Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bányászati jogszabályok aktuális változásairól

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bányászati jogszabályok aktuális változásairól"— Előadás másolata:

1 A bányászati jogszabályok aktuális változásairól
Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó Dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, március

2 Bevezető gondolatok „Bányászati jogszabály”:
Bányatörvény (Bt.) és végrehajtási rendelete (Vhr.). Egyéb, kapcsolódó kormányrendeletek. „Aktuális változás”: Hatályba lépés: január 11-én. Jellemzők: Hézagpótló módosítások, pontosítások. Néhány új jogintézmény.

3 Az üzleti titok szabályozása
Mit és milyen határidővel kell üzleti titokként kezelni? A „nem tartozik az üzleti titok körébe” fordulat helyett „közérdekű adatnak minősül” szöveg alkalmazása. Átmeneti rendelkezés! A szabályt a módosítás hatályba lépésekor már szolgáltatott adatok esetében is alkalmazni kell az adatszolgáltatás időpontjának figyelembevételével.

4 „Pályázott” bányászati jog és a kitermelés I.
Pályázat útján elnyert bányászati jog esetében a kijelöléstől számítottan meg kell kezdeni a kitermelést. Két eset: Nem volt kitermelés: öt éven belül meg kell kezdeni a kitermelést, a határidő hosszabbítható, térítés ellenében => Vhr.! A kitermelést már megkezdték: egy éven belül meg kell kezdeni a kitermelést, nem hosszabbítható, az egy éves határidőbe a kitermeléshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésének időtartama nem számít be (nyugszik a határidő).

5 „Pályázott” bányászati jog és a kitermelés II.
Átmeneti rendelkezés: az új szabályt a hatályba lépése előtt már jogerősen kijelölt jogosítottakra is alkalmazni kell: Ha a kitermelés megkezdésére előírt határidő a hatályba lépéskor már eltelt az új jogosított hat hónapon belül (2015. július 11-ig!!) kérheti még a hosszabbítást, ennek elmulasztása a bányászati jog törlésével jár (a jogbizonytalanság megszüntetése). Az egy éves határidőt azon esetekben, ahol a jogosított szempontjából a bányatelken már volt kitermelés, a szabály hatályba lépésének napját követő naptól kell számítani (2016. január 12-ig).

6 Kiszervezés engedélyezésének megszüntetése (eredeti állapot)
A Bt. 28/A. §-ának és a Vhr. 21/A. § hatályon kívül helyezése. Már nem kell a bányafelügyelet jóváhagyása a gázüzemi tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez. A kiszervezést a Get. alapján a MEKH engedélyezi. De – ahogy korábban is – a gázipari engedélyes a gázüzemi tevékenység irányítása és felügyelete kivételével, más személlyel szerződést köthet a gázüzemi tevékenységek végzésére. Bejelentés-köteles, és az engedélyes az alvállalkozó tevékenységéért felel.

7 Együttes kitermelés új szabályozása I.
Szénhidrogén-lelőhely esetében. Együttes jogosítottság és a kitermelési feltételek fennállása: Együttes művelési terv készítésének kötelezettsége. Kitermelés: az együttes művelési terv alapján, de önálló műszaki üzemi terv szerint. Ha az együttes művelési tervet nem készítik el: a bányavállalkozó költségére a bányafelügyelet készítteti el, a MÜT jóváhagyási eljárást ennek idejére felfüggeszti.

8 Együttes kitermelés új szabályozása II.
Szilárd ásványi nyersanyaglelőhely esetében: Szerződéskötési kötelezettség a kitermelési tevékenység összehangolására. A szerződés létrejöttéhez (módosításához, elállás gyakorlásához, felbontásoz, megszüntetéshez) a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A szerződés tartalmi elemei (a Bt. meghatározza). A MÜT jóváhagyása iránti kérelemhez kell mellékelni, ennek hiányában a bányafelügyelet dönt az együttműködés szükségességéről és tartalmáról.

9 Kitermelés szüneteltetésénél bevezetett új rendelkezések
Kiesett bányajáradék pótlására megállapított éves díj mértéke: nincs mérlegelés a díj megállapításánál (a kiesett bányajáradék mértékének 30 %-a). Bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv benyújtásának kötelezettsége (30 napon belül). Ha nem nyújtja be a bányavállalkozó, vagy az elutasításra került, vagy az eljárást a bányafelügyelet megszüntette, koncesszió esetében a koncessziós szerződés megszűnik, bányafelügyeleti engedély alapján folytatott tevékenység esetén a bányafelügyelet a bányászati jogot törli.

10 Biztosítékadással kapcsolatos pontosítások I.
Ha a biztosítékadás a megadott határidőre elmarad a bányafelügyelet a tevékenység megkezdését vagy folytatását megtiltja. Ha a tiltó határozat jogerőssé válásától számított 90 napon belül a biztosítékadás továbbra is elmarad, a bányászati jogot a bányafelügyelet törli. A törölt bányászati jogot pedig pályáztatás keretében az MBFH-nak meg kell hirdetnie.

11 Biztosítékadással kapcsolatos pontosítások II.
Ha a bányavállalkozó jogosultságában több bányatelek is van, a biztosíték összevontan is szolgáltatható, de a biztosíték nagysága nem lehet kisebb, mint az egyes bányatelkekre. meghatározott biztosítékok együttes összege. Óvadékként csak pénz szolgálhat, amelyet a bányavállalkozó köteles a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezni. A zálogszerződés vagy óvadéki szerződés hatályát (biztosítékadási kötelezettség fennállását) a szerződés jogalapját képező biztosítékadást előíró bányafelügyeleti határozat hatálya nem érinti.

12 Biztosítékadással kapcsolatos pontosítások III.
Ha a biztosíték nyújtása fedezeti megállapodással történik, és annak lejárati idejét megelőző 30 nappal az újabb fedezeti megállapodást nem nyújtja be a bányavállalkozó, vagy más biztosítékot nem ad, a biztosíték a bányafelügyelet által lehívható lesz, amellyel egyidejűleg a bányafelügyelet a tevékenység végzését felfüggeszti. Ha a felfüggesztő határozat jogerőssé válásától számított 90 napon belül a bányavállalkozó által nyújtott biztosítékot a bányafelügyelet elfogadja, akkor a lehívott biztosítéki összeget visszautalja a bányavállalkozónak.

13 Bírságolással kapcsolatos tényállások
A bírság kiszabásául szolgáló tényállások esetén a bányafelügyeletnek megszűnt a bírság kiszabhatóságára vonatkozó mérlegelési jogköre. => „sújthatja” helyett „sújtja”. Egy kivétel: szabálytalan bányászati tevékenység esetében új kiegészítő rendelkezés, a jogkövetkezmények közül azt alkalmazza a bányafelügyelet, amely a leghatékonyabban szolgálja a jogsértő állapot megszüntetését (a jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatók). A kitermelés engedély nélküli szüneteltetése esetén a szabálytalan bányászati tevékenység megállapítására indított eljárásban a bányavállalkozót a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj megfizetésére is kötelezni kell.

14 Új eljárási rendelkezések I.
A Ket. eltérést megengedő rendelkezései alapján. A bányafelügyelet döntésének jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapos határidőn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Jogvesztő (anyagi jogi) határidő: a hat hónapos határidő utolsó napáig be kell érkeznie az ügyfél részvételi szándékára vonatkozó kérelemnek.

15 Új eljárási rendelkezések II.
A bányafelügyelet eljárásaiban hozott döntésekkel szembeni fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. Eljárási bírság szabható ki, ha a bányafelügyelet felhívására az érdemi döntéshez szükséges adatokat az ügyfél neki felróható módon nem közli. Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható az építésügyi hatáskörben, illetve a biztonsági övezet megsértésével kapcsolatban hozott határozat (az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében).

16 További fontos módosítások I.
„Tisztasági szabály” kiegészítése: a bányafelügyelet meghatározott engedélyeket akkor hagy jóvá, illetve a bányászati jog átruházásához akkor járul hozzá, ha tartozás-mentesség mellett a bányavállalkozó a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét is teljesítette. Hatályos engedélyek folyamatossága: az első feltárási, kitermelési MÜT jóváhagyását követően a bányavállalkozónak folyamatosan rendelkeznie kell valamilyen műszaki üzemi tervvel (pl.: szüneteltetési, bányabezárási, stb.).

17 További fontos módosítások II.
Kutatási jog megszűnése: nemcsak akkor szűnik meg ex lege a kutatási jog, ha a bányavállalkozó elmulasztja a kutatási zárójelentés benyújtására előírt öt hónapos határidőt, hanem akkor is, ha a kutatási zárójelentést a bányafelügyelet jogerősen elutasította. Építésügyi bírság tényállások törvényi szintre emelése. Bányászati sajátos építmények tulajdonjoga: eltérő megállapodás hiányában az építtetőt illeti meg (de csak azok esetében, amelyeket a bányafelügyelet engedélyezett).

18 További fontos módosítások III.
Tájrendezésre vonatkozó előírások pontosítása: műszaki üzemi tervre utalás pontosítása, illetve a Bt. 36. § (3) bekezdés hatályon kívül helyezése. Kivétel a szolgalmi jog/vezeték jog alapításának kötelezettsége alól: a létesítménnyel érintett területre főszabályként nem kell alapítani szolgalmi/vezeték jogot, ha az közterületet, vagy vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti. Kiegészítés, hogy az ilyen terület építési tevékenységgel történő igénybevételére és a létesítmények üzemeltetésére megállapodást kell kötni, amely alkalmas az építési jogosultság igazolására is.

19 További fontos módosítások IV.
Építési tilalom és korlátozások szabályai körében: a bányászati tevékenység befejezését követően a bányafelügyelet kötelezettségévé teszi, hogy a bányászati tevékenységgel vagy a megszüntetett sajátos építménnyel kapcsolatos ingatlanra vonatkozó építési tilalom vagy korlátozás elrendelése, majd a bányatelek törlését követően a tilalom törlése érdekében keresse meg a települési önkormányzatot. Átmeneti rendelkezések: a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az építési tilalom és korlátozás, valamint a szolgalmi jog/vezeték jog kapcsán bevezetett új rendelkezéseket. Új értelmező rendelkezések, illetve meglévők pontosítása: kitermelés szüneteltetése, együttes művelési terv, szolgáltatásra köteles földtani adat.

20 Szénhidrogén bányászatot érintő módosítások I.
Explicit kimondása annak a Bt-ben, hogy a bányafelügyelet engedélyezi az ásványvagyon-gazdálkodási célokat szolgáló, szénhidrogén kutatás és kitermelés során alkalmazott rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia-pótlást, vízbesajtolást. Növelt hatékonyságú eljárás fogalmának kiterjesztése „minden” szénhidrogénre, illetve a bányajáradék tekintetében pontosítás (0 %, és nem pedig mentes a fizetés alól, ez a felügyeleti díj számítását is befolyásolja).

21 Szénhidrogén bányászatot érintő módosítások II.
Szénhidrogén bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek tekintetében is kinevezhető felelős műszaki üzemi vezető, akinek a felelőssége e körben kizárólagos. Próbatermelés fogalmának meghatározása és egyúttal a bányajáradék szabályainak pontosítása. Utólagos szolgalmi jog megállapítására irányuló eljárás kezdeményezésének határideje december 31-ig meghosszabbításra került.

22 Egyéb változások Földtani kutatás szabályainak egyértelmű rendezése, a fogalom pontosításával és az eljárási szabályok meghatározásával együtt. A vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízi létesítmények létesítéséhez szükséges ásványi nyersanyag kinyerő helyek létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére és hatósági felügyeletére vonatkozó új szabályok Bt-be telepítése. Egyéb engedéllyel történő kitermelés szabályainak pontosítása, és a hiányos szabályozás megszüntetése.

23 Köszönjük a figyelmet! Jó szerencsét!


Letölteni ppt "A bányászati jogszabályok aktuális változásairól"

Hasonló előadás


Google Hirdetések