Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatási szerződés. Csatolandó mellékletek A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatási szerződés. Csatolandó mellékletek A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok,"— Előadás másolata:

1 Támogatási szerződés

2 Csatolandó mellékletek A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása Engedély Szakmai megalapozó tanulmány Részletes költségvetés KKV minősítési nyilatkozat A projekthez szükséges együttműködések Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés megfelelőségéről

3 A szerződés alanyai Támogató: az OP végrehajtásáért felelős minisztérium, aki az erre létrehozott egysége, az irányító hatóság (IH) útján jár el –A közreműködő szervezet az IH képviseletében eljárva részt vehet a szerződéskötési folyamatban, de nem szerződő fél Kedvezményezett: a pályázat nyertese(i), önálló jogalany(ok)

4 Konzorcium Együttműködési megállapodás a projekt végrehajtására Nem önálló jogalany Vezetője mindig a (fő)kedvezményezett: felel a projekt végrehajtásáért Két típusú szerződéses konstrukció: –Csak a konzorcium vezetője köti a támogatási szerződést – kizárólagos felelőssége a projekt végrehajtásáért, illetve az esetleges visszafizetésért –Valamennyi kedvezményezett szerződő fél: főkedvezményezett és kedvezményezettek

5 Konzorcium A konzorciumi megállapodás lényeges elemei: –Tagok személyes és feladatuk meghatározása –A támogatás felhasználásának megosztása –Tagok vagyoni hozzájárulása a projekt megvalósításához –A használati és tulajdoni viszonyok rendezése –Kizárás, kivárás

6 Több szerződő fél a kedvezményezetti oldalon Bizonyos támogatásoknál nem csak a főkedvezményezett kapja közvetlenül a támogatást, hanem a konzorcium egyes más tagjai Az ilyen konzorciumi tag is aláírója, és ezáltal közvetlen kötelezettje és jogosultja lesz a támogatási szerződésnek Ez visszafizetési és feladatmegvalósítási garanciát jelent a támogatónak A konzorciumot továbbra is a fő kedvezményezett irányítja, és felel annak működéséért

7 Változás a felek személyében A támogatás (és a konzorciumi) szerződés módosítását igényli amennyiben valamely kedvezményezett helyett más személy kerül jogviszonyba Nem kell szerződést módosítani, ha a változás átalakulás folytán következik be

8 A szerződéses jogviszony elemei Támogatási szerződés Mellékeltek: –Pályázat, illetve annak a támogatóval egyeztet módosításait –Költségvetés –Konzorciumi megállapodás –Igazolások (adó, könyvvizsgáló stb.) –Formanyomtatványok (kifizetési kérelem, számlaösszesítő stb.) –Biztosítékok Zálogszerződés Azonnali beszedési megbízás Vételi jog

9 A szerződés tartalma A támogatás tárgya –Projekt neve –Utalás a mellékletekre –Helyszíne, végrehajtás időszaka, a költségvetés főbb szakmai elemei –Projektfenntartási kötelezettség A támogatás forrása –Strukturális alapok vagy Kohéziós Alap, Magyar Állam, önerő –A támogatás a projekt költségeinek x %-a, de legfeljebb y FT –Bankszámlaszámok –Előlegfizetés – az Ámr. Szerint főszabály a strukturális alapokból megvalósuló programok esetén

10 A szerződés tartalma A támogatás kifizetésének szabályai –Kifizetések igénylésének időpontjai, ciklusai –Az igénylés benyújtásának helye és módja –A kifizetés igénylés mellékletei –A kifizetés határideje, hiánypótlás, folyósítás felfüggesztése Monitoring –Projekt előrehaladás jelentés –Pénzügyi jelentés

11 A szerződés tartalma A támogatás felhasználása –Csak a projekt céljaira a költségvetés szerint –A kedvezményezett köteles értesíteni a támogatót, ha a projekt eredményes végrehajtása bármely okból veszélybe kerül A végrehajtás során beszerzésre vonatkozó szabályok Tájékoztatás nyilvánosság

12 A szerződés tartalma A projekt dokumentumainak megőrzése –Megőrzendő dokumentumok –Bemutatási kötelezettség az arra jogosultaknak Kapcsolattartás és ellenőrzés –A kapcsolattartó szerv(ek) megnevezése –Ellenőrzésre jogosultak köre –Adatszolgáltatás, ellenőrzés

13 A szerződés tartalma Szerződésszegés –A szankció előtt figyelmeztetés határidővel –A szerződésszegő vétkes, illetve nem felróható magatartások nevesítése (közbeszerzési szabályok megsértése, ellenőrzés tűrési kötelezettség megszegése stb.) –Szerződésszegés következményei Támogató elállása vagy a szerződés felmondás A támogatás visszafizetése részben vagy egészben –A támogató szerződésszegésére alapítottan a kedvezményezett is jogosult felmondani, kivéve ha ez a szerződésben ki van zárva

14 A szerződés tartalma A szerződés teljesítésének (támogatás visszafizetésének) biztosítékei (54/2005 korm. rend.) –Azonnali beszedési megbízás a támogató javára –Egyéb biztosítékok Közbeszerzési terv

15 Szerződésmódosítás A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha a) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 4. számú mellékletében (Projekt számszerűsíthető eredményei) rögzített célérték 90%-át, c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. E vonatkozásban az NFÜ honlapján a Pályázati Útmutató mellékleteként közétett Projekttartalom-változás útmutatóban foglaltak is kötelező jelleggel irányadóak. Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változásesetén is.

16 A szerződés módosítása Közös akarattal Csak írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

17 Változás bejelentés A Kedvezményezettnek valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn. Különösen az alábbi esetekben (a felsorolás nem teljes körű, ettől eltérő esetek is felmerülhetnek): adminisztratív okokból szükséges változások (pl. címváltozás, névváltozás, bankszámlaszám változás, további bankszámlák nyitása esetén,) a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik; a projekt kezdete a meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik

18 Változás bejelentés a projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; (kumulatív) változik a beszerzendő eszközök, szolgáltatások köre, mennyisége a cselekvési és ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik vagy csökken az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók személyében bekövetkezett, ill. a kapcsolattartó személyének és adatainak megváltozása esetén,

19 Változás bejelentés ha ellene csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában, ha az engedélyezési eljárások esetén valamely érdekelt fellebbezéssel élt, vagy olyan szakhatósági előírásoknak kell megfelelnie a kérelmezőnek (kedvezményezettnek), mely előreláthatóan 3 hónapot meg nem haladóan a projekt befejezését késlelteti.

20 Változás bejelentés Benyújtandó dokumentumok: változás bejelentő dokumentum (Lásd változás bejelentő sablonja) ha a költségvetés változásról van szó, akkor a pénzügyi változást követő tábla kitöltése (Lásd változást követő pénzügyi tábla) ha a költségvetés változásról van szó, akkor a módosult költségvetési tábla, táblák, szöveges indoklások A változást igazoló dokumentumok pl.: –Bankszámlaszám változás esetén - Banki igazolás az elkülönített bankszámláról

21 Csatolandó mellékletek A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása Engedély Szakmai megalapozó tanulmány Részletes költségvetés KKV minősítési nyilatkozat A projekthez szükséges együttműködések Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés megfelelőségéről


Letölteni ppt "Támogatási szerződés. Csatolandó mellékletek A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések