Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Természetvédelem Védett természeti területek. Alapfogalmak természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Természetvédelem Védett természeti területek. Alapfogalmak természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok."— Előadás másolata:

1 Természetvédelem Védett természeti területek

2 Alapfogalmak természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek természetes állapot: az az élőhely, táj, életközösség, melynek keletkezésében az ember egyáltalán nem, vagy - helyreállításuk kivételével - alig meghatározó módon játszott szerepet, ezért a benne végbemenő folyamatokat többségében az önszabályozás jellemzi természetközeli állapot: az az élőhely, táj, életközösség, amelynek kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek

3 Alapfogalmak védett természeti terület: e törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek

4 Kiemelt oltalmuk biztosítása érdekében védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség megőrzése céljából arra érdemes –Vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, tartózkodó-, élőhelyeiket; –természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket –növénytelepítéseket, így különösen parkokat, arborétumokat, történelmi vagy botanikus kerteket és egyes növényeket, növénycsoportokat; –védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit felszíni, felszínalaktani képződményt és barlangok felszínét; –álló- és folyóvizeket, így különösen tavat, patakot, mocsarat Védett természeti területek Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján

5 Természeti érték és terület kiemelt oltalma a védetté nyilvánítással jön létre. Védett természeti területek Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján

6 Ha védett természeti érték, terület védelme csak különleges intézkedésekkel biztosítható, a természeti értéket, területet vagy annak egy részét fokozottan védetté kell nyilvánítani. Védett természeti területek Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján

7 Országos jelentőségű, ill. fokozottan védett terület esetén csak a miniszter nyilváníthat védetté. Helyi jelentőségű terület esetén a települési önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté Erdő, fásítás védetté nyilvánításához az erdőgazdálkodásért felelős miniszter egyetértése szükséges. Védett természeti területek Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján

8 Védett természeti területek A védetté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza a terület: Jellegét Kiterjedését A védetté nyilvánítás indokát Természetvédelmi célját Helyrajzi számát Korlátozások alóli esetleges kivételt Természetvédelmi kezelési tervet az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozás tényét. Szőcei láprét Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján

9 Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek Fel kell oldani a természeti érték vagy terület védettségét, fokozottan védettségét, ha annak fenntartását természetvédelmi szempontok a továbbiakban nem indokolják.

10 Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítás előkészítése hivatalból indul meg. A természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése során az előkészítést végző egyeztető megbeszélést tűz ki, amelyre meghívja a javaslattevőt, valamennyi érdekelt hatóságot, továbbá mindazokat, akikre a védetté nyilvánításból jogok vagy kötelezettségek hárulnak, illetőleg akik jogos érdekét a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti.

11 Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét az ingatlan- nyilvántartásba be kell jegyezni, védettség feloldását követően a védettség tényét pedig törölni kell. A bejegyzést, illetve annak törlését a természetvédelmi hatóság hivatalból kezdeményezi.

12 Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek Ha valamely védelemre tervezett terület jelentős károsodásának veszélye áll fenn, a természetvédelmi hatóság a területet azonnal végrehajtható határozattal, egy alkalommal ideiglenesen védetté nyilváníthatja. A határozatban előírhatja a terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos kötelezettségeket, továbbá a veszélyeztető tevékenység folytatását korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja. Az ideiglenes védettség a végleges védettséget kimondó jogszabály hatálybalépéséig, de legfeljebb 3 hónapig tartható fenn. Országos jelentőségű védelemre tervezett természeti terület esetén a miniszter - egy ízben - további 2 hónappal meghosszabbíthatja

13 Törvényi háttér Az 1996. évi LIII. tv. alapján Védett természeti területek Ha valamely terület időszakosan fokozottan védett élő szervezetek élőhelyéül szolgál, amelyek megóvása másként nem biztosítható, az igazgatóság a területet, vagy annak egy részét meghatározott időre - de legfeljebb 3 hónapra- azonnal végrehajtható határozattal átmenetileg védetté nyilváníthatja.

14 A védett természeti területek kategóriái Védett természeti területek A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék az 1996. évi LIII. tv. alapján

15 Nemzeti park Országos jelentőségű védett természeti területek Nemzeti park az ország jellegzetes, természeti adottságokban lényegesen meg nem változtatott, olyan nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges rendeltetésű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítése. Az 1996. évi LIII. tv. alapján Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Egyedi jogszabállyal védett természeti területek

16 Országos jelentőségű védett természeti területek Az 1996. évi LIII. tv. alapján Nemzeti park létesítésére kizárólag a miniszter jogosult. A nemzeti park területét, a nemzetközi gyakorlattal összhangban, a miniszter által meghatározott elvek szerint, természeti, kezelt és bemutató övezeti kategóriákba kell besorolni. Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

17 Országos jelentőségű védett természeti területek Az 1996. évi LIII. tv. alapján Természeti övezet A nemzeti park legértékesebb része. Ennek állapota áll a természetes viszonyokhoz legközelebb, nagyrészt önfenntartó. Benne minden kezelés csak a természetes állapotok megőrzésére irányulhat. A törvény erejénél fogva fokozottan védett. Bükki Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

18 Országos jelentőségű védett természeti területek Az 1996. évi LIII. tv. alapján Kezelt természeti övezet Természetközeli állapotú területek, ahol kismértékű természethasználatok folynak. Célja olyan tevékenységek megvalósítása, amelyek a természeti értékek, ill. természetes állapotok fennmaradásával összeegyeztethetőek. Őrségi Nemzeti Park Aggteleki Nemzeti Park Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

19 Országos jelentőségű védett természeti területek Az 1996. évi LIII. tv. alapján Bemutató övezet A nemzeti parkok látogatható területei, a bemutatást szolgáló létesítmények elhelyezése megengedett. Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

20 Országos jelentőségű védett természeti területek Szigetközi Tájvédelmi Körzet Aggteleki Nemzeti Park Hazánkban eddig 13 térség nemzeti parkká nyilvánítására tettek javaslatot, ebből 10 alakult meg. (A további három: szigetközi, zempléni, beregi területeket ma TK-k.) A nemzeti parkok jelentős részben a korábbi természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek összevonásából jöttek létre. Területük összesen 482.626,1 ha Átlagosan 48.000 ha Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

21 Országos jelentőségű védett természeti területek Balaton-felvidéki Nemzeti Park Duna-Dráva Nemzeti Park A hazai nemzeti parkok (a Bükki NP kivételével) ún. mozaik nemzeti parkok. A nemzeti parkjaink összesen 80 db területegységből állnak. A legkisebb egység nem éri el az 1 ha-t, a legnagyobb egység 65.000 ha. Egy nemzeti parkon belül a két legtávolabbi területegység közt előfordul a 200 km-t meghaladó távolság. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Nemzeti park

22 A védett természeti területek kategóriái Védett természeti területek A.) Országos jelentőségű védett természeti területek 1. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek: Nemzeti park Tájvédelmi körzet Természetvédelmi terület Természeti emlék 2. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti területek: a, Természetvédelmi területnek minősül valamennyi láp szikes tó b, Természeti emléknek minősül valamennyi földvár kunhalom víznyelő forrás 3. A törvény erejénél fogva ("ex lege") védett természeti érték: barlang B.) Helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek Természetvédelmi terület Természeti emlék az 1996. évi LIII. tv. alapján

23 Országos jelentőségű védett természeti területek Szigetközi Tájvédelmi Körzet Soproni Tájvédelmi Körzet Az 1996. évi LIII. tv. alapján Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi adottságokban gazdag nagyobb, általában összefüggő területe, tájrészlete, ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai, kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki, és elsődleges rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Tájvédelmi körzet

24 Országos jelentőségű védett természeti területek Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet Budai Tájvédelmi Körzet Az 1996. évi LIII. tv. alapján A tájvédelmi körzet országos jelentőségű természeti érték és azt csak a környezetvédelemért felelős miniszter hozhatja létre. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Tájvédelmi körzet

25 Országos jelentőségű védett természeti területek Budai Tájvédelmi Körzet Ócsai Tájvédelmi Körzet Hazánkban eddig 61 db. tájvédelmi körzetet jelöltek ki. Ma 38 darab van. Együttes kiterjedésük 334.491,7 ha átlagosan 8800 ha kiterjedésűek. A korábbi természetvédelmi területek közül 60 olvadt be tájvédelmi körzetekbe. Egyedi jogszabállyal védett természeti területek Tájvédelmi körzet

26 Az előadás folytatása a Természetvédelem_területi kategóriái1_3 című fájlban található!!


Letölteni ppt "Természetvédelem Védett természeti területek. Alapfogalmak természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések