halászati ágazat strukturális átalakítása Élelmiszer-feldolgozás modernizálása Vidéki térségek fejlesztése Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése, a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, falufejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése

32 A strukturális alapok által finanszírozott operatív programok 2004-2006
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) - ERFA 429,1 mEuró Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) - ERFA 292,2 mEuró; ESZA 31,6 mEuró Környezetvédelmi és Infrastruktúra-fejlesztési Operatív Program (KIOP) - ERFA 195,1 mEuró Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) - ESZA 323,08 mEuró; ERFA 177,25 mEuró Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) - EMOGA 312,8 mEuró; HOPE 4,4 mEuró

33 Források megoszlása az egyes operatív programok között

34 Az AVOP forrásainak megoszlása az egyes prioritások között

35 Az AVOP prioritásai 1. A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

36 Az AVOP prioritásai 2. Az élelmiszer-feldolgozás modernizációja
A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése támogatás mértéke: 40-45% támogatás összege: mFt Rendelkezésre álló források: mFt mFt mFt

37 Az AVOP prioritásai 3. Vidéki térségek fejlesztése

38 A Közösségi Kezdeményezések
Az Interreg – határokon átnyúló interregionalis együttműködés A Leader+ - a vidék gazdasági fejlesztése a helyi szintek aktív közremüködésével Az EQAL – nemzetközi együttmüködés a munkaerőpiachoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés felszámolásához Az Urban – a válságban lévő városok és városias területek fenntartható fejlődésének támogatása

39 A pénzügyi lebonyolítás folyamatábrája


Letölteni ppt "Struktúrális alapok, Vidékfejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések