Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi kihívások - oktatásügyi válaszok Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója Rozsnyó, 2015. március 28-29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi kihívások - oktatásügyi válaszok Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója Rozsnyó, 2015. március 28-29."— Előadás másolata:

1 Társadalmi kihívások - oktatásügyi válaszok Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója Rozsnyó, 2015. március 28-29.

2 2 Huszonöt év oktatáspolitikai víziói és dilemmái (1990 – 2015) Fodor Attila COMENIUS Pedagógiai Intézet, khsz.

3 3 Tartalom – amit érinteni szeretnék Társadalmi kihívások a rendszerváltáskor Társadalmi kihívások a rendszerváltáskor Az új társadalmi rend „iskolaképe” Az új társadalmi rend „iskolaképe” A közoktatás átalakulása, változásai, dilemmái A közoktatás átalakulása, változásai, dilemmái A magyar közoktatás hangsúlyos kérdései A magyar közoktatás hangsúlyos kérdései A magyar közoktatás esélyei, felelősségünk A magyar közoktatás esélyei, felelősségünk

4 4 Társadalmi kihívások, a rendszerváltás jövőképe egypárti diktatúra lebontása / többpárti parlamenti egypárti diktatúra lebontása / többpárti parlamenti demokrácia kiépítése (polgári társadalom) demokrácia kiépítése (polgári társadalom) belépés / visszatérés a demokratikus és egységesülő belépés / visszatérés a demokratikus és egységesülő Európába Európába szociális piacgazdaság kialakítása szociális piacgazdaság kialakítása az egyéni felelősségvállalás erősítése / az állam az egyéni felelősségvállalás erősítése / az állam mindenhatóságának gyöngítése mindenhatóságának gyöngítése helyi közösségek, települések, régiók szerepének helyi közösségek, települések, régiók szerepének felértékelődése, önkormányzatiság, szubszidiaritás felértékelődése, önkormányzatiság, szubszidiaritás jóléti társadalom kiépítése, életminőség növekedése, jóléti társadalom kiépítése, életminőség növekedése, demográfiai folyamatok kedvezőre fordítása demográfiai folyamatok kedvezőre fordítása

5 5 Társadalmi kihívások, a rendszerváltás jövőképe Sajátos, egyedi elvárások:  szlovákok: önállósodás önállósodás saját (nemzet)állam megalakítása saját (nemzet)állam megalakítása  (csehszlovákiai) magyarok: egyenrangúság, egyenjogúság egyenrangúság, egyenjogúság jóvátétel a történelmi sérelmekért, „+” diszkrimináció jóvátétel a történelmi sérelmekért, „+” diszkrimináció kettős kötődés, szimbolikus, összekötő határok kettős kötődés, szimbolikus, összekötő határok magyar nyelv közéleti használatának bővülése magyar nyelv közéleti használatának bővülése anyanyelvi oktatás kiteljesedése anyanyelvi oktatás kiteljesedése fejlődés, növekedés, erősödés fejlődés, növekedés, erősödés

6 6 Az új társadalmi rendszer iskolaképe Az új társadalmi rendszer iskolaképe Milyen iskola, milyen oktatás „illik” az új politikai – társadalmi – gazdasági rendszerhez? Felismerés: Az oktatásügy (főképp a közoktatás) már régen nem a társadalmi fejlődést, a haladást meghatározó, formáló, hanem követő, kiszolgáló, problémakezelő ágazat. Ebből következő (óhajtott) jegyei: nyitott - rugalmas - alkalmazkodó - befogadó - változó - - együttműködő - partnerközpontú - - értékorientált

7 7 Az új társadalmi rend iskolaképe Az új társadalmi rend iskolaképe Az új társadalmi-politikai-gazdasági rend kialakulását és fejlődését segítő, támogató, kiszolgáló „új” iskola:  demokratikus  piacorientált  befogadó (méltányos)  személyiségfejlesztő  közösségfejlesztő  identitáserősítő (Probléma: a fentiek „lefordítása” a mindennapi iskolai gyakorlatba!)

8 8 A közoktatási rendszer formálása, változásai 1989-től A közoktatási rendszer formálása, változásai 1989-től iskolatanácsok és diákönkormányzatok létrehozása iskolatanácsok és diákönkormányzatok létrehozása iskolavezető-választás demokratizálása iskolavezető-választás demokratizálása jogalanyiság felvételének lehetősége jogalanyiság felvételének lehetősége iskolaalapítás joga, szabadsága (pluralizmusa) iskolaalapítás joga, szabadsága (pluralizmusa) iskolaválasztás joga, szabadsága iskolaválasztás joga, szabadsága intézményrendszer decentralizálása, fenntartóváltás intézményrendszer decentralizálása, fenntartóváltás önkormányzati irányítás, községi tanügyi hivatalok önkormányzati irányítás, községi tanügyi hivatalok fejpénz-alapú finanszírozás, fiskális decentralizáció fejpénz-alapú finanszírozás, fiskális decentralizáció tartalmi-tantervi szabályozás átalakítása (PedProg) tartalmi-tantervi szabályozás átalakítása (PedProg) pedagógus-továbbképzési rendszer kiépítése pedagógus-továbbképzési rendszer kiépítése

9 9 A közoktatási rendszer formálása, változásai A közoktatási rendszer formálása, változásai pedagógus életpálya-modell bevezetése pedagógus életpálya-modell bevezetése pedagógusértékelés bevezetése pedagógusértékelés bevezetése pedagógusképzés átalakítása (Bologna), magyar pedagógusképzés átalakítása (Bologna), magyar egyetem megalapítása (SJE, TKK) egyetem megalapítása (SJE, TKK) iskolaszerkezeti átalakítások iskolaszerkezeti átalakítások képzési szintek bevezetése (ISCED) képzési szintek bevezetése (ISCED) tanfelügyeleti rendszer kialakítása tanfelügyeleti rendszer kialakítása országos mérési-monitoring rendszer kiépítése (NÚCEM) országos mérési-monitoring rendszer kiépítése (NÚCEM) bekapcsolódás az EU-s oktatási programokba bekapcsolódás az EU-s oktatási programokba hozzáférés az EU-s fejlesztési forrásokhoz hozzáférés az EU-s fejlesztési forrásokhoz

10 10 A közoktatási rendszer formálása, változásai A közoktatási rendszer formálása, változásai IKT, internet, digipédia,... - új tanulási környezet IKT, internet, digipédia,... - új tanulási környezet létrejötte létrejötte oktatásügyi információs rendszerek, adatbázisok, oktatásügyi információs rendszerek, adatbázisok, portálok létrejötte portálok létrejötte társadalmi elszámoltathatóság (lehetőségeinek) társadalmi elszámoltathatóság (lehetőségeinek) bővülése bővülése Mindehhez kellett: öt új közoktatási törvény öt új közoktatási törvény 17 oktatási miniszter (18 hó/miniszter) 17 oktatási miniszter (18 hó/miniszter).... és (sok egyéb mellett) MI.... és (sok egyéb mellett) MI

11 11 Ami elmaradt, ill. várat még magára Ami elmaradt, ill. várat még magára  országos közoktatásfejlesztési stratégia  folyamatos társadalmi és szakmai párbeszéd az oktatás jövőjéről jövőjéről  erős szakmai szerveződések, szakmapolitika  fejlesztést támogató rendszerek (oktatáskutatás, szakértők, szaktanácsadók, fejlesztők, mentorok,...) szakértők, szaktanácsadók, fejlesztők, mentorok,...)  intézményértékelés + önértékelés  intézményi minőségfejlesztés  EU-s fejlesztési források felhasználásának stratégiája és hatékonyságvizsgálata hatékonyságvizsgálata  tankönyvpiac

12 12 Ami elmaradt, ill. még várat magára Ami elmaradt, ill. még várat magára  hálózati együttműködések, horizontális tanulás  kistérségi oktatástervezés és -szervezés  nemzetiségi oktatásügy törvényi meghatározása és fejlesztéspolitikája fejlesztéspolitikája  a magyar iskolák és pedagógusok fejlesztését szolgáló háttérintézmények háttérintézmények  szlovák - magyar szakmai párbeszéd és együttműködés

13 13 A magyar közoktatás hangsúlyos kérdései A magyar közoktatás hangsúlyos kérdései  Jogállás rendezetlensége, önigazgatás szűk tere  Jövőkép, fejlesztési stratégia hiánya  Az iskolahálózat megtartásának és fejlesztésének nehézségei nehézségei  A magyar iskolák tartalmi-szakmai fejlesztésének problémái problémái  Oktatásfejlesztési források hiánya, ill. a meglévő források felhasználásának alacsony hatékonysága források felhasználásának alacsony hatékonysága

14 14  Jogállás, önigazgatás  Jogállás, önigazgatás  A „szlovákiai magyar közoktatás”, „szlovákiai magyar iskolarendszer”, „szlovákiai magyar oktatásügy”,... iskolarendszer”, „szlovákiai magyar oktatásügy”,... fogalmakról fogalmakról  245/2008 Tt. sz. közoktatási törvény (zákon o výchove a vzdelávaní): a „nemzetiségi oktatásügy” a tanítás nyelve vzdelávaní): a „nemzetiségi oktatásügy” a tanítás nyelve által van meghatározva által van meghatározva  A rendezetlen jogállás (illetve az így meghatározott jogállás) negatív következményei (A. Sz. L. tanulmány) jogállás) negatív következményei (A. Sz. L. tanulmány)  Milyen jog- és hatáskörünk, döntési kompetenciánk van a magyar oktatásügy lényeges kérdéseiben? a magyar oktatásügy lényeges kérdéseiben?

15 15 245/2008 Kt., 245/2008 Kt., 12. § Nevelési-oktatási nyelv (1) A jelen törvény alapján nevelési-oktatási nyelv alatt a tanítás nyelvét és a nevelés nyelvét értjük. (2) Az iskolák tanítási és az iskolai intézmények nevelési nyelve az államnyelv, amennyiben e törvény ettől eltérően nem rendelkezik. (3) A nemzeti kisebbségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárok gyermekei és tanulói számára az államnyelv elsajátításának joga mellett biztosított a saját nyelvükön folyó nevelés és oktatás joga is, e törvényben rögzített feltételek mellett. A más, mint államnyelvű alap- és középiskolai nevelésnek és oktatásnak szerves része a szlovák nyelv és irodalom kötelező tantárgyként való oktatása, az elsajátításához szükséges terjedelemben.

16 16 Jogállásunk erősítése Jogállásunk erősítése  jogismeret, joghasználat  a közoktatás (jelenlegi) önkormányzati kereteinek a megtartása, lehetőség esetén erősítése megtartása, lehetőség esetén erősítése  a nemzetiségi oktatás meghatározása és szabályozási kereteinek kialakítása a közoktatási törvényben kereteinek kialakítása a közoktatási törvényben  átfogó kisebbségi törvény kidolgozása és elfogadása  a kisebbség(ek) fejlődését meghatározó területek önigazgatási rendszer(ek)be foglalása (pl. kisebbségi önigazgatási rendszer(ek)be foglalása (pl. kisebbségi önkormányzatok, oktatási és kulturális autonómia,...) önkormányzatok, oktatási és kulturális autonómia,...)

17 17 Önigazgatási terveink keretei Önigazgatási terveink keretei  A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásnak, valamint Dél-Szlovákia gazdasági gyarapodásnak, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi felzárkóztatásának intézményi feltételei (MKP)   Polgári vízió 2016 (Most-Híd)  A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei (ún. „kisebbségi minimum”, fejlődésének alapfeltételei (ún. „kisebbségi minimum”, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala) Szlovákiai Magyarok Kerekasztala)  A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programja 2014 – 2018 Programja 2014 – 2018

18 18  Jövőkép, fejlesztési stratégia hiánya  Jövőkép, fejlesztési stratégia hiánya Ki a felelős (jelenleg) a „szlovákiai magyar közoktatás” tudatos, tervszerű, szakszerű és folyamatos (stratégiai) fejlesztéséért?   legitimitás, jog- és hatáskör, felelősség kérdése   hozzáértés kérdése   együttműködések kérdése   a jelenlegi helyzet negatív következményei Átmeneti (pót)megoldás:   szlovákiai magyar közoktatási tanács   szlovákiai magyar oktatáskutató-fejlesztő intézet

19 19 Szlovákiai magyar közoktatási tanács összetétele Közoktatásitanács Érdekeinket vállaló szakemberek az állami oktatásirányításból Oktatásüggyel foglalkozó szakmai szervezeteink vezetői Iskolavezetőkképviselői SJE TKK és KFE KETK vezetői MKP és Most-Híd oktatáspolitikusai Iskolafenntartókképviselői

20 20  Az iskolahálózatunk megtartása és fejlesztése A népszámlálás éve lakosok összesenszlovák nemzetiségűekmagyar nemzetiségűek  %  %  % 19614 174 0461003 560 21685,3517 58212,4 19704 537 2901003 878 90485,5553 54912,2 19804 991 1681004 317 00886,5559 01111,2 19915 274 3351004 519 32885,7567 29610,8 20015 379 4551004 614 85485,8520 5289,7 20115 397 0361004 352 77580,7458 4678,5

21 21 A népesség változása 1961 - 2011 A népesség változása 1961 - 2011 A változás időszaka Szlovákia népességének változása összesen a szlovák nemzetiségűek számának és arányának változása a magyar nemzetiségűek számának és arányának változása  %  %  % 1961 – 1970+ 363 244+ 8,7+ 318 688+ 8,9+ 35 967+ 6,9 1970 – 1980+ 453 878+ 10,0+ 438 104+ 11,2+ 5 462+0,9 1980 – 1991+ 283 167+ 5,7+ 202 320+ 4,6+ 8 285+ 1,4 1991 – 2001+ 105 120+ 2,0+ 95 526+ 2,1- 46 768- 8,2 2001 - 2011+ 17 581+ 0,3- 262 079- 5,7- 62 061- 12,1

22 22 A közoktatásban tanulók száma 1989-től A közoktatásban tanulók száma 1989-től Tanév Tanulók a közoktatásban összesen Szlovák tannyelvű iskolákban Magyar tannyelvű iskolákban Egyéb tannyelvű iskolákban  (= 100 %)  %  %  % 1989/19901 253 0221 172 11593,5477 0036,153 9040,31 1994/19951 207 5861 129 45893,5375 8566,282 2720,19 1999/20001 114 5141 071 12093,7569 6456,101 7490,15 2004/20051 065 890998 46993,6865 7896,171 6320,15 2009/2010911 922855 58493,8254 5665,981 7720,20 2013/2014848 225794 65993,6851 6556,091 9110,23

23 23 A közoktatásban tanulók számának csökkenése 1989-től Tanév Tanulók a közoktatásban összesen Szlovák tannyelvű iskolákban Magyar tannyelvű iskolákban Egyéb tannyelvű iskolákban  %  %  %  % 1989/19901 253 022100,001 172 115100,0077 003100,003 904100,00 1994/19951 207 58696,371 129 45896,3675 85698,512 27258,20 1999/20001 114 51491,181 071 12091,3869 64590,441 74944,80 2004/20051 065 89085,07998 46985,1965 78985,441 63241,80 2009/2010911 92272,78855 58472,9954 56670,861 77245,39 2013/2014848 22567,69794 65967,8051 65567,081 91148,95

24 24 Tanulók megoszlása tanítási nyelv szerint (2013/2014) Tanulók megoszlása tanítási nyelv szerint (2013/2014) Iskolatípus Összes tanuló az adott iskola- típusban Tanulók részarányos megoszlása a tanítás nyelve szerint szlovák tannyelvű iskolákban magyar tannyelvű iskolákban egyéb tannyelvű iskolákban  (= 100 %)  %  %  % Óvoda153 059143 68593,888 9905,873840,25 Alapiskola427 377396 73592,8329 7156,959270,22 Speciális óvoda és AI29 73027 99194,151 7395,8500,00 Gimnázium76 71172 45494,453 6574,776000,78 Konzervatórium2 940 100,0000,000 Szakközépiskola149 964142 54795,057 4174,9500,00 Speciális középiskola6 2556 11897,811372,1900,00 Kórházi iskola2 189 100,0000,000 A közoktatásban összesen848 225794 65993,6851 6556,091 9110,23

25 25 Tanulók megoszlása iskolatípusonként (2013/2014) Tanulók megoszlása iskolatípusonként (2013/2014) Iskolatípus Összes tanuló az adott iskolatípusban Tanulók részarányos megoszlása iskolatípusonként szlovák tannyelvű iskolákban magyar tannyelvű iskolákban egyéb tannyelvű iskolákban  %  %  %  % Óvoda153 05918,04143 68518,088 99017,4038420,09 Alapiskola427 37750,38396 73549,9329 71557,5392748,51 Speciális Ó és AI29 7303,5027 9913,521 7393,3700,00 Gimnázium76 7119,0472 4549,123 6577,0860031,40 Konzervatórium2 9400,352 9400,3700,000 Szakközépiskola149 96417,68142 54717,947 41714,3600,00 Speciális középiskola 6 2550,746 1180,771370,2700,00 Kórházi iskola2 1890,262 1890,2800,000 A közoktatásban összesen 848 225100,00794 659100,0051 655100,001 911100,00

26 26 A közoktatás intézményrendszere (2013/2014) A közoktatás intézményrendszere (2013/2014) Iskolatípus Intézmények száma összesen Intézmények száma a tanítás nyelve szerint szlovák tannyelvű szlovák és magyar tannyelvű* magyar tannyelvű egyéb tannyelvű Óvoda28702 5157526614 Alapiskola21591 8842623712 Speciális Ó és AI2842581790 Gimnázium2472157196 Konzervatórium15 000 Szakközépiskola4654253190 Speciális középiskola 133127420 Kórházi iskola58 000 Iskolák összesen6 2315 49716054232

27 27 Alapiskolák csoportosítása a diáklétszám szertint (2014/15) Tanulók iskolai összlétszáma (fő) Alapiskolák országos szintenMagyar iskolák* szám%-os arányszám%-os arány 1 000 felett30,1400,00 501 - 10001848,6383,06 251 - 50044821,00218,05 151 - 25041519,463212,26 101 - 15026412,383914,94 51 - 10022610,594115,71 50 alatt59327,8012045,98 Alapiskolák összesen2 133100,00261100,00

28 28 Iskolahálózat – mi olvasható ki az adatokból? Iskolahálózat – mi olvasható ki az adatokból?  a magyar tanulók számához képest (cca 6,1%) sok az intézményünk (10-12% intézménytípusonként: Ó, AI, G) intézményünk (10-12% intézménytípusonként: Ó, AI, G)  emiatt az egy intézményre eső átlagos tanulói szám jóval alacsonyabb a szlovákiai átlagnál (szlov / magy arány): alacsonyabb a szlovákiai átlagnál (szlov / magy arány): Ó: 57 / 26 AI: 210 / 113 G: 337/140 Ó: 57 / 26 AI: 210 / 113 G: 337/140  AI-k: a normatív finanszírozás 250 főre volt „kalibrálva” - a magyar AI-k csupán 11,11%-a van e határ felett - a magyar AI-k csupán 11,11%-a van e határ felett (! a szlovák AI-k nak is csak 30%-a!) (! a szlovák AI-k nak is csak 30%-a!) - 120 iskolánkban (46%) a tanulók száma 50 alatt van - 120 iskolánkban (46%) a tanulók száma 50 alatt van  az új szabályozás (min. tanulói létszámok, 2015.09.01.) következtében kb. 120 iskolánk veszélyeztetett (össz. 600) következtében kb. 120 iskolánk veszélyeztetett (össz. 600)

29 29 Iskolahálózat – mi van a számok mögött? Iskolahálózat – mi van a számok mögött?  magyar nemzetiségűek szlovák tannyelvű iskolákban: AI: 12,5% G: 20% SZKI: 31,8% AI: 12,5% G: 20% SZKI: 31,8%  510 településen a magyarok számaránya meghaladja a 15%-ot  ebből cca 200 településen nincs magyar óvoda 15%-ot  ebből cca 200 településen nincs magyar óvoda  26 gimnáziumunkból (19 + 7) csupán ötben haladja meg a diákok száma a 200 főt a diákok száma a 200 főt  csupán 9 magyar SZKI van, 31 közös igazgatású  a G és SZKI fenntartói a megyék  nagyobb a veszélyeztetettségük (szlovák többségű testületek) veszélyeztetettségük (szlovák többségű testületek)  roma származású tanulók számának nagymértékű emelkedése emelkedése

30 30 Iskolahálózat – még néhány gondolat... Iskolahálózat – még néhány gondolat...  magyar gyerekek szlovák iskolákban  városi iskola „körzete” – vidéki kisiskolák sorsa  tanulók települések közti „átcsábítása”  nyolcévfolyamos gimnáziumok hatása  külföldön tanulók emelkedő száma (értelmiségi családok)  közös igazgatású iskolák  alapiskola + óvoda (előnyök / hátrányok)  alapiskola + gimnázium (előnyök / hátrányok)  egyházi és magániskolák  iskolaközpontok  kistérségi és regionális oktatástervezés

31 31 Iskolahálózat – a megoldandó probléma keretei Iskolahálózat – a megoldandó probléma keretei szabad iskolaalapítás + szabad iskolaválasztás + csökkenő gyerekszám + közoktatási intézmények magas száma + fejpénz-alapú finanszírozás + osztályonkénti minimális létszámok = tankötelezettség + művelődés joga (hozzáférés)

32 32  A tartalmi-szakmai fejlesztés problémái Az oktatás tartalma Az iskola programj a Az iskola finanszírozása Az iskola irányítás a Az oktatás, képzés tanúsítványa Az iskola minőség- fejlesztése Az iskola ellenőrzése és értékelése Pedagógus- továbbképzés terve Átjárhatóság a rendszerben

33 33  A tartalmi-szakmai fejlesztés problémái  a „szlovákiai magyar közoktatás”-nak, mint (al)rendszernek az értelmezése – problémák (al)rendszernek az értelmezése – problémák  fejlesztéspolitika, fejlesztési stratégia hiánya (legitim felelős?) felelős?)  támogató rendszerek, háttérintézmények hiánya  pedagógusképzés uniformizálódása  pedagógus-továbbképzés - negatív fordulat  magyar kánon hiánya (mitől magyar a magyar iskola?)  roma tanulók nevelésének-oktatásának gondjai  fejlesztési források alacsony mértéke  együttműködés, tudásmegosztás hiánya

34 34 A tartalmi-szakmai fejlesztés felelősei  a tartalmi-szakmai fejlesztés felelősségének szintjei: 1. intézmény 1. intézmény 2. intézmény „feletti” támogató-fejlesztő környezet 2. intézmény „feletti” támogató-fejlesztő környezet  a 2. szint (helyzetünkben) ún. „puha szabályzókkal” alakítható, formálható, generálható: alakítható, formálható, generálható: motiválás, ösztönzés, érdekeltség kialakítása motiválás, ösztönzés, érdekeltség kialakítása szakmai párbeszéd szakmai párbeszéd szakmai együttműködés szakmai együttműködés horizontális tanulás horizontális tanulás pozitív példák, jó gyakorlatok terjesztése pozitív példák, jó gyakorlatok terjesztése szakmai kontroll, közösségi elszámoltatás erősítése szakmai kontroll, közösségi elszámoltatás erősítése

35 35 Sikeres oktatási rendszerek – McKinsey-jelentés McKinsey & Company, 2007. szeptember: McKinsey & Company, 2007. szeptember: Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? (25 ország/oktatási rendszerének mély elemzésén alapuló jelentés)

36 36 McKinsey-jelentés 3 általános tapasztalata 1. A megfelelő embereket alkalmazzák tanárként „…az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire azok a tanárok, akik alkotják…” 2. a leendő tanárokat hatékony pedagógussá képezik „…az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas tanítás nélkül…” 3. olyan rendszereket és célzott támogatásokat alkalmaznak, amelyek garantálják, hogy minden gyerek a lehető legjobb oktatást kapja „…a rendszer csak akkor érheti el maximális hatásfokát, ha minden diák teljesítménye javul…”

37 37 4.1. Pedagógusképzés minőségének emelése 4.1. Pedagógusképzés minőségének emelése  magyar pedagógusok képzési helyei (Komárom, Nyitra, Pozsony, Magyarország) Nyitra, Pozsony, Magyarország)  közoktatás – felsőoktatás (tanárképzők) párbeszéd és együttműködés (hiánya) együttműködés (hiánya)  a közoktatás „elvárásai”: színvonalas pedagógusképzés (mesterségbeli tudás!) színvonalas pedagógusképzés (mesterségbeli tudás!) pedagógus-továbbképzés pedagógus-továbbképzés pedagógiai vizsgálatok, kutatások (alkalmazhatóság!) pedagógiai vizsgálatok, kutatások (alkalmazhatóság!) pedagógiai innovációk szakmai támogatása pedagógiai innovációk szakmai támogatása  a felsőoktatás (tanárképzés) „elvárásai”?  SZMPSZ – SJE TKK – KFE KETK együttműködési szerződés? szerződés?

38 38 Község (megye) Helyi (regionális) oktatáspolitika Állam Állami oktatáspolitika Iskola Az iskola pedagógiai programja Nevelési programHelyi tanterv Kétpólusú tartalmi szabályozás

39 39 4.2. Iskolai pedagógiai program szerepének erősítése 4.2. Iskolai pedagógiai program szerepének erősítése  kétpólusú tartalmi szabályozás (2008) – lehetőségek és problémák problémák  partnerközpontúság: igények, elvárások és lehetőségek harmonizálása harmonizálása  stratégiai tervezés  PDCA-logika szerinti minőségfejlesztés  időszerű probléma: módosított állami oktatási program (ŠVP) és központi tantárgy- és óraterv (RUP) program (ŠVP) és központi tantárgy- és óraterv (RUP)  az intézményi pedagógiai program és a pedagógiai innovációk (fejlesztések) kapcsolata, kötődése innovációk (fejlesztések) kapcsolata, kötődése  a pedagógiai program szerepe az értékelésben

40 40 A kétpólusú szabályozás feltételrendszere Helyi igények és követelmények Kerettanterv,magtanterv, NAT,... Pedagógiai program (s részeként a helyi tanterv) Iskolai önállóság Iskolai önállóság Tankönyv- és programpiac Tankönyv- és programpiac Továbbképzési rendszer Továbbképzési rendszer Tanácsadói-szakértői rendszer Tanácsadói-szakértői rendszer

41 41 4.3. Pedagógus-továbbképzési gyakorlat újragondolása 4.3. Pedagógus-továbbképzési gyakorlat újragondolása Tanulás- fejlesztés Külső képzők, fejlesztők, szakmai támogatók Intézményi pedagógiai innovációk Tantestület Pedagógusok

42 42 Pedagógus-továbbképzési gyakorlat újragondolása Pedagógus-továbbképzési gyakorlat újragondolása  pedagógus-továbbképzési hagyományaink, tapasztalataink (1990 – 2009) tapasztalataink (1990 – 2009)  az új továbbképzési rendszer következményei  a pedagógus-továbbképzések „valódi” céljai és funkciói funkciói  a pedagógus-továbbképzés és az iskolai pedagógiai fejlesztések kapcsolata fejlesztések kapcsolata  továbbképzési dilemmáink (SZMPSZ, Comenius PI,...)  a fejlett oktatási rendszerek gyakorlatai és tapasztalatai (OECD-konferencia, 1998, Budapest: (OECD-konferencia, 1998, Budapest: Pedagógus-továbbképzés – Befektetés a jövőbe) Pedagógus-továbbképzés – Befektetés a jövőbe)

43 43 4.4. Értékelés, önértékelés, minőségfejlesztés 4.4. Értékelés, önértékelés, minőségfejlesztés  mérések, értékelések funkciói, szerepe  tanulók értékelése  pedagógusértékelés (317/2009) – fejlesztés eszköze!  intézményértékelés (külső – belső)  iskolai önértékelés (autoevalvácia školy)  PDCA-logika szerinti haladás, fejlesztés  az iskolai önértékelés világossá teszi az intézmény fő értékeit és céljait, meghatározza az intézmény értékeit és céljait, meghatározza az intézmény kulcsfolyamatait és visszajelzi a szervezetnek a munka kulcsfolyamatait és visszajelzi a szervezetnek a munka eredményességét, hatékonyságát és minőségét eredményességét, hatékonyságát és minőségét  intézményi minőségfejlesztési stratégiák és rendszerek

44 44 4.5. Együttműködések, horizontális tanulás támogatása 4.5. Együttműködések, horizontális tanulás támogatása  Halász Gábor, 90-es évek vége: a következő évtizedek egyik legjelentősebb fejlesztési tőkéje a kommunikáció egyik legjelentősebb fejlesztési tőkéje a kommunikáció és a kooperáció lesz („2K”) és a kooperáció lesz („2K”)  párbeszéd, együttműködés alacsony szintje (tantestületen belül, iskolák között, szervezetek között, (tantestületen belül, iskolák között, szervezetek között, szakemberek között,...) – mik az okok? szakemberek között,...) – mik az okok?  az egymástól tanulás, a horizontális tanulás kiaknázatlan lehetősége kiaknázatlan lehetősége  kik és hogyan (eszközök, módszerek, eljárások,...) motiválhatják, gerjeszthetik, koordinálhatják a motiválhatják, gerjeszthetik, koordinálhatják a hálózati együttműködést, a horizontális tanulást? hálózati együttműködést, a horizontális tanulást?

45 45  Oktatásfejlesztési források problémaköre  Oktatásfejlesztési források problémaköre  a szlovák közoktatás „anyagi kondíciója” – a ráfordítások GDP-aránya ráfordítások GDP-aránya  alapműködés forrásai (= mesterséges lélegeztetés)  az oktatásfejlesztés értelmezése (itthon és külföldön)  fejlesztési források  a (jelentős nagyságú) EU-s források felhasználása: célok? stratégia? hatékonyságvizsgálat? pénzügyi célok? stratégia? hatékonyságvizsgálat? pénzügyi ellenőrzés? ellenőrzés?  ezen belül a magyar iskolák, a magyar közoktatás helyzete? helyzete?  a források: ember, pénz, idő, tudás (-termelés és átadás) átadás)

46 46 Oktatásfejlesztés – anyaországi segítséggel Oktatásfejlesztés – anyaországi segítséggel  a magyar oktatás fejlesztésének legjelentősebb forrása: az anyaország (támogatásai) az anyaország (támogatásai)  az anyaországi támogatás, segítség céljai, formái  az anyaországi támogatás stratégiája (?) – problémák  a kihasználatlan oktatásfejlesztési forrás: a magyar pedagógiában, oktatáskutatásban és fejlesztésben pedagógiában, oktatáskutatásban és fejlesztésben felhalmozott tudástőke felhalmozott tudástőke  fejlesztések eredményeinek, „produktumainak” átvétele, adaptálása, implementálása átvétele, adaptálása, implementálása (pl.: kompetenciaalapú oktatás, programcsomagok - (pl.: kompetenciaalapú oktatás, programcsomagok - szövegértés, értő olvasás - DIFER - projektpedagógia – szövegértés, értő olvasás - DIFER - projektpedagógia – hátrányos helyzetű tanulók oktatása – differenciálás, hátrányos helyzetű tanulók oktatása – differenciálás, stb., stb. stb., stb.

47 47 Oktatásfejlesztés – anyaországi segítséggel Oktatásfejlesztés – anyaországi segítséggel  szakemberképzést (szakértők, tanácsadók, fejlesztők, trénerek, értékelők, stb.) a tömegképzés helyett! trénerek, értékelők, stb.) a tömegképzés helyett!  a szlovákiai magyar közoktatásba fektetett pénzeszközök (EEM, BGA,...) stratégiájáról (javaslat): pénzeszközök (EEM, BGA,...) stratégiájáról (javaslat): 1. Nevelési-oktatási támogatás  iskoláknak (iskolafejlesztési forrás – fontos! ) (iskolafejlesztési forrás – fontos! ) 2. Kulcsfontosságú intézményeink működtetése (SZMPSZ, oktatáskutató-fejlesztő intézet,...) (SZMPSZ, oktatáskutató-fejlesztő intézet,...) 3. Időszakosan 1-2 jelentős pedagógiai fejlesztés, projekt, program támogatása projekt, program támogatása 4. Kisösszegű pályázatok helyi kezdeményezések ösztönzésére ösztönzésére

48 48 A magyar iskola esélyei, közös felelősségünk Teendőink:  oktatáspolitikai téren: az optimális szlovákiai magyar iskolahálózat megtartása és működése feltételeinek iskolahálózat megtartása és működése feltételeinek (személyi, anyagi, irányítás, döntéshozatal, …) a (személyi, anyagi, irányítás, döntéshozatal, …) a biztosítása az önigazgatás elemeinek fokozatos biztosítása az önigazgatás elemeinek fokozatos erősítésével erősítésével cél: minden felvidéki magyar gyermek számára elérhető cél: minden felvidéki magyar gyermek számára elérhető közelségben legyen magyar óvoda, alap- és középiskola közelségben legyen magyar óvoda, alap- és középiskola

49 49 A magyar iskola esélyei, közös felelősségünk Teendőink:  szakmai téren: a magyar iskolákban folyó nevelő- oktató munka minőségének fejlesztését támogató oktató munka minőségének fejlesztését támogató szakmai stratégia kidolgozása és megvalósítása az szakmai stratégia kidolgozása és megvalósítása az egyén és a magyar közösség boldogulása érdekében egyén és a magyar közösség boldogulása érdekében cél: a magyar iskolákban a térség országaival cél: a magyar iskolákban a térség országaival összevethető eredményességű és hatékonyságú oktatás összevethető eredményességű és hatékonyságú oktatás folyjék, melynek általános jegyeit az identitás, az folyjék, melynek általános jegyeit az identitás, az anyanyelv és a magyar kultúra értékei teszik egyedivé. anyanyelv és a magyar kultúra értékei teszik egyedivé.

50 50 Zárszó… helyett "...könnyen kibújhatunk a felelősség alól, "...könnyen kibújhatunk a felelősség alól, azonban nem fogunk tudni elbújni azonban nem fogunk tudni elbújni kibújásunk következményei elől..." kibújásunk következményei elől..." (E. C. McKenzie) (E. C. McKenzie) Köszönöm a figyelmet és az együttgondolkodást!


Letölteni ppt "Társadalmi kihívások - oktatásügyi válaszok Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója Rozsnyó, 2015. március 28-29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések