Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázatírási technikák. A Projekt minden olyan tevékenység, amely a szervezet számára olyan egyszeri komplex feladatot jelent, amely egy meghatározott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázatírási technikák. A Projekt minden olyan tevékenység, amely a szervezet számára olyan egyszeri komplex feladatot jelent, amely egy meghatározott."— Előadás másolata:

1 Pályázatírási technikák

2 A Projekt minden olyan tevékenység, amely a szervezet számára olyan egyszeri komplex feladatot jelent, amely egy meghatározott cél – a projekteredmény - megvalósítására irányul, ugyancsak meghatározott idő- és költségkorlátok között.

3 Pályázat A pályázat egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem, amit azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. A pályázat a projekt tervének leírása. Pályázat akkor születik, amikor már kidolgozott projekttervünk van. A sorrend nem cserélhető fel!

4 A Strukturális Alapok működése Források javarészt pályázati konstrukciók keretében kerülnek felhasználásra (kivéve kiemelt/nevesített projektek, szakmai támogatási programok, stb.) Strukturális Alapok pályázati rendszere hazai és Előcsatlakozási Alapokból finanszírozott pályázati rendszerek folytatásaként kerül kialakításra

5 A Strukturális Alapok intézményei Magyarországon Irányító Hatóságok Kifizető Hatóság Monitoring Bizottságok Közreműködő szervezetek Az intézményi felkészülés menete, jelenlegi állása

6 Strukturális Alapok célkitűzései cél: az elmaradott régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának támogatása cél: a strukturális problémákkal küzdő térségek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása cél: az oktatási, képzési és foglalkoztatási szakpolitikák végrehajtásának támogatása

7 ESZA- Európai Szociális Alap Az ESZA a Strukturális Alapok része: ESZA típusú programok: Munkaerő-piaci integrációs és foglalkoztatási programok Oktatási és nevelési programok a foglalkoztatás növelése érdekében A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok számára egyenlő esélyeket biztosító és szociális beilleszkedésüket elősegítő projektek egyenlő esélyek biztosítása (szociálisan hátrányos helyzetűek esélynövelése képzéssel) –szakmai képzés, szakképzés és élethosszig tartó tanulás –képzett és flexibilis munkaerő, alkalmazkodó munkaszervezet és vállalkozások nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése speciális programokkal

8 ERFA- Európai Regionális Fejlesztési Alap Segítség a régiók és a legkedvezőtlenebb adottságú régiók fejlődési szintje, illetve életszínvonala közötti különbségek csökkentésében. Segítség a Közösség fő regionális aránytalanságainak megszüntetésben a fejlődésben lemaradt régiók fejlesztésével és a strukturális alkalmazkodásukban, valamint a régiók gazdasági és társadalmi szerkezetváltásában való részvétellel.

9 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatható: munkahelyteremtő beruházások infrastrukturális beruházások kis- és középvállalkozások, különösen – vállalatvezetés, technológiatranszfer, hozzáférés a pénzügyi forrásokhoz, közvetlen támogatás Az ERFA a fenti célkitűzést, és az ehhez csatlakozó innovációs tevékenységeket támogatja

10 A STRUKTURÁLIS ALAPOK TERHÉRE ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához, végrehajtásához. Valóban felmerült költségek, és teljesülésük eredeti számlákkal igazolható. A támogatási szerződés megkötése/de legkorábban a pályázat benyújtása után és a szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel. A költség számítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat, amely független módon megállapítható és ellenőrizhető.

11 AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK FAJTÁI Személyi jellegű költségek Megvalósítók és a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatos költségek Bérek, bérjellegű költségek és járulékaik Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállás költség Képzési költségek Megvalósítók és célcsoport képzési költségei

12 BESZERZÉSEK A támogatott projekt megvalósítása során beszerzésre kerülő eszközök, szolgáltatások beszállítóit, illetve az építések kivitelezőit a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani. Építések Eszközbeszerzések Szolgáltatások igénybevétele Föld és ingatlan vásárlás

13 TOVÁBBI ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK Adminisztratív költségek Pénzügyi, banki költségek Jogi tanácsadási díjak, közjegyzői díjak, műszaki, vagy pénzügyi szakvélemények költségei, számviteli és könyvvizsgálói díjak Bankgarancia, jogi biztosítékok költségei Természetbeni hozzájárulások Értékcsökkenés Rezsi – közvetett - költségek

14 ÁFA VALAMINT MÁS ADÓK, KÖZTERHEK Az ÁFA csak akkor elszámolható kiadás, amennyiben a végső kedvezményezett nem igényelheti vissza. Az SA általi társfinanszírozás nem haladhatja meg az összes támogatható kiadás áfa nélküli értékét. Egyéb adók, járulékok és illetékek, ha nem a végső kedvezményezettet terhelik nem számolhatók el

15 A projektek finanszírozása Történhet : ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és ESZA (Európai Szociális Alap) támogatásával

16 Pályázati cél meghatározás 1 Milyen humán erőforrás fejlesztési feladatokat tud ellátni az intézet? –Nyilvánvalóan az intézmény profiljába tartozó, olyan tevékenység ellátására lehet pályázni, melyben az intézmény jártas, következésképpen professzionális munkát tud végezni. Mire van igény? –Tágabb és szűkebb környezetben (országos, regionális, megyei, lokális szinten) –Mekkora az intézmény vonzáskörzete?

17 Pályázati cél 2 A humán erőforrás fejlesztési képességek és az igények megfeleltetése –Milyen erőforrások állnak a fejlesztéshez rendelkezésre? –Milyen erőforrások hiányoznak? Hogyan lehet az erőforrás hiányt pénzben kifejezni? Erre kell/lehet pályázni...

18 Fontos: A belső kooperáció Az intézmény gazdasági ügyekkel foglalkozó részlegének megkeresése, gazdasági szakember bevonása a munkába (a költségvetéskészítési jártasságon felül szükség van számos adatra, mely náluk lelhető fel).

19 Projekt menedzsement költségeinek meghatározása 1 Projekt vezető (menedzser)1 –Ki lehet (rajtam kívül) alkalmas a projekt menedzselésére? Hajlandó elvállalni? –Kb. milyen díjazásért szokott az a személy munkát végezni? –Szinkronban van ez a díjazás a intézményben, illetve a szomszédos intézményekben szokásos díjak mértékével? –Mennyi munkaidő ráfordítást kíván meg a projekt menedzselése?

20 Projekt menedzsement költségeinek meghatározása 2 Projekt menedzser 2 –Alkalmazásban áll a kiszemelt projekt menedzser? –Munkaviszonyban vagy megbízásos jogviszonyban célszerű/lehet foglalkoztatni? –Milyen egyéb juttatást kell biztosítani a projekt menedzsernek (munkábajárási ktg térítés, étkezési ktgtérítés stb.) –Járulékok meghatározása (az alkalmazás formája némi hatással van erre)

21 Megjegyzés Mellékszámítások, felhasznált adatok rögzítése - javasolt a számításokat Excel vagy hasonló táblázatkezelővel végezni. A kiszemelt projekt menedzserrel együtt célszerű a további lépéseket elvégezni.

22 Projekt menedzsement költségeinek meghatározása 3 Egyéb projekt személyzet költsége –Ki lehet alkalmas szakmai vezető? –Ki tud az alkalmas személyek közül a projekttel heti 30 órában foglalkozni? –Díjazás kérdései stb.: ugyanaz, mint a projekt menedzser esetében, kivéve a szolgáltatásként történő feladatellátás esetét, ekkor ugyanis a szolgáltatások között kell a költségeket szerepeltetni. –Közbeszerzés!

23 Projekt menedzsement költségeinek meghatározása 4 Milyen státuszokat kívánok még a projekt menedzsment keretébe integrálni: –műszaki vezető? –adminisztrátor? –pénzügyi/gazdasági szakember? –A szokásos kérdések vizsgálata...

24 A projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók –Mekkora munkaerő igénye van a tervezett feladat ellátásának - hány munkaórát fog ez lekötni? –Hány fő jöhet számításba a megvalósításnál? –Milyen díjazást alkalmazhatok ? (piackonform megoldás lehet csak) –A szokásos kérdések vizsgálata...

25 Útiköltség, napidíj, szállás költségek (nem rendszeres) –Mind a projekt menedzsmentre, mind a megvalósítókra meg kell tervezni. –Milyen helyszineken valósul meg a projekt? –Kinek (hány főnek) hányszor, mennyi időre kell a helyszínre utazni? –Milyen közlekedési eszközt célszerű/gazdaságos igénybevenni? –Utazás vagy szállás a gazdaságosabb? –A költségkorlátok figyelembevétele!

26 Célcsoport számára biztosított támogatások Célcsoport képzési támogatása –Felmerülhet képzési támogatás fizetése? –Ennek járulék kötelezettségei lehetnek... –Költségtérítés a célcsoport számára?

27 A célcsoport útiköltség, napidíj, szállás költségei Ugyanazon tényezők figyelembevétele szükséges, mint a projekt menedzsment és a megvalósítók esetében

28 Beszerzések - Beruházások 1 Épület felújítás, átalakítás –Milyen épület(rész)t kíván az intézmény igénybevenni a projekt megvalósítása során? –Alkalmas az épület(rész) a tervezett tevékenység megvalósítására? –Ha nem, miért nem választ az intézmény másikat? –Ha nem és nincs másik, mi az a minimális ráfordítás, mellyel alkalmassá lehet tenni az épületet? –Indoklás

29 Beszerzések - Beruházások 2 Eszközbeszerzés –Melyek azok az eszközök, melyek hiányában nem valósítható meg a projekt? –Meghatározható-e ezen eszközök konkrét követelményrendszere, esetleg pontos típusa? –Az eszközök beszerzési költsége? –Közbeszerzés! –Beszerzési lista!

30 Beszerzések - Szolgáltatások Alapvető szolgáltatások: tananyag fejlesztés, oktatás megvalósítása –a szükséges munkaidő ráfordításból és a közeli környezetben szokásos piaci díjakból kell kiindulni, és a költségeket tételesen megtervezni. Mellékszolgáltatások: –szintén tételes tervezést igényel a költségeik meghatározása –Konzorciumi partnerektől nem vásárolható szolgáltatás, hanem ők hozzájárulnak a projekthez

31 Beszerzések - Egyéb Részben kisértékű eszközök, részben szolgáltatások: –amennyire csak lehetséges, törekedni kell a tételes tervezésre.

32 Adminisztratív költségek Bank költség –Célszerű külön számlát nyitni - a számlanyitás és számlavezetés költségei beállíthatók (most már nem kötelező) Jogi és pénzügyi szolgáltatások igénybevétele –Akkor tervezhető, ha nincs saját személyi állomány –A menedzsment költségeket növeli

33 Rezsi / Általános költségek Rezsi költségek –Tételes tervezést igényel - nem kapcsolható egy tevékenységhez vagy folyamathoz -a támogatás mértékének legfeljebb 5-7%-áig számolható el -pontosan, arányosítással kell kiszámolni (Pl. fűtés, világítás)

34 Tartalék Tartalék a projekt összes elszámolható költségének max. 5%-a Nem érdemes túltervezni Csak előzetes engedéllyel és pontos elszámolással használható fel

35 ÁFA Minden beszerzésre vonatkozik: az ÁFA csak akkor elszámolható költség, ha a kedvezményezett nem igényelheti vissza

36 Ellenőrzés és korrekció A költségvetés és feladatok összhangja A költségvetési korlátok ellenőrzése menedzsment költség <= 10 -12 % beruházások <= 30% rezsi <= 5- 7% tartalék <= 5%

37 Kiegészítő dokumentumok Összegzés Forrás megoszlás tábla (adatlapban) Költség ütemezés tábla (adatlapban) Szöveges indoklás!!!! (kötelező)

38 Indikátor fogalma Mutató, más néven indikátor, egy olyan szám, aminek a segítségével egy cél elérésének szintjét lehet szemléltetni. A mutató mennyiségi információt nyújt, hogy segítse a beavatkozások szereplőinek kommunikációját, tárgyalásait és a döntéshozatalt. A mutató olyan elemeket számszerűsít, amelyek egy program nyomon követése során (monitoring) vagy értékelésében relevánsnak minősülnek.

39 Indikátorok típusai: Az indikátor típusok a projekt egyes szintjeihez kapcsolódnak: Forrás, vagy input-mutatók Kimenet vagy output-mutatók Eredmény-mutatók Hatásmutatók

40 Forrás- vagy input-indikátorok A projekt költségvetésére vonatkoznak Számszerűsítve rögzítik a projektet megvalósítók által igénybe veendő eszközöket, és jellemzően a pénzeszközöket.

41 Forrásmutatók Egy humánerőforrás projekt tipikus része lehet például egy képzés, amihez az alábbi forrásmutatók tartozhatnak: A tanárok száma és bére A képzés dologi költségei

42 Kimenet vagy output-indikátorok Tevékenységre vonatkoznak, amivel számszerűsítik a tevékenységek nyomán létrejövő közvetlen eredményeket. Ezek jellemzően fizikai elemeket mérnek (pl. képzések száma )

43 Kimenet mutató „x” óraszámú képzések száma Képzésben részt vevők száma A képzésben részt vevő oktatók száma

44 Eredmény indikátor A projekt azonnali és közvetlen hatásaira vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket, illetve igénybevevőket érintő változásról nyújtanak információt. Ezek lehetnek: fizikai mutatók ( pl. kiképzett emberek száma) Pénzügyi mutatók (pl.szállítási költségek csökkentése)

45 Eredménymutató Képesítést szerzett személyek száma (kiképzett személyek száma) ( A képesítést szerzett személyek száma nem mindig egyezik meg képzéseken részt vettek számával. A lemorzsolódást figyelembe kell venni. Az eredménymutatónak a ténylegesen képesítést szerzett személyek számára kell, hogy vonatkozzon.)

46 Hatásindikátorok A projekt olyan következményeire utalnak, amelyek hosszabb időtávon jelentkeznek. A hatások bekövetkezése szinte kivétel nélkül a projekten kívül álló tényezőktől is függ. (pl. munkahely-teremtés) Egy projekt hatásainak mindig illeszkednie kell az adott program célkitűzéseihez és ennek egyértelműen meg kell jelennie az indikátorok meghatározásakor.

47 Hatásmutató A képzést elvégzők közül azok száma, vagy aránya, akik munkahelyhez jutnak bizonyos időn belül. Lemorzsolódási ráta ( A hatásmutató egyértelműen jelzi a projekt kapcsolatát a programmal, ha a program célja munkahelyteremtés)

48 Minőségi kritériumok Az indikátorok meghatározásakor figyelembe kell venni néhány minőségi kritériumot, melyek az alábbiak lehetnek:

49 Hozzáférhető: Olyan indikátort célszerű megnevezni, amely a megvalósítás adott időszakában biztosan kimutatható. Megbízható: vagyis a valós állapotot tükrözze Az információ frissessége nagyon fontos, vagyis egy adott időponthoz kötött indikátornak valóban az adott időpontra vonatkozó információt kell mutatnia

50 Releváns: vagyis a projekt azon jelenségét kell mérnie, ami érdekes a program egésze szempontjából Meghatározottnak kell lennie, hogy bárki, akinek használnia kell, megértse és valóban arra a jelenségre vonatkozzon, amit szeretnénk. A mutató értelme, jelentése azonos kell, hogy legyen a döntéshozók, a nyilvánosság számára, pontosan kell tükröznie a mért, vizsgált fogalmat.

51 Program szintű eredmények Az egyes projektek eredményeit program szinten is összesíteni kell, ennek érdekében a pályázati adatlapon és előrehaladási jelentésekben is előre meghatározott indikátorok szerepelnek. ( Amennyiben az adott indikátor nem releváns a projektünkre, úgy a kitöltése nem kötelező)

52 Megköszönöm figyelmüket! Bolykiné Horváth Ágnes Eszterházy Károly Főiskola


Letölteni ppt "Pályázatírási technikák. A Projekt minden olyan tevékenység, amely a szervezet számára olyan egyszeri komplex feladatot jelent, amely egy meghatározott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések