Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos,"— Előadás másolata:

1 3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos, Moss, Tisza) Tk 2- (Sz Fk) Forrásközpontú történelem 10. évf. (Száray Miklós) Tk2- Történelem (Walter Mária)

2 Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején

3 Horvátország Dalmácia Szent László 1077-1095 Könyves Kálmán III. Béla 1172-1196 1095-116 Anonymus Gazdaság és társadalom önellátó várjobbágy Várnép hospes Királyi szerviens báró Regálék II. András Bárók Szerviensek Várjobbágy Királyi vármegye rendszer 1205-1235 kunok IV. Béla Tatár Julianus 1235-1270 1241MuhiBatu kán Bárók Familiarítás Bandérium Kancellária

4 Árpád-házi királyok (Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla) Tk II.-87.old Gazdaság és társadalom az Árpád-korban Tk II.(Sz)-87.old Aranybulla mozgalom Tk II.(Sz)-87.old Tatárjárás-Tk II.(Sz)-93.old

5 Szent László Eredményei és személyes bátorsága rendkívül népszerűvé tették, és alakja számos mondánkban, legendánkban a mai napig tovább él. http://www.youtube.com/watch?v=gsvznDe7IMo&NR=1&feature=endscreen

6 Freskórészlet a székelyderzsi templomban a Szent László-legendából: Szent László és a kun vitéz birkózása. http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_L%C3%A1szl%C3%B3-legenda

7 Gelence (Ghelinţa, Románia): Szent László és a kun párviadala László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest, 1993, 68. old. http://www.youtube.com/watch?v=mwH6F3TZmgk http://www.youtube.com/watch?v=gsvznDe7IMo&NR=1&feature=endscreen

8 Szent László-freskó, Kakaslomnic, Felvidék

9 Szent László királnak legendája (Érdy-kódex, 1526)(Részletek) http://mek.niif.hu/06100/06196/html/kozep0027/kozep0027.html Az Érdy-kódex a legnagyobb magyar legendagyűjtemény s egyben legterjedelmesebb magyar nyelvemlék http://nyelvemlekek.oszk.hu/ism/erdykodex

10 Bécsi Képes Krónika (Chronica de rebus gestis Hungarorum, Kálti Márk 1358 körül) egyik iniciáléja alapján készült, amely azt a jelenetet ábrázolja, amikor a lovag király megment egy magyar leányt az őt elrabolni próbáló kun vitéztől.

11 Szigorú törvények Az új rend megszilárdulása (Tk:43) -felléptek a kóborlók ellen - magántulajdon védelme Szent László Társadalmi átalakulás prólémáinak orvoslása -erősítették az egyházat 1083 Szent Istváni örökség vállalását Hatalmi helyzet megszilárdulását A királyság gazdasági alapjainak biztosítása Fő célja: Szentté avatások jelzik a

12 Horvátország (pápai hűbér) II Orbán IV. Henrik Külpolitikája elfoglalja ő az aki a Cluny reform szellemében átszervezte az egyházat, invesztitúra pápaság mellett állt uralkodásának második felében viszonya a pápasággal megromlott, mert a pápaság is igényt tartott a király nélkül maradt országra (a király legyen a pápaság vazallusa) Szent László (teljes szakítás) Szövetségre lépett

13 Könyves Kálmán, aki püspök volt királlyá koronázásig, korának egyik legműveltebb és legfelvilágosodottabb uralkodója lett. Nem véletlenül kapta jelzőként a "Könyves" előnevet. Álmos Horvátország Kálmán is törvényekkel kívánta elősegíteni a belső nyugalom megszilárdulását. László törvényeihez hasonlóan a magántulajdon állt a középpontban. Kálmán enyhített László törvényeinek szigorán.

14 Kersztes hadjáratok Halics Dél-nyugaton folytatta az előretörést, megkezdte hódoltatását a Dalmát városoknak A magyar állam megerősödött, lehetővé vált, hogy többször beavatkozzék a kijevi állam belső küzdelmeibe. Könyves Kálmán Uralkodásának első éveiben vonultak át az első keresztes hadjárat seregei Amiens Péter, s az övéhez hasonló gyülevész hadakkal sok baja volt az ország népének. Kálmán fegyverrel fordult ellenük, és kiverte őket az országból. A Boullion Gottfried vezette lovagi sereg baj nélkül átvonult az országon.

15 1172-1196 III. Béla (87.old.)

16 III. Béla és felesége Anna halotti ékszerei Szent László

17 III. Béla és királynéja szarkofágja az 1848-as feltárás rajzán A koponyatetőről készült olajfestmény a Természettudományi Múzeumban (piros nyíl a trepanáció helyét mutatja)

18 Bizánci és pápai beavatkozás trónviszály 1172-1196 III. Béla (87.old.) Az Árpád-házi Magyarország első fénykora Kancelláriát Növelte az írásbeliséget, elrendelte a király személye előtt megtárgyalt ügyeket foglalják írásba Királyi oklevelek kiadására létrehozta

19 Regálék Jövedelmeiben fontos szerepet játszanak III. Béla jövedelem kimutatása, melyet valószínűleg egy francia hercegnővel kötött házassághoz készítetett.

20 várszervezeten Királyi birtok önellátó Gazdaság A király hatalma és katonai ereje Fejlődött a magyar gazdaság, nőtt az ország népessége, elterjedt a földművelés, megjelent az istállózó állattartás. A nagybirtok megerősödött, a középréteg helyzete még bizonytalan volt. Az uradalmakban nagyrészt szolgák dolgoztak, de nőtt a saját parcellán, terményhányad fejében dolgozók aránya. XI.-XII. A XII. században az uralkodó továbbra is az ország harmadát birtokolta, de a trónharcok megerősítették a világi(15%) és az egyházi (10%) nagybirtokot

21 Abu Hamid al Garnáti, granadai mór utazó, aki megfordult 1153-ban hazánkban is a következőket írja: „Magyarország egyike a legjobb módnak örvendő, fölöslegben dúskáló országoknak. Hegyeiből aranyat és ezüstöt termelnek ki.” Ottó, freisingi püspök imígyen fogalmazott a XII. század közepe táján: „Ez a tartomány, melyet a régiek Pannóniának neveztek, mivelhogy köröskörül erdőségek, hegyek, s főképpen az Appeninnek (Kárpátok) övezik, belsejében nagy kiterjedésű síkság, amelyet jeles folyók és vizek öntöznek. Erdőkben felettébb gazdag, tele van mindenféle vadakkal, s felületének természeti szépsége éppen olyan bájos, mint amilyen dús a föld termékenysége, hogy mintegy Isten paradicsomának vagy pompás Egyiptomnak látszik lenni.”

22 Magyarország gazdasága a XII-XIII. században 7/a

23 A magyar társadalom átalakulása a XI-XIII. században Az ábra alapján mutasson rá a társadalmi átalakulás irányára! Vegye számba az egyes társadalmi csoportok kialakulását, helyzetének változását! A magyar társadalom mely csoportjai alakultak át a leggyorsabban? Mi ennek a magyarázata? Milyen külső hatások, események és jelenségek segítették elő a folyamatot!

24 Társadalom várjobbágy Várnép hospes Királyi szerviens A királyi vármegye szolgai állapotú, a várnak gazdasági jellegű szolgáltatásokkal tartozó lakói. Töredékük a várjobbágyok közé emelkedett, többségük a későbbi jobbágyságba olvadt. A királyi vármegye katonaságának tisztje. A vár földjeiből birtokot kapott, melyet a várnépek műveltek. Az ispán joghatósága alatt álltak, a XIII. századi vármegye adományozások nehéz helyzetbe hozták őket. Jelentős részük a jobbágyságba süllyedt, kisebb részük a szerviensekkel együtt a későbbi nemességbe olvadt. A szabad lakosság földdel rendelkező, katonáskodó része magát a király alattvalójának vallotta. A latin vendég, Nyugat-Európából a XI-XIII században a túlnépesedés következtében kiváltságokért, szabad föld területekért Közép-Európába vándorolt parasztok és polgárok. Tágabb értelemben a magyar főnemességet jelölő fogalom a XIII- XV században, szűkebben országos méltóságokat (nádor, országbíró, vajda, bán, stb) betöltő személyek. A bárók 1498-ban elérték, hogy külön rendet alkossanak. Ekkor iktatták törvénybe az ország legelőkelőbb negyven családjának külön jogait. báró

25 Anonymus Gesta Hungarorum Anonymus: III. Béla jegyzője, a párizsi egyetemen tanult, gesztaíró,

26 3.3 Az Aranybulla

27 II. András (Tk. 87.old.) 1205-1235

28 hadjáratok Birtok adományozás Regálé Bárók Szerviensek Várjobbágy Imre párti - Kincstár kiürül felbomlik II. András (Tk. 87.old.) - szembekerült: Királyi vármegye rendszer

29 Az új berendezkedés politikája

30 1222 ARANYBULLA ELLENÁLLÁSI ZÁRADÉK adományozás méltóság Birtokszerzés, hivatalviselés végrendelkezés hadkötelezettség adómentesség A XIV. sz.-ban vált jelentőssé, mint a nemesi jogok alapokmánya.

31 ARANYBULLA jelentősége adómentesség ELLENÁLLÁSI jog Szerviensek nemesek T Ö R V É NY E K Személyes szabadság SARKALATOSSARKALATOS

32 Nemesi vármegye Királyi vármegye Nemesi vármegye -a vármegye alpja már nem a királyi birtok Birtokosok önkormányzati jogokat szerző közössége Szolgabírót Válaszhattak peresügyeik intézésére (báróktól függetlenül)

33 IV. Béla (1235-1270)‏

34 Birtokpolitikája Szokásjo g felrúgása kunok IV. Béla (Tk.93,100old. ) Szembe került a vezetőréteggel Tatár Julianus 1235-1270

35 1241 1242Tatár Muhi Batu kán Trau vára

36 A pusztítás átalakította az ország etnikai képét, megváltoztatta IV Béla politikáját.

37 várépítés Bárók Familiarítás Bandérium - Szakított korábbi politikájával IV. Béla -birtokokat adományozott Nemesekkel íránytatták birtokikat, vezettették A század végére egész országrészekre terjesztették ki hatalmukat Katonák kiállítása Városi rangokat osztott várfal Visszatelepítette Kunok Az ország katonai megerősítése érdekében:

38 A familiaritás sematikus ábrája

39 IV. Béla alapította Buda Királyi rezidencia csak később lett

40

41

42

43

44 Érettségi 2005 /15. A feladat a XIII. századi magyar társadalomra vonatkozik. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei felhasználásával, hogy milyen szerepet játszott az Aranybulla kiadása a szerviensek* nemességbe emelkedésében!

45 „Mivel mind országunk nemeseinek (értsd: az előkelők szűk rétegének), mind másoknak Szent István királytól megszabott szabadságát […] némely királyok megrövidítették, ezért maguk a nemeseink a mi és királyi elődeink felségét buzgó könyörgésekkel országunk megjavításáért zaklatták. Mi tehát az ő kérésüknek mindenben eleget kívánunk tenni [...] ezért megadjuk a Szent István királytól mind nekik, mind országunk más embereinek megadott szabadságot, [...]

46 2. Azt is elhatároztuk, hogy szervienst sem mi, sem utódaink el ne fogjanak [...] csak akkor, ha előzőleg perbe idézték, és a bírói eljárás során elítélték. 3. Szintúgy a szerviensek birtoka után semmiféle adót és szabadok dénárját nem szedünk, házaikba, falvaikba hívatlanul nem szállunk meg. [...] 4. Ha egy szerviens fiúutód nélkül halna meg, akkor birtokának egynegyedét a leánya tartsa meg, a többivel úgy rendelkezzék, ahogy neki tetszik! [...] 5. A megyésispán a nemesek jószágán ítéletet ne tegyen! [...]

47 7. Ha pedig a király az országon kívül akarna hadakozni, a nemesség ne tartozzék vele menni, hanem csak a király pénzén; és ha valamikor haza tér, a nemeseken hadi bírságot ne vegyen! Ha pedig ellenség támadna haddal az országra, általánfogva mindnyájan tartozzanak elmenni! ( Részlet az Aranybullából; ford.: Érszegi Géza Bp. 1990.) *szerviens: birtokkal rendelkező közszabad, aki a király „szolgája”, vele laza függő viszonyban van.

48 Horvátország Dalmácia Szent László 1077-1095 Könyves Kálmán III. Béla 1172-1196 1095-116 Anonymus Gazdaság és társadalom önellátó várjobbágyVárnép hospes Királyi szerviens báró Regálék II. András Bárók Szerviensek Várjobbágy Királyi vármegye rendszer 1205-1235 kunok IV. Béla Tatár Julianus 1235-1270 1241MuhiBatu kán Bárók Familiarítás Bandérium Kancellária szászok Buda Kézai Simon 1222 Nemesi vármegye

49 http://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm Egy bécsi könyvtáros, történetbúvár, Johann Georg von Schwandtner a császári könyvtárban megtalálta és 1746-ban kiadta Anonymus művét, a Gesta Hungarorum

50 http://mek.oszk.hu/02200/02245/02245.htm


Letölteni ppt "3.3 Az Aranybulla A tatárjárás és az ország újjáépítése Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején Tk 3- Történelem (Herber, Martos,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések