Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kérdőíves vizsgálatok. A kutatás folyamata Kérdőívezés  Összefoglaló kategória: olyan típusú kutatások, amelyek  egy előre meghatározott és  egységesen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kérdőíves vizsgálatok. A kutatás folyamata Kérdőívezés  Összefoglaló kategória: olyan típusú kutatások, amelyek  egy előre meghatározott és  egységesen."— Előadás másolata:

1 Kérdőíves vizsgálatok

2 A kutatás folyamata

3 Kérdőívezés  Összefoglaló kategória: olyan típusú kutatások, amelyek  egy előre meghatározott és  egységesen feltett kérdéssor segítségével  kvantitatívan írnak le változókat egy meghatározott populációra vonatkozóan

4 Vizsgálati módszerek  Átmenetet képeznek a megfigyelés és a kísérlet között  A vizsgálat többféle kutatási módszert jelent, melyek közös vonása, hogy valakinek a megkérdezésével kíván ismereteket szerezni.  Két alapvető módszere:  Kérdőív  Interjú  Alapja: bízunk a megkérdezett válaszainak őszinteségében.

5 Kérdőív (ankét módszer)  A kutatás különböző szakaszaiban használható, de fő területe az adatgyűjtés  Használható önállóan vagy más kutatási módszerrel együtt  Segítségével nagy számú populációt vizsgálhatunk  A kitöltés önkéntes  nem mindenki fogja visszaküldeni, vagy nem válaszolnak minden kérdésre (5-100 %)

6 Kérdőív tervezése

7 A kérdőív tervezése  Figyelembe kell venni:  A kikérdezendő populáció jellemzőit  A témát  A tervezett elemzési és értékelési módokat

8 A kérdőíves vizsgálat fázisai  Dönteni kell, hogy milyen információkat akarunk összegyűjteni  A kérdések típusának meghatározása  Első változat elkészítése  Kipróbálás  A kérdések felülvizsgálata  A végleges kérdőív elkészítése  Adatfelvétel  Adatfeldolgozás

9 Kérdőívvel összegyűjthető információk tényszerű információra A válaszadóról:  Személytörténeti adatok pl. életkor, iskolázottság  Viselkedési adatok pl. szabadidős tevékenységek Másról  Személytörténeti adatok  Viselkedési adatok ismeretre (pl. egészségre ártalmas ételek) viselkedésre (pl. tévénézéssel töltött napi/heti órák száma) nézetre, vélekedésre, hiedelemre (pl. mennyire hasznos a szöveges értékelés) véleményre, attitűdre (pl. mi a véleménye az életpályamodellekről) motivációra, szándékra (pl. miért tanult tovább) személyiségjellemzőre (pl. mennyire nyitott más kultúrákra)

10 Kérdezés típusa  Explicit (direkt)  Közvetlen kérdés  Pl. Hány órát olvas egy nap?  Implicit kérdezés  Közvetett kérdés: a válaszból kikövetkeztetjük az eredendő kérdésre a választ  Pl. Rendszerint mivel tölti a napjait, melyikre hány órát fordít?

11 Kérdéstípusok  Nyílt kérdések  Projektív kérdések  Zárt kérdések  Anekdotikus kérdések  Félig zárt kérdések  Skálába sorolt válaszokat tartalmazó kérdések

12 Nyílt kérdések  Nyitottnak nevezzük azokat a kérdéseket, amelyekre a kitöltő szabadon válaszolhat. A kérdezett spontán módon felel, saját szókincsét használja.  Előnye:  Olyan információt is kaphatunk, melyre a kutató előre nem számított.  Alkalmas ismeretlen momentumok felfedésére  Nehezebb a válaszokat befolyásolni  A fogalmazás, helyesírás mind kiegészíti a vizsgált személy jellemzését.  Hátránya: A sokszínűség nehezíti a feldolgozást

13 Projektív kérdés  A kutató leír egy feltételezett szituációt, amire reagálnia kell a vizsgált személynek

14 Zárt kérdések  Alternatív kérdés:  Eldöntendő kérdések  Csak két válasz adható  Jegyzékkérdések  Több válaszlehetőség  Az összes lehetséges választ tartalmaznia kellene, ehhez azonban ismerni kell a vizsgált populációt.

15 Anekdotikus kérdések  A kutató leír egy szituációt, és többféleképpen fejezi be.  A válaszadó egy-egy számára szimpatikus helyzet, vagy mondás kiválasztásával reagál.  Implicit rákérdezésnél gyakori

16 Teszteknél használatos zárt kérdések  Összetett feleletválasztásos feladatok  Állításokat fogalmazunk meg, ezek helyességét a válaszokban kombináljuk  Magasabb rendű értelmi tevékenységet vizsgál  Asszociációk  Két v. több összefüggő sor elemei közti kapcsolat megértését vizsgáljuk Gyakori az időrend felállítás  Relációelemzés ok-okozati összefüggés megértését vizsgálja

17 Zárt kérdések előnyei, hátrányai  Előnyei:  Felajánlja a válaszadó számára azokat a lehetőségeket, melyeket ők figyelmen kívül hagyhatnak  Egységes kitöltési mód  könnyű feldolgozás  Közvetlenül alkalmasak statisztikai feldolgozásra  Hátrányai:  Ha nem tartalmazza az összes lehetséges választ  torzít  Azért választ valamit, mert szimpatikusnak találja, és nem azért mert saját véleményét jellemzi

18 Félig zárt kérdés  A nyílt és zárt kérdések előnyeit ötvözi  A felkínált lehetőségek mellett az egyéb... kategória is szerep  Lehetővé teszi, hogy ha a válaszadó nem talál megfelelő előre megfogalmazott választ, maga kiegészítheti a listát.

19 Értékelési skálák  Egy jelenség jelenlétét vagy hiányát állapítja.  Fajtái:  Grafikus skála  Numerikus skálák  Deskriptív skála

20 Kérdőívkészítés szabályai  Fogalmazzunk érthetően  Óvakodjunk a kétértelmű kérdésektől  Jobb rövidebb kérdéseket feltenni  Kerüljük a tagadó kérdéseket  Kerüljük a sugalmazó kérdéseket  Ne takarékoskodjunk a papírral  Alkalmazzunk feltételes kérdéseket (vagy ugró utasításokat)  Adjunk meg instrukciókat

21 Kipróbálás  Olyan mintán kell kipróbálni, amely reprezentálja a vizsgálandó populációt  A kutatónak jelen kell lennie  A lezajlása után célszerű megkérdezni a kitöltők véleményét.

22 A kérdések felülvizsgálata  Tartalmi:  Szükség van-e az adott kérdésre?  A kérdések lefedik-e a vizsgált témát?  Szükségesek-e újabb kérdések  A válaszadók rendelkeznek-e a szükséges információkkal?  Megadják-e a szükséges információkat? (kényes témánál gyakori, hogy nem  ne direkt kérdést használjunk)  Ha egy kérdésre sok hasonló választ kapunk, gondolkozzunk el nem mi sugalltuk-e azt a választ.

23 A kérdések felülvizsgálata  Kérdések megfogalmazásának kontrollja:  Érthető-e a kérdés?  Egyértelmű-e a kérdés?  Kérdésenként csak egy aspektust vizsgáljunk  Meg kell vizsgálni, hogy a válaszokban egyértelműen elkülöníthetők-e a válaszoló vágyai, fantáziája

24 A kérdések felülvizsgálata  A kérdések sorrendje  Jó-e?  Célszerű a könnyebb kérdésekkel kezdeni  Előbb ténykérdések, később az attitűd kérdések  Könnyíti a kitöltő munkáját, ha van valami logika pl. Időrend, téma szerinti csoportosítás  Feldolgozás  Itt kell dönteni a feldolgozás módjáról  Eldönteni milyen információk szükségesek, kell-e név, nem, kor stb..  később pótolni nem lehet

25 Végleges kérdőívek megszerkesztése  Tudni kell  Jelen lesz-e a kutató a kitöltésnél, ha nem pontos utasítások szükségesek  Hasznos a bevezető  Legyen motiváló  Biztosítsa a kitöltőt az anonimitásról

26 A kérdések eljutatása a megkérdezettekhez  A kutatás helyén kiosztott kérdőívek (munkahely, iskola, könyvtár  valós olvasókör)  Családhoz személyesen elvitt kérdőív pl. népszámlálás  Postán elküldött kérdőívek (könyvtár  potenciális olvasókör)

27 Kérdőívfelvétel kérdezőbiztossal  Bizalmat kell ébresztenie  Fontos az öltözködés  olyan legyen, mint akiket megkérdez  Ismerje a kérdőívet  mintha beszélgetne  Ismerje a kérdőívkészítés célját  Ne térjen el a szövegtől  Pontosan jegyezze fel a válaszokat  Be kell tanítani a kérdezőbiztosokat

28 Hitelesség  A válaszok pontosságának ellenőrzése nehéz feladat, de néhány módszer segíthet:  A válaszok belső logikája (adott témára több kérdés)  Információk összevetése más forrásból nyert adatokkal

29 Online kérdőív készítés

30 Papíralapú kérdőívek előnyei-hátrányai  Előnye:  a kitöltő kezébe adható,  kézen fogható  Könnyebb átlapozás-áttekintés  Hátránya:  Drága  Eljutatása a kitöltőkhöz körülményes  A feldolgozása idő- és költségigényes  Válaszívek szkennelése segítség lehet

31 Hatások  A digitális írástudás megváltoztatja a szokásainkat  A kommunikációs formák megváltoztak  Az IKT fejlődésének hatása a kérdőívkészítésnél is jól érvényesíthető

32 Online kérdőívek előnye-hátránya  Előnye:  Olcsóbb  de nem ingyenes (kérdőívösszeállítás,onlinekérdőív létrehozása, adatok feldolgozása idő és pénz, ugyanúgy, mint a papír alapú kérdőív esetén)  Továbbítása a kitöltőkhöz egyszerű  Adatbankok alapján a címlista előállítása könnyebb  Hátránya  A fogyasztói társadalom folyamatosan kérdőívekkel bombáz minket   Befásultság   Alacsony kitöltési arány  Kivétel: amikor a téma megfogja az embereket, és érzelmi okokból fontosnak tartják, hogy elmondhassák véleményüket.  Kitöltéséhez számítógép szükséges  Kitöltőket veszíthetünk

33 Papír alapú vagy online?  A válasz nem adott!  A szituáció, téma, célcsoport határozza meg, hogy papíralapú vagy online kérdőívet készítünk.

34 Online kérdőívkészítő szoftverek  Térítéses:  Frequest  Profilsurvey  EVAsys  Unipoll  nrss.hu ……  Ingyenes: rendszerint van fizetős többlet szolgáltatásuk  ripet.hu  kerdoivem.hu  Googledocs ……

35 Lehetőségek

36 Rendszerenként változó kérdéstípusok Unipoll rendszer esetén

37 Megosztás - közzététel

38 Automatikus adatelemzés

39 Ingyenes megoldások

40  Változatos kérdéstípusok  Egyszerű használat  Regisztrációhoz kötött

41  Van automatikus kiértékelés  Adatokat megkaphatjuk excelben  De csak 10 kérdés lehet és 50 válaszoló. Lehetőségek: ingyeneshttp://kerdoivem.hu/register/

42 Googledocs  A táblázatkészítésen belül űrlap készítéssel valósítható meg  http://drive.google.com/ új  Google táblázatok http://drive.google.com/  Google fiók szükséges hozzá

43 Kérdéstípusok

44 Google-el készített kérdőív megosztása  Weben megosztható  Emailen elküldhető (címlistából kiválasztva)  Google+-al megosztható  Weboldalba ágyazható

45 Melyiket válasszuk?  Ismerjük meg szolgáltatásaikat  Milyen formában adják át az adatokat  Kiértékelik-e a válaszokat (gyorsjelentések)  Adatbázisokkal történő összekapcsolási lehetőség (pl. neptun – unipoll)  Ár tényező


Letölteni ppt "Kérdőíves vizsgálatok. A kutatás folyamata Kérdőívezés  Összefoglaló kategória: olyan típusú kutatások, amelyek  egy előre meghatározott és  egységesen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések