Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Egerszalók, 2015. március 19-20.Országos Bányászati Konferencia Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Egerszalók, 2015. március 19-20.Országos Bányászati Konferencia Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó."— Előadás másolata:

1 Dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Egerszalók, 2015. március 19-20.Országos Bányászati Konferencia Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó

2  „Bányászati jogszabály”:  Bányatörvény (Bt.) és végrehajtási rendelete (Vhr.).  Egyéb, kapcsolódó kormányrendeletek.  „Aktuális változás”:  Hatályba lépés: 2015. január 11-én.  Jellemzők:  Hézagpótló módosítások, pontosítások.  Néhány új jogintézmény.

3  Mit és milyen határidővel kell üzleti titokként kezelni?  A „nem tartozik az üzleti titok körébe” fordulat helyett „közérdekű adatnak minősül” szöveg alkalmazása.  Átmeneti rendelkezés!  A szabályt a módosítás hatályba lépésekor már szolgáltatott adatok esetében is alkalmazni kell az adatszolgáltatás időpontjának figyelembevételével.

4  Pályázat útján elnyert bányászati jog esetében a kijelöléstől számítottan meg kell kezdeni a kitermelést.  Két eset:  Nem volt kitermelés:  öt éven belül meg kell kezdeni a kitermelést,  a határidő hosszabbítható, térítés ellenében => Vhr.!  A kitermelést már megkezdték:  egy éven belül meg kell kezdeni a kitermelést,  nem hosszabbítható,  az egy éves határidőbe a kitermeléshez szükséges hatósági engedélyek megszerzésének időtartama nem számít be (nyugszik a határidő).

5  Átmeneti rendelkezés: az új szabályt a hatályba lépése előtt már jogerősen kijelölt jogosítottakra is alkalmazni kell:  Ha a kitermelés megkezdésére előírt határidő a hatályba lépéskor már eltelt az új jogosított hat hónapon belül (2015. július 11-ig!!) kérheti még a hosszabbítást, ennek elmulasztása a bányászati jog törlésével jár (a jogbizonytalanság megszüntetése).  Az egy éves határidőt azon esetekben, ahol a jogosított szempontjából a bányatelken már volt kitermelés, a szabály hatályba lépésének napját követő naptól kell számítani (2016. január 12-ig).

6  A Bt. 28/A. §-ának és a Vhr. 21/A. § hatályon kívül helyezése.  Már nem kell a bányafelügyelet jóváhagyása a gázüzemi tevékenység egyes elemeinek más személy általi végzéséhez. A kiszervezést a Get. alapján a MEKH engedélyezi.  De – ahogy korábban is – a gázipari engedélyes a gázüzemi tevékenység irányítása és felügyelete kivételével, más személlyel szerződést köthet a gázüzemi tevékenységek végzésére. Bejelentés-köteles, és az engedélyes az alvállalkozó tevékenységéért felel.

7  Szénhidrogén-lelőhely esetében.  Együttes jogosítottság és a kitermelési feltételek fennállása:  Együttes művelési terv készítésének kötelezettsége.  Kitermelés: az együttes művelési terv alapján, de önálló műszaki üzemi terv szerint.  Ha az együttes művelési tervet nem készítik el: a bányavállalkozó költségére a bányafelügyelet készítteti el, a MÜT jóváhagyási eljárást ennek idejére felfüggeszti.

8  Szilárd ásványi nyersanyaglelőhely esetében:  Szerződéskötési kötelezettség a kitermelési tevékenység összehangolására.  A szerződés létrejöttéhez (módosításához, elállás gyakorlásához, felbontásoz, megszüntetéshez) a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges.  A szerződés tartalmi elemei (a Bt. meghatározza).  A MÜT jóváhagyása iránti kérelemhez kell mellékelni, ennek hiányában a bányafelügyelet dönt az együttműködés szükségességéről és tartalmáról.

9  Kiesett bányajáradék pótlására megállapított éves díj mértéke: nincs mérlegelés a díj megállapításánál (a kiesett bányajáradék mértékének 30 %-a).  Bányabezárási és tájrendezési műszaki üzemi terv benyújtásának kötelezettsége (30 napon belül).  Ha nem nyújtja be a bányavállalkozó, vagy az elutasításra került, vagy az eljárást a bányafelügyelet megszüntette, koncesszió esetében a koncessziós szerződés megszűnik, bányafelügyeleti engedély alapján folytatott tevékenység esetén a bányafelügyelet a bányászati jogot törli.

10  Ha a biztosítékadás a megadott határidőre elmarad a bányafelügyelet a tevékenység megkezdését vagy folytatását megtiltja.  Ha a tiltó határozat jogerőssé válásától számított 90 napon belül a biztosítékadás továbbra is elmarad, a bányászati jogot a bányafelügyelet törli.  A törölt bányászati jogot pedig pályáztatás keretében az MBFH-nak meg kell hirdetnie.

11  Ha a bányavállalkozó jogosultságában több bányatelek is van, a biztosíték összevontan is szolgáltatható, de a biztosíték nagysága nem lehet kisebb, mint az egyes bányatelkekre. meghatározott biztosítékok együttes összege.  Óvadékként csak pénz szolgálhat, amelyet a bányavállalkozó köteles a bányafelügyelet hatósági letéti számláján elhelyezni.  A zálogszerződés vagy óvadéki szerződés hatályát (biztosítékadási kötelezettség fennállását) a szerződés jogalapját képező biztosítékadást előíró bányafelügyeleti határozat hatálya nem érinti.

12  Ha a biztosíték nyújtása fedezeti megállapodással történik, és annak lejárati idejét megelőző 30 nappal az újabb fedezeti megállapodást nem nyújtja be a bányavállalkozó, vagy más biztosítékot nem ad, a biztosíték a bányafelügyelet által lehívható lesz, amellyel egyidejűleg a bányafelügyelet a tevékenység végzését felfüggeszti.  Ha a felfüggesztő határozat jogerőssé válásától számított 90 napon belül a bányavállalkozó által nyújtott biztosítékot a bányafelügyelet elfogadja, akkor a lehívott biztosítéki összeget visszautalja a bányavállalkozónak.

13  A bírság kiszabásául szolgáló tényállások esetén a bányafelügyeletnek megszűnt a bírság kiszabhatóságára vonatkozó mérlegelési jogköre. => „sújthatja” helyett „sújtja”.  Egy kivétel: szabálytalan bányászati tevékenység esetében új kiegészítő rendelkezés, a jogkövetkezmények közül azt alkalmazza a bányafelügyelet, amely a leghatékonyabban szolgálja a jogsértő állapot megszüntetését (a jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatók).  A kitermelés engedély nélküli szüneteltetése esetén a szabálytalan bányászati tevékenység megállapítására indított eljárásban a bányavállalkozót a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj megfizetésére is kötelezni kell.

14  A Ket. eltérést megengedő rendelkezései alapján.  A bányafelügyelet döntésének jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított hat hónapos határidőn túl további ügyfél nem vehet részt az eljárásban. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.  Jogvesztő (anyagi jogi) határidő: a hat hónapos határidő utolsó napáig be kell érkeznie az ügyfél részvételi szándékára vonatkozó kérelemnek.

15  A bányafelügyelet eljárásaiban hozott döntésekkel szembeni fellebbezést indokolni kell. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.  Eljárási bírság szabható ki, ha a bányafelügyelet felhívására az érdemi döntéshez szükséges adatokat az ügyfél neki felróható módon nem közli.  Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható az építésügyi hatáskörben, illetve a biztonsági övezet megsértésével kapcsolatban hozott határozat (az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében).

16  „Tisztasági szabály” kiegészítése: a bányafelügyelet meghatározott engedélyeket akkor hagy jóvá, illetve a bányászati jog átruházásához akkor járul hozzá, ha tartozás-mentesség mellett a bányavállalkozó a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét is teljesítette.  Hatályos engedélyek folyamatossága: az első feltárási, kitermelési MÜT jóváhagyását követően a bányavállalkozónak folyamatosan rendelkeznie kell valamilyen műszaki üzemi tervvel (pl.: szüneteltetési, bányabezárási, stb.).

17  Kutatási jog megszűnése: nemcsak akkor szűnik meg ex lege a kutatási jog, ha a bányavállalkozó elmulasztja a kutatási zárójelentés benyújtására előírt öt hónapos határidőt, hanem akkor is, ha a kutatási zárójelentést a bányafelügyelet jogerősen elutasította.  Építésügyi bírság tényállások törvényi szintre emelése.  Bányászati sajátos építmények tulajdonjoga: eltérő megállapodás hiányában az építtetőt illeti meg (de csak azok esetében, amelyeket a bányafelügyelet engedélyezett).

18  Tájrendezésre vonatkozó előírások pontosítása: műszaki üzemi tervre utalás pontosítása, illetve a Bt. 36. § (3) bekezdés hatályon kívül helyezése.  Kivétel a szolgalmi jog/vezeték jog alapításának kötelezettsége alól: a létesítménnyel érintett területre főszabályként nem kell alapítani szolgalmi/vezeték jogot, ha az közterületet, vagy vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti. Kiegészítés, hogy az ilyen terület építési tevékenységgel történő igénybevételére és a létesítmények üzemeltetésére megállapodást kell kötni, amely alkalmas az építési jogosultság igazolására is.

19  Építési tilalom és korlátozások szabályai körében: a bányászati tevékenység befejezését követően a bányafelügyelet kötelezettségévé teszi, hogy a bányászati tevékenységgel vagy a megszüntetett sajátos építménnyel kapcsolatos ingatlanra vonatkozó építési tilalom vagy korlátozás elrendelése, majd a bányatelek törlését követően a tilalom törlése érdekében keresse meg a települési önkormányzatot.  Átmeneti rendelkezések: a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell az építési tilalom és korlátozás, valamint a szolgalmi jog/vezeték jog kapcsán bevezetett új rendelkezéseket.  Új értelmező rendelkezések, illetve meglévők pontosítása: kitermelés szüneteltetése, együttes művelési terv, szolgáltatásra köteles földtani adat.

20  Explicit kimondása annak a Bt-ben, hogy a bányafelügyelet engedélyezi az ásványvagyon- gazdálkodási célokat szolgáló, szénhidrogén kutatás és kitermelés során alkalmazott rétegrepesztést, rétegsavazást, gázbesajtolást, rétegenergia-pótlást, vízbesajtolást.  Növelt hatékonyságú eljárás fogalmának kiterjesztése „minden” szénhidrogénre, illetve a bányajáradék tekintetében pontosítás (0 %, és nem pedig mentes a fizetés alól, ez a felügyeleti díj számítását is befolyásolja).

21  Szénhidrogén bányaüzemben egyes speciális bányászati tevékenységek tekintetében is kinevezhető felelős műszaki üzemi vezető, akinek a felelőssége e körben kizárólagos.  Próbatermelés fogalmának meghatározása és egyúttal a bányajáradék szabályainak pontosítása.  Utólagos szolgalmi jog megállapítására irányuló eljárás kezdeményezésének határideje 2016. december 31-ig meghosszabbításra került.

22  Földtani kutatás szabályainak egyértelmű rendezése, a fogalom pontosításával és az eljárási szabályok meghatározásával együtt.  A vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízi létesítmények létesítéséhez szükséges ásványi nyersanyag kinyerő helyek létesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére és hatósági felügyeletére vonatkozó új szabályok Bt-be telepítése.  Egyéb engedéllyel történő kitermelés szabályainak pontosítása, és a hiányos szabályozás megszüntetése.

23 Jó szerencsét!


Letölteni ppt "Dr. Káldi Zoltán Bányakapitány Egerszalók, 2015. március 19-20.Országos Bányászati Konferencia Utasiné dr. Győri Andrea Közigazgatási tanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések