Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A regionális politika 1996 után Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A regionális politika 1996 után Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A regionális politika 1996 után Magyarországon
1996. XXI. tv. – A területrendezésről és a területfejlesztésről 1999. XXI. tv. módosítása 2004. XXI. tv módosítása

2 1996/XXI. tv. A törvény célja:
a területfejlesztés és területrendezés alapvető feladatainak, szabályainak megállapítása, intézményrendszerének kialakítása Szoc. piacgazdaság elősegítése, fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, társadalmi, gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása

3 Területfejlesztés és területrendezés feladata
terfejl. ter.rend. kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, megvalósítása EU regionális politikájához illeszkedés elősegítése különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújulásának elősegítése innováció feltételeinek javítása környezeti adottságok feltárása és értékelése partnerség kiterjesztése

4 Alapfogalmak Mi a területfejlesztés?
– szükséges tervszerű beavatkozási irányok meghatározása rövid, közép- és hosszú távú átfogó fejlesztési célok, koncepciók és intézkedések meghatározása, összehangolása a fejlesztési programok keretében

5 Alapfogalmak Mi a területrendezés?
a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása határmenti területrendezési tevékenység összehangolása

6 Alapfogalmak Területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum Területfejlesztési politika: az ország és egyes térségek területi fejlődése fő irányainak hosszabb időtávra való érvényesítése

7 Alapfogalmak Régió: tervezési-statisztikai régió fejlesztési régió
Kiemelt térség Városkörnyék Kistérség Térség Vállalkozási övezet Elmaradott térség Kedvezményezett térség Területfejlesztési koncepció Területfejlesztési program Szerkezetátalakítás térségei Mezőgazd. vidékfejl. térségei Innovációs központok Hátrányos helyzetű határmenti térségek

8 Országgyűlés feladatai
OTK elfogadása Beszámoltatja a Kormányt a területfejlesztési politika végrehajtásáról Meghatározza a kiemelt térségek körét, elfogadja az eszköz – és intézményrendszer szabályozását Országos és kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési terveket elfogadja Elfogadja a kedvezményezett térségek besorolási elveit területfejlesztési pénzeszközökről és pénzügyi kedvezményekről dönt Pénzeszközök felhasználásáról beszámoltatja a Kormányt Beszámoltatja a Kormányt a nemzetközi és határmenti terfejl. és terrend. tevékenységről meghatározza a terfejl-lel kapcsolatos önkormányzati feladatokat és forrásokat

9 Kormány feladata Biztosítja a regionális politika érvényesítését – célok, prioritások előterjesztése összehangolja a célokat és a pénzeszközöket terfejl. programokhoz biztosítja a pénzügyi támogatást dönt a terfejl. pénzeszközök arányáról meghatározza a pénzügyi eszközök felhasználási szabályait elfogadja a kiemelt térségek terfejl. koncepcióit, programjait támogatja az ÖTT létrejöttét, programjaik készítését határmenti és európai reg. együttműködést beszámol az Országgyűlésnek a terfejl. politika érvényesítéséről gondoskodik az információs rendszer működtetéséről állást foglal az országos és megyei terfejl. tervek összehangolásáról

10 Országos Területfejlesztési Tanács
Feladata: közreműködik a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában, és dönt a törvény szerint Tagjai: MTT képviseletében régiónként egy-egy fő, legfeljebb hat Országos gazdasági kamarák elnökei Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője a minisztériumok egy-egy képviselője Bp. főpolgármestere vagy képviselője országos önkormányzati érdekszövetségek közös képviselője MVA kuratóriumának elnöke, MFB elnöke, MTA elnöke vagy képviselője – tanácskozási joggal

11 Országos Területfejlesztési Tanács
A Tanács elnöke: a területfejlesztésért felelős miniszter

12 Országos Területfejlesztési Tanács tagjai
aa) a területfejlesztési szervek részéről: a regionális fejlesztési tanácsok elnökei, valamint a főpolgármester, ab) a Kormány részéről: a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), a területfejlesztésért felelős politikai államtitkár, valamint a Kormány által meghatározott további 7 miniszter, ac) köztestületek és érdekszövetségek részéről: az országos gazdasági kamarák elnökei; az Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy képviselője; az országos önkormányzati érdekszövetségek összesen három képviselője; b) tanácskozási joggal rendelkező tagként vesznek részt: ba) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetek egy-egy állandó képviselője, bb) a nők és férfiak esélyegyenlőségéért küzdő országos szervezetek egy állandó képviselője; c) meghívottként, a tevékenységüket, illetve szervezetüket érintő napirendek tárgyalásán tanácskozási joggal részt vesznek mindazon szervezetek vezetői, amelyeket a Tanács döntése közvetlenül érint. A Tanács az ügyrendjében dönthet az állandó meghívottakról.”

13 Területi szervek Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Megyei Önkormányzat terfejl. feladata: területrendezési terv készítése, összehangolása Megyei Területfejlesztési Tanács Regionális Fejlesztési Tanács

14 Regionális Fejlesztési Tanács
Tagjai: Megyei területfejlesztési tanácsok elnökei minisztériumok egy-egy képviselője gazdasági kamarák egy-egy képviselője az érintett terfejl. önkorm. társulások legfeljebb hat képviselője

15 Pénzeszközök Általános gazdasági szabályozás, normatív, és a térségre vonatkozó pénzeszközök Központi eszközök: költségvetési előirányzat és az állami vagyon privatizációjából származó bevétel max 50%-a pénzügyi kedvezmények költségvetési előirányzatok különböző minisztériumok terfejl-re fordított kerete elkülönített pénzalapok önkormányzatok településfejlesztését szolgáló címzett és céltámogatások

16 Pénzeszközök Térségi eszközök:
központi költségvetési előirányzat + állami privatizációból származó bevétel 50%-a önkormányzatokat támogató infrastruktura fejlesztését támogató területi kiegyenlítő pénzzeszköz helyi önkormányzatok által átadott források segélyek és hitelek gazdálkodást végző szervezetek, és érdekvédelmi szervezeteiknek önkéntes hozzájárulásai

17 Megyei Területfejlesztési Tanács
Tagjai: a megyei közgyűlés elnöke a megye területén lévő megyei jogú városok polgármesterei a miniszter képviselője a területi gazdasági kamarák képviselői a megyében működő területfejlesztési önkormányzati társulások stat. kistérségi körzetenként egy-egy képviselője a megyei munkaügyi tanács munkavállalói és munkaadói oldaláról egy-egy képviselő

18 A területfejlesztés megyei decentralizált forrásai
TFC – Területfejlesztési Célelőirányzat TERKI – Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás CÉDE – céljellegű decentralizált alap

19 Kistérség fogalma kistérség: a települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik.”

20 Kistérségi szint megerősítése a törvény módosításával
kistérségi fejlesztési tanács A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fejlesztési tanács működik. (2) A kistérségi fejlesztési tanács jogi személy, amelyet megalakulását követően a működési területe szerint illetékességgel rendelkező Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága vesz nyilvántartásba. Gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 12. § (2) bekezdésének szabályai az irányadók. (3) A kistérségi fejlesztési tanács székhelye a kistérség külön jogszabályban megállapított székhely települése.


Letölteni ppt "A regionális politika 1996 után Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések