Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény."— Előadás másolata:

1 Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény

2 Kire vonatkozik? a) a mezőgazdasági, a halászati, az élelmiszer- ipari, valamint az erdészeti termékekre; b) ezen termékeket termelő, előállító, feldolgozó, kül- és belkereskedelmi tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági és egyéb társaságra, természetes személyre (a továbbiakban együtt: gazdálkodó), továbbá c) az e törvény alapján terméktanácsként elismert szervezetre (a továbbiakban: Terméktanács).

3 Az 1993. évi VI. törvény fontosabb definíciói agrárpiaci rendtartás: az 1. § szerinti termékek sajátos termelés és piaci viszonyaiból adódó szabályozási rendszer

4 közvetlenül szabályozott agrárpiac: az a szabályozási rendszer, amely egyes termékekre a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett az agrár- piaci rendtartás eszközeinek e törvényben meghatározott elemeit működteti

5 közvetlenül szabályozott agrárpiac: –é–élelmezési célú búza –t–takarmánykukorica –t–tehéntej –v–vágómarha –v–vágósertés

6 közvetett módon szabályozott agrárpiac: az a szabályozási rendszer, amely csak azon termékekre terjed ki, amelyeknél a piaci egyensúly érdekében a garantált ár kivételével az agrárpiaci rendtartás eszközeinek e törvényben meghatározott elemeit működtetik

7 közvetett módon szabályozott agrárpiac: –v–vágócsirke –c–cukorrépa –c–cukor –i–izoszörp –i–ipari célú napraforgómag

8 befolyásolt agrárpiac: az a szabályozási rendszer, amely az előző két pont hatálya alá nem tartozó termékekre terjed ki

9 termékpálya: a piaci szereplők meghatározott termék alapanyag- előállításától a végtermék előállításáig terjedő kapcsolatrendszere

10 képviseleti jogosítvány: a Terméktanács tagjai számára adott szavazati jog átruházása

11 kvóta: az a szabályozási rendszerbe vont termék- vagy árumennyiség, illetőleg termőterület, amelyet a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a piaci zavar megelőzése érdekében jogszabályban határoz meg, és amelyhez minőségi kikötés is elrendelhető

12 garantált ár: a piaci viszonyok figyelembevételével jogszabályban megállapított olyan minimum ár, amelyhez a miniszter kvótát rendel, valamint az így meghatározott mennyiségű és minőségű termék állami felvásárlására kötelezettséget vállal; garantált áras felvásárlásnak tekintendő az is, amikor a felvásárló szervezettel, szervezetekkel kötött külön megállapodás alapján – az állam áru feletti rendelkezési jogának egyidejű fenntartatásával – a miniszter gondoskodik a garantált áron történő felvásárlásról

13 az irányár: az az ár, amely a várható piaci viszonyok függvényében azt a centrumot jelöli meg, amely az áringadozások központját képezi

14 piaci zavar: a piaci áraknak az irányártól, ennek hiányában az áringadozás középpontjától való olyan mértékű eltérése, amely veszélyezteti a termékek keresleti- kínálati egyensúlyát, és amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében piaci beavatkozás (intervenció) keretében e törvény hatálya alá tartozó termékek mennyiségi szabályozására, továbbá állami intézkedés alapján történő felvásárlására, feldolgozására, bértároltatására, illetve értékesítésére kerülhet sor

15 normatív exporttámogatás: az éves költségvetési törvényben meghatározott forrás függvényében egyes termékek külpiacra jutásának elősegítése érdekében megállapított mértékű támogatás

16 kiegyenlítő befizetés: az irányárat jelentősen meghaladó exportár esetén átmeneti időre elrendelt, a folyamatos belföldi termékellátást szolgáló befizetési kötelezettség

17 szezonév: a termékek biológiai sajátosságaihoz igazodó időtartam

18 Az agrárpiaci rendtartás intézményrendszere Az agrárpiaci rendtartás irányításával, működésével kapcsolatos egyes hatásköröket a) a miniszter; b) a tárcaközi bizottság (a továbbiakban: Bizottság) c) a Terméktanácsok látják el.

19 A miniszter feladatai az agrárpiaci rendtartás irányítása, szervezése és szabályozása a törvény szerinti információs rendszer kialakítása, működtetése Feladat ellátása: Agrárrendtartási Hivatal

20 A Bizottság feladata agrárpiaci rendtartási döntéseket előkészítő, egyeztető fórum véleményt nyilvánít az 1. § a) pontja szerinti termékek külkereskedelmi forgalmát érintő szabályozási kérdésekben javaslatot tesz agrárpiaci, valamint egyes termékek kereskedelmi forgalmát és piacvédelmét szolgáló intézkedés meghozatalára

21 A Bizottság tagjai a földművelésügyi miniszter, az ipari és kereskedelmi miniszter és a pénzügyminiszter által kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke a miniszter által kijelölt bizottsági tag. A Bizottság munkájában állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vesz: a) a napirend szerint illetékes Terméktanács egy, b) a gazdasági kamarák egy-egy, c) az érintett termelők, feldolgozók, továbbá a forgalmazók érdekeit képviselő társadalmi szervezetek összesen kettő, valamint d) a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervezet egy képviselője." A Bizottság elnökének meghívására, annak ülésein más érdekelt is részt vehet

22 Mi a Terméktanács? A törvény hatálya alá tartozó, azonos vagy hasonló terméket termelő, feldolgozó és forgalmazó szervezetek és személyek (a továbbiakban együtt: gazdálkodók) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott közfeladatokat is ellátó nem nyereségérdekelt szerveit a miniszter Terméktanácsként ismerheti el.

23 Terméktanácsként csak az a szerv ismerhető el, amely: a) biztosítja azt, hogy ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodók a Terméktanács alapszabályát magukra nézve kötelezőnek fogadják el, azokat a Terméktanács tagjai sorába felveszi; b) az alapszabályban meghatározott módon biztosítja, hogy a fogyasztók érdekképviseleti szervei a Terméktanács munkájában részt vegyenek; c) az alapszabályban meghatározott, vagy más módon felelősséget vállal azért, hogy a Terméktanács tagjai a miniszter és a Terméktanács közötti szerződésben foglaltakat végrehajtják; d) döntéseinél a termékpálya résztvevőinek arányos szavazati jogot biztosít; e) biztosítja a tagsági jogok képviseleti jogosítvány alapján történő gyakorlását azzal, hogy egy képviselő csak egy jogosítvány alapján járhat el.


Letölteni ppt "Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések