Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007.11.161 Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007.11.161 Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 2007.11.161 Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens

2 2007.11.162 MÁK összefoglaló információk  Költségvetési szervek száma:14 058 –Ebből  Önállóan gazdálkodó :6 997  Részben önállóan :7 061  2007.szept alapított : 114  2007. szept megszűnt: 326

3 2007.11.163 MÁK fő tevékenységi területei   A költségvetés végrehajtása ( nyilvántartások, információ-szolgáltatás)   Pénzügyi szolgáltatások, pályázatos támogatások, követeléskezelés   Család és szociális támogatás folyósítása   Központi illetményszámfejtés

4 2007.11.164 Finanszírozás centralizálása  Bruttó finanszírozás helyett nettó fin.  megszűnt a pénzek utaztatása,  gyorsabb, egyszerűbb utalás  Elő- finanszírozás helyett utó- finanszírozás  óvatosabb tervezés,  előirányzatok szakmaisága nő

5 2007.11.165 MÁK és a központi költségvetés   napi kimutatás a bevételek és kiadásokről   Könyvvezetést végez, beszám   olót készít,   KESZ likviditását kezeli   Költségvetési szervezetek közbeszerzéseit kezeli   Kezeli az önkormányzatok és költségvetés pénzforgalmi kapcsolatát   Ellátja humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat állami hozzájárulással kapcsolatos ügyintézéssel

6 2007.11.166 Pénzügyi szolgáltatások   Készpénzellátás   Befektetési tevékenységet szolgáltat   EU-s alapok végrehajtási, pénzforgalmi, számlavezetés, behajtás, kiadásokat teljesít   Ellenőrzési feladatok

7 2007.11.167 A 2005. évi CLXXII. törvénnyel módosított közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Dr. Lehoczky Judit egy. docens

8 8 A közbeszerzés fogalma Meghatározott tárgyú és értékű beszerzések érdekében lefolytatott eljárás, amelyeket meghatározott szervezetek (ajánlatkérők) Meghatározott tárgyú és értékű beszerzések érdekében lefolytatott eljárás, amelyeket meghatározott szervezetek (ajánlatkérők) kötelesek lefolytatni, visszterhes szerződések megkötése céljából kötelesek lefolytatni, visszterhes szerződések megkötése céljából

9 9 A közbeszerzési törvény jelentősége  Jogszabályi: 1947 után az első törvény  Gazdasági : évi 1500 md ill- 3 000 md forint  Társadalmi: közpénz a korrupció melegágya  „ Olyan viszonyokat kell teremteni, akinek hatalma van ne kezelhesse a pénzt, aki kezeli a pént annak ne legyen hatalma”

10 10 Közbeszerzési törvény célja  Adóforintok racionális felhasználása  Takarékosság, nyilvánosság, tisztességes verseny  Ellenőrizhetőség  Verseny tisztaságának biztosítása

11 11 „Legbonyolultabb jogi szabályozás klubja”  Egyenlő elbánás elve  Hazai eljárás nem sértheti a közösségi jogot+  Felléptünk az Unió vonatára, ahol a hetvenkét féle közbeszerzés ( régen húsz)  közbeszerzéseket több irányelv szabályozza, attól függően mi a tárgya és ki az ajánlatkérő  Évi ezermilliárd forintos forgalmú új piac

12 12 Közösségi szabályozás néhány sajátossága Közüzemű közbeszerzőkhöz tartoznak a közszolgáltatók: vízügy, energia- kitermelők, közlekedési és hírközlési ágazatból a közpénz felhasználók,  a regionális közhatalmi, közigazgatási és közjogi szervezetek, Szabályozása „lazább” mint a kormányzati beszerzéseké

13 2007.11.1613 A módosított rendelkezések köre  A törvény hatálya, a tárgyi hatály alóli kivételek  Értelmező rendelkezések  Összeférhetetlenség  A hivatalos közbeszerzési tanácsadóra vonatkozó rendelkezések  Új értékhatárok  A becsült érték meghatározásának szabályai  Alkalmazható új eljárásfajták  Részletes eljárási szabályok  A jogorvoslati eljárás egyes rendelkezései  Végrehajtási rendeletek

14 2007.11.1614 Mi nem változott?  A biztosíték  A közbeszerzési eljárások előkészítése, dokumentálása  Minősített ajánlattevők  Nyílt eljárás szabályain belül:  közbeszerzés tárgya, annak meghatározása az ajánlati  felhívásban, rész-, többváltozatú ajánlat  bírálati szempontok  ajánlati a felhívás módosításának, visszavonásának szabályai  ajánlatok benyújtása, bontása, eredményhirdetés  az eljárás eredménytelensége  a szerződéskötés szabályai

15 2007.11.1615 Új értékhatárok az általános eljárásban Az európai közösségi értékhatárok 2006. január 15-étől:  Árubeszerzés: 137 ezer - 211 ezer euró (34 422 ezer - 53 016 ezer Ft) (34 422 ezer - 53 016 ezer Ft)  Építési beruházás, koncesszió: 5 278 000 euró (1 326 163 884 Ft) (1 326 163 884 Ft)  Szolgáltatás: 137 ezer - 211 ezer euró (34 422 ezer - 53 016 ezer Ft) (34 422 ezer - 53 016 ezer Ft) Nemzeti értékhatárok 2006. évre:  Árubeszerzés: 30 millió Ft  Építési beruházás: 90 millió Ft, koncesszió: 100 millió Ft  Szolgáltatás (és koncesszió): 25 millió Ft Egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárai 2006. évekre:  Árubeszerzés: 8 millió Ft  Építési beruházás: 15 millió Ft  Szolgáltatás: 8 millió Ft

16 2007.11.1616 Alkalmazható eljárásfajták közösségi és nemzeti rezsimben  Nyílt eljárás  Meghívásos eljárás  Tárgyalásos eljárás: hirdetménnyel vagy hirdetmény nélkül  Versenypárbeszéd  Keretmegállapodásos eljárás - Keretmegállapodás megkötésére: nyílt, meghívásos - Keretmegállapodás megkötésére: nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás vagy tárgyalásos eljárás - Szerződés megkötésére: írásbeli konzultáció - Szerződés megkötésére: írásbeli konzultáció  Egyszerűsített eljárás  Koncessziós eljárások  Tervpályázati eljárás

17 2007.11.1617 A nyílt eljárás legfontosabb mozzanatai az ajánlatok bontásáig  Előzetes összesített tájékoztató  Ajánlati felhívás közzététele  Dokumentáció készítése, rendelkezésre bocsátása  Az ajánlatkérői követelmények: A közbeszerzési műszaki leírás A közbeszerzési műszaki leírás Az ajánlatok elbírálására vonatkozó szabályok Az ajánlatok elbírálására vonatkozó szabályok A részvételi feltételek (kizárási okok, alkalmasság feltételek, A részvételi feltételek (kizárási okok, alkalmasság feltételek, igazolási módok) igazolási módok) Formai és tartalmi feltételek Formai és tartalmi feltételek Az eljárási határidők Az eljárási határidők  A kiegészítő tájékoztatás és a konzultáció  A felhívás és dokumentáció esetleges módosítása, visszavonása

18 2007.11.1618 A nyílt eljárás legfontosabb mozzanatai az ajánlatok bontásától a szerződéskötésig  Tisztázó magyarázatok kérése, számítási hibák javítása  Hiánypótlás alkalmazása  Kirívóan alacsony ár, vagy teljesíthetetlen vállalások észlelése, vizsgálata  Az ajánlatok érvényességi vizsgálata, érvénytelen ajánlatok kizárása (kizárási okok, alkalmasság, formai és tartalmi megfelelés)  Az elbírálási szempont szerinti értékelés  Eredményhirdetés, az írásbeli összegezés szerepe  Hirdetmény közzététele az eljárás eredményéről  Szerződés megkötése

19 2007.11.1619 Az ajánlati felhívás tartalmi bővülése  Ajánlatkérő a kötendő szerződésben biztosítékot köthet ki, amelynek formája: - ajánlattevő választása szerint mint az ajánlati biztosítéknál, vagy - ajánlattevő választása szerint mint az ajánlati biztosítéknál, vagy - ajánlatkérő által előírt egyéb biztosítéki forma - ajánlatkérő által előírt egyéb biztosítéki forma  Ajánlatkérő előírhatja, hogy a szerződés teljesítését szociális feltételekhez köti (védett foglalkoztató, munkanélküliek, gyermekgondozást ellátó személyek részmunkaidős foglalkoztatás, egyenlő bánásmód biztosítása).  Környezetvédelmi követelmények meghatározása (Nem lehetnek a műszaki leírás, az alkalmasság és a bírálati szempontok körébe tartozó előírások !)

20 2007.11.1620 Egyéb (újraszabályozott) ajánlatkérői feltételek Építési beruházás és szolgáltatás esetében: ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a teljesítés helyén kötelező  az adózásra  a környezetvédelemre  az akadálymentesítésre  a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó rendelkezésekről. Ha fentieket előírja, akkor köteles megadni a dokumentációban a tájékoztatást adó szervezetek, hatóságok nevét, elérhetőségét, az ajánlattevő pedig köteles nyilatkozni ezen rendelkezések figyelembevételéről.

21 2007.11.1621 Az ajánlatkérői tájékoztatás eszközei A dokumentációval kapcsolatos új rendelkezések  Elegendő, ha a közösen ajánlatot tevők egyike megvásárolja (vagy veszi át) a dokumentációt  A dokumentációt bármikor kérheti az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás/konzultáció megfelelő biztosítása szükségessé teheti az ajánlattételi határidő meghosszabbítását. Eljárás: hirdetmény közzététele nélkül, az ismert résztvevők tájékoztatásával.

22 2007.11.1622 Az alkalmasság igazolása, az alkalmassági feltételek vizsgálata A vizsgálat alanyai: ajánlattevő és 10% fölötti nevesített alvállalkozó, valamint az alkalmasság szempontjából erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére bocsátó szervezet Módosult igazolási módok:  Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: pénzintézeti nyilatkozat vagy meghatározott biztosítékról szóló igazolás  Műszaki-szakmai alkalmasság: építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a környezetvédelmi intézkedések leírása Közös ajánlattevők és alvállalkozók vizsgálata közösen vagy külön-külön, de a pénzintézeti nyilatkozat és a mérlegadatok tekintetében mindig külön! Referencia-igazolások valóságtartalmáért az ajánlattevő felel!

23 2007.11.1623 Új kizáró okok és igazolási módok Új kizáró okok és igazolási módok  A vizsgálat alanyai: ajánlattevő és alvállalkozó, valamint az alkalmasság szempontjából erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére bocsátó szervezet  Új kizáró okok: - a foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek megsértése öt évnél nem régebben, jogerősen megállapított és munkaügyi bírsággal sújtott szervezet; - a foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek megsértése öt évnél nem régebben, jogerősen megállapított és munkaügyi bírsággal sújtott szervezet; - bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, pénzmosás jogerős megállapítása, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül; - bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, pénzmosás jogerős megállapítása, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül; - az egyenlő bánásmód követelményének megsértése két évnél nem régebben, jogerősen megállapított és bírsággal sújtott magatartás - az egyenlő bánásmód követelményének megsértése két évnél nem régebben, jogerősen megállapított és bírsággal sújtott magatartás  Az igazolási módokat érintő változás: - közjegyző előtt tett nyilatkozat helyett közjegyző által hitelesített nyilatkozat - közjegyző előtt tett nyilatkozat helyett közjegyző által hitelesített nyilatkozat

24 2007.11.1624 A hiánypótlás új szabályai  A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni, a hiánypótlás ajánlatkérő által korlátozott körben is megjelölhető!  EU-ból származó forrásból finanszírozott közbeszerzés esetén kötelező legalább egy alkalommal a hiánypótlás biztosítása!  Ajánlattevő a hiánypótlásban nem szereplő hiányokat is pótolhat!  Újabb hiánypótlás csak az addig nem érintett hiányokra lehetséges, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatók!  Hiánypótlás során nem nevezhető meg új közös ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrásait rendelkezésre bocsátó szervezet!

25 2007.11.1625 Változások az érvénytelenség vizsgálatában  Az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz: - indokolás vizsgálata bővül az írásbeli tájékoztatás kérésének - indokolás vizsgálata bővül az írásbeli tájékoztatás kérésének lehetőségével, lehetőségével, - a beszerzés tárgya szerint is differenciált objektív indokok - a beszerzés tárgya szerint is differenciált objektív indokok (pl. gyártási folyamat, módszer gazdaságossága, műszaki (pl. gyártási folyamat, módszer gazdaságossága, műszaki megoldás sajátosságai, szolgáltatás eredetisége, stb.) megoldás sajátosságai, szolgáltatás eredetisége, stb.) - az ajánlattevő számára biztosított állami támogatás értékelése, - az ajánlattevő számára biztosított állami támogatás értékelése, - gazdasági ésszerűség szempontjának érvényesülése a döntésben. - gazdasági ésszerűség szempontjának érvényesülése a döntésben.  Az ajánlat lehetetlen vagy aránytalan vállalást tartalmaz: - vizsgálat bővül az írásbeli tájékoztatás kérésének lehetőségével, - vizsgálat bővül az írásbeli tájékoztatás kérésének lehetőségével, - gazdasági ésszerűség szempontjának érvényesülése a döntésben. - gazdasági ésszerűség szempontjának érvényesülése a döntésben.  Az ajánlatban javasolt „egyenértékű megoldások” és a műszaki leírásban foglalt követelmények viszonya, egyenértékűség bizonyítékai: gyártótól származó dokumentáció, vagy független szervezet minősítése

26 2007.11.1626 Az azonos ajánlatok közötti választás közösségi rezsimben A felhívásban meghatározott elbírálási szempont szerinti értékelést követően közjegyző jelenlétében sorsolás, ha - a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint több - a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint több ajánlat azonos ajánlati árat tartalmaz, vagy ajánlat azonos ajánlati árat tartalmaz, vagy - az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint több ajánlatnak azonos maximális összpontszám jutott az értékelést követően. - az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint több ajánlatnak azonos maximális összpontszám jutott az értékelést követően. Sorsolásban részt vesznek az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az azonos összpontszámot tartalmazó ajánlatok.

27 2007.11.1627 Az azonos ajánlatok közötti választás nemzeti rezsimben Értékelést követő tárgyalás alkalmazásának esetei: - Senki nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékének megfelelő ajánlatot (mindkét elbírálási szempontnál) mértékének megfelelő ajánlatot (mindkét elbírálási szempontnál) - A legkedvezőbb ajánlat magasabb ellenszolgáltatást tartalmaz, mint az őt követő egy vagy két ajánlat (csak az összességében mint az őt követő egy vagy két ajánlat (csak az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjánál). legelőnyösebb ajánlat szempontjánál). - A legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint több ajánlat azonos ajánlati árat tartalmaz, vagy ajánlat azonos ajánlati árat tartalmaz, vagy -Az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint több ajánlatnak azonos maximális össz- pontszám jutott az értékelést követően. (Tárgyalásban részt vesznek az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az azonos össz-pontszámot tartalmazó ajánlatok. )

28 2007.11.1628 Az eljárást lezáró döntés korrekciója  Az Összegezés elkészítése (valamennyi döntés indoklásával)  Az eredményhirdetés: - Az Összegezés átadása a jelen lévő ajánlattevőknek - Az Összegezés átadása a jelen lévő ajánlattevőknek - Az Összegezés megküldése 2 munkanapon belül a távollevők számára - Az Összegezés megküldése 2 munkanapon belül a távollevők számára  Az Összegezés esetleges kijavítása (számítási hiba, elírás), ismételt megküldése  Az Összegezés módosítása a törvénysértő döntés bármely elemét illetően (érvénytelenség, értékelés), ismételt eredményhirdetés, új Összegezés készítése.  Határidő: a szerződés megkötéséig, maximum az eredeti eredményhirdetést követő 15. napig, egy alkalommal!

29 2007.11.1629 Új eljáásfajták  A versenypárbeszéd  Az újraszabályozott keret-megállapodásos eljárás

30 2007.11.1630 A versenypárbeszéd  Lényegét tekintve hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárási forma  Alkalmazásának feltétele, hogy nem határozható meg előzetesen megfelelően: - a közbeszerzési műszaki leírás, vagy - a közbeszerzési műszaki leírás, vagy - a szerződés típusa, jogi vagy pénzügyi feltételei. - a szerződés típusa, jogi vagy pénzügyi feltételei.  Az ajánlati szakaszban párbeszéd az ajánlatkérő és a részvételre jelentkező(k) között. A párbeszéd alapja az előzetes műszaki leírás vagy szerződési feltételek. A párbeszéd célja a közbeszerzési műszaki leírás, vagy a szerződés típusa, jogi vagy pénzügyi feltételei közös meghatározása.

31 2007.11.1631 A versenypárbeszéd két szakaszból álló eljárás Első szakasz:  Részvételi jelentkezés kérése közzétett felhívással  Részvételi jelentkezés benyújtása  Az ajánlattételre alkalmas jelentkezők kiválasztása  Eredményhirdetés Második szakasz:  Megoldási javaslatok kérése, párbeszéd(ek) a résztvevőkkel  Végleges ajánlatkérői feltételrendszer kialakítása  Ajánlat kérése felhívással  Ajánlat benyújtása, azok elbírálása  Eredményhirdetés  Szerződéskötés

32 2007.11.1632 A részvételi szakasz sajátos szabályai  Hirdetményminta: részvételi felhívás  Dokumentáció (ismertető) készítése a versenypárbeszéd esetén kötelező  Kiegészítő tájékoztatás nem vezethet határidő hosszabbításhoz!  Részvételi határidők (közösségi rezsimben is): - hirdetmény feladásától 37 nap, - hirdetmény feladásától 37 nap, - elektronikus feladás mellett 37-7=30 nap. - elektronikus feladás mellett 37-7=30 nap.  Meghatározható az ajánlattevők keretszáma vagy létszáma, ha a keretszám alsó határát nem éri el az alkalmas jelentkezők száma, az eljárás folytatható kisebb létszámmal is.  A hiánypótlás új szabályai alkalmazandók a részvételi szakaszban is.

33 2007.11.1633 A versenypárbeszéd sajátos szabályai az ajánlati szakaszban  Az ajánlattételi határidőre megoldási javaslatokat kell készíteni  A megoldási javaslat kötelező tartalma: - egy vagy többváltozatú javaslat, előzetes ajánlat, - egy vagy többváltozatú javaslat, előzetes ajánlat, - üzleti titok körülhatárolása, a párbeszédben nyilvános adatok köre, együttes párbeszédhez való hozzájárulásról, a megoldási javaslata felhasználásáról szóló nyilatkozat (teljes, nemleges vagy részleges) - üzleti titok körülhatárolása, a párbeszédben nyilvános adatok köre, együttes párbeszédhez való hozzájárulásról, a megoldási javaslata felhasználásáról szóló nyilatkozat (teljes, nemleges vagy részleges)  Tárgyalási technikák: egy vagy több forduló, az ajánlattevők létszámának fokozatos szűkítése, jegyzőkönyv készítése, együttes párbeszéd csak minden ajánlattevő hozzájárulásával  A végső ajánlat benyújtása előtt új feltételrendszer meghatározása lehetséges

34 2007.11.1634 Keretmegállapodásos eljárás Eltérő szabályozás az általános és a különös eljárásban! Az eljárás két része:  Keretmegállapodások megkötésére irányuló nyílt, meghívásos, a feltételeknek megfelelő tárgyalásos eljárás  A közbeszerzés megvalósítására ajánlat kérése, szerződés megkötése Eltérő szabályok az ajánlattevők számától függően! Egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esete: Írásbeli konzultációra szóló felhívás, szerződés megkötése Írásbeli konzultációra szóló felhívás, szerződés megkötése Több ajánlattevővel: ismételt versennyel vagy anélkül Eljárás második szakasza nem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás!

35 2007.11.1635

36 2007.11.1636

37 2007.11.1637

38 2007.11.1638

39 2007.11.1639

40 2007.11.1640

41 2007.11.1641

42 2007.11.1642

43 2007.11.1643

44 2007.11.1644

45 2007.11.1645

46 2007.11.1646 „Közélet kifehérítése” Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens

47 2007.11.1647 „Tisztasági csomag”  Átlátható kampány és pártfinanszírozás( ki, mit, mennyit, kitől)  egyenlő esélyek,  ne lehessen vásárolni a képviselőséget,  A pártok ifjúsági szervezetei részesei legyenek a pártfinanszírozásnak( burkolt pl alapítványokon keresztüli finanszírozás helyett)

48 2007.11.1648 Osztogatás párt-szín alapon   Párt közeli civilek ne kapjanak közpénzt   ( ne legyen pártalapon alapítványi, egyesületi stb osztogatás)   ( ki ellenőrizzen?)   ( igazgatótanácsi, felügyelő bizottsági tisztségviselők pártalapú választása)

49 2007.11.1649 Összeférhetetlenség  Megalkotják Európa legszigorúbb összeférhetetlenségi szabályát, összeférhetetlenségi szabályát,  tisztségek halmozása,  önkormányzati és képviselői tisztség választása  főállású képviselőség,

50 2007.11.1650 Vagyonosodási vizsgálat kiterjesztése   Vagyonosodás ellenőrzése,   képviselőknél,   minisztériumi vetetőknél,   fontos köztisztviselőknél   előzőek hozzátartozóinál

51 2007.11.1651 Képviselői tiszteletdíjak   Képviselői jövedelem adójogi rendezése,   alapfizetés,   bizottsági tagság ( bizottságonként)   bizottsági elnök ( bizottságonként )   lakhatási támogatás ( lakásbérlet, felszerelés)   utazási támogatás   Összevont jövedelemkénti számbavétele, avagy az „ingyen pénz „ bruttósítása?


Letölteni ppt "2007.11.161 Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések