Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság"— Előadás másolata:

1 A látvány-csapatsportok támogatásának kedvezménye a társasági adó rendszerében
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Törökné Horváth Gabriella

2 Jogszabályi háttér A sportról szóló 2004. évi I. törvény (Spt.)
A társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) A számvitelről szóló évi C. törvény (Szt.) a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. Rendelet (Korm.r.)

3 Fogalmak Látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág Látvány-csapatsport támogatás: az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke a Tao. tv,.-ben meghatározott jogcímeken. Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül hivatásos sportszervezetnek. Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

4 Fogalmak Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány: minden olyan, a Spt.-ben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül; Általános képzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken; Szakképzés: olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken; Sportcélú ingatlan: az az ingatlan, ingatlanrész, amelynek alapvető, közvetlen és kizárólagos rendeltetése, hogy a Spt.-ben meghatározott sporttevékenységre használják.

5 Alaptámogatás jogosultjai, támogatás jogcímei (Tao. tv. 22/C
Alaptámogatás jogosultjai, támogatás jogcímei (Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés, Korm.r. 2. §)

6 Támogatási igazolás A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolás kiállítására jogosultak: az országos sportági szakszövetség illetve sportköztestület támogatása esetén: sportpolitikáért felelős miniszter hivatásos sportszervezet, amatőr sportszervezet, közhasznú alapítvány esetén: a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége. Támogatási igazolás tartalmazza: a támogatást nyújtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a kedvezményre jogosító támogatás összegét, valamint - jogcímenként – a támogatott szervezet önálló fizetési számlájának számát.

7 Adókedvezmény igénybevétele, feltételei
A támogató részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig nyújtott juttatások után az adókedvezményt - döntése szerint - a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehet igénybe, az éves adókötelezettség 70 %-ig. Az adott támogatás: végleges pénzeszköz átadásnak minősül, a Szt. 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint kell ráfordításként elszámolni, az üzleti év eredménye terhére a pénzügyileg teljesített támogatás számolható el, Tao. tv. 3. sz. melléklet B/15. pontja alapján vállalkozás érdekében felmerült, elismert költség.

8 Adókedvezmény igénybevétele, feltételei
A ét (módosító törvény hatályba lépése) követően nyújtott támogatások esetén meghosszabbított igénybevételi lehetőség - a korábbi maximum 4 adóévet érintő időtartammal szemben - maximum 6 vagy 7 adóévi érvényesítést jelent az adózók számára a következők szerint: Pl.: Amennyiben az adózó án átutalja támogatását egy kosárlabda egyesületnek, akkor az előírt feltételek teljesülése esetén a közötti adóévekben, azaz utoljára legfeljebb a adóévi adójából érvényesíthet adókedvezményt, ha naptári év szerint működik; ez maximum 7 adóévi időtartam

9 Adókedvezmény igénybevétele, feltételei
Amennyiben a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó választott mérlegforduló napja: e, és átutalja - az előírt feltételeknek megfelelő - támogatását egy kosárlabda sportegyesületnek án,akkor - a közötti adóévében nyújtott támogatása után - utoljára legfeljebb a támogatás naptári évét (2014.) követő 6. naptári évben lezáruló, azaz a közötti adóévében vehet igénybe adókedvezményt; ez maximum 6 adóévi időtartam; án,akkor - a közötti adóévének a naptári évre eső részében nyújtott támogatása után utoljára legfeljebb a közötti adóévében jogosult adókedvezményre; ez maximum 7 adóévi időtartam.

10 Adókedvezmény igénybevétele, feltételei
Az adókedvezmény igénybevételének feltételei: A támogatási igazolás megléte, a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása az arra jogosult szervezet számára megtörténjen, valamint a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére 8 napon belül a SPORTBEJ nyomtatványon jelentse be. A bejelentési kötelezettség teljesítése más módon nem fogadható el. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

11 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Az adózó a támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát - döntése szerint - köteles befizetni szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatport országos sportági szakszövetségének, amely sportágát az alaptámogatásban részesítette, vagy annak a sportszervezetnek, sportiskolának, közhasznú alapítványnak, melynek az alaptámogatást is átutalta. (A szponzori v. támogatási szerződés 1 eredeti példányát a szerződés megköté- sét követő 8 napon belül köteles megküldeni a kiegészítő sportfejlesztési támoga- tásban részesített szervezet országos sportági szakszövetsége részére.) Amennyiben a támogatást az adózó sportköztestület részére nyújtja, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás is ezen sportköztestületet illeti meg. A kiegészítő sportfejlesztési támogatást szintén a támogatás adóévében, a támogatási igazolás birtokában kell átutalni. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a Tao. tv. 3. sz. melléklet A/12. pontja alapján nem elismert költség  társasági adóalap növelési kötelezettség 8. § (1) bekezdés d) pontja alapján!

12 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Példa: Az adózó EFt mértékű támogatást nyújt egy futballklubnak. A 4. esetben, ha a tényleges adóalap nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, nincs helye visszarendezésnek, ugyanis a legalább 75 % csak alsó korlátot jelent. Ssz. Alap- támogatás Várható adóalap 75 %-os kiegészítő támogatás Tényleges adóalap 7 %-os kiegészítő támogatás 10 %-kal 19 %-kal 1. 20.000 x 0,10 x 0,75 = 1.500 ­­­- 2. x 0,07 = 1.400 3. x 0,19 x 0,75 = 2.850 - 4. x 0,19 x 0,75 = 2.850

13 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolása
Szponzori szerződés keretében történő támogatás esetén: a támogató ellenszolgáltatásra jogosult a támogatott szervezet részéről. A támogatás összege ellenértéknek minősül. Az elszámolása a kiállított számla szerinti teljesítéshez kötődik. Támogatási szerződés esetén: a támogatás annak az adóévnek az eredményét terheli, amely évben az átutalás megtörténik. A támogatás átutalása 2014-ben történik 2014.évi ráfordítás. Ha a tényadatok alapján a 7 %-os mértékkel számított összeg is szükségessé válik: a támogatás adóévét követő 90 napon belül, azaz 2015-ben évi ráfordítás korrekció alkal-mazása!!!

14 Támogatások átutalása
A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a kiegészítő sportfejlesztési támogatást - előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően a támogatás tekintetében a támogatási igazolásban meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló fizetési számlákra történő átutalással kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint - a támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére; - utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követően a támogatás tekintetében az országos sportági szakszövetség és a sportköztestület kérelme esetén a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, hivatásos sportszervezet, amatőr sportszervezet, és a közalapítvány kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége elkülönített fizetési számlájára történő átutalással, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén - a támogató döntése szerint - a látvány-csapatsport országos szakszövetsége, az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy sportköztestület támogatása esetén a sportköztestület önálló fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

15 1%-os befizetési kötelezettség
A Korm. r. 2. § (6a) bekezdése értelmében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, illetve a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímén nyújtott juttatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizessen. Az 1%-os befizetési kötelezettség 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára, míg a további 2/3 részt a szakszövetség által közzétett fizetési számlára kell megfizetni a támogatás megfizetésével egyidejűleg.

16 1%-os befizetési kötelezettség
Amennyiben az adózó nem a hatályos szabályoknak megfelelően teljesíti az 1%-os befizetési kötelezettségét, úgy az alábbi jogkövetkezményekkel jár: Abban az esetben, ha az adózó egyáltalán nem teljesíti az 1%-os befizetési kötelezettségét, akkor elveszíti az adókedvezmény igénybevételére vonatkozó jogosultságát és addig nem veheti igénybe az adókedvezményt, ameddig ezen mulasztását igazoltan nem pótolja. Ez azt is jelenti, hogy az adózó az alaptámogatás 99%-a vonatkozásában sem érvényesítheti a kedvezményt, ameddig az 1%-ot nem fizeti meg. 2. Abban az esetben, ha az adózó késedelmesen fizeti meg az 1%-ot, szintén csak attól az adóévtől kezdődően veheti igénybe az adókedvezményt, amelyben a befizetés megtörtént, tehát a Tao. Tv. szerint rendelkezésére álló hét adóév (eltérő üzleti éves adózóknál bizonyos esetben hat adóév) helyett csak a késedelmes teljesítést követően fennmaradó adóévekben érvényesítheti az adókedvezményt. 3. Ha az adózó nem a hatályos szabályok szerinti megosztásban fizeti meg az 1%-ot, de dokumentumokkal (átutalási bizonylat, számlakivonat) igazolható, hogy az 1% megfizetése egyébként megtörtént, akkor nem veszíti el az adókedvezmény igénybevételének lehetőségét.

17 Közhasznú szervezetnek nyújtott alaptámogatás
Közhasznú szervezet támogatása esetén választási lehetőség: Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap csökkentés, vagy Tao. tv. 22/C. §-a alapján adókedvezmény. A kettő együtt nem alkalmazható!!! Adóalap csökkentés esetén: adomány címen adott támogatás (Tao. Tv. 4. § 1/a. pont) elismert költség (3. sz. melléklet B/17. pont).

18 Adófelajánlás (Tao. tv. 24/A.-24/B. §)
Amennyiben az adózó az őt terhelő adóévi a) adóelőleg, b) adóelőleg-kiegészítés, illetve c) adó meghatározott részéről valamely kedvezményezett célra felajánlást tesz, úgy annak a kedvezményezett(ek) részére történő juttatását az adóhatóság teljesíti. Az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészítési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, az említett fizetési kötelezettségek teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele esetén sem mentesül. Kedvezményezett célok: Filmalkotás 22. § (2) bekezdésében meghatározott támogatás Előadó-művészeti szervezet 22. § (4) bekezdésében meghatározott támogatás Látvány-csapatsport 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás Ugyanazon adóév tekintetében a 22. § (1) bekezdésében és a 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. § szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással.

19 Adófelajánlás - Igazolások
A felajánlás alapján teljesített átutaláshoz – az alábbiak szerint – szükséges, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezményezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adóhatóságnak megküldje. Az igazolást: filmalkotás támogatása esetén az adózó és a kedvezményezett szervezet [ide nem értve a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.-t (MNF Zrt.)] együttes kérelmére a mozgókép-szakmai hatóság [Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH)], előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az adózó és az előadó- művészeti szervezet együttes kérelmére az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv [Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-művészeti Iroda (NKA Igazgatósága)], látvány-csapatsport támogatása esetén ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság [MOB], akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter, ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát is), vagy hivatásos sportszervezet, vagy látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére az országos sportági szakszövetség állítja ki a rá irányadó szabályok szerint.

20 Adófelajánlás - Nyilatkozat 1.
Rendelkező nyilatkozat megtétele: 1. Az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségének teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig a 15RENDNY nyomtatványon kizárólag elektronikus úton tett nyilatkozata útján rendelkezhet a egyes havi, illetve negyedéves adóelőleg-kötelezettsége 50 %-ának megfelelő részéről. 2. Ha nem tesz rendelkező nyilatkozatot, vagy tesz, de az nem éri el a fizetendő adójának 80 %-át, az adózó a társasági adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásban (1501) a Tao. bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ezen bevallásában is rendelkezhet a még fel nem ajánlott részről.

21 Adóelőleg terhére történő felajánlás
2015. január-júniusi előleg kötelezettség: 200 Eft/hó (1329-es bevallás alapján) 2015. július-decemberi előleg kötelezettség: 300 Eft/hó (1429-es bevallás alapján)

22 Adóelőleg-kiegészítés, adó terhére történő felajánlás
Adóelőleg terhére tett felajánlás összege: Eft 50 %-a =1.500 Eft Adóelőleg-kiegészítés terhére történő felajánlás (80 %-os korlát) - Várható éves adókötelezettség összege: Eft Felajánlható összeg (1501-esen): (3500 Eft *80 %) – Eft = 1300 Eft Adó terhére történő felajánlás (80 %-os korlát) Adóelőleg és előleg-kiegészítés terhére történt felajánlások összege: 2800 Eft Éves tényleges fizetendő adó összege: Eft Felajánlható összeg: Eft*80 % = 2000 < 2800 Eft A 1529-es be-vallásban már nem tehet felajánlást, a jogszerűen átutalt összeg a kedvezményezettnél marad

23 Adófelajánlás - Nyilatkozat 2.
Nyilatkozat módosítás: Adóelőleg terhére tett nyilatkozat: egy adóévben legfeljebb 5 alkalommal, a adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő utolsó napjáig, elektronikus úton a soron következő adóelőlegekre tekintettel. A módosítás érvényességének feltétele az igazolás benyújtása a módosítás megtételével egyidejűleg. Adóelőleg-kiegészítés terhére, adó terhére tett nyilatkozat: NEM MÓDOSÍTHATÓ. A rendelkező nyilatkozat, illetve esetleges módosítása érvényességének feltétele: az adózónak ne legyen az adóhatóságnál nyilvántartott végrehajtható nettó módon 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása. A nyilatkozatban a kedvezményezett célok és a – látványcsapat-sport támogatása esetén – a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése szerinti támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni.

24 Adófelajánlás – LCSP speciális szabályok
A látvány-csapatsport támogatása esetében a rendelkező nyilatkozat(ok)ban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az adózó és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet támogatási, vagy szponzori szerződést köt. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja – az adózó döntése szerint – vagy a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetség, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, vagy a MOB. A felajánláshoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén nem értelmezhető az annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül az adóhatóság részére teljesítendő bejelentési kötelezettség (nincs SPORTBEJ nyomtatvány). Az kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegére nem értelmezhető a Tao. tv. 3. számú melléklet A) részének 12. pontjában – a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, ráfordítás címén – előírt adózás előtti eredmény-növelés sem. Az adó-felajánláshoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén nincs olyan előírás, amely szerint a felajánlás teljesítésének feltétele lenne a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása (miután mindkét jogcímen az adóhatóság utal).

25 Adófelajánlás - Adóhatóság általi utalás
Az átutalás feltételei: A kedvezményezett célhoz kiállított igazolást az adóelőleg-kiegészítés és az adó terhére tett felajánlás esetén legkésőbb az adóelőleg-kiegészítés teljesítésének időpontjáig illetve a Tao bevallás benyújtásáig kézhez kapja, és az adózónak, továbbá a kedvezményezettnek ne legyen az adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozása az átutalás napján, és az adózó a vonatkozó bevallását határidőre nyújtsa be, és az adózó a bevallásaiban fizetendő adóelőlegként, adóként megjelölt összeget határidőre fizesse meg, és az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlás együttesen nem haladja meg a fizetendő adó 80 százalékát. Az adóhatóság az átutalást a havonta, illetve negyedévente teljesítendő adóelőleg kötelezettség teljesítését követő 15 munkanapon belül, illetve az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló, illetve az éves bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül teljesíti.

26 Adófelajánlás - Adóhatóság általi utalás
Filmalkotás, illetve előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg egészét (100 százalékát) a nyilatkozat(ok)ban megjelölt kedvezményezett részére utalja át. Látvány-csapatsport támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék) - 87,5 százalékának a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti 99 százalékát a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett, 1 százalékának 1/3-ad részét az EMMI, 1 százalékának 2/3-ad részét az érintett országos sportági szakszövetség, - 12,5 százalékát a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja részére átutalja.

27 Adófelajánlás - Túlajánlás
Az adóhatóság az átutalások megtörténtéről és azok összegéről az adózót és az igazolást kiállító szervezet(ek)et az átutalást követő 15 napon belül tájékoztatja. Túlajánlás: amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy a kedvezményezett célra felajánlott összeg meghaladja a kiállított igazolásban szereplő összeget, akkor a különbözetet, de legfeljebb az igazolásban szereplő összeg 2 százalékát filmalkotás esetén a magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt-nek, előadó-művészeti, látvány-csapatsport támogatás esetén az EMMI-nek átutalja, évente egy alkalommal, első ízben augusztus 31-éig.

28 Adófelajánlás - Jóváírás
Az adózót a felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amelyet az adóhatóság a Tao bevallás esedékességét követő második hónap első napjával vezet át az adózó adófolyószámlájára társasági adónemre, mint csökkentő tétel. LCSP támogatása esetén a kiegészítő sportfejlesztési támogatás és az 1 százalékos átutalt összeg tekintetében nincs adójóváírás. A jóváírás összege: Az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére juttatott felajánlás összegének 7,5 százaléka, de legfeljebb a fizetendő adó 80 százalékának 7,5 százaléka. A fizetendő adó terhére juttatott felajánlás összegének 2,5 százaléka, de legfeljebb a fizetendő adó 80 százalékának 2,5 százaléka. (Jóváírásként mindkét esetben a kisebb összeg kerül figyelembevételre.) Az adózót megillető jóváírásra tekintettel a Szt. alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt csökkenti.

29 2. Éves fizetendő adó terhére tett felajánlás: 0 Ft
1. Adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés terhére tett felajánlás együttes összege: = 2800 Eft 2. Éves fizetendő adó terhére tett felajánlás: 0 Ft Éves fizetendő adó: 2500 Eft Adójóváírás: 2800 Eft * 7,5 % = 210 Eft > 2500 Eft * 80 % * 7,5 % = 150 Eft Az 1. pontban a jóváírás összeg: 150 Eft. A 2. pontban nincs jóváírás, mivel nem volt felajánlás.

30 Adófelajánlás - Túlutalás
Ha az adóhatóság által az adóévre vonatkozóan a 80%-os korlátot meghaladó mértékű átutalás történt [túlutalás], akkor a 80 százalékot meghaladó részt a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele adóévét követő adóév(ek)re felajánlott összegnek kell tekinteni. Az adózó a következő adóév(ek)ben – az éves adóbevallásban megállapított adóévi fizetendő adó ismeretében – a túlutalás teljes összegének figyelembevételét követően tehet újabb nyilatkozatot. A túlutalásnak megfelelő összeg erejéig az adózó nem rendelkezhet, vagyis arról rendelkező nyilatkozatot „ismételten” nem tehet, de azt – túlfizetés címén – nem is igényelheti vissza, illetve nem vezettetheti át más adónemre sem. Az adóhatóság pedig a túlutalás összegét megfizetett adóelőlegként – a soron következő adóelőlegek összegében – veszi figyelembe.

31 A számú bevallásban fizetendő adó összege :2500 Eft Túlutalás: 800 Eft (érvényes felajánlás: 2800 Eft, felajánlás korlátja: éves adó 80 %-a = 2000 Eft) Társasági adó túlfizetés: 3500 – 2500 = 1000 Eft A felajánlásra tekintettel átutalt összeg és a fizetendő adó különbözete (2800 – 2500) = 300 Eft nem igényelhető vissza és nem kérhető más adónemre történő átvezetése sem, míg 700 Eft-ot az adózó visszaigényelhet, vagy rendelkezhet annak más adónemre történő átvezetéséről (pl.: ÁFÁ-ra). Az átvezetését követően fennmaradó 300 Eft-ot megfizetett adóelőlegként kell figyelembe venni, vagyis az adózó III. negyedévre (625 – 300) 325 Eft-ot, azt követően pedig a bevallott (625 Eft/negyedév) adóelőlegeket köteles megfizetni. A túlutalásra tekintettel az adózó a júliustól júniusig terjedő időszakra bevallott 625 Eft/negyedév adóelőleg terhére egészen addig nem rendelkezhet, amíg a maximálisan felajánlható adóelőleg, azaz a negyedévenkénti (625/2) 313 Eft meg nem haladja a túlutalás összegét (800 Eft-ot). Ennek megfelelően az adózó I. negyedévben tehet először felajánlást legfeljebb [(3 x 313) – 800] 139 Eft-ról.

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések