Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemes könyvtártörténet. Bibliothèque Nationale (Párizs)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemes könyvtártörténet. Bibliothèque Nationale (Párizs)"— Előadás másolata:

1 Egyetemes könyvtártörténet

2

3 Bibliothèque Nationale (Párizs)

4

5

6 Deutsche Bücherei (Lipcse)

7 Kongresszusi Könyvtár

8 EBLA

9 Ebla ókori nyugat-szíriai város volt – a mai Tell-Mardíh – Aleppótól délre, az i. e. 3. évezredben majd az i. e. 2. évezredben virágzó állam központja. Nyelve az akkádhoz közelálló sémi dialektus, az eblai nyelv volt.

10 EBLA Kr. e. 2500–2250 16000 agyagtábla, 5-6000 ép A táblákon található szavak 80%-a sumér, 20%-a eblai eredetű. 90%-a gazdasági és adminisztratív dokumentum, 10% tudományos anyag (a sumér tudomány termékei, lexikális szövegek, különböző állatok listái, szótárak; versek, varázsszövegek, istenekhez szóló himnuszok és közmondásgyűjtemények alkották.

11 Hattusa Kr. e. 1400–1200 között. 30 000 agyagtábla és táblatöredék 1915; Az ékírásos táblák segítségével Bedřich Hrozný megfejtette a hettita nyelvet.

12 ugariti levéltárKr. e. 1400–1200 A levéltári dokumentumokat a királyi palota termeiben tárolták. Ez a tárolási rendszer tükrözi az agyagtáblákat létrehozó hivatalok elkülönült funkcióit. A déli terembe kerültek a gazdasági okmányok, míg a nyugatiba a jogi iratok.

13 Ókor ninivei könyvtár -legkorábbi -„cserépkönyvtár” → 10 000 agyagtábla -Assur-bán-apli -maradványok a British Museumban

14

15 A ninivei könyvtárat egyes források a világ első szisztematikusan rendezett gyűjteményének tartják. Az agyagtáblák felállítása szakrendi volt, erre az agyagtáblák csoportosításából lehet következtetni. Ha több mű került egy táblára, akkor mindegyik írás kezdőszavát felírták rá. Az agyagtáblák sorrendjét úgy rögzítették, hogy az előző tábla sorszámát ráírták a következő tábla tetejére. A királynak volt egy külön pecsétje, amellyel jelezte, hogy a tábla az ő tulajdonában áll. A gyűjteményt egy írnok kezelhette. Tudomány és vallás Kb. 1500 ránk maradt ékírásos anyagtábla Kr.e. 612-ben méd-újbabolóniai támadás során felégették a várost, és így égtek ki az anyagtáblák is. Assur-bán-apli Északi-palotáját és 22.000 agyagtáblát számláló könyvtárát Hormuzd Rassam fedezte fel. A leletek nagy része a British Museumba került.

16 Hormuzd Rassam

17 Szinaherib prizmája Az asszír uralkodó évkönyveit tartalmazza. (Taylor-prizma) Felfedezés helye: Ninive Felfedező: R. Taylor Lelőhely: British Museum, London Jelentősége: A hatszögletű prizma Szinaherib asszír uralkodó (Kr. e. 704–681) évkönyveit tartalmazza, megemlítve benne Jeruzsálem Kr. e. 701-es, Hizqijjáhu (Ezékiás) király alatti (sikeretelen) ostromát. Erre az eseményre utal Jesájá (Izaiás) 33. és 36., valamint a 2Kir 18. és a 2Krón 32. fejezete.

18 Jean-François Champollion 1822-ben a rosette-i kő segítségével megértette és lejegyezte az egyiptomi hieroglifák nyelvi rendszerét. Bebizonyította, hogy az óegyiptomi nyelv hasonlított a kopt nyelvhez, és hogy írásrendszere fonetikus és ideografikus jelek kombinációja. HIEROGLIFA „szent véset” (hierosz: szent, glüfein: vésni)

19

20 Az egyiptomiak hite szerint a halhatatlanságot az biztosította valaki számára, ha neve fennmaradt, s ezt nemcsak átvitt értelemben gondolták. Ez volt az oka annak, hogy a fáraótól a közemberig mindenki buzgón igyekezett megörökíteni nevét sírkamrájában és azon kívül is. Ennek azonban az ellenkezője is igaz volt: ha valakinek a nevét minden feliratról kivakarták, képmásait megsemmisítették, azzal lelkét megfosztották a túlvilági léttől. Ebből az okból tüntettette el az istenek – főként Ámon – nevét, képmásait, de még szent állataik ábrázolásait is az egyistenhitet bevezetni próbáló Ehnaton fáraó.Egy nemzedékkel később, mikor reformjai kudarcot vallottak, rá várt ugyanez a sors és ha valahol mégis említeniük kellett, neve helyett „az ahet- atoni gonosztevő”-ként utaltak rá.

21 Ókor Museion -Alexandria (Múzsák temploma) -I. Ptolemaiosz -kutatóbázis -több százezer tekercs szekrényekben -tűz pusztította el (i.e. 47)

22 Ókor -Serapion → 2. alexandriai könyvtár -II. Ptolemaiosz -43 ezer tekercs (görög, latin, egyiptomi, héber) -250 év folyamatos gyarapodás után leégett "Ha azokban a könyvekben az van, ami a Koránban, akkor fölöslegesek; ha pedig más van, akkor veszedelmesek, e szerint meg kell semmisíteni őket."

23 Az alexandriai könyvtár

24 FÖNÍCIA Bustrophedon Moabita kő

25 Ókor Pergamon (Görögország) -I. Attalos (i.e. 241- i.e. 197) -200 ezer tekercs -a könyvtár vezetői írók és tudósok -katalógusok -szakszerű karbantartás

26 Pergamon

27 Írófelületek: Papirusz Pergamen Viasztábla (Stylus) Külső formák: Pergamentekercs Pergamenkönyv Palimpszesztus "... törlöd a régi betűt"

28 Az egyiptomi Ptolemaioszok a rivalizálás miatt megtiltották a papirusz kivitelét számukra. Ennek a kényszernek a hatására kifejlesztették a pergament, azaz az állati bőrből fehérített, vékonyított, kétoldalas írásra alkalmas lapokat. A pergamen lapokat, a korábbi tekercsekkel ellentétben, könyv formában lehetett használni.

29 Ókor -magánkönyvtárak (Paullus, Sulla, Lucullus) -közkönyvtár (Caesar) -Libertas Atriuma → első nyilvános könyvtár

30 A hadvezérek, államférfiak gazdag magánkönyvtárat gyűjtöttek össze a hadjáratok alkalmával. Ilyen magángyűjteménye volt L. Aemillius Paulusnak, Sullanak, Lucullusnak, de ezekről sajnos nem maradtak fent hiteles adatok, amelyekből értesülhetnénk a könyvtárak nagyságáról, történetéről, pusztulásáról. Rómában az első közkönyvtárat Julius Caesar tervezte, de halála megakadályozta a kivitelezését. Megvalósítása egyes források szerint Augustus nevéhez fűződik, míg mások szerint Asinius Pollio történetíró valósította meg Kr.e39-ben. A Libertas-templomban rendezte be, görög és latin részre osztva, az alexandriai könyvtár példáját követte. Két további könyvtárat Augustus császár alapított: a Bibliotheca Octaviat Octavianus oszlopcsarnokában a Mars-mezőn, a Bibliotheca Palatinat pedig Apollo templomában a Palatinus dombján. A könyvtárak élén a procurator bibliothecea állt, mellette 2 librarius, azaz könyvtáros. 107 és 113 között Traianus építtetett könyvtárat Bibliotheca Ulpia néven, amely egészen az 5. század végéig fennmaradt. Könyvállományának eredetéről nincs pontos adat, de az irodalmi utalások alapján a kutatók arra következtetnek, hogy Traianus ide helyeztette át Asinius Pollio könyvtárát. Az i.u. 2-3 századra nemcsak a fővárosban, hanem a provinciák jelentősebb városaiban is létesítettek nyilvános könyvtárakat. Egy császárkori feljegyzés szerint nem kevesebb, mint 28 közkönyvtár működött csak Rómában.

31 Középkor -Nyugat-Európa → szóbeliség túlsúlya, írásbeliség egyházi keretek közé szűkítése -hasznos, -szükségtelen, de a megismerést szolgáló, -káros művek megkülönböztetése -6. század → pápai index (Cicero, Horatius, Vergilius, Homérosz, Platón, Arisztotelész)

32 Középkor -Megjelenik a kódexforma (II-IV. századtól a XV. századig) -fő írásanyag a pergamen -Papír → Kína, i.sz. 105. -10. század → arabok -11. század → bizánciak -12. század → Nyugat-Európa

33 pergamen

34 Kódex 1.

35 Kódex 2.

36 Kódex 3.

37 Középkor -Jellemző könyvtártípus: egyházi, főleg kolostori -13-14. századtól egyetemi, uralkodói és magánszemélyek könyvtárai -könyvek sokszorosítása másolással → scriptorium

38 A VIII-IX. században Nagy Károly frank császár ösztönző szerepe emelendő ki: újjászervezte a meglévő kolostori, székesegyházi és káptalani iskolák rendszerét, palotai iskolát alapított, és mindezekhez könyvtárat is rendelt. Közvetlen munkatársát, az ún. karoling írásreform (a kisbetűs latin írás) megalkotóját, az angol Alkuint Toursba küldte apátnak. Alkuin mintaszerű kolostori bibliotékát szervezett. A könyvtárak kezelését általában egy átlagon felül művelt szerzetesre bízták. A kolostorokban az olvasási gyakorlat alapjában véve Szent Benedek (a bencés rend alapítója) szabályzata (Regulája) szerint formálódott: a szerzetesi közösség együtt hallgatott meg felolvasásokat, illetve a barátok egy-egy évre kaptak egyéni tanulmányozásra egy kódexet. A XIII-XIV. században létrehozott új szerzetesrendek közül főként a karthauziak (a néma barátok) és a dominikánusok (akiknek minden rendházban volt könyvgyűjteményük) ápolták gondosan könyvtáraikat. A nyugat-európai országokat és Itáliát hamarosan behálózó kolostorok (Canterbury, York, Luxeuil, Bobbio, Fulda, Sankt Gallen, Monte Casino, Regensburg stb.) csekély állományának törzsanyagát a Biblia és magyarázatai, a szentek életrajzai, az egyházatyák munkái, a beszéd- és imagyűjtemények, az énekeskönyvek, liturgikus segédletek alkották, a világi irodalomból jóformán csak a latin szónokok alkotásait és a latin nyelvtanokat, néhol más pogány szerzők írásait is őrizték.

39

40

41

42 Scriptorium

43 Reneszánsz (1350-1550) -új társadalmi osztály: polgárság -nagy könyvtárak száma megkétszereződik (tudósok, fejedelmek, királyok) -városi könyvtárak elődei -humanista könyvtárak -nyilvánosságra való törekvés (első nyilvános könyvtár: Firenze, 1441-ben)

44 Reneszánsz könyvtárak -Vaticana → a katolikus egyház legfontosabb könyvtára - 15. század második fele - V. Miklós pápa idején kezd fejlődni (1200 kötet) - IV. Sixtus pápa idején (3500 kötet)

45 Vaticana

46 Reneszánsz -még mindig túlsúlyban vannak a kéziratok és a kódexek -Gutenberg (1400 körül – 1468) könyvnyomtatás (1442) -pultrendszer általánossá válása -kötelespéldány-szolgáltatás (1537) I. Ferenc francia király - megjelenik a főhivatású könyvtáros

47 Az ősnyomtatvány olyan nyomtatvány, amely Európában a könyvnyomtatás feltalálásától, az 1450-es évektől kezdve 1500. december 31-éig szedésnyomással, vagyis összerakható és szétszedhető betűkkel készült. Nem számít ősnyomtatványnak az úgynevezett táblanyomat. Az ősnyomtatvány terminus technicusa a latin eredetű incunabulum, többesszámban incunabula, amelynek klasszikus jelentése: pólya (bölcső), szülőföld, születéshely, első kezdet, eredet, első gyermekkor. Így az incunabulum jelentése: bölcsőnyomat. A paleotípia kifejezés ritkábban használatos. Az ősnyomtatványok kezdetben a kéziratos kódexekhez hasonlítottak, általában nem volt címlapjuk. Címlapot 1470 körül kezdtek nyomtatni, és 1500 körül vált általánossá. Az első címlappal rendelkező ősnyomtatvány 1485-ben készült Velencében, Nicolas Jenson nyomdájában. Ma a címlap nélküli műre vonatkozó cím-és megjelenési adatokat az incipit (kezdődik) és explicit (végződik) jelzésekből és a kolofonból veszik, mivel a szöveg elején és végén közölték a mű címét, a nyomtatás helyét, évét és esetleg a nyomdász nevét.

48

49 Johannes Gutenberg (1400 körül-1468) könyvnyomtató műhely

50 Gutenberg 42 soros Bibliája

51 Enciklopédikus könyvtár időszaka (1550-1750) -reformáció → eszméik terjesztésének legfontosabb eszköze az iskola, az oktatás -anyanyelven való olvasás szükségessége -Luther Márton (1483-1546) -16-17. század: kulturális, gazdasági és vallási érdekek összekapcsolódása → városi könyvtárak fejlődése -1618. Lipcse, Lesezirkel → könyvkölcsönzés

52 Luther Márton (1453-1546)

53 Lesezirkel

54 19. század -public library (nyilvános közkönyvtár) → információszolgáltatás Anglia és USA -népkönyvtár → Európa - elsősorban kölcsönzőhely, nincs tájékoztatás, állománya nem tervszerűen fejlesztett -porosz (konzervatív) és angolszász (liberális) minta

55 Public Library – New York

56 20. század -új osztályozási rendszerek: - TO (Tizedes Osztályozás, Melvil Dewey, 1876) - ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás, Paul Otlet és Henry la Fontaine, 1895) - új információhordozók (hang, film, fotó, videó) → új intézménytípusok (médiatárak)

57 Melvil Dewey (1851-1931)

58 Henry la Fontaine Paul Otlet (1854-1943) (1868-1944)

59 20. század -1945 után másolatszolgáltatás elterjedése -könyvtártudomány - képzett könyvtárosok -új lehetőségek → számítógépek megjelenése a könyvtárakban (1980-as évek) -tér és idő korlátainak megszűnése → elektronikus könyvtárak

60 21. század -minél kisebb helyen, minél több információ -megtalálhatóság kérdése – releváns információ -gyorsaság -információs központból kulturális központtá válik a könyvtár

61 William J. Clinton Presidential Library & Museum

62 Shannon-entrópiafüggvény


Letölteni ppt "Egyetemes könyvtártörténet. Bibliothèque Nationale (Párizs)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések