Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Szirmai Viktória Versenyképesség- társadalmi jól-lét- térbeli egyenlőtlenségek Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Szirmai Viktória Versenyképesség- társadalmi jól-lét- térbeli egyenlőtlenségek Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék,"— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Szirmai Viktória Versenyképesség- társadalmi jól-lét- térbeli egyenlőtlenségek Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár „A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című projekt Záró rendezvény Győr 2014, szeptember

2 Bevezetés Kiinduló kérdés:
Hogyan függ össze a versenyképesség, a társadalmi jól-lét és a területi egyenlőtlenségek problémaköre? Tézisszerű válasz: A versenyképesség növeléséhez új fajta versenyképességi felfogásra van szükség, amely a társadalmi problémák, a területi egyenlőtlenségek kezelésére képes, és amely a társadalmi jól-lét fejlesztésére törekszik.

3 Miért és milyen társadalmi okok miatt van új modellre szükség?

4 A gazdasági válságok-társadalmi válságok miatt
Európában (is) egyre nyilvánvalóbbak a gazdasági hanyatlás jelei, 1973-es olajválság, 1980, 1990, 2008 pénzügyi válságok, egy főre jutó GDP szintjének változásai, csökkenései,

5 A társadalmi problémák miatt
A jóléti államok és azok válságai : A jóléti állami céljai : A szegénység felszámolása, Az általános jólét, A teljes foglalkoztatottság, Teljes körű ellátás. A jóléti állam válságai és a globális gazdasági krízisek számos társadalmi problémával jártak együtt: helyi közösségek bomlása, individualizáció, kapcsolatnélküliség, hosszú távú munkanélküliség, városi szegénység (EU 27, 23 %. 2011) , szakképzetlen (ázsiai, afrikai) munkások Európa felé irányuló tömeges bevándorlása, társadalmi kirekesztés (a társadalmi depriváció új panelje, társadalmi elosztási problémája), fogyasztói társadalom szükségleteiből is adódó elszegényesedés, új (területi ) fogyasztási igények, lakás-és ingatlan hitelek.

6 Területi társadalmi egyenlőtlenségi problémák miatt
Társadalmi polarizáció erősödése A gazdagság és a felső osztályok a városokban, városközpontokban, és a jó elővárosokban, Az alacsonyabb társadalmi osztályok részben a városközpontokban, részben a városkörnyéken koncentrálódnak. Éles városverseny A globalizáció éles városok közötti versenyt is eredményezett a befektetésekért, a munkavállalókért, és a közép-osztály vásárlóerejéért, a fogyasztásért. Területi polarizáció növekedése: a verseny kritériumainak megfelelő települések, városok, és városrészek jönnek létre, nem megfelelő (stigmatizált) települések, városok és városrészek Szegregációs folyamatok

7 „A nagyvárosi régiók kiemelkedése növeli a településhálózaton belüli egyenlőtlenségeket, felborul a településtudomány és a településföldrajz egyik alaptétele, a város és vidéke (vonzáskörzete) egymásra utalt kapcsolata” Enyedi, Gy. Városi világ- Városfejlődés a globalizáció korában, Pécs, 2003

8 A területi társadalmi polarizáció meghatározó okai
Világgazdaság földrajzi koncentrációja zajlik (USA, EU, Japán). (A három térség a világ összes GDP-jének 61,5%-át állítja elő, 2009.) A gazdaság (szolgáltató szektor, szakképzett munkaerő) koncentrációja Az új gazdasági tér alapegységei a városi gazdaságok. Poszt-fordista gazdaság működését (szolgáltatás, kvaterner szektor növekedését) biztosítják. Global 500 nagyvárosokban (főként a fővárosokban) található. Ezek a gazdasági fejlődés csomópontjai, parancsnoki helyei. Nemzetközi tőke és munkaerő terei. Nagyvárosokban koncentrálódnak az irányítói funkciók, a TRN vállalatok központjai, pénzintézeti központok. Új növekedési pólusok. A gazdagság, a gazdagok, a magas társadalmi státusúak nagyvárosi koncentrációi

9 Az aktív elitcsoportok aránya az összes gazdaságilag aktívakhoz képest, a 10 vizsgált városban (2004) Forrás: Savitch, H. V. – Kantor, P. (2004): Cities in the International Marketplace

10 A menedzser rétegek területi koncentrációi a párizsi régióban
(Cattan, N ): Urban Sprawl in the Paris Metropolitan Area. In: Szirmai : Urban Srawl in Europe

11

12 A következmények Mindezek tiltakozások, sztrájkok, gyakran brutális utcai konfliktusok sokaságát eredményezték. Az európai társadalmak tiltakozó hulláma mit fejez ki: gazdasági fejlődéssel való elégedetlenségeket, az európai szociális modell, a jóléti rendszer felszámolódásával kapcsolatos aggodalmakat, a jóléti állam válságait.

13 A társadalmi jól-lét gondolata

14 A megoldás érdekében többféle koncepció született.
A társadalmi fenntarthatóság gondolata (Brundtland Report) (Közös jövőnk, 1988 ) A Stiglitz jelentés (Stiglitz, J.E. – Sen, A. – Fitoussi, J-P. (2009) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.)

15 A Stiglitz-jelentésre alapozott társadalmi fejlődési modell jelentős előrelépés!!
A mai gazdasági válság oka – a folyamatokat nem jól mérték, a beavatkozási eszközök sem jók. A GDP mérés határai – új indikátorokra van szükség – a jól-lét, a társadalmi fejlődés mérése. Olyan mérőeszközök kellenek, amelyek a fenntarthatóság komplex szempontjait, a társadalmi jól-létet magába foglalják. Social well-being, social progress, sustainability. A jelentés tehát: Már nem a gazdasági növekedésre koncentrál. A társadalmi jól-lét fogalmából indul ki, és abba helyezi bele három egyenrangú pillérként, a gazdaságot, a környezetet és a társadalmat.

16 Stiglitz jól-lét dimenziók
Anyagi életszínvonal (jövedelem, fogyasztás és vagyon); Egészség; Oktatás; Egyéni tevékenységek, a munkát beleértve; Politikai képviselet és kormányzás; Társadalmi és személyes jellegű kapcsolatok; Környezet (jelenlegi és jövőbeli feltételek); Gazdasági és fizikai jellegű bizonytalanság.

17 Az alkalmazás módszertani problémája
A Stiglitz-jelentésre alapozott társadalmi fejlődési modell elmélet, nem létezik konkrét empirikus, szociológiai tényekre alapozott feltáró modell Statisztikai kutatások vannak: számos jól-lét elemzés jött létre (Berlini jelentés, 2012) Better life index OECD 2013 Science of Happiness A „Társadalmi konfliktusok – Társadalmi jól-lét és biztonság –Versenyképesség és társadalmi fejlődés” című TÁMOP kutatás ezt kívánja megvizsgálni (TÁMOP A-11/1/KONV ) We are new in the first periode

18 A kutatás céljai: A társadalmi jól-lét hazai modelljének empirikus alapú kidolgozása, A térben különbözőképpen elhelyezkedő, eltérő társadalmi strukturális helyzetű csoportok jól-léti szintjének a feltárása, A társadalmi jól-lét, a társadalmi konfliktusok és a társadalmi versenyképesség összefüggéseinek a kidolgozása. A kutatási projekt nemzetközi kiterjesztése Három szinten, három nagy felvétel segítségével: nagyváros-térségi, jól-lét deficit térségi, társadalmi konfliktus kutatások.

19 Az eddigi eredmények

20 Mi jellemzi a magyar nagyváros-térségek térbeli társadalmi szerkezetét?

21 A lakosság megoszlása iskolai végzettség szerint a 9 magyarországi nagyvárostérségben, részletes övezeti bontás szerint (forrás: NKFP kérdőíves felvétel adatai, 2005)

22 A népesség iskolázottsági szint szerinti megoszlása a 9 magyarországi nagyváros-térségben (%, 2005 és 2014 )

23 A lakosság megoszlása iskolai végzettség szerint a budapesti régióban részletes övezeti besorolás alapján (forrás: Fenntartható fogyasztás, 2010)

24 A népesség foglalkozási csoportok szerinti megoszlása
a 9 magyarországi nagyváros-térségben (%, 2005, és 2014)

25 Összegzésképpen : a területi társadalmi szerkezet esetében
2005 Hierarchikus, kettős struktúra 2014 A területi társadalmi hierarchia csökken, de élesebb a város és környék között a társadalmi különbség, A magasabb státusuk kiszorítják az alacsonyabb státusúakat A külvárosok új (jobb) társadalmi tartalma Város és környék dichotómia, de a fejlett és a fejletlen közeledése A fejletlen városkörnyék érdekes átalakulása: alacsony közalkalmazotti és magas piaci szektorban dolgozók aránya, illetve magasabb a jövedelműk, a foglalkoztattak aránya is magasabb.

26 Milyen várostérségeket találtunk tehát?
( között) Idősödő térségek, (a vidékiek még inkább), Magasabban képzettek, magasabb a jövedelmük, Szingli háztartások arány nőtt, a házas csökkent, Nőtt az idegen nyelveket beszélők aránya, Csökkentek az alacsonyabb képzettségűek, Nőtt az eljárók aránya, Kritikusabbak. Nagyváros térségek kiemelkedő gazdasági, és társadalmi (politikai) stratégiai jelentősége: A lakosság 38 %,a 3,8 millió ember Külföldi tőkebevonásra épülő térségfejlesztésben központi szerepet töltöttek be (sikeres válságkezelés), Gazdasági fejlődés motorjai, Gazdasági, társadalmi, és infrastrukturális fejlettségbeli előnyeik egyértelműek, Magasabb foglalkoztatottság, magasabb adóalap, magasabb jövedelmek, enyhébb társadalmi, gazdasági problémák Munkanélküliségi ráta alacsonyabb, kisebb a szegénység.

27 A versenyképesség problémaköre
Tények és remények

28 A társadalmi jól-lét alapú fejlesztések remélt céljai
A hagyományos verseny és versenyképességi felfogások jellemzői A fejlesztési koncepciókat, a térségi fejlesztési irányokat, és forrásokat egy irányba mozdították. Infrastruktúra, repülőtér, stb. A mindennapi élethez szükséges fejlesztések háttérbe kerültek, A települések és lakóik rangsorokban rendeződtek- hasznos és haszontalan települések jöttek létre. A társadalmi jól-lét alapú fejlesztések remélt céljai Társadalmi folyamatok feltárása, Társadalmi érdekek, lehetőségek, Siker felfogások beemelése, Társalmi egyenlőtlenségek kezelése, Társadalmi részvétel biztosítása.

29 A gazdasági versenyképesség összegzése
A legkedvezőbb helyzetben Budapest, Győr és Székesfehérvár térsége van. A kedvezőtlen helyzetű térségek Miskolc és Nyíregyháza . Pécs városa és térsége az, amelyet erősen sújtott a 2008-as gazdasági világválság (egy meghatározó nagyvállalat felszámolása), jelentősen rontva ezzel foglalkoztatási és jövedelmi pozícióját. A középmezőnybe az Alföld nagyvárosai kerültek: Szeged, Kecskemét és Debrecen, Kecskemét folyamatosan javítja versenyképességét, a rendszerváltást követően még a legkedvezőtlenebb helyzetű térségek közé tartozott, de napjainkra már a negyedik legjobbá vált. (Koós Bálint elemzése)

30 A városkörnyékek versenyképességi rangsora 2005-ben és 2011-ben
Városok versenyképességi rangsora Várostérségi rangsor (Baranyai,N.)

31 A település versenyképességének (sikerének) növelése szempontjából mennyire fontosak az alábbi tényezők? (1-5-ig terjedő skálán való értékelés)(forrás: NKFP kérdőív, 2005) (Szirmai, Váradi)

32 A település versenyképességének (sikerének) növelése szempontjából mennyire fontosak az alábbi tényezők? (1-5-ig terjedő skálán való értékelés)(forrás: TAMOP kérdőív, 2014) (Baráth,G.)

33 A sikeresség megítélése (átlagértékek; 1=sikertelen; 5=sikeres)
Forrás: Kérdőívek adatai (2014)

34 Összegzés helyett Gazdasági Társadalmi (statisztikai) (vélemény alapú)
Budapesti térség 1. 5. 3,7 pont Székesfehérvári térség 2. 3. Győri térség 4 pont

35 Végül: versenyképesek lehetnek a várostérségek a területi egyenlőtlenségek esetén?

36 A gazdasági és a társadalmi siker nem feltétlenül függ össze,
Rövid távon igen: A mai nagyváros térségi térbeli társadalmi egyenlőtlenségek részben következményei a városok között zajló gazdasági versenynek, részben feltételei a szűk, gazdasági érdekekre fókuszáló kedvező versenypozíciók elérésének, A gazdasági és a társadalmi siker nem feltétlenül függ össze, de a sikeresebb városokban a társadalmi problémák élesebbek, A gazdaságilag kevésbé sikeres városokban a társadalmi problémák enyhébbek, A térbeli társadalmi szegregáció a mai verseny feltétele, azzal ugyanis létrejött a piaci és globális versenykövetelményeknek megfelelő, azt működtetni képes magas társadalmi státuszú csoportok nagyváros térségi jelenléte --- következmény: a kiszorítás . Véleményekben változás van: a válság hatására a „társadalmi” csökkent, de jelentős maradt, A „gazdasági, a politikai stabilitás, a civil” szempontok erősödtek. A válság hatása ellentmondásos De az új elit érdekek is benne vannak !!

37 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Prof. Dr. Szirmai Viktória Versenyképesség- társadalmi jól-lét- térbeli egyenlőtlenségek Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések