Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ÁLLAMI OKTATÁSI PROGRAM és a KERETTANTERV elemzése Matus Mónika Rozsnyó, 2015.III.28. Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ÁLLAMI OKTATÁSI PROGRAM és a KERETTANTERV elemzése Matus Mónika Rozsnyó, 2015.III.28. Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója."— Előadás másolata:

1 Az ÁLLAMI OKTATÁSI PROGRAM és a KERETTANTERV elemzése Matus Mónika Rozsnyó, 2015.III.28. Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója

2  Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Tisztelt Pedagógusok! Bizonyára Önökhöz is eljutott a hír arról, hogy az Állami Pedagógiai Intézet honlapján közzétette az Állami Művelődési Program megújításának javaslatát, abból a célból, hogy azt a szakma véleményezze. Amennyiben az iskolák igénylik, a Pedagógusszövetség felvállalja az iskolavezetők és a pedagógusok vélemények összegzését, és az egyeztetések után a szlovákiai magyar oktatás számára legmegfelelőbb megoldási javaslatok kidolgozását és képviseletét az Állami Pedagógiai Intézettel és az Oktatási Minisztériummal kezdeményezett tárgyalásokon. Reméljük, hogy az elkövetkező időszakban (a javaslatokat 2013. október 31-ig lehet benyújtani az ÁPI-nek) a magyar óvodák és iskolák pedagógusai is bekapcsolódnak a véleményezésbe. Kérjük az ÁPI keretében működő országos tantárgybizottságok tagjait, hogy vegyék fel a kapcsolatot az óvodák és az iskolák pedagógusaival. Néhány tantárgy heti óraszámának változása, új tantárgyak bevezetése az oktatási feltételek biztosítása nélkül, az iskolai programok céljából kihasználható szabad tanórák számának csökkenése a magyar iskolákban, a tantárgyakon belül a tananyagtartalmak módosulása, stb. mind olyan lépések, melyeknek tisztázása, szakmai és adminisztratív levezénylése az iskolákban is átgondolt és hatékony cselekvést igényel. Hozzászólásaikat várjuk a hanesz@szmpsz.sk címre, hogy azok az együttgondolkodást segítsék. Amennyiben a tantárgyakon belül véleményüket a szakos kollégák konzultálni szeretnék egymással, ennek helyt adunk a honlap Tantárgyi felületek rovatában. Az Állami Művelődési Program változásaival és a kerettantervekkel kapcsolatos tájékoztatást megtalálják awww.statpedu.sk honlapcímen. Vajda Barnabás, a történelem központi tantárgybizottság tagja arra buzdít minden történelemtanárt, hogy véleményezze az előterjesztést, és küldje el azt számára is a vajda.barnabas@selyeuni.sk e mail címre. Tisztelettel Pék László Komárom, 2013. 6.14. hanesz@szmpsz.skwww.statpedu.sk honlapcímen vajda.barnabas@selyeuni.sk  Jobb későn, mint soha.  Mennyire vették figyelembe a beküldött hozzászólásokat? Konkrétumok, statisztikák (lásd: történelem)  Most már változtathatalan, szuperjó, hibátlan és örök marad?  Célunk: javítás, akár menet közben is Véleményezés – miért most?

3 Összehasonlítás ISCED 2

4 ISCED2 MAGYÚJ ISCED 2 MAGYÚJ ISCED 2 SZLOV szlovák nyelv és irodalom2324 magyar nyelv és irodalom23240 angol nyelv15 második idegen nyelv406 matematika1921 informatika244 fizika566 kémia455 biológia577 történelem666 geográfia566 polári nevelés444 hittan/etika455 technika155 a munka világa100 rajz455 zene344 testnevelés10 138151127-133 Kerettantervi kötelező óraszámkeret

5 ISCED 2 MAGYAR ÚJ ISCED 2 MAGYAR ISCED 2 SZLOVÁK ÚJ ISCED 2 SZLOVÁK Kötelező óraszám 138151115127 Választható óraszám 2073119 Maximális óraszám 158 146 Az iskolai oktatási program választható óraszámkerete

6 5. évfolya m 6. évfolya m 7. évfolya m 8. évfolya m 9. évfolya m összese n százalé kban MAGYA R ISKOLÁ K 2111274,6% a kötelez ő alapból SZLOV ÁK ISKOLÁ K 344351914,9% a kötelez ő alapból A választható óraszámkeret évfolyamonkénti lebontása

7 5.évf.6.évf.7.évf.8.évf.9.évf.összesen MAGYAR ALAP 29303031 30151 MAGYAR VÁLASZTHAT Ó 211127 MAGYAR MAXIMÁLIS 31 32 158 SZLOVÁK ALAP 2425262725127 SZLOVÁK VÁLASZTHAT Ó 3443519 SZLOVÁK MAXIMÁLIS 272930 146 A kerettanterv évfolyamonkénti lebontása

8  Évfolyamonkénti 1-2 választható órávál lehet-e iskolai oktatási programról beszélni?  Mi lesz a sorsa a helyi – regionális oktatási programoknak?  Centralizáció  A diákok túlterhelése  Negatív diszkrimináció: hol a második (harmadik) idegen nyelv? Iskolai oktatási program – mi értelme?

9  A technika/rajz/zenei nevelés tantárgyak kötelező választhatósága a második idegen nyelvvel, illetve a szabad óraszámokon belüli támogatásuk?  A hittan/etika szabadon, nem kötelezően, választható tantárggyá alakítása, illetve a szabad óraszámokon belüli választhatósága – támogatása? Megoldási javaslatok ?

10  Az Állami Oktatási Program ISCED 2 (15.oldal) a kerettantervhez csatolt megjegyzéseket kötelező érvényűnek tekinti  1. Az osztályok csoportokra bontása az Oktatásügyi Minisztérium 320/2008-as és 224/2011-es rendelete szerint változatlan maradt :  „§ 15 Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín  (1) Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce.  (2) Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.  (3) Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.  (4) Na vyučovanie predmetov informatika a informatická výchova možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.  (5) Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.  (6) Na vyučovanie predmetov svet práce a technika možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17.” Kötelező megjegyzések a kerattantervhez

11  2. A szlovák nyelv oktatásában is bevezetik a csoportra bontást, melynek maximális létszáma 17 fő.  3. A technika tantárgy tanításában a Technika és A háztartási gazdaságtan témaköröket javasolja, ha az iskola nem megfelelő műszaki hátérrel rendelkezik (nincs műhelye). Kötelező megjegyzések a kerattantervhez

12  4. A választható órákat az iskolai oktatási program kialakításához lehet felhasználni, mégpedig:  - a kötelező órák óraszámbeli megerősítéséhez  - saját tantárgy kidolgozásához  - a speciális oktatási-nevelési igényű tanulók individuális programjának óraszámi feltöltéséhez  - speciális oktatási-nevelési igényű tanulók speciális óráinak kidolgozásához Kötelező megjegyzések a kerattantervhez

13  5. Ha az iskola a testnevelés tanításához megfelelő feltételekkel rendelkezik, az alsó tagozaton megerősíti (využije) a testnevelést óraszám- hozzáadással.  6. A nulladik évfolyam bevezetése max.22 óraszámmal. Kötelező megjegyzések a kerattantervhez

14  7. Az iskola az iskolai oktatási program kialakításakor az óraszámelosztást (kerettantervet), az oktatási standardokat az egyes oktatási standardok sorrendjének betartásával (pri zachovaní postupnosti jednotlivých vydelávacích štandardov) és az egyes tantárgyak teljes óraszámát szétoszthatja a teljes felső tagozaton, ha megtartja a tantárgy belső logikai struktúráját, és betartja az életkorhoz megfelelő szint elvét. Kötelező megjegyzések a kerattantervhez

15  8. A tanuló az iskolai átlépésekor az iskolai oktatási programok különbözőségét a tanév során kompenzálhatja.  9. A sportosztályok minden évfolyamban 3 órát használnak sportfelkészítésre.  10. Az iskola egyeztetve az iskolatanáccsal a másodfokon megemelheti a maximális óraszámot 173-ig, ebben az esetben a túlórák oktatását önmaga finanszírozza.  11. Eszerint a kerettanterv szerint tanulnak az iskolai integráció keretében az egészségkárosult tanulók is, figyelembe véve károsodásuk specifikumait.  Jóváhagyva 2015. február 6-án, érvénybe lép 2015. szeptember 1- jétől. Kötelező megjegyzések a kerattantervhez

16  -az anyanyelvi oktatással megegyező óraszám: 5,5,4,5,5 -24, eredetileg 23 volt  Idegennyelv-oktatás elve, végre kimondva („riadia sa princípmi vzučovania cudzích jazykov“)  Tantárgy 3 részre osztása:  1.kommunikáció és fogalmazás  2. nyelvi kommunikáció  3. irodalmi kommunikáció és szövegértés  + : a szlovák romantika és realizmus nem a tananyag része, középiskolában úgyis veszik majd, valamint kimaradtak végre az összetett mondatok  - : a régies szóhasználat – nem a kommunikációt szolgálja  -: rengeteg nyelvtan  - hiányzó kilencedikes tankönyv, hiányzó módszertani eszközök, munkafüzetek, interaktív tananyag, cd-k Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ SZLOVÁK NYELV ÉS SZLOVÁK IRODALOM

17  a kerettantervi óraszám megfelelő: 5,5,5,4,5 – ez 24, eredetileg 23 volt  IRODALOM:  -:nincs összhang az Állami Oktatási Program és a tankönyvek között, a tartalmi standardban (tananyagtartalom) leírt szövegrészeket nem tartalmazza a tankönyv (pl.: Vörösmarty: Szép Ilonka, Petőfi Sándor: Egy estém otthon, Befordultam a konyhára, A Tisza, A magyar nemes, Arany János: A fülemile, A tudós macskája, Kosztolányi Dezső: A bolgár kalauz, Házi dolgozat, Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály, Magyarázom a bizonyítványom….) Lesznek új tankönyvek? Fénymásolunk?  Nagyon nem szerencsés válogatás a (cseh)szlovákiai magyar irodalomból (Dobos László: A kis viking, Ozsvald Árpád: A kis postás, Zs.Nagy Lajos: Szárnyas történetek, Duba Gyula: Az elrabolt taliga…) – hogyan utáltassuk meg a saját irodalmunkat unalmas részletekkel?  Mindig az alapkérdés: miért irodalomtörténetet tanítunk? Miért nem lehet szövegközpontú, témafelosztásra és dramatizálásra, kommunikációra és értékítéletre bíztató irodalomoktatásunk? Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Magyar nyelv és irodalom

18  NYELVTAN:  Vančo Ildikó (2015) A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában (I.rész), Katedra, XXII. évfolyam 6.szám p.26-27 ISSN 1335-6445  leíró nyelvtani szemlélet – strukturalista tananyagfelosztás  rengeteg lexikális követelmény, kevés gyakorlás- azaz a mechanikus taxonomikus tudás nincs összhangban gyakorlati felhasználással (pl. ismeret: olvasnék, de a saját nyelvhasználat: olvasnák)  A szlovákiai magyar nyelvváltozatok, a kétnyelvűség kérdései hiányoznak Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Magyar nyelv és irodalom

19  A kerettantervi óraszám: 3,3,3,3,3 –változatlan, ugyanannyi, mint eredetileg volt: 15 - kevés, legalábbis 8. és 9. évfolyamban, főként, hogy nincs felhasználható óradotáció  A standard tananyagtartalom és a standard elsajátítandó készségek megfelelőek  Jó lenne a csoportbontás mellett a kötelező megjegyzések részévé tenni a differenciálhatóságot is Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Angol nyelv

20  Nulla óra, eredetileg 4 volt  A magyar iskolákban nincs választási lehetőség, ez negatív diszkrimináció  Regionális és helyi igények – döntési és választási lehetőség: kell - nem kell  A nyugati régiók igénylik a munkaerőpiac miatt (Ausztria, Németország…)  Lampl Zsuzsanna és a Fórum Intézet: a regionalitás specifikumai az oktatásban is, lásd. Léva, Kassa: magyarnyelv-oktatás, másutt ez „öngyilkosság” Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Második (harmadik) idegen nyelv

21  -kerettanterv: 4,4,4,4,5, az eredetinél kettő órával több, 19 helyett 21 – de: legalább ötödik évfolyamban plusz egy óra kellene  Nincs interdiszciplinaritás –fizika, geográfia, kémia  Nagyon elmarad a tananyag a magyarországi tananyagtartalomtól, az hátrányos a gimnáziumokban Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában MATEMATIKA ÉS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS Matematika

22  Még mindig nevetséges kerettantervi óraszám: 1,1,1,1,0,bár 2 órával több az eredetinél  Eközben: 5.-6.évf.: információkódolás heti egy órában a követelmény (pl. grafikonkészítés, hang…), vagy az információ helyességének meghatározása…??? Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában MATEMATIKA ÉS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS Informatika

23  Emelt óraszám 5-ről 6-ra: 0,2,1,2,1 - megfelelő  6.évf.: súly-térfogat grafikon megszerkesztése, anélkül, hogy matematikából vették volna a térfogatot (hetedikes tananyag)  iskolai körülmények között nehezen megvalóstható mérések (hőmérséklet, fagyás, forrás)  7.évf.: az élelmiszerek energetikai értékének meghatározása?  8.évf.: az erő az év végén csak, holott erre épül a fizika  Nincs összhang a matematika és fizika tananyag között Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS TERMÉSZET FIZIKA

24  Kémia:4-ről 5-re emelt óraszám: 0,0,2,2,1  Javaslat: 0,0,1,2,2  Biológia: 5-ről 7-re emelt óraszám:2,1,2,1,1  Nincs interdiszciplinaritás a biológiával: 9.évf. szerves anyagok kémiából, közben 8.o. már genetika biológiából  Geológia felcserélése a genetikával és ökológiával  Nincs tantárgyi összhang Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS TERMÉSZET Kémia és Biológia

25  Az óraszám maradt: 1,1,1,1,2 – nagyon kevés  Heti egy órában történelmi analízist, komparatisztikát és forrásanalízist várni -nonszensz  Nem fogadták el a magyar tannyelvű iskolákra kidolgozott oktatási programot, csak a szlovák fordítása  Nincs összhang a geográfiai ismeretek és a történelemtanítás között  Ókor: az ókori Kelet városállamai, az ókori kelet tudományos ismeretanyaga, az athéni demokrácia, a római köztársaság…Rómából még hat téma, majd ne feledkezzünk meg a korabeli forrásokkal való munkáról sem!  Magyar honfoglalás, letelepedés semmi  De részletes Nagymorva Birodalom 7.évf., maďarizácia 8.évf., Matica slovenská, Slovenská národná rada, ciele slovenského národného hnutia…ki volt Kossuth? Deák? Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM

26  Óraszáma 5-ről 6-ra nőtt: 2,1,1,1,1, ez megfelelő  Hiányzik a standardból Magyarország, Ausztria, Ukrajna - szomszédos államok 7.évf.  Nem kompatibilis a történelemmel  Ugyan pozitív csere: 6.évf.: Amerika és Ausztrália helyére Afrika és Ázsia, de miért nem Európa? Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS TÁRSADALOM Geográfia

27  Az óraszám maradt: 4  Tartalmilag szinte semmi sem változott, csak az évfolyamonkénti módosítás Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS TÁRSADALOM Polgári nevelés

28  Megemelkedett az óraszám, a kilencedik évfolyamban is tanítandó  Megfontolandó : a hittan szakosok helyett az atyák tartanák az órákat, esetleg a vasárnapi iskola visszavezetése (nem reális)  Ahol sokfajta vallási felekezet van, nehéz összeegyeztetni az órarenddel  Szülők részéről gyakori a másik felekezet óráján való részvétel megtiltása, ki finanszírozza a gyermek felügyeletét, ha az etika pl. összevont? Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS ÉRTÉKEK Etika/Hittan

29  Az eddigi 1 óra munka világa és 1 óra technika helyett 5 óra, évfolyamonként 1  Hasznos, csak nehezen kivitelezhető tananyagtartalom  Megköveteli a jól felszerelt műhely meglétét  A tevékenységek széles spektruma a háztartástantól a családi nevelésen át a műszaki tartalmakig  Átvállalja a család generációkon át nevelő szerepét  Nincsenek szakosok  Lehetne választható Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EMBER ÉS A MUNKA VILÁGA TECHNIKA

30  Emelkedett az óraszám mindkét tantárgy esetében eggyel  Kevés szakos van  8. évf: kottalejegyzés: szóló zenemű, kamaramű, zenekari mű partitúrája, játék egy klasszikus hangszeren (furulya, zongora, gitár), fellépés a szülők előtt  Lehetne választható Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában MŰVÉSZET ÉS KULTÚRA Képzőművészeti nevelés, Zenei nevelés

31  változatlan óraszám  Síelés, úszás?  Biciklizés?  Hol a javasolt alternatívák bevezetése: jóga, néptánc, relaxációs gyakorlatok, gyógypedagógiai gyakorlatok, stb.?  Hol az emelt óraszám? Tartalmi kérdések az egyes oktatási területek lebontásában EGÉSZSÉG ÉS MOZGÁS TESTNEVELÉS

32  nagyon veszélyes lehetőséget teremthet  azt gondoljuk, hogy minket nem érint? Kerettanterv „ s vyučovaním jazyka národnostných menšín” – a nemzeti kisebbségek nyelvének oktatásával 1.évf.2.évf.3.évf.4.évf.5.évf.6.évf.7.évf.8.évf.9.évf.összesen 122222233Alsó t.7 Felsőt.12

33  Miért nincs standardizált szójegyzékünk a pedagógiai szakterminológiára, akár az SZMPSZ weboldalán?  Štátny vydelávací program – Állami Oktatási Program, Állami Művelődési Program?  Školský vzdelávací program – iskolai oktatási program, iskolai művelődési program?  Obsahový štandard – tartalmi standard, standard tananyagtartalom?  Výkonový štandard – standard elsajátítandó készségek?  Rámcový učebý plán – kerettanterv  Práca s informáciami – információhasználat?információfeldolgozás? Szójegyzék

34  Köszönöm  a figyelmet,  a türelmet,  a kitartást  és a hozzászólásokat!


Letölteni ppt "Az ÁLLAMI OKTATÁSI PROGRAM és a KERETTANTERV elemzése Matus Mónika Rozsnyó, 2015.III.28. Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXI. Országos Találkozója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések