Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Molnár Istvánné E-mail: benka@lutheran.hu Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Molnár Istvánné E-mail: benka@lutheran.hu Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola."— Előadás másolata:

1 Molnár Istvánné E-mail: benka@lutheran.hu
Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvodában Molnár Istvánné

2 Az iskola bemutatása „Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést az Istentől várják, ott helyén áll a rend, ott megsokasodnak a bajnokok, elégedettek, boldogok az emberek, a madarak, a zöldellő fák, és ott biztonságban él minden élőlény.”

3 Iskolánk névadója Benka Gyula
Benka Gyula evangélikus lelkész tanár, a XIX. század második felében városunkban, Szarvason és környékén munkásságával a haladó szellemi, kulturális és politikai élet egyik fókuszát jelentette. Sokrétű tevékenységét 300 írása is fémjelzi. Iskolánk névadójának, Benka Gyulának van mondanivalója, üzenete nekünk is.

4 Benka öröksége Dr. Raffay Sándor püspök úr gondolatai: „Benka Gyula nemcsak a tudásával gazdagította, hanem a jellemével nevelte, megjelenésével fegyelmezte és irányította, hatalmas egyéniségével ellenállhatatlanul ragadta magával az ifjúságot.” Tőle tanultuk a kemény megállást, a töretlen kitartást, a férfias egyenességet, és az emberek gyengeségeivel szemben a megértő elnézést.

5 15 éve végezzük szolgálatunkat az evangélikus szellemiség értékeinek megfelelően.

6 Telephelyeink Bacsó utcai óvoda Napfény óvoda Zöldpázsit utcai óvoda Benka Gyula Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

7 A jelen Elemezzük, hogy napjainkban hogyan tudjuk megvalósítani az ajándékba kapott pedagógiai örökséget intézményünkben, ahol 144 óvodás és a 20 tanulócsoportba sorolt 498 iskolás tanul. Egyházunk folyamatosan segítette, támogatta a tehetséges tanulók fejlesztését, versenyeztetését.

8 A jelen Intézményünk: Tehetségpont Referencia intézmény Ökoiskola

9 A tehetséggondozó program célja
A tehetséges tanulók képességeinek feltárása, fejlesztése, mind az általános intellektuális képességek, mind a speciális képességek fejlesztése (az erős oldal erősítése, a gyenge kiegyenlítése) Önképzés igényének kialakítása Kreativitás fejlesztése Tanulási technikák megismertetése, elsajátítása A szaktárgyak megszerettetése Személyiségfejlesztés (önismeret, kortársi, szociális kapcsolatok fejlesztése, illem, viselkedéskultúra elmélyítése) Megelőzés, légkörjavítás

10 Már óvodáskorban is megmutatkoznak a tehetségígéretek
Hitvallásunk: Óvodásainkat a keresztény értékrend alapján, személyes hitünk, életünk példájával,legjobb tudásunk szerint neveljük, hogy legyenek igazi gyerekek, akik boldogok, pajkosak. Akik örömmel járnak óvodába és minden nap tartalmas, szép élménnyel gazdagodnak.

11 Óvodáink tehetséggondozó foglalkozásai
Mese- báb, dramatizálás Játékos angol nyelvhez szoktatás Memória társas „Ügyeskedő” kis kézműves Csengő- bongó, ének-zene „Izgő- mozgó”- mozgásos foglalkozás Gondolkodó- sakk foglalkozás

12 Iskolai tehetséggondozás
Igazán szakszerű tehetséggondozás a ös tanévtől indult az intézményben. Dr. Balogh László tanár úr irányításával.

13 Iskolánk tehetséggondozó foglalkozásai
Történelem Anyanyelv Angol Röplabda Mazsorett Labdarúgás Atlétika Tenisz Kosárlabda Néptánc Népdal Énekkar Furulya Színjátszó Csengettyű Matematika Fizika Természetismeret Biológia Informatika ÖKO Sakk Magyar

14 A programba válogatás A 4. évfolyamos diákok közül választjuk ki a tehetséggondozó program részvevőit, 5. osztály elejétől 5 féle vizsgálattal követjük nyomon a készségek, képességek fejlődését a személyiség összetevők alakulását. Mérésre kerülnek az általános intellektuális képességek /lényeglátás, problémaérzékenység, problémamegoldás, emlékezet, kreativitás/. Meghatározó a beválogatáshoz a tantárgyi teljesítmények szintje, a tanulmányi átlag, valamint a kompetencia mérés eredménye. A személyi szakmai kompetenciák biztosítottak az intézményben. Dr. Balogh László vezetésével szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozó tanár vezeti a műhelymunkát

15 A fejlesztés eszközrendszere
1. Az eszközrendszer tartalmazza mind a műveltségtartalom átadását, mind pedig a tanulók személyiségének fejlesztését. A tantervek tananyagának dúsításával mélyebb tanulási tapasztalatok átadása (kiemelten: matematika, anyanyelv, történelem, idegen nyelv, fizika, biológia) A tanulók képességeinek különbözősége miatt évfolyamonként, és tantárgyanként csoportos, és egyéni differenciálás, sávos oktatás, irányultsági órák szervezése. A délutáni foglalkozások lehetőséget biztosítanak a speciális képességek (szakági sportág, majorette, kajak, karate, aerobic, asztali tenisz) valamit a dúsítás, gazdagítás további lehetőségeinek a kihasználására (idegen nyelv, természetkutatók, középiskolai előkészítők, színjátszó kör, énekkar, furulya szakkör, matematikusok, verseny előkészítők)

16 A fejlesztés eszközrendszere
2. A program szervezeti keretei Felölelik az iskolai élet egészét, a délelőtti, a délutáni, valamint az iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeit A délelőtti tanórák feladata a tantervi követelmények magasabb szintű teljesítése A délutáni foglalkozások speciális blokkokat alkotnak, témahónapokra bontva a tanévet (tudomány hónap, egészség-nevelési hónap, Benka hónap, Víz napjától a Föld napjáig, ünnepkörökhöz kapcsolódó, újságszerkesztő, videózás, napi iskolarádiós műsorokra felkészülés) Iskolán kívüli tevékenységek (nyári táborok, szaktáborok, madarász tábor, hittanos tábor, múzeum-színház látogatás)

17 Iskolánk tehetséggondozó műhelyei
Logi- matek tehetségműhely Kobaktörő- matematika tehetségműhely Természettudományos kísérletek környezetünk tárgyaival tehetségműhely

18 Iskolánk tehetséggondozó műhelyei
Gyermekláncfű- Ének-zenei tehetségműhely Szivárvány- színjátszó tehetségműhely Nyelvművelők- magyar tehetségműhely

19 Iskolánk tehetséggondozó műhelyei
Ússz amíg élsz- úszás tehetségműhely Zöld szemfüles- természetismeret tehetségműhely Feketén a hófehér- sakk tehetségműhely

20 A program eredményei Hatásvizsgálatok A hatásvizsgálat a programba való bekerüléskor indul, és addig követi nyomon a diákot, amíg az iskolában végére nem ér a fejlesztő program. Az egyes tanulók fejlődéséhez, fejlesztéséhez ad támpontot, mind a szülők, mind a pedagógusok számára a háttértényezőkről. Felöleli az általános intellektuális képességek csoportját, az egyéni tanulási stratégiákat, a tanulási motivációt, szorongási szintet, egy komplex személyiségvizsgálattal. Ezeknek a vizsgálatoknak a rendszeressége, elemzése, képezi az alapját a komplex fejlesztési programnak.

21 A program eredményei Monitoring eszközei és eredményei
A tehetséggondozás törvényi buktatói (félreértelmezések, szegregáció) Pontos, körültekintő, átfogó ellenőrzés szükséges mind a felismerés, az azonosítás, a fejlesztés terén. Szem előtt tartva a kitűzött célt, és az elért eredményeket. A korszerű tehetséggondozás értelmezése feltételezi a szemléletben történő változást (a tanítás túlsúlyát a tanulás irányítása váltsa fel)

22 A program eredményei Monitoring eszközei és eredményei
Előtérbe kerül a tervezés, a szervezés , a tanulás irányítás, az ellenőrzés, az értékelés (a tehetséggondozás valamennyi szintjén). A tanulók képességeihez aktuális teljesítményéhez igazodva történjen a fejlesztés. A monitoring során a résztvevők kérdőívek kitöltésével jelzik elégedettségüket, vagy a javítandó területeket. A továbbtanulási mutatók pozitív irányba emelkednek, a gimnáziumi emelt szintű oktatás felé.

23 A program eredményei Monitoring eszközei és eredményei
Nő az iskolába jelentkező diákok száma, vonzó a program, s ezáltal emelkedik a programban rész vevők száma is. Növekedést mutat a versenyeredmények minőségének szintje, száma, és eredményessége. 2004-ben beíratott első osztályosok létszáma 40 fő, 2014-ben beíratott első osztályosok létszáma 65 fő.

24 Tehetséggondozás iskolán belül a 2013/2014-es tanévben:

25 Tehetséggondozás iskolán kívül a 2013/2014-es tanévben:

26 Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben:

27 Kapcsolatrendszer, tárgyi feltételek
Az intézmény belső struktúrája Az intézmény belső struktúráját az oktatás – nevelés folyamatában érintett tanulók, pedagógusok, és szülők jogait, és kötelezettségeit a köznevelési törvény szabályainak megfelelően alakítottuk ki. Kapcsolatrendszer a tantestület tagjainak munkamegosztásában a következőképpen alakul. A munkaköri leírások tartalmazzák a tehetségek gondozásával járó feladatokat. Fontos a csapatmunka, a vezetők biztosítják a program folytonosságát, ellenőrzését, a koordinátor kapcsolatot tart a csapattársak között, és a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusok közül kerül ki egy-egy mentor, aki az egyéni fejlesztéseket segíti.

28 Kapcsolatrendszer, tárgyi feltételek
2. Külső kapcsolatok Elsőként a családot kell említeni, mert meghatározó szociális erőtér (társadalmi, etnikai hovatartozás) A család elsődlegességének, fontosságának hangsúlyozása (akár korlátozás, akár segítés) A programba beválogatás alkalmával a szülők részletes tájékoztatást kapnak a tehetséggondozás lehetőségeiről. Ennek formái: szülőértekezletek, nyílt napok, szülők akadémiája, fórumok, fogadó órák A tehetséggondozásban résztvevő diákok számára a városban működő intézményekkel is rendkívül szoros kapcsolatban áll az intézmény (HAKI, Körös- Maros Nemzeti Park, Városi Könyvtár, Gál Ferenc Főiskola pedagógiai kara, Tessedik Sámuel Múzeum, Művészeti Alapiskola, és sporttelepek)

29 Személyi feltételek Szakmai felkészültség
A tervszerű munkaerő gazdálkodás kiemelt terület. Szakos ellátottság biztosítása Gál Ferenc Főiskola – tanárai, pszichológus, segítő szakemberek Művészeti alapiskola szakemberei Rendszeres továbbképzések (differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás területén szerzett ismeretek képzettség, kooperatív tanulószervezés, az ismeretszerzés változatos formáinak beillesztése a tanítási folyamatba)

30 Záró gondolatok A tehetségfejlesztést egységes rendszerként lehet hatékonyan megvalósítani. A rendszer jó működése tudatos tervezést, és a megvalósításban a mindennapi munka során következetességet, de rugalmasságot is feltételez, összhangba kell állnia a tanórai, a tanórán kívüli, valamint az iskolán kívüli fejlesztési területeknek.

31 „Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.” Az a gyerek, akinek ébren tartják a kíváncsiságát, nem fog elkallódni! (Exupery)

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Molnár Istvánné E-mail: benka@lutheran.hu Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések