Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzés tervezésének szükségessége. Az egész életen át tartó tanulás tartalma és a hazai felnőttképzési rendszer A hazai társadalom és a gazdaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzés tervezésének szükségessége. Az egész életen át tartó tanulás tartalma és a hazai felnőttképzési rendszer A hazai társadalom és a gazdaság."— Előadás másolata:

1 A felnőttképzés tervezésének szükségessége

2 Az egész életen át tartó tanulás tartalma és a hazai felnőttképzési rendszer A hazai társadalom és a gazdaság fejlődésének egyik központi problémaköre az emberi erőforrás-fejlesztés. Okai: 1. Elsősorban a gazdasági fejlődés igénye: piacgazdaság, munkaerőpiac kialakulása (elmúlt 20 év), problémái, munkanélküliség, munkaerő szakmai tudásának és képességének állandó fejlesztése, többszöri szakmaváltás Kulcs: Tudás-társadalom fejlettsége függ: szakmai képzettség, népesség iskolázottsági szintje és korszerűsége, tanuló társadalom kiterjedtsége, egész életen át tartó tanulás szervezettsége Kulcsszerepe van: a felnőttoktatási és képzési rendszernek.

3 2. Változás a fejlett országok humánerőforrás politikájában: Versenyképességük megőrzése és fejlesztése érdekében Tanulás életen át (TÉT) beépült a ny-eu-i országok foglalkoztatás-fejlesztési irányelveibe (iskolázottság, szakképzettség növelése) Uniós elvárások a tagállamok felé: képesítések, szakképzés, minőségbiztosítás fejlesztése, támogatási programok egységesítésének követelménye Eu-s intézmények megerősödése OECD- Organisation for Economic Co-operational Developoment ETF- European Training Foundation EAEA- European Association for Adult Education

4 3. Mo. számára is új kihívások: munkaerő minősége és fejlesztése szempontjából (innen, levelező nov.20.) A TÉT gazdasági-társadalmi indítékai: a. tartós munkanélküliség, fiatalok munkanélkülisége – a oktatás, képzés szerepe a foglalkoztatáspolitikában b. felismerés: a társadalmi előrejutásban a tudás és szakképzettség meghatározó (van aki megszerzi, van aki nem – társadalmi különbségek) c. rétegződést az oktatással és képzéssel lehet megakadályozni- ehhez fontos a TÉT rendszere

5 A tanulás feltételrendszere: 1. 1. Emberi erőforrás objektív tényezői: lakosság iskolai és szakmai végzettsége, foglalkozások, munkakörök kvalifikáltsága, rétegek szociális helyzete 2. 2. Emberi erőforrás szubjektív tényezői: egyén sikeressége, attitűdjei a tanuláshoz, illetve a konkrét képességei d. Állami feltételrendszer: politikai, anyagi és erkölcsi (cél a tudástársadalom) Állami támogatási rendszer kiterjedtsége: 1. 1. Állami intézményrendszer fenntartása és fejlesztése az oktatásra és képzésre 2. 2. Az egyén közvetlen és differenciált támogatása (kedvezmények, költségtérítések, adókedvezmények)

6 A TÉT feltételei Európa Parlament és a Tanács ajánlása (2006): a tagállamok: 1. 1. A fiatalok számára eszközök biztosítása az alapoktatásban és a szakképzésben (kulcskompetenciák fejlesztésével – felkészülés a felnőttkorra, a további tanulás és munkába állás alapja) 2. 2. Támogatás azon fiataloknak akiknek oktatási hátrányuk miatt, segítségre van szüksége (személyes, szociális, vagy gazdasági körülményeik miatt)

7 3. Biztosítsanak megfelelő infrastruktúrát a felnőttek folyamatos oktatására és képzésére (tanárok, oktatók, elismerési és értékelési eljárások, esélyegyenlőségi intézkedések) 4. Biztosítsák a felnőttoktatási és képzési lehetőségek koherenciáját a különböző politikákhoz (foglalkoztatáspolitika, valamint a szociális, kulturális, és innovációs politika, valamint a fiatalokat érintő egyéb politikák)

8 A TÉT cél és feladatrendszere I. AlapelvekEsélyegyenlő- ség biztosítása Egyéni adottságok támogatása Széles képzési kínálat biztosítása Tanulási célok (a tudás fejlesztése) Alapkészsé- gek fejlesztése: olvasás, írás, számolás, tanulási képesség Kulcs- kompetenciá k fejlesztése: kommunikáció s, idegen nyelvi ismeret, informatikai, műszaki és vállalkozási Együttműkö- dési készségek fejlesztése: önkritika, önértékelés, empátia, tolerancia, együttműködés

9 A TÉT cél és feladatrendszere II. AlapelvekEsélyegyenlőség biztosítása Egyéni adottságok támogatása Széles képzési kínálat biztosítása Állami támogatás feladatai Hatékony felnőttképzési rendszer: alapoktatás fejlesztése, k. és felsőfokú oktatás kiterjesztése, iskolarendszeren kívüli kívüli okt. kiterjesztése Hatékony módszerek elterjesztésé- nek ösztönzése: nyitott tanulás, távoktatás, e- learning, otthoni tanulás segítése Folyamatos infrastrukturál is támogatás: állami források növelése, gazdasági szereplők ösztönzése, technikai eszköztámogatás

10 Célrendszer elemei: 1. 1. Olvasás, írás, számolás alapkészségek: ezek nélkül nincs szakképesítés 2. 2. Alapvető cél: tanulási képesség kialakítása és fenntartása (az alapkészségek elsajátítása, még nem jelent jó minőségű tanulási készséget) 3. 3. Kulcskompetenciák kialakítása – legfontosabb a kommunikációs képesség, de fontosak az informatikai, műszaki, vállalkozási, idegen nyelvi kompetenciák 4. 4. Együttműködési készségek: ehhez nélkülözhetetlen az önkritikai és önértékelő képesség fejlesztése

11 A feladatrendszer elemei 1. 1. Állami segítség a nonformális tanulásban 2. 2. Az egymásra épülő iskolarendszer és az iskolán kívüli intézményrendszer azonos fokozatai, kimeneti követelményei azonosak, bizonyítványai egymással egyenértékűek legyenek, erről legyen megfelelő tájékoztatás (átjárhatóság, lehetőségek) 3. 3. Módszerek fejlesztése (felnőttek eredményes képzése módszerfüggő) Különösen fontos a távoktatás, e-learning) 4. 4. Felelősség a beiratkozott tanulók személyiségének formálásáért (színvonal, követelményrendszer és bánásmód)

12 A TÉT minőségi mutatói A népesség iskoláztatási arányai korosztályonként Az egyes iskolafokokból továbbtanulók aránya évenként Az egyes iskolafokokból lemorzsolódók aránya évenként Iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevők adataiból: - - a foglalkoztatást segítő támogatott képzésekben, - - a munkáltatók által szervezett képzésekben, - - a szakmai képzéseken részt vevők adatai A képzéseken részt vevők megoszlása az iskolai végzettség, a kor és nemek szerint (kiemelt adatok) A speciális igények szerint az adatok tovább bonthatóak

13 Iskolai végzettség alakulása: meghatározó az emberi erőforrás potenciális munkavégzése szempontjából és közvetett hatása van a gazdaság teljesítő képességére. A fiatalabb korosztályok iskolai végzettsége jelentősen befolyásolja a későbbi tanulási aktivitást. Ennek mutatói: 1. 1. Alapfokú képzésben részt vevők száma 2. 2. Tankötelezettség teljesítése 3. 3. A legalább befejezett középiskolai, illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya

14 Teljesítménymutatók (EU-s) 10%-ra csökkenteni az iskolából idő előtt kilépők számarányát Legalább 15%-kal emelni a középfokú matematikai, természettudományi és műszaki végzettséget szerzők számát, csökkenteni a nemek közötti egyenlőtlen eloszlást A 22 évesek legalább 85%-a szerezzen felső-középfokú végzettséget 2000-hez viszonyítva 20%-kal csökkenteni kell az alacsony olvasási-írási készségekkel rendelkező 15 évesek számát El kell érni, hogy a 25-65 éves korosztály körében 12.5%-os legyen a TÉT-ben való részvétel aránya

15 Felnőttképzés négy alapfunkciója 1. 1. Az első iskolai végzettség megszerzése, és az egyéni életpálya szempontjából szükséges szakképzettség megszerzésének a segítése (ált. iskola+ egy szakképzettség) 2. 2. Folyamatos szakmai képzés, magasabb szintű szakképesítés megszerzésének segítése (általában a munkaadó igényeinek alapján+ számítástechnika, nyelv) 3. 3. Foglalkoztatást segítő képzések álláskereső munkavállalóknak. Irányulhat: első szakképzettség megszerzése, át-vagy továbbképzésre 4. 4. Kiegészítő képzések, amelyek segítik a szakképzés eredményességét, a munkavállalás sikerét, eredményességét (pályaorientációs ismeretek, nyelvi, számítástechnikai, álláskeresési ismeretek)

16 A társadalmi fejlettség humán tényezői Tudásgazdaság korszerűsége: iskolázottság szintje, szakképzettség gazdaságnak való megfelelése Tanuló társadalom kiterjedtsége: korosztályonkénti részvétel Egész életen át tartó tanulás szervezettsége: formális, non-formális, informális oktatási, képzési, művelődési rendszerek tudatos működtetése

17 Az egész életen át tartó tanulás érdekrendszere A társadalom érdeke A társadalom érdeke széles műveltségű és szakképzett népesség széles műveltségű és szakképzett népesség A gazdaság érdeke A gazdaság érdeke piacképes, szakképzett munkaerő a legkisebb ráfordítással piacképes, szakképzett munkaerő a legkisebb ráfordítással Az egyén érdeke Az egyén érdeke legcélirányosabb karrier a legmagasabb jövedelem mellett legcélirányosabb karrier a legmagasabb jövedelem mellett A HÁROM ÉRDEK ÖSSZEHANGOLÁSA FOLYAMATOS FELADAT! A HÁROM ÉRDEK ÖSSZEHANGOLÁSA FOLYAMATOS FELADAT!

18 A népesség iskolázottságának alakulása

19 A gazdaságilag aktív (15-64 év közötti) népesség megoszlása iskolai végzettség szerint (2005)

20 Követelménye k

21 A piacgazdaságon alapuló társadalom (európai) követelményei az oktatási-képzési rendszerrel szemben Az alkalmazkodóképesség fejlesztése Az alkalmazkodóképesség fejlesztése A foglalkoztathatóság szakképzési rendszer- feltételeinek biztosítása A foglalkoztathatóság szakképzési rendszer- feltételeinek biztosítása Az egyén önmegvalósításának támogatása Az egyén önmegvalósításának támogatása Az aktív állampolgárrá válás segítése Az aktív állampolgárrá válás segítése

22 Az alkalmazkodó-képesség fejlesztése Az alkalmazkodó-képesség fejlesztése Iskolai végzettség növelése Iskolai végzettség növelése (meghatározza a megszerezhető szakképzettség szintjét) (meghatározza a megszerezhető szakképzettség szintjét) Tanulási képesség fejlesztése Tanulási képesség fejlesztése (magasabb iskolai végzettséggel nő) (magasabb iskolai végzettséggel nő) Piacképes munkavállalói tulajdonságok megszerzése Piacképes munkavállalói tulajdonságok megszerzése („egyenértékű a szakképzettséggel”) („egyenértékű a szakképzettséggel”)

23 Az egész életen át tartó tanulás egyéni céljai Általános műveltség és kulturáltság szélesítése Általános műveltség és kulturáltság szélesítése (közismeretek, társadalmi ismeretek, kommunikációs készségek, (közismeretek, társadalmi ismeretek, kommunikációs készségek, idegen nyelvi tudás, műszaki és számítástechnikai alapkészségek) idegen nyelvi tudás, műszaki és számítástechnikai alapkészségek) Szakmai tudás megszerzése Szakmai tudás megszerzése és folyamatos fejlesztése és folyamatos fejlesztése Munka világa ismereteinek / készségeinek Munka világa ismereteinek / készségeinek elsajátítása és fejlesztése elsajátítása és fejlesztése (pályaorientáció, pályaválasztás, és pályakorrekció, (pályaorientáció, pályaválasztás, és pályakorrekció, álláskeresés, munkahelymegtartás) álláskeresés, munkahelymegtartás)

24 Melyek a tartalomfejlesztés európai irányai? Alapkészségek / Kulcsképességek Alapkészségek / Kulcsképességek Tanárok / oktatók továbbképzése Tanárok / oktatók továbbképzése

25 Feladatok

26 Mely rétegek képzési igényeire szükséges koncentrálni? 1. A képzés szempontjából hátrányos rétegekére többek között alacsony iskolai végzettségűek alacsony iskolai végzettségűek (általános iskolát nem végzettek) (általános iskolát nem végzettek) gyenge tanulási képességűek gyenge tanulási képességűek szakképzetlenek szakképzetlenek fogyatékkal élők fogyatékkal élők Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők 50 év felettiek 50 év felettiek Hajléktalanok Hajléktalanok roma származásúak roma származásúak

27 Mely rétegek képzési igényeire szükséges koncentrálni? 2. A képzéssel szemben magas igényt támasztókra, 2. A képzéssel szemben magas igényt támasztókra, magasan kvalifikáltak magasan kvalifikáltak számítástechnikai, számítástechnikai, nyelvi műveltséggel rendelkezők nyelvi műveltséggel rendelkezők távtanulást igénylők távtanulást igénylők

28 A foglalkoztatás-bővítés szakképzési rendszer-feltételeinek biztosítása Átjárható szakképesítési rendszer („szakmastruktúra”) Átjárható szakképesítési rendszer („szakmastruktúra”) Rugalmas alap-, át-, és továbbképzési rendszer Rugalmas alap-, át-, és továbbképzési rendszer Képzést ösztönző „fizikai” és „anyagi” hozzáférés Képzést ösztönző „fizikai” és „anyagi” hozzáférés Munkaerő-piaci szükségletnek megfelelő Munkaerő-piaci szükségletnek megfelelő szakképzettség megszerzésének támogatása szakképzettség megszerzésének támogatása Cél: a gazdasági és a képzési szükséglet összhangja! Cél: a gazdasági és a képzési szükséglet összhangja!

29 Program-rendszerek fejlesztése (foglalkoztatási célnak megfelelően) KIEGÉSZÍTŐPROGRAMOK FELZÁRKÓZTATÓ KÉPESSÉG-FEJLESZTŐ MAGATARTÁS FORMÁLÓ ELHELYEZKEDÉST SEGÍTŐ ALAP-, ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAMOK SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ BETANÍTÓ TOVÁBBKÉPZŐ ISMERET-FELÚJÍTÓ

30 A korszerű programokkal szemben támasztott követelmények  Moduláris felépítésű  Kompetencia-centrikus képzést nyújt - Biztosítja az előzetes tudás felmérését - Biztosítja az előzetes tudás felmérését - Igazodik az előképzettséghez - Igazodik az előképzettséghez - Figyelembe veszi a tanulási képességet - Figyelembe veszi a tanulási képességet - Tudásszintnek és képességnek megfelelő csoportba sorol - Tudásszintnek és képességnek megfelelő csoportba sorol - Egyénhez igazodó ütemben és módszerrel képez - Egyénhez igazodó ütemben és módszerrel képez - Folyamatos (ön)értékelést biztosít - Folyamatos (ön)értékelést biztosít Távtanulási változata is van Távtanulási változata is van  Nyilvános

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A felnőttképzés tervezésének szükségessége. Az egész életen át tartó tanulás tartalma és a hazai felnőttképzési rendszer A hazai társadalom és a gazdaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések