Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vízirendészet feladatai vizeink rendészeti biztonságának fenntartásában „A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás” 2014. November 5-6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vízirendészet feladatai vizeink rendészeti biztonságának fenntartásában „A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás” 2014. November 5-6."— Előadás másolata:

1 A vízirendészet feladatai vizeink rendészeti biztonságának fenntartásában „A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás” 2014. November 5-6 Előadó: Barnácz István r. alezredes BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kapitányságvezető

2 JELENTEM! Gondban vagyok,… MI AZ A VÍZ ?

3 A FÖLD legbecsesebb természeti alkotóeleme, legfontosabb erőforrása

4 Tény, hogy a Föld felszínének több mint kétharmadát víz borítja A légkörének nélkülözhetetlen alkotóeleme, és a felszínének formálásában is jelentős szerepet tölt be. A Föld vízkészletének alig 3%-a az édesvíz, amelynek csupán 1 %-a található a felszínen folyékony formájában

5 A víz színtelen, szagtalan, íztelen folyadék

6 A FÖLDI ÉLET ALAPJA

7 A tengerek, tavak, folyók, patakok vizét rendkívül változatos és gazdag élővilág népesíti be. Életterük bármennyire különböző, életfeltételeik mindenütt kedvezőek.

8

9

10

11 Állandó mozgásban lévő folytonosan változó, bonyolult rendszer.

12 Magyarország vízrajza Az évi vízmérleg - körülbelül 100 milliárd m³ víz hagyja el az országot. Folyók és a jelentősebb vízfolyások együttes hossza mintegy 3200 km. Állóvizek – természetes és mesterséges tavak, bányagödrök, víztározók, halastavak – száma megközelíti a kétezret.

13 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE NEMZETI HITVALLÁS Vállaljuk, hogy … a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG II. cikk... Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, … ALAPVETÉS P) cikk (1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. AZ ÁLLAM A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok 46. cikk (1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

14 1994. évi XXXIV. Törvény a Rendőrségről A rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulónak. A rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait. A rendőrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv alkotja. A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. Ez a kötelezettség a rendőrt halaszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli, feltéve, hogy az intézkedés szükségességének időpontjában intézkedésre alkalmas állapotban van.

15 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról 4. § A vízirendészeti rendőrkapitányságok illetékességi területe a következőkre terjed ki: a) a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékességi területe: a Dunának országhatártól országhatárig terjedő szakasza (1850,2- 1433 fkm), ideértve a Duna mellékágait is; b) a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékességi területe: a Tiszának országhatártól országhatárig terjedő szakasza (744,8- 159,6 fkm), ideértve a főmederből hajózható mellékágakat és a Tisza- tó teljes vízterületét; c) a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékességi területe: a Balaton vízterülete a siófoki Sió-zsilipig.

16 Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Az illetékességi területükön kívül eső vízterületeken a rendőri faladatokat az illetékes rendőrkapitányságok, megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok látják el.

17 Feladatának ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel, valamint külföldi és magyar rendvédelmi szervekkel. Ennek érdekében számos együttműködési megállapodást kötött helyi polgárőrszervezetekkel, egyesületekkel, nemzeti parki igazgatóságokkal. Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nyomozó-, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá rendészeti jogkörében a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon jár el, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Alapfeladatát az általános jogszabályi előírások mellett a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI.28.) BM rendeletben meghatározottak szerint látja el.

18 Nyomozást folytat:  A hajózással összefüggő, valamint a víziközlekedési szabályokat sértő bűncselekmények,  Környezetkárosítás, természetkárosítás és lopás vétsége és bűntette (amennyiben az elkövetés tárgya az élő vizek kincse pl. hal, sóder…),  Közokirat hamisítás, sikkasztás, hűtlen kezelés, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvételének vétsége és bűntette (amennyiben az elkövetés tárgya vízijármű, úszó munkagép, úszómű),

19 Intézkedések foganatosítását kezdeményezi a bűncselekmények megelőzése érdekében.

20 Lefolytatja a szemlét a hatáskörébe tartozó bűncselekmények helyszínein.

21 Vizsgálja az úszó létesítmények által okozott, vagy azokon bekövetkezett - anyagi kárral, vagy személyi sérüléssel járó - baleseteket.

22 Végrehajtja az általános rendészeti feladatokat, részt vesz a állományát érintő akciók, biztosítási feladatok szervezésében és lebonyolításában.

23 Közreműködik a veszélyes anyagok vízen történő szállítása ellenőrzésében.

24 Ellátja a hajózási zárlat elrendelésével kapcsolatos rendőrhatósági feladatokat.

25 Hatósági jogkörben kiadja a vízirendezvényekre vonatkozó engedélyeket és megszervezi azok ellenőrzését.

26 Rendkívüli események, katasztrófa helyzetek esetén végrehajtja a hatáskörébe tartozó elsődleges intézkedéseket, végzi a kármentést, elvégzi a szükséges terelési, zárási feladatokat.

27 Ellenőrzik A víziközlekedéssel és a hajózással kapcsolatos jogszabályok és a jogszabályok alapján kiadott hatósági rendelkezések megtartását, Az úszó létesítmények hajózásra alkalmasságának tárgyi feltételeit, okmányait, a kötelező felszerelések, berendezések meglétét és állapotát, jeleit, jelzéseit, hajózási és egyéb engedélyeit, a megengedett legnagyobb terhelés és utaslétszám, illetve a megengedett legnagyobb merülés megtartását, a személyzet képesítéseit és engedélyeit, azok érvényességét, a kötelező legkisebb hajózó létszám meglétét, az egészségi alkalmassági igazolásokat,

28 A hajóutat jelző úszó és parti jelek, valamint a víziközlekedés irányítására szolgáló egyéb jelzések meglétét, helyét és állapotát, a jelzések megóvására vonatkozó szabályok megtartását, A vízhasználatokkal és vízi munkákkal (vízlétesítmény építése, átalakítása, megszüntetése stb.) kapcsolatos vízjogi engedélyek meglétét és az azokban foglaltak megtartását,

29 A halászatra, horgászatra, különös tekintettel a halgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások megtartását,

30 A szabad vizekben való fürdés és azok jegén való tartózkodás szabályainak megtartását,

31 A szabad vizek és parti területek környezetvédelmére (vízminőség, állatvilág, természetvédelem) vonatkozó jogszabályok betartását,

32 Ellátják a nemzetközi forgalomban közlekedő hajók és személyzetük határkikötőkben történő ellenőrzését a be és kiléptetés során, együttműködve a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szerveivel,

33 Saját eszközeikkel vízi életmentést folytatnak.

34 Hajózási baleset, tűzeset, zátonyra futás, lékesedés, süllyedés, vagy más káreset észlelése esetén segítséget nyújtanak a kár elhárítása, a sérült személyek orvosi ellátása, a veszélyhelyzetben lévő személyek mentése, a hajó és rakománya biztonságba helyezése, valamint a hajóút felszabadítása érdekében.

35 Propaganda, Megelőzés, Előadások

36 Extrém eszközök

37

38 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DUNAI VIZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG B U D A P E S T  : 1133 Budapest, Garam utca 19. (Postacím: 1557 Budapest 138., Postafiók: 19.)  : Telefon: 236-2860 / BM: 53-701 (titkárság), 203-9132/BM: 51-213 (főügyelet)  Telefax: 236-2851 / BM 53-890  : dunaivizirendeszetirk@budapest.police.hu


Letölteni ppt "A vízirendészet feladatai vizeink rendészeti biztonságának fenntartásában „A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás” 2014. November 5-6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések