Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Támogatási szerződés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Támogatási szerződés."— Előadás másolata:

1 Támogatási szerződés

2 Csatolandó mellékletek
A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása Engedély Szakmai megalapozó tanulmány Részletes költségvetés KKV minősítési nyilatkozat A projekthez szükséges együttműködések Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés megfelelőségéről

3 A szerződés alanyai Támogató: az OP végrehajtásáért felelős minisztérium, aki az erre létrehozott egysége, az irányító hatóság (IH) útján jár el A közreműködő szervezet az IH képviseletében eljárva részt vehet a szerződéskötési folyamatban, de nem szerződő fél Kedvezményezett: a pályázat nyertese(i), önálló jogalany(ok)

4 Konzorcium Együttműködési megállapodás a projekt végrehajtására
Nem önálló jogalany Vezetője mindig a (fő)kedvezményezett: felel a projekt végrehajtásáért Két típusú szerződéses konstrukció: Csak a konzorcium vezetője köti a támogatási szerződést – kizárólagos felelőssége a projekt végrehajtásáért, illetve az esetleges visszafizetésért Valamennyi kedvezményezett szerződő fél: főkedvezményezett és kedvezményezettek

5 Konzorcium A konzorciumi megállapodás lényeges elemei:
Tagok személyes és feladatuk meghatározása A támogatás felhasználásának megosztása Tagok vagyoni hozzájárulása a projekt megvalósításához A használati és tulajdoni viszonyok rendezése Kizárás, kivárás

6 Több szerződő fél a kedvezményezetti oldalon
Bizonyos támogatásoknál nem csak a főkedvezményezett kapja közvetlenül a támogatást, hanem a konzorcium egyes más tagjai Az ilyen konzorciumi tag is aláírója, és ezáltal közvetlen kötelezettje és jogosultja lesz a támogatási szerződésnek Ez visszafizetési és feladatmegvalósítási garanciát jelent a támogatónak A konzorciumot továbbra is a fő kedvezményezett irányítja, és felel annak működéséért

7 Változás a felek személyében
A támogatás (és a konzorciumi) szerződés módosítását igényli amennyiben valamely kedvezményezett helyett más személy kerül jogviszonyba Nem kell szerződést módosítani, ha a változás átalakulás folytán következik be

8 A szerződéses jogviszony elemei
Támogatási szerződés Mellékeltek: Pályázat, illetve annak a támogatóval egyeztet módosításait Költségvetés Konzorciumi megállapodás Igazolások (adó, könyvvizsgáló stb.) Formanyomtatványok (kifizetési kérelem, számlaösszesítő stb.) Biztosítékok Zálogszerződés Azonnali beszedési megbízás Vételi jog

9 A szerződés tartalma A támogatás tárgya Projekt neve
Utalás a mellékletekre Helyszíne, végrehajtás időszaka, a költségvetés főbb szakmai elemei Projektfenntartási kötelezettség A támogatás forrása Strukturális alapok vagy Kohéziós Alap, Magyar Állam, önerő A támogatás a projekt költségeinek x %-a, de legfeljebb y FT Bankszámlaszámok Előlegfizetés – az Ámr. Szerint főszabály a strukturális alapokból megvalósuló programok esetén

10 A szerződés tartalma A támogatás kifizetésének szabályai
Kifizetések igénylésének időpontjai, ciklusai Az igénylés benyújtásának helye és módja A kifizetés igénylés mellékletei A kifizetés határideje, hiánypótlás, folyósítás felfüggesztése Monitoring Projekt előrehaladás jelentés Pénzügyi jelentés

11 A szerződés tartalma A támogatás felhasználása
Csak a projekt céljaira a költségvetés szerint A kedvezményezett köteles értesíteni a támogatót, ha a projekt eredményes végrehajtása bármely okból veszélybe kerül A végrehajtás során beszerzésre vonatkozó szabályok Tájékoztatás nyilvánosság

12 A szerződés tartalma A projekt dokumentumainak megőrzése
Megőrzendő dokumentumok Bemutatási kötelezettség az arra jogosultaknak Kapcsolattartás és ellenőrzés A kapcsolattartó szerv(ek) megnevezése Ellenőrzésre jogosultak köre Adatszolgáltatás, ellenőrzés

13 A szerződés tartalma Szerződésszegés
A szankció előtt figyelmeztetés határidővel A szerződésszegő vétkes, illetve nem felróható magatartások nevesítése (közbeszerzési szabályok megsértése, ellenőrzés tűrési kötelezettség megszegése stb.) Szerződésszegés következményei Támogató elállása vagy a szerződés felmondás A támogatás visszafizetése részben vagy egészben A támogató szerződésszegésére alapítottan a kedvezményezett is jogosult felmondani, kivéve ha ez a szerződésben ki van zárva

14 A szerződés tartalma A szerződés teljesítésének (támogatás visszafizetésének) biztosítékei (54/2005 korm. rend.) Azonnali beszedési megbízás a támogató javára Egyéb biztosítékok Közbeszerzési terv

15 Szerződésmódosítás A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha a) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik; a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 4. számú mellékletében (Projekt számszerűsíthető eredményei) rögzített célérték 90%-át, c) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. E vonatkozásban az NFÜ honlapján a Pályázati Útmutató mellékleteként közétett Projekttartalom-változás útmutatóban foglaltak is kötelező jelleggel irányadóak. Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változásesetén is.

16 A szerződés módosítása
Közös akarattal Csak írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

17 Változás bejelentés A Kedvezményezettnek valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn. Különösen az alábbi esetekben (a felsorolás nem teljes körű, ettől eltérő esetek is felmerülhetnek): adminisztratív okokból szükséges változások (pl. címváltozás, névváltozás, bankszámlaszám változás, további bankszámlák nyitása esetén,) a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik; a projekt kezdete a meghatározott időponthoz képest előreláthatóan 3 hónapot nem meghaladóan késik

18 Változás bejelentés a projekt összköltségének húsz százalékát nem meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest; (kumulatív) változik a beszerzendő eszközök, szolgáltatások köre, mennyisége a cselekvési és ütemterv tevékenységeinek átütemezése esetén, amennyiben a projekt végrehajtásának időtartama nem változik vagy csökken az aláírásra jogosult személy(ek), pénzügyi kötelezettségvállalók személyében bekövetkezett, ill. a kapcsolattartó személyének és adatainak megváltozása esetén,

19 Változás bejelentés ha ellene csőd-, végelszámolási, vagy felszámolási eljárás indult, ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás, vagy késedelmes/hibás teljesítés merült fel bármely már megkötött szerződés vonatkozásában, ha az engedélyezési eljárások esetén valamely érdekelt fellebbezéssel élt, vagy olyan szakhatósági előírásoknak kell megfelelnie a kérelmezőnek (kedvezményezettnek), mely előreláthatóan 3 hónapot meg nem haladóan a projekt befejezését késlelteti.

20 Változás bejelentés Benyújtandó dokumentumok:
változás bejelentő dokumentum (Lásd változás bejelentő sablonja) ha a költségvetés változásról van szó, akkor a pénzügyi változást követő tábla kitöltése (Lásd változást követő pénzügyi tábla) ha a költségvetés változásról van szó, akkor a módosult költségvetési tábla, táblák, szöveges indoklások A változást igazoló dokumentumok pl.: Bankszámlaszám változás esetén - Banki igazolás az elkülönített bankszámláról

21 Csatolandó mellékletek
A pályázó jogi státuszának és a képviseleti jogosultság igazolása Pénzügyi alkalmasság igazolása Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása Engedély Szakmai megalapozó tanulmány Részletes költségvetés KKV minősítési nyilatkozat A projekthez szükséges együttműködések Tervezői nyilatkozat az akadálymentesítés megfelelőségéről


Letölteni ppt "Támogatási szerződés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések