Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés"— Előadás másolata:

1 Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés
Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens

2 MÁK összefoglaló információk
Költségvetési szervek száma:14 058 Ebből Önállóan gazdálkodó :6 997 Részben önállóan :7 061 2007.szept alapított : 114 2007. szept megszűnt: 326

3 MÁK fő tevékenységi területei
A költségvetés végrehajtása ( nyilvántartások, információ-szolgáltatás) Pénzügyi szolgáltatások, pályázatos támogatások, követeléskezelés Család és szociális támogatás folyósítása Központi illetményszámfejtés

4 Finanszírozás centralizálása
Bruttó finanszírozás helyett nettó fin. megszűnt a pénzek utaztatása, gyorsabb, egyszerűbb utalás Elő- finanszírozás helyett utó- finanszírozás óvatosabb tervezés, előirányzatok szakmaisága nő

5 MÁK és a központi költségvetés
napi kimutatás a bevételek és kiadásokről Könyvvezetést végez, beszám olót készít, KESZ likviditását kezeli Költségvetési szervezetek közbeszerzéseit kezeli Kezeli az önkormányzatok és költségvetés pénzforgalmi kapcsolatát Ellátja humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat állami hozzájárulással kapcsolatos ügyintézéssel

6 Pénzügyi szolgáltatások
Készpénzellátás Befektetési tevékenységet szolgáltat EU-s alapok végrehajtási, pénzforgalmi, számlavezetés, behajtás, kiadásokat teljesít Ellenőrzési feladatok

7 Dr. Lehoczky Judit egy. docens
A évi CLXXII. törvénnyel módosított közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Dr. Lehoczky Judit egy. docens

8 A közbeszerzés fogalma
Meghatározott tárgyú és értékű beszerzések érdekében lefolytatott eljárás, amelyeket meghatározott szervezetek (ajánlatkérők) kötelesek lefolytatni, visszterhes szerződések megkötése céljából

9 A közbeszerzési törvény jelentősége
Jogszabályi: 1947 után az első törvény Gazdasági : évi 1500 md ill md forint Társadalmi: közpénz a korrupció melegágya „ Olyan viszonyokat kell teremteni, akinek hatalma van ne kezelhesse a pénzt, aki kezeli a pént annak ne legyen hatalma”

10 Közbeszerzési törvény célja
Adóforintok racionális felhasználása Takarékosság, nyilvánosság, tisztességes verseny Ellenőrizhetőség Verseny tisztaságának biztosítása

11 „Legbonyolultabb jogi szabályozás klubja”
Egyenlő elbánás elve Hazai eljárás nem sértheti a közösségi jogot+ Felléptünk az Unió vonatára, ahol a hetvenkét féle közbeszerzés ( régen húsz) közbeszerzéseket több irányelv szabályozza, attól függően mi a tárgya és ki az ajánlatkérő Évi ezermilliárd forintos forgalmú új piac

12 Közösségi szabályozás néhány sajátossága
Közüzemű közbeszerzőkhöz tartoznak a közszolgáltatók: vízügy, energia-kitermelők, közlekedési és hírközlési ágazatból a közpénz felhasználók, a regionális közhatalmi, közigazgatási és közjogi szervezetek, Szabályozása „lazább” mint a kormányzati beszerzéseké

13 A módosított rendelkezések köre
A törvény hatálya, a tárgyi hatály alóli kivételek Értelmező rendelkezések Összeférhetetlenség A hivatalos közbeszerzési tanácsadóra vonatkozó rendelkezések Új értékhatárok A becsült érték meghatározásának szabályai Alkalmazható új eljárásfajták Részletes eljárási szabályok A jogorvoslati eljárás egyes rendelkezései Végrehajtási rendeletek

14 Mi nem változott? A biztosíték
A közbeszerzési eljárások előkészítése, dokumentálása Minősített ajánlattevők Nyílt eljárás szabályain belül: közbeszerzés tárgya, annak meghatározása az ajánlati felhívásban, rész-, többváltozatú ajánlat bírálati szempontok ajánlati a felhívás módosításának, visszavonásának szabályai ajánlatok benyújtása, bontása, eredményhirdetés az eljárás eredménytelensége a szerződéskötés szabályai

15 Új értékhatárok az általános eljárásban
Az európai közösségi értékhatárok január 15-étől: Árubeszerzés: 137 ezer ezer euró ( ezer ezer Ft) Építési beruházás, koncesszió: euró ( Ft) Szolgáltatás: 137 ezer ezer euró Nemzeti értékhatárok évre: Árubeszerzés: 30 millió Ft Építési beruházás: 90 millió Ft, koncesszió: 100 millió Ft Szolgáltatás (és koncesszió): 25 millió Ft Egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárai évekre: Árubeszerzés: 8 millió Ft Építési beruházás: 15 millió Ft Szolgáltatás: 8 millió Ft

16 Alkalmazható eljárásfajták közösségi és nemzeti rezsimben
Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás: hirdetménnyel vagy hirdetmény nélkül Versenypárbeszéd Keretmegállapodásos eljárás - Keretmegállapodás megkötésére: nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás - Szerződés megkötésére: írásbeli konzultáció Egyszerűsített eljárás Koncessziós eljárások Tervpályázati eljárás

17 A nyílt eljárás legfontosabb mozzanatai az ajánlatok bontásáig
Előzetes összesített tájékoztató Ajánlati felhívás közzététele Dokumentáció készítése, rendelkezésre bocsátása Az ajánlatkérői követelmények: A közbeszerzési műszaki leírás Az ajánlatok elbírálására vonatkozó szabályok A részvételi feltételek (kizárási okok, alkalmasság feltételek, igazolási módok) Formai és tartalmi feltételek Az eljárási határidők A kiegészítő tájékoztatás és a konzultáció A felhívás és dokumentáció esetleges módosítása, visszavonása

18 A nyílt eljárás legfontosabb mozzanatai az ajánlatok bontásától a szerződéskötésig
Tisztázó magyarázatok kérése, számítási hibák javítása Hiánypótlás alkalmazása Kirívóan alacsony ár, vagy teljesíthetetlen vállalások észlelése, vizsgálata Az ajánlatok érvényességi vizsgálata, érvénytelen ajánlatok kizárása (kizárási okok, alkalmasság, formai és tartalmi megfelelés) Az elbírálási szempont szerinti értékelés Eredményhirdetés, az írásbeli összegezés szerepe Hirdetmény közzététele az eljárás eredményéről Szerződés megkötése

19 Az ajánlati felhívás tartalmi bővülése
Ajánlatkérő a kötendő szerződésben biztosítékot köthet ki, amelynek formája: - ajánlattevő választása szerint mint az ajánlati biztosítéknál, vagy - ajánlatkérő által előírt egyéb biztosítéki forma Ajánlatkérő előírhatja, hogy a szerződés teljesítését szociális feltételekhez köti (védett foglalkoztató, munkanélküliek, gyermekgondozást ellátó személyek részmunkaidős foglalkoztatás, egyenlő bánásmód biztosítása). Környezetvédelmi követelmények meghatározása (Nem lehetnek a műszaki leírás, az alkalmasság és a bírálati szempontok körébe tartozó előírások !)

20 Egyéb (újraszabályozott) ajánlatkérői feltételek
Építési beruházás és szolgáltatás esetében: ajánlatkérő előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a teljesítés helyén kötelező az adózásra a környezetvédelemre az akadálymentesítésre a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó rendelkezésekről. Ha fentieket előírja, akkor köteles megadni a dokumentációban a tájékoztatást adó szervezetek, hatóságok nevét, elérhetőségét, az ajánlattevő pedig köteles nyilatkozni ezen rendelkezések figyelembevételéről.

21 Az ajánlatkérői tájékoztatás eszközei
A dokumentációval kapcsolatos új rendelkezések Elegendő, ha a közösen ajánlatot tevők egyike megvásárolja (vagy veszi át) a dokumentációt A dokumentációt bármikor kérheti az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás/konzultáció megfelelő biztosítása szükségessé teheti az ajánlattételi határidő meghosszabbítását. Eljárás: hirdetmény közzététele nélkül, az ismert résztvevők tájékoztatásával.

22 Az alkalmasság igazolása, az alkalmassági feltételek vizsgálata
A vizsgálat alanyai: ajánlattevő és 10% fölötti nevesített alvállalkozó, valamint az alkalmasság szempontjából erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére bocsátó szervezet Módosult igazolási módok: Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: pénzintézeti nyilatkozat vagy meghatározott biztosítékról szóló igazolás Műszaki-szakmai alkalmasság: építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén a környezetvédelmi intézkedések leírása Közös ajánlattevők és alvállalkozók vizsgálata közösen vagy külön-külön, de a pénzintézeti nyilatkozat és a mérlegadatok tekintetében mindig külön! Referencia-igazolások valóságtartalmáért az ajánlattevő felel!

23 Új kizáró okok és igazolási módok
A vizsgálat alanyai: ajánlattevő és alvállalkozó, valamint az alkalmasság szempontjából erőforrásokat ajánlattevő rendelkezésére bocsátó szervezet Új kizáró okok: - a foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek megsértése öt évnél nem régebben, jogerősen megállapított és munkaügyi bírsággal sújtott szervezet; - bűnszervezetben való részvétel, vesztegetés, pénzmosás jogerős megállapítása, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesül; - az egyenlő bánásmód követelményének megsértése két évnél nem régebben, jogerősen megállapított és bírsággal sújtott magatartás Az igazolási módokat érintő változás: - közjegyző előtt tett nyilatkozat helyett közjegyző által hitelesített nyilatkozat

24 A hiánypótlás új szabályai
A hiánypótlás lehetőségéről az ajánlati felhívásban kell rendelkezni, a hiánypótlás ajánlatkérő által korlátozott körben is megjelölhető! EU-ból származó forrásból finanszírozott közbeszerzés esetén kötelező legalább egy alkalommal a hiánypótlás biztosítása! Ajánlattevő a hiánypótlásban nem szereplő hiányokat is pótolhat! Újabb hiánypótlás csak az addig nem érintett hiányokra lehetséges, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatók! Hiánypótlás során nem nevezhető meg új közös ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrásait rendelkezésre bocsátó szervezet!

25 Változások az érvénytelenség vizsgálatában
Az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz: - indokolás vizsgálata bővül az írásbeli tájékoztatás kérésének lehetőségével, - a beszerzés tárgya szerint is differenciált objektív indokok (pl. gyártási folyamat, módszer gazdaságossága, műszaki megoldás sajátosságai, szolgáltatás eredetisége, stb.) - az ajánlattevő számára biztosított állami támogatás értékelése, - gazdasági ésszerűség szempontjának érvényesülése a döntésben. Az ajánlat lehetetlen vagy aránytalan vállalást tartalmaz: - vizsgálat bővül az írásbeli tájékoztatás kérésének lehetőségével, Az ajánlatban javasolt „egyenértékű megoldások” és a műszaki leírásban foglalt követelmények viszonya, egyenértékűség bizonyítékai: gyártótól származó dokumentáció, vagy független szervezet minősítése

26 Az azonos ajánlatok közötti választás közösségi rezsimben
A felhívásban meghatározott elbírálási szempont szerinti értékelést követően közjegyző jelenlétében sorsolás, ha - a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint több ajánlat azonos ajánlati árat tartalmaz, vagy - az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint több ajánlatnak azonos maximális összpontszám jutott az értékelést követően. Sorsolásban részt vesznek az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az azonos összpontszámot tartalmazó ajánlatok.

27 Az azonos ajánlatok közötti választás nemzeti rezsimben
Értékelést követő tárgyalás alkalmazásának esetei: - Senki nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértékének megfelelő ajánlatot (mindkét elbírálási szempontnál) - A legkedvezőbb ajánlat magasabb ellenszolgáltatást tartalmaz, mint az őt követő egy vagy két ajánlat (csak az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontjánál). - A legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint több ajánlat azonos ajánlati árat tartalmaz, vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint több ajánlatnak azonos maximális össz-pontszám jutott az értékelést követően. (Tárgyalásban részt vesznek az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó vagy az azonos össz-pontszámot tartalmazó ajánlatok.)

28 Az eljárást lezáró döntés korrekciója
Az Összegezés elkészítése (valamennyi döntés indoklásával) Az eredményhirdetés: - Az Összegezés átadása a jelen lévő ajánlattevőknek - Az Összegezés megküldése 2 munkanapon belül a távollevők számára Az Összegezés esetleges kijavítása (számítási hiba, elírás), ismételt megküldése Az Összegezés módosítása a törvénysértő döntés bármely elemét illetően (érvénytelenség, értékelés), ismételt eredményhirdetés, új Összegezés készítése. Határidő: a szerződés megkötéséig, maximum az eredeti eredményhirdetést követő 15. napig, egy alkalommal!

29 Új eljáásfajták A versenypárbeszéd
Az újraszabályozott keret-megállapodásos eljárás

30 A versenypárbeszéd Lényegét tekintve hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárási forma Alkalmazásának feltétele, hogy nem határozható meg előzetesen megfelelően: - a közbeszerzési műszaki leírás, vagy - a szerződés típusa, jogi vagy pénzügyi feltételei. Az ajánlati szakaszban párbeszéd az ajánlatkérő és a részvételre jelentkező(k) között. A párbeszéd alapja az előzetes műszaki leírás vagy szerződési feltételek. A párbeszéd célja a közbeszerzési műszaki leírás, vagy a szerződés típusa, jogi vagy pénzügyi feltételei közös meghatározása.

31 A versenypárbeszéd két szakaszból álló eljárás
Első szakasz: Részvételi jelentkezés kérése közzétett felhívással Részvételi jelentkezés benyújtása Az ajánlattételre alkalmas jelentkezők kiválasztása Eredményhirdetés Második szakasz: Megoldási javaslatok kérése, párbeszéd(ek) a résztvevőkkel Végleges ajánlatkérői feltételrendszer kialakítása Ajánlat kérése felhívással Ajánlat benyújtása, azok elbírálása Szerződéskötés

32 A részvételi szakasz sajátos szabályai
Hirdetményminta: részvételi felhívás Dokumentáció (ismertető) készítése a versenypárbeszéd esetén kötelező Kiegészítő tájékoztatás nem vezethet határidő hosszabbításhoz! Részvételi határidők (közösségi rezsimben is): - hirdetmény feladásától 37 nap, - elektronikus feladás mellett 37-7=30 nap. Meghatározható az ajánlattevők keretszáma vagy létszáma, ha a keretszám alsó határát nem éri el az alkalmas jelentkezők száma, az eljárás folytatható kisebb létszámmal is. A hiánypótlás új szabályai alkalmazandók a részvételi szakaszban is.

33 A versenypárbeszéd sajátos szabályai az ajánlati szakaszban
Az ajánlattételi határidőre megoldási javaslatokat kell készíteni A megoldási javaslat kötelező tartalma: - egy vagy többváltozatú javaslat, előzetes ajánlat, - üzleti titok körülhatárolása, a párbeszédben nyilvános adatok köre, együttes párbeszédhez való hozzájárulásról, a megoldási javaslata felhasználásáról szóló nyilatkozat (teljes, nemleges vagy részleges) Tárgyalási technikák: egy vagy több forduló, az ajánlattevők létszámának fokozatos szűkítése, jegyzőkönyv készítése, együttes párbeszéd csak minden ajánlattevő hozzájárulásával A végső ajánlat benyújtása előtt új feltételrendszer meghatározása lehetséges

34 Keretmegállapodásos eljárás
Eltérő szabályozás az általános és a különös eljárásban! Az eljárás két része: Keretmegállapodások megkötésére irányuló nyílt, meghívásos, a feltételeknek megfelelő tárgyalásos eljárás A közbeszerzés megvalósítására ajánlat kérése, szerződés megkötése Eltérő szabályok az ajánlattevők számától függően! Egy ajánlattevővel kötött keretmegállapodás esete: Írásbeli konzultációra szóló felhívás, szerződés megkötése Több ajánlattevővel: ismételt versennyel vagy anélkül Eljárás második szakasza nem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás!

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 „Közélet kifehérítése”
Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens

47 „Tisztasági csomag” Átlátható kampány és pártfinanszírozás( ki, mit, mennyit, kitől) egyenlő esélyek, ne lehessen vásárolni a képviselőséget, A pártok ifjúsági szervezetei részesei legyenek a pártfinanszírozásnak( burkolt pl alapítványokon keresztüli finanszírozás helyett)

48 Osztogatás párt-szín alapon
Párt közeli civilek ne kapjanak közpénzt ( ne legyen pártalapon alapítványi, egyesületi stb osztogatás) ( ki ellenőrizzen?) ( igazgatótanácsi, felügyelő bizottsági tisztségviselők pártalapú választása)

49 Összeférhetetlenség Megalkotják Európa legszigorúbb
összeférhetetlenségi szabályát, tisztségek halmozása, önkormányzati és képviselői tisztség választása főállású képviselőség,

50 Vagyonosodási vizsgálat kiterjesztése
Vagyonosodás ellenőrzése, képviselőknél, minisztériumi vetetőknél, fontos köztisztviselőknél előzőek hozzátartozóinál

51 Képviselői tiszteletdíjak
Képviselői jövedelem adójogi rendezése, alapfizetés, bizottsági tagság ( bizottságonként) bizottsági elnök ( bizottságonként ) lakhatási támogatás ( lakásbérlet, felszerelés) utazási támogatás Összevont jövedelemkénti számbavétele, avagy az „ingyen pénz „ bruttósítása?


Letölteni ppt "Közpénzek kezelése Magyar Államkincstár Közbeszerzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések