Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudás- és tudategyetem Varga Csaba Stratégiakutató Intézet, 2008-2010 Magyarország.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudás- és tudategyetem Varga Csaba Stratégiakutató Intézet, 2008-2010 Magyarország."— Előadás másolata:

1 Tudás- és tudategyetem Varga Csaba Stratégiakutató Intézet, 2008-2010 Magyarország

2 Új és erős társadalmi-képzési igény Az utóbbi évtizedekben a globális tudástérben létrejött új tudás (normál és poszt-normál tudományos tudás) oktatását végezzük el Az új tudás azt is jelenti, hogy elvékonyodnak a falak tudomány és vallás, filozófia és teológia, tudomány és művészet között, s ezeket a szempontokat az oktatásban vegyük figyelembe Az univerzális új tudás létrejötte azért is következett be, mert a természettudományok, elsősorban az elméleti fizika hallatlan fejlődést ér el, ezért többek között az elméleti fizika új eredményeit kiemelten tanítsuk Az új univerzális-globális világban az oktatás nem koncentrálhat kizárólag az európai vagy az euroatlanti tudásra, így a többi kontinens és kultúra tudásait is vonjuk be a tematikába

3 Új és erős társadalmi-képzési igény Az univerzális magyar és európai hagyományokat és általában az új történelmi ismereteket és felfogásokat ismertessük meg a hallgatókkal Ha a 21. század első felének két vezető témája és fogalma a tudás és a tudat, az oktatásban szintén prioritást kapjanak a tudás- és tudatelméletek, s ezek széleskörű alkalmazása Ha ez az új tudás lényegét tekintve transzdiszciplináris tudás, akkor a képzés lehetőleg lépje át a meglévő egyetemi szakok rendszerét és hozzon létre transzdiszciplináris tantárgyakat Ha ez az új tudás nem csak új részismereteket, hanem alapvetően új világképet, s gondolkodásmódot hoz magával, ezt a generális szellemi paradigmaváltást is ismertessük meg Európa funkcionálisan és szubsztanciálisan is elvesztette vezető kontinens szerepét, ezért a képzés szolgálja Európa szellemi és mentális felzárkózását, többek között új jövőképek megfogalmazásával

4 Új és erős társadalmi-képzési igény Az új oktatási-képzési formáknak követnie kell Európa oktatási stratégiáit, vagy lépjünk előbbre, azzal a célkitűzéssel, hogy az oktatás egyik központi célja a tudatfejlesztés Az új oktatási formának egyaránt keressük meg és koncepciózusan építsük ki az egyetemi és az egyetemi szintű felnőttképzési formáit A képzés ne csak szó-alapú legyen, hanem kapjon nagyobb szerepet a kép (a vizuális információ), és például a művészeti alkotás A képzésben az egyik kiemelt feladat legyen, hogy az új tudás személyes és társadalmi hasznosítását, sőt magasabb egyéni és kollektív tudatállapot elérését is támogassuk A hallgatókat tudatosan készítsük fel a tízes-huszas évek várható globális-lokális konfliktusainak kezelésére és pozitív esélyként a tudás- és tudatközpontú társadalom modell valóra váltásának támogatásában Legalább a legjobb hallgatóknak tegyük lehetővé, hogy az általuk kiválasztott tanárral mester-tanítvány viszonyban személyes intenzív képzést kaphassanak

5 A fontosabb integrált szakok, tantárgy-csoportok (1) Átfogó ember- és személyiség elméletek, a pszichológia új eredményei, új idegtudományi eredmények, egó- és én-szintek, a transzcendens ember elmélete, az egyén társadalmi szerepei, új életformák és életfelfogások Új világérzések, világtapasztalatok, új valóság-élmények, új tudat- tapasztalatok, új szorongások, ismeretlen paradigmaváltások (bevezető) Új tudomány – új elmélet, poszt-normál tudomány, metaelmélet, új filozófiák, új gondolkodások Átfogó tudáselmélet, tudástőke elmélet, információ-elméletek, logikai tér elméletek, tudáshasznosítás Átfogó tudatelméletek, agy-elme-tudat felfogások, tudatszintek és tudatállapotok, személyes és társadalmi tudat és tudatalatti Új univerzális világszerkezet, kozmosz és világegyetem elméletek, új térelméletek, globalizáció-lokalizáció elméletek, új regionalizáció elméletek, a világ egységesülése

6 A fontosabb integrált szakok, tantárgy-csoportok (2) Az élet új felfogásai, elméleti biológia, új evolúció elméletek, új genetikai teóriák, Új anyagelméletek, anyag és tudat, új természettudomány, elméleti fizika, a régi és az új kvantumelméletek, új felfogások a természetfeletti valóságokról Új ökológia elméletek, fenntartható fejlődés teóriák, természet- és környezetvédelem felfogások, a természet, mint spirituális világ, Új gazdaságtudomány, közgazdaság-elméletek, szellemi tőke a gazdaságban, innováció elméletek, etikai gazdaság, spirituális gazdaság, nem piaci gazdaság (lokális gazdasági élet) Új államelméletek, új politikai filozófiák, új típusú közigazgatás, politikai tőke elméletek, az önkormányzás új teóriái, új (közvetlen, részvételi, digitális) demokrácia felfogások

7 A fontosabb integrált szakok, tantárgy-csoportok (3) Új társadalomelmélet, új közösség- és nemzetkép, intelligens civil társadalom, társadalmi tudat és tudatalatti A tudásfejlesztés, a tudásrendszerezés, a tudásátadás, a tudásközvetítés új felfogásai, új egyetem koncepciók, iskolátlanított iskola modellek, új akadémiai modellek, Új történelemkép, hagyományelmélet, jelenelmélet és jövőelmélet, új magyarság-történelem koncepciók, új Európa történelem, új Közép-Európa történelemvízió, Új művészetelméletek, a művészetek új eredményei-művei, friss esztétika-teóriák, új vizuális jelrendszer, művészet és fizika, művészet és pszichológia, A vallások üzenetei, új metafizika, a fontosabb világvallások, régi és új keresztény teológiák, vallás és tudomány közeledése

8 A fontosabb integrált szakok, tantárgy-csoportok (4) 21. század elméletek, új jövőképek, tudás- és tudatközpontú világmodell elmélet, új konfliktusok és új kockázatok, új utópiák, új Európa program, új magyar nemzetstratégia, új lokális jövőprogram, Új cselekvéselméletek, új értelemadások, az egyéni új esélyei és új szerepei, az egyének és kisközösségek a paradigmaváltásban, globális és lokális cselekvéselméletek, Személyes és kollektív tudatfejlesztések, tudat- és személyiségfejlesztések, személyes és kollektív imák/meditációk, ősi és mai terápiák, ezek módszerei, technikái; a tudás- és tudatfejlesztések összekapcsolása és gyakorlati programjai. Stb.

9 A tudategyetem rendszere A tudás- és tudategyetem minimum hat szemesztert igényel, de az egyetemi posztgraduális képzésben ez sűríthető négy szemeszterre, viszont a felsőfokú felnőttképzésben akár nyolc vagy tíz szemeszter is lehet Az integrált tantárgyak száma nem haladja meg majd a húszat- huszonkettőt, de egy-egy tantárgy-csoportban természetesen több tantárgy is lesz Noha a felsorolásban elsőbbséget kaptak az elméleti tárgyak, valójában a gyakorlati képzések (a személyes és kollektív tudatfejlesztések) nem lesznek másodlagosak Nem csak az egyetemi posztgraduális képzésben, hanem a felnőttképzésben is szeretnénk diplomát adni a végzett hallgatóknak A távolabbi jövő a háromszintes egyetem lesz: alapképzés, doktori képzés (középfokú képzés), posztegyetemi képzés (felső képzés)

10 A tudategyetem előkészítése 1. 1.Optimális az lenne, ha több európai (vagy Európán túli) országban indulna egyszerre 2.Egy magyar (és több külföldi) egyetem bevonásával kezdeményezzünk – elsősorban posztgraduális képzésként – tudás- és tudatközpontú transzdiszciplináris képzést 3.Európában Magyarország mellett Svédországban (például Helsingborgban) kezdeményezzük a tudategyetemi mintaképzés elindítását, és ebben támaszkodunk a lundi egyetem (Lund University) professzoraira 4.A hazai civilegyetemek hálózatára (felnőttképzési rendszerére) építve szervezzük meg a tudás- és tudategyetemi felsőfokú felnőttképzést

11 A tudategyetem előkészítése 2. 5. Dolgozzuk ki és indítsuk el a tudás- és tudategyetemi távoktatást, s ennek érdekében készítsük el a távoktatási tananyagokat; a távoktatást terjesszük ki a Kárpát- medence országaira (és azon túlra is) 6. A magyar közösségi rádiókkal közösen hozzuk létre a tudás- és tudategyetemi képzést rádiós távoktatásként, amelynek portáljáról letölthetők a tananyagok is 7.A Tudat-egyetem előkészítésére megalakítunk egy európai szakértői csoportot, s közben már tárgyalásokat folytatunk a lehetséges partnerekkel 8.A Tudat-egyetem központja egyelőre valószínűleg a Közép- Magyarország régióban lesz

12 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! www.vargacsaba.hu www.metaelmelet.hu www.inco.hu


Letölteni ppt "Tudás- és tudategyetem Varga Csaba Stratégiakutató Intézet, 2008-2010 Magyarország."

Hasonló előadás


Google Hirdetések