Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kérdőíves vizsgálatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kérdőíves vizsgálatok"— Előadás másolata:

1 Kérdőíves vizsgálatok

2 A kutatás folyamata

3 Kérdőívezés Összefoglaló kategória: olyan típusú kutatások, amelyek
egy előre meghatározott és egységesen feltett kérdéssor segítségével kvantitatívan írnak le változókat egy meghatározott populációra vonatkozóan

4 Vizsgálati módszerek Átmenetet képeznek a megfigyelés és a kísérlet között A vizsgálat többféle kutatási módszert jelent, melyek közös vonása, hogy valakinek a megkérdezésével kíván ismereteket szerezni. Két alapvető módszere: Kérdőív Interjú Alapja: bízunk a megkérdezett válaszainak őszinteségében.

5 Kérdőív (ankét módszer)
A kutatás különböző szakaszaiban használható, de fő területe az adatgyűjtés Használható önállóan vagy más kutatási módszerrel együtt Segítségével nagy számú populációt vizsgálhatunk A kitöltés önkéntes  nem mindenki fogja visszaküldeni, vagy nem válaszolnak minden kérdésre (5-100 %)

6 Kérdőív tervezése

7 A kérdőív tervezése Figyelembe kell venni:
A kikérdezendő populáció jellemzőit A témát A tervezett elemzési és értékelési módokat

8 A kérdőíves vizsgálat fázisai
Dönteni kell, hogy milyen információkat akarunk összegyűjteni A kérdések típusának meghatározása Első változat elkészítése Kipróbálás A kérdések felülvizsgálata A végleges kérdőív elkészítése Adatfelvétel Adatfeldolgozás

9 Kérdőívvel összegyűjthető információk
tényszerű információra A válaszadóról: Személytörténeti adatok pl. életkor, iskolázottság Viselkedési adatok pl. szabadidős tevékenységek Másról Személytörténeti adatok Viselkedési adatok ismeretre (pl. egészségre ártalmas ételek) viselkedésre (pl. tévénézéssel töltött napi/heti órák száma) nézetre, vélekedésre, hiedelemre (pl. mennyire hasznos a szöveges értékelés) véleményre, attitűdre (pl. mi a véleménye az életpályamodellekről) motivációra, szándékra (pl. miért tanult tovább) személyiségjellemzőre (pl. mennyire nyitott más kultúrákra)

10 Kérdezés típusa Explicit (direkt) Implicit kérdezés Közvetlen kérdés
Pl. Hány órát olvas egy nap? Implicit kérdezés Közvetett kérdés: a válaszból kikövetkeztetjük az eredendő kérdésre a választ Pl. Rendszerint mivel tölti a napjait, melyikre hány órát fordít?

11 Kérdéstípusok Nyílt kérdések Zárt kérdések Félig zárt kérdések
Projektív kérdések Zárt kérdések Anekdotikus kérdések Félig zárt kérdések Skálába sorolt válaszokat tartalmazó kérdések

12 Nyílt kérdések Nyitottnak nevezzük azokat a kérdéseket, amelyekre a kitöltő szabadon válaszolhat. A kérdezett spontán módon felel, saját szókincsét használja. Előnye: Olyan információt is kaphatunk, melyre a kutató előre nem számított. Alkalmas ismeretlen momentumok felfedésére Nehezebb a válaszokat befolyásolni A fogalmazás, helyesírás mind kiegészíti a vizsgált személy jellemzését. Hátránya: A sokszínűség nehezíti a feldolgozást

13 Projektív kérdés A kutató leír egy feltételezett szituációt , amire reagálnia kell a vizsgált személynek

14 Zárt kérdések Alternatív kérdés: Jegyzékkérdések Eldöntendő kérdések
Csak két válasz adható Jegyzékkérdések Több válaszlehetőség Az összes lehetséges választ tartalmaznia kellene, ehhez azonban ismerni kell a vizsgált populációt.

15 Anekdotikus kérdések A kutató leír egy szituációt, és többféleképpen fejezi be. A válaszadó egy-egy számára szimpatikus helyzet, vagy mondás kiválasztásával reagál. Implicit rákérdezésnél gyakori

16 Teszteknél használatos zárt kérdések
Összetett feleletválasztásos feladatok Állításokat fogalmazunk meg, ezek helyességét a válaszokban kombináljuk Magasabb rendű értelmi tevékenységet vizsgál Asszociációk Két v. több összefüggő sor elemei közti kapcsolat megértését vizsgáljuk Gyakori az időrend felállítás Relációelemzés ok-okozati összefüggés megértését vizsgálja

17 Zárt kérdések előnyei, hátrányai
Felajánlja a válaszadó számára azokat a lehetőségeket, melyeket ők figyelmen kívül hagyhatnak Egységes kitöltési mód  könnyű feldolgozás Közvetlenül alkalmasak statisztikai feldolgozásra Hátrányai: Ha nem tartalmazza az összes lehetséges választ  torzít Azért választ valamit, mert szimpatikusnak találja, és nem azért mert saját véleményét jellemzi

18 Félig zárt kérdés A nyílt és zárt kérdések előnyeit ötvözi
A felkínált lehetőségek mellett az egyéb... kategória is szerep Lehetővé teszi, hogy ha a válaszadó nem talál megfelelő előre megfogalmazott választ, maga kiegészítheti a listát.

19 Értékelési skálák Egy jelenség jelenlétét vagy hiányát állapítja.
Fajtái: Grafikus skála Numerikus skálák Deskriptív skála

20 Kérdőívkészítés szabályai
Fogalmazzunk érthetően Óvakodjunk a kétértelmű kérdésektől Jobb rövidebb kérdéseket feltenni Kerüljük a tagadó kérdéseket Kerüljük a sugalmazó kérdéseket Ne takarékoskodjunk a papírral Alkalmazzunk feltételes kérdéseket (vagy ugró utasításokat) Adjunk meg instrukciókat

21 Kipróbálás Olyan mintán kell kipróbálni, amely reprezentálja a vizsgálandó populációt A kutatónak jelen kell lennie A lezajlása után célszerű megkérdezni a kitöltők véleményét.

22 A kérdések felülvizsgálata
Tartalmi: Szükség van-e az adott kérdésre? A kérdések lefedik-e a vizsgált témát? Szükségesek-e újabb kérdések A válaszadók rendelkeznek-e a szükséges információkkal? Megadják-e a szükséges információkat? (kényes témánál gyakori, hogy nem ne direkt kérdést használjunk) Ha egy kérdésre sok hasonló választ kapunk, gondolkozzunk el nem mi sugalltuk-e azt a választ.

23 A kérdések felülvizsgálata
Kérdések megfogalmazásának kontrollja: Érthető-e a kérdés? Egyértelmű-e a kérdés? Kérdésenként csak egy aspektust vizsgáljunk Meg kell vizsgálni, hogy a válaszokban egyértelműen elkülöníthetők-e a válaszoló vágyai, fantáziája

24 A kérdések felülvizsgálata
A kérdések sorrendje Jó-e? Célszerű a könnyebb kérdésekkel kezdeni Előbb ténykérdések, később az attitűd kérdések Könnyíti a kitöltő munkáját, ha van valami logika pl. Időrend, téma szerinti csoportosítás Feldolgozás Itt kell dönteni a feldolgozás módjáról Eldönteni milyen információk szükségesek, kell-e név, nem, kor stb..  később pótolni nem lehet

25 Végleges kérdőívek megszerkesztése
Tudni kell Jelen lesz-e a kutató a kitöltésnél, ha nem pontos utasítások szükségesek Hasznos a bevezető Legyen motiváló Biztosítsa a kitöltőt az anonimitásról

26 A kérdések eljutatása a megkérdezettekhez
A kutatás helyén kiosztott kérdőívek (munkahely, iskola, könyvtár  valós olvasókör) Családhoz személyesen elvitt kérdőív pl. népszámlálás Postán elküldött kérdőívek (könyvtár  potenciális olvasókör)

27 Kérdőívfelvétel kérdezőbiztossal
Bizalmat kell ébresztenie Fontos az öltözködés  olyan legyen, mint akiket megkérdez Ismerje a kérdőívet  mintha beszélgetne Ismerje a kérdőívkészítés célját Ne térjen el a szövegtől Pontosan jegyezze fel a válaszokat Be kell tanítani a kérdezőbiztosokat

28 Hitelesség A válaszok pontosságának ellenőrzése nehéz feladat, de néhány módszer segíthet: A válaszok belső logikája (adott témára több kérdés) Információk összevetése más forrásból nyert adatokkal

29 Online kérdőív készítés

30 Papíralapú kérdőívek előnyei-hátrányai
a kitöltő kezébe adható, kézen fogható Könnyebb átlapozás-áttekintés Hátránya: Drága Eljutatása a kitöltőkhöz körülményes A feldolgozása idő- és költségigényes Válaszívek szkennelése segítség lehet

31 Hatások A digitális írástudás megváltoztatja a szokásainkat
A kommunikációs formák megváltoztak Az IKT fejlődésének hatása a kérdőívkészítésnél is jól érvényesíthető

32 Online kérdőívek előnye-hátránya
Olcsóbb  de nem ingyenes (kérdőívösszeállítás,onlinekérdőív létrehozása, adatok feldolgozása idő és pénz, ugyanúgy, mint a papír alapú kérdőív esetén) Továbbítása a kitöltőkhöz egyszerű Adatbankok alapján a címlista előállítása könnyebb Hátránya A fogyasztói társadalom folyamatosan kérdőívekkel bombáz minket Befásultság Alacsony kitöltési arány Kivétel: amikor a téma megfogja az embereket, és érzelmi okokból fontosnak tartják, hogy elmondhassák véleményüket. Kitöltéséhez számítógép szükséges Kitöltőket veszíthetünk

33 Papír alapú vagy online?
A válasz nem adott! A szituáció, téma, célcsoport határozza meg, hogy papíralapú vagy online kérdőívet készítünk.

34 Online kérdőívkészítő szoftverek
Térítéses: Frequest Profilsurvey EVAsys Unipoll nrss.hu Ingyenes: rendszerint van fizetős többlet szolgáltatásuk ripet.hu kerdoivem.hu Googledocs

35 Lehetőségek

36 Rendszerenként változó kérdéstípusok
Unipoll rendszer esetén

37 Megosztás - közzététel

38 Automatikus adatelemzés

39 Ingyenes megoldások

40 Változatos kérdéstípusok
Egyszerű használat Regisztrációhoz kötött

41 Van automatikus kiértékelés
Adatokat megkaphatjuk excelben De csak 10 kérdés lehet és 50 válaszoló. Lehetőségek: ingyeneshttp://kerdoivem.hu/register/

42 Googledocs A táblázatkészítésen belül űrlap készítéssel valósítható meg újGoogle táblázatok Google fiók szükséges hozzá

43 Kérdéstípusok

44 Google-el készített kérdőív megosztása
Weben megosztható en elküldhető (címlistából kiválasztva) Google+-al megosztható Weboldalba ágyazható

45 Melyiket válasszuk? Ismerjük meg szolgáltatásaikat
Milyen formában adják át az adatokat Kiértékelik-e a válaszokat (gyorsjelentések) Adatbázisokkal történő összekapcsolási lehetőség (pl. neptun – unipoll) Ár tényező


Letölteni ppt "Kérdőíves vizsgálatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések