Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Czudarhelyi Mária február 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Czudarhelyi Mária február 19."— Előadás másolata:

1 Czudarhelyi Mária 2015. február 19.
A gyermekjóléti szolgálatok évi hatósági ellenőrzésének tapasztalatai Czudarhelyi Mária 2015. február 19.

2 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 2015. Gyermekjóléti szolgálatok hatósági ellenőrzése változatlanul legalább 2 évenként Szociális és Gyámhivatal évi ellenőrzési terve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján: – Dokumentumok – Szociális és Gyámhivatal – évi Hatósági Ellenőrzési Munkaterv

3

4 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 2015. A 2015. évi hatósági ellenőrzés
tárgya a gyermekjóléti szolgáltató tevékenység kapcsán: a közhiteles hatósági nyilvántartásnak megfelelő működés ellenőrzése, a tárgyi – személyi feltételek biztosítottsága. Kiemelt célvizsgálati terület: a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételei, a nyújtott szolgáltatások tartalma és megvalósulása, a szolgáltatások ellátotti körhöz történő eljuttatása, családok átmeneti otthona esetében: az intézményi jogviszony jellege, és a társszervekkel – különösen a gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés módja, a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetésének vizsgálata, jelzőrendszerbeli tagok együttműködésének felmérése.

5 HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 2015. Hatósági ellenőrzés előkészítése:
Előzetesen, elektronikus úton megküldendő dokumentumok: a működést meghatározó, fenntartó által jóváhagyott szabályozók (alapító okirat, szakmai program, szmsz, egyéb belső szabályzatok (pl. munkaruha, iratkezelési, kiadmányozási szabályzat) hatályos helyi rendelet szakdolgozói létszámkimutatás adatlap, statisztikai adatszolgáltatás célvizsgálattól függően tájékoztatás adása Helyszínen rendelkezésre bocsátandó iratok köre: ellátott kiskorúak dokumentációs anyaga, vezetett nyilvántartások, a szakdolgozók foglalkoztatási dokumentumai, fenntartói ellenőrzés iratanyaga esetmegbeszélések feljegyzései március 31. napjáig megtartott éves tanácskozás dokumentumai az elektronikusan megküldött dokumentumok eredeti példányai

6  

7 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
A kétévenkénti hatósági ellenőrzés pozitív változásokat mutat Ennek ellenére a problémák újratermelődnek A hatósági ellenőrzés módszertani feladatokat is átvesz

8 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés A közhiteles hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok és a tényleges működés összehasonlítása fenntartóra és intézményre vonatkozóan: - székhely, telephely, nyitva álló helyiség címe - honlap, telefon és cím, képviselő személye, változása, a változás bejelentése (kizárólag elektronikus úton) - intézmény nevének változása - nyitva álló helyiség létesítése, megszüntetése bejegyzése, törlése

9

10

11 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Rendeletalkotás Gyvt. 29. § (1) bekezdése értelmében: a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. Gyvt. 29. § (3) bekezdése szerint: ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

12 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Rendeletalkotás Nincs rendelet vagy nem szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását, az ellátás nyújtásának módját A gyermekjóléti szolgáltatást a szociális ellátások közé vagy a köznevelési szolgáltatáshoz (óvoda) sorolja A rendelet csak az Szt-re hivatkozik, Gyvt-re nem

13 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Alapító Okirat Az intézmény létesítéséről rendelkező legfontosabb dokumentum Az alapító okiratban foglaltak határozzák meg az intézmény törzskönyvi bejegyzését, valamint a szolgáltatói nyilvántartás adatait Név, székhely, telephely (területi iroda helyett nyitva álló helyiség Nem a Kjt-nek megfelelően szabályozza az intézményvezető kinevezését, megbízását

14 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szervezeti és Működési Szabályzat A szakmai program mellékleteként kezeli a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 4/A. § (2)bek. d) pontja Az intézmény szervi működését határozza meg. Az szmsz rendelkezései alapján készíthető el a szakdolgozók munkaköri leírása Az intézményi szmsz-k típushibákban szenvednek Jellemző, hogy az szmsz szabályozása és az intézmény tényleges működése nincs szinkronban egymással

15 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szervezeti és Működési Szabályzat Leggyakoribb hibák, hiányosságok: Az intézmény adatainak változása nem kerül átvezetésre az szmsz- ben Jogszabályi hivatkozások aktualizálásának elmaradása Gyakran csak a vezetői szinteket jeleníti meg, mint munkaköröket, az alatti szinteket nem Vitatható az intézményvezető, szakmai vezető eseti megbízással történő helyettesítési rendjének szabályozása A foglalkoztatott munkakörök nem egyeznek meg az NM rendelet mellékletében meghatározott munkakörökkel és még mindig keveredik a „szociális munkás” végzettség és munkakör Nem vagy nem megfelelően szabályozza a családgondozó heti munkaidő-keretét (40 óra) és annak legalább felében kötetlen munkaidő-beosztást, illetve azt, hogy a kötetlen munkaidőben végzett tevékenységről a szakdolgozó hogyan számol el, hogyan kell a munkával töltött idejét vezetni

16 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szervezeti és Működési Szabályzat Leggyakoribb hibák, hiányosságok: Nem rögzíti a gyermekjóléti szolgálat szakmai önállóságát és annak tartalmát: szakmai kérdésekben a szakmai vezető dönt Nem vagy nem megfelelően szabályozza a kiadmányozás rendjét: a szakmai önállóság feltételezi a szakmai vezető kiadmányozási jogának biztosítását. A magasabb szintű vezetői ellenőrzés nem biztosítható a kiadmányozás intézményvezetőhöz történő telepítésével Nem tartalmazza a gyermekjóléti alapellátás során alkalmazandó adatvédelmi szabályokat. A Gyvt. 17. § (2a) bekezdése a gyermek veszélyeztetettségét bejelentő intézmény vagy személy adatainak zártan kezelését írja elő, ennek részletszabályait vagy az szmsz- ben, vagy pedig külön szabályzatban (pl.: adatvédelmi szabályzatban, a zártan kezelés technikai megvalósítását pedig iratkezelési szabályzatban) is ki lehet dolgozni.

17 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szervezeti és Működési Szabályzat Leggyakoribb hibák, hiányosságok: Nem szabályozza, hogy a családgondozók hogyan tervezzék heti vagy havi munkaidejüket, végzett tevékenységükről milyen rendszerességgel számoljanak be, milyen adatot szolgáltassanak A szakdolgozók többsége nem ismeri az szmsz-t. Az szmsz megismerését a szakdolgozó aláírással nem igazolja. Nem szabályozza vagy csak egy mondat erejéig a KENYSZI-be történő adatszolgáltatás rendjét és módját Jó gyakorlat: a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés, mint két egymáshoz rendkívüli közel álló és sok esetben azonos kliensű szolgáltatás együttműködésének rendezi.

18 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szakmai program Az NM rendelet 4/A. § (1) bekezdése szabályozza a szakmai program tartalmát A szakmai program az intézmény szakmai tevékenységének alapdokumentuma A szakmai programot a módszertani intézmény (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) véleményezi Az a jó szakmai program, amely nyomon követi a társadalmi változásokat és azok családokra gyakorolt hatását, és rögtön reagál is különböző új megoldások, intézkedések bevezetésével és mindezek szakmai programban történő megjelenítésével, mert a szakmai program a ténylegesen végzett szakmai munka tükörképe.

19 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szakmai program Leggyakoribb hibák, hiányosságok: Társulások esetén a szakmai program nem mutatja be településenként az ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzőit A nevelésbe vétel megváltozott szabályai, az ideiglenes beutalás kidolgozott eljárásrendje, a gyermekvédelmi gyámokkal történő kapcsolattartás rendje sehol sem került beépítésre Nincs összhang az szmsz által szabályozott és a szakmai program szerinti ügyfélfogadás között. Sok esetben az ügyfélfogadás csak délelőtti órákra szorítkozik.

20 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Szakmai program Leggyakoribb hibák, hiányosságok: Társulások esetén előforduló hiányosság, hogy az ügyfél ügyfélfogadási időn kívül nem érheti el a más településen dolgozó, de ugyanazon gyermekjóléti szolgálathoz tartozó más családgondozót.

21 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
1.) Szervezeti felépítés, belső dokumentáció  Összegző megállapítások: Az alapító okirat, szmsz és szakmai program nem fedi egymást, ellentétesen vagy duplikáltan szabályoz A szolgáltató tevékenysége nincs összhangban a belső dokumentumaival Az ismertetett dokumentumok áttekintése, szükség szerinti módosítása, fenntartó általi jóváhagyás kezdeményezése

22 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
2.) Személyi feltételek A munkáltató (intézmény) változása esetén valamennyi kinevezést, munkaköri leírást módosítani kell Vezetők: kinevezés és megbízás problematikája, szociális szakvizsga és annak megszerzésére való kötelezés Határozott idejű kinevezés: Kjt. 21. § (2)bek. Családgondozó munkaideje, munkavégzés helye

23 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
2.) Személyi feltételek Kinevezés szerinti munkakör – munkaköri leírás összhangja Kizáró körülményekre történő nyilatkoztatás Képesítés hiányában történő foglalkoztatás Nem az NM rendelet szerinti munkakör létesítése Változó munkahely Több munkakör ellátása ugyanazon szakdolgozó által Megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás

24 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
2.) Személyi feltételek – Jó gyakorlat Önkéntes foglalkoztatása: Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvény 3. § (1) bek. fa) pontja lehetővé teszi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben önkéntes foglalkoztatását A 3. § (3) bek.: a kötelező szakmai létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek. A 11. § (1) bek.: a családpolitikáért felelős miniszternek be kell jelenteni az önkéntesek foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat

25 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
2.) Személyi feltételek Önkéntes foglalkoztatása: Önkéntes szerződéssel, melynek tartalmát a tv. 6. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése tartalmazza Csatolni kell a képesítés egyszerű másolatát A kizáró körülményekre vonatkozó nyilatkozatot Egészségügyi alkalmassági vizsgálattal neki is rendelkeznie kell Csak a képesítésének megfelelő tevékenységre foglalkoztatható (pl. korrepetálásra pedagógus képesítéssel) Díjazás: ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, kivéve: pl. jutalom

26 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
3.) Tárgyi és elhelyezési feltételek Változó tárgyi, elhelyezési körülmények Gyermekbarát környezet kialakításának szükségessége Intézményi weboldal, információk elektronikus közzététele

27 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja A családgondozók nagy száma munkája iránt elkötelezett és fásultsága ellenére kitartó Új családgondozó betanítása: jó gyakorlat: mentor rendszer Jó gyakorlat: a járás közigazgatási területén működő gyermekjóléti szolgálatok rendszeres találkozása Jellemző az „aluldokumentáltság” A családgondozásról kézzel írott feljegyzések készítése érdemi információ nélkül

28 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja Jelzőrendszer működtetése: tájékoztatás hiánya a Gyvt. 17. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakról A tanácskozás sematikus, a jelzőrendszer működésének valódi értékelése nem történik meg, a jelzőrendszeri tagok gyakran nem is válaszolnak vagy a válasz valódi értékelést nem tartalmaz. A tanácskozásról jegyzőkönyv készül, jelenléti ívvel, de annak jelzőrendszeri tagok részére történő megküldésére már csak elvétve kerül sor.

29 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja A családgondozó tájékoztatása szerint a településen nincs veszélyeztetett kiskorú és prevencióra sincs szükség Eltérő színvonalú és mélységű családgondozás: a gyermek környezetének nem megfelelő feltérképezése Egyéni gondozási-nevelési terv hiánya vagy nem megfelelő kitöltése A megkeresett jelzőrendszeri tag nem megfelelő tájékoztatása

30 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja Nem tényszerű dokumentálás, adatrögzítés: bejelentés névtelenként történő kezelése, ha a bejelentő az adatainak zártan történő kezelését kéri Elbizonytalanodás a család helyzetének megítélésében: jó gyakorlat: a kirendelt családgondozó helyettesének vagy bármely más családgondozó bevonása A telefonos kapcsolattartás előretörése a családlátogatás ellenében

31 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja A szülők számára megállapított feladatok teljesítése kontrolljának hiánya Jó gyakorlat: nyomtatvány alkalmazása pl. pedagógiai vélemény kéréséhez, rossz gyakorlat: a nyomtatványon az eljáró gyermekjóléti szolgálat fejléce Késlekedés a külföldi hatóságok megkeresése iránt, ha a szülő(k) a gyermekkel külföldre távoznak

32 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja A gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésével, nevelésbe vételével nem szűnik meg a gyermekjóléti szolgálat feladata az elhelyezési tárgyaláson a családgondozók megjelennek, a gyermek gondozási helyén történő felkeresése már nem történik meg. Jó gyakorlat: a családgondozó és a gyermekvédelmi gyám közös látogatása Az elhelyezési terv feladatokat határoz meg a gyermekjóléti szolgálat számára a nevelésbe vétel megszüntetése érdekében

33 2014. Évi hatósági ellenőrzés tapasztalatai
4.) Szakmai szabályok érvényesülése, a feladatok ellátásának módja A gyermekjóléti szolgálatok és a járási gyámhivatalok kapcsolata: - az esetek többségében együttműködés valósul meg, pozitív értékelés mindkét fél részéről - védelembe vétel elhúzódása és a gyermekjóléti szolgálat eszköztelenné válása - jogerősítés késedelme, egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésének elhúzódása

34 „módszertani feladatok”
Előzetesen annak felmérése, hogy milyen segítséget igényelnének a gyermekjóléti szolgálatok a szakmai munka során Javaslatok megküldése: február 27. napjáig a címre Személyes és elektronikus munkacsoport létrehozása A javaslattal együtt nyilatkozzon a gyermekjóléti szolgálat, hogy a munkacsoportban való személyes részvételt vagy az elektronikus úton való közreműködést vállalja

35 Köszönöm a figyelmet és további jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Czudarhelyi Mária február 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések