Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köztisztviselő díjazása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köztisztviselő díjazása"— Előadás másolata:

1 A köztisztviselő díjazása

2 Miből áll a köztisztviselő illetménye?
A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetmény megállapításnak.

3 A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt I.,
Az illetmény alapilletményből illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt I., a középiskolai végzettségű köztisztviselőt II., az ügykezelőt a III. osztályba kell besorolni. A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.

4 Illetményalap Hogyan határozzák meg az illetményalapot?
Évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

5 Az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz
növekvő szorzószámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt.

6 Eltérítés… A hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében,
a tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.

7 Döntési időpont az eltérítésről:
Az eltérítésről minden év január 31-éig helyi önkormányzatnál március 1-jéig Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben nem módosítható. A főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester – a teljesítményértékeléstől függően – személyi illetmény megállapítására is jogosult. Az illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

8 Főosztályvezető alapilletménye
vezetői munkájuk értékelésétől függően át nem ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelhetik, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatják meg.

9 A köztisztviselő korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenhet.
Az illetmény-összetevők változása esetén a köztisztviselő illetményét újra meg kell állapítani.

10 Hogyan állapítják meg a vezetők alapilletményét?
A vezető alapilletménye: főosztályvezető esetében az illetményalap 8-szorosa, főosztályvezető-helyettes esetében az illetményalap 7,5-szerese osztályvezető esetében az illetményalap 7-szerese.

11 A vezetői illetménypótlék mértéke
főosztályvezető esetén az alapilletmény 30%-a, főosztályvezető-helyettes esetén az alapilletmény 20%-a, osztályvezető esetén az alapilletmény 10%-a.

12 Illetménypótlék Milyen illetménypótlékokra jogosult a köztisztviselő?
A köztisztviselő illetménypótlékra jogosult. Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni.

13 Éjszakai pótlékra 22,00 és 6,00 óra közötti munka.
A pótlék mértéke óránként az illetményalap 0,14%-a. Abban az esetben, ha a munkaidő-beosztás részben esik 22,00 és 6,00 óra közé, az éjszakai pótlék időarányosan jár.

14 gépjárművezetési pótlék:
Ha a kt. rendszeresen hivatali gépjárművet vezet és ezáltal külön gépjárművezető foglalkoztatása szükségtelen. A pótlék mértéke az illetményalap 13%-a.

15 Egészségkárosítás miatti pótlék:
a kt. a munkavégzése nagyobb egészségkárosító kockázatok között történik, vagy egészségének védelme csak olyan egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a köztisztviselő számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék mértéke az illetményalap 45%-a.

16 Az illetménypótlékra jogosító munkaköröket a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.
Ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.

17 Az idegennyelv-tudást igazolása:
- az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal C típusú felsőfokú nyelvvizsgának minősül a köztisztviselő külföldön szerzett közigazgatási tárgyú felsőfokú végzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, illetve vezetőképzési végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja. Az idegenyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

18 A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, az A vagy B típusú nyelvvizsga esetében 25-25%-a; középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, az A vagy B típusú nyelvvizsga esetében 15-15%-a. Az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,alapfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.

19 Ha a kt. angol, francia, vagy német nyelvből A vagy B típusú nyelvvizsgával rendelkezik,
Felsőfokú esetén 50% Középfokú esetén 30 % pótlék

20 Fontos! Ha ugyanazon nyelvből van azonos típusú, de különböző fokozatú nyelvvizsga a magasabb mértékű pótlékra jogosult.

21 Képzettségi pótlék A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakképesítés, szakképzettség elismeréseként képzettségi pótlékot állapíthatnak meg.

22 A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében fel kell tüntetni
A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket.

23 A képzettségi pótlék mértéke
a) doktori (PhD) fokozat vagy az azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozat esetén az illetményalap 75%-a, b) felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a, c) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a, d) iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 30%-a.

24 Fontos! A több feltételnek is megfelelő köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű pótlékra jogosult. A képzettségi pótlék szempontjából azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék állapítható meg. (6) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő nem jogosult képzettségi pótlékra, ha iskolarendszeren kívüli középfokú szakképesítéssel rendelkezik.

25 Hogyan történik az illetmény kifizetése?
A köztisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.

26 Mennyi lehet a helyettesítési díj összege?
Akkor jár, ha az eredeti munkakörén kívül a kt. a munkakörébe nem tartózó munkát is végez.

27 Mértéke: Időarányosan a helyettesítő köztisztviselő illetményének 25-50%-ig terjedhet.

28 Figyelem! Nem jár helyettesítési díj, ha
a) a helyettesítés a vezető munkaköri kötelezettsége, b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.

29 Kiküldetés A közigazgatási szerv a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti a köztisztviselőt.

30 Milyen szabályok vonatkoznak a kiküldetésre?
Feltétele: a köztisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkáltató irányítása és utasítása alapján végezze a munkát. Aránytalan sérelemmel nem járhat. Élelmezési költségtérítés (napidíj) jár.

31 Napidíj mértéke: 1 napi illetményalap 25%-a.
Havonta a számításnál 21 munkanappal számolunk! Napi átalányként is kiszámolható, több hónapos kiküldetésnél.

32 Napidíj egyéb szabályai:
Ha nem éri el a napi 8 órát, akkor a napidíj fele jár. Ha nem éri el a napi 4 órát, akkor nem jár napidíj. A napidíjon felül az egyéb indokolt és szükséges költségek is a munkáltatót terhelik.

33 Egyéb juttatások Jubileumi jutalom.
25;30;35; és 40 év közszolgálat után jár. Adott napon érvényes!!!

34 Jubileumi jutalom mértéke
A jubileumi jutalom a) 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi, b) 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi, c) 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi, d) 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg.

35 Fontos! A köztisztviselő nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban már megkapta.

36 Nyugdíjazásakor ki kell fizetni:
a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat; b) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra, c) a 35 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra, d) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.

37 Ha meghal a kt., A jubileumi jutalmat az örökösnek kell kifizetni.

38 Milyen cafetéria juttatások illetik meg a köztisztviselőt?
1.)-Üdülési csekk -Munkáltatói üdülőben üdülési szolgáltatás Mértéke 1 évben: Max. a minimálbér összege 2.)Étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés Mértéke: max.18000ft/hó (minden megkezdett hónap.)

39 3.) Széchenyi Pihenő Kártya
Mértéke: max. 300ezer ft/év 4.)internetszolgáltatásra Mértéke: max. 5000ft 5.) Iskolakezdési támogatás Mértéke: tanulónként a minimálbér max. 30 %-a. 6.) Helyi utazásra szóló bérlet (számlával, a kt. Nevére szól)

40 Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalás
7.) Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalás Mértéke: max. minimálbér 50%-a. Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba utalás Mértéke: max. minimálbér 30%-a. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe Mértéke: max. minimálbér 50%

41 Milyen juttatásokat biztosíthat a munkáltató a köztisztviselőnek?
Visszatérítendő ill. vissza nem térítendő szociális, kulturális, egészségügyi juttatásokat. lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás, albérleti díj hozzájárulás, családalapítási támogatás, szociális támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás.

42 Milyen támogatásban részesíthető a nyugállományú köztisztviselő?
Pénzbeli vagy természetbeni A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: a) eseti szociális segély, b) jövedelem-kiegészítés, c) temetési segély, d) kedvezményes étkeztetés, e) kedvezményes üdültetés, f) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.

43 Milyen elismerésekben részesíthető a köztisztviselő?
a) pénz- vagy tárgyjutalom, b) hazai vagy külföldi jutalomüdülés, c) a miniszter által adományozott, névre szóló emléktárgy, d) a miniszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb., e) kitüntetés.

44 Fontos! A pénzjutalom összege 1 naptári évben max. az illetményalap 10-szere.

45 Milyen adatokat kell szolgáltatni a jutalmazással kapcsolatban?
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter részére elektronikus úton adatotszolgáltatás, ami kiterjed: a) a köztisztviselő technikai azonosító kódjára, b) szervezeti egységére, besorolására, vezetői megbízására, c) a kifizetés időpontjára, d) az illetményére, e) a jutalmára, f) a tartós távollétére, g) a közszolgálati jogviszonyának keletkezésére, megszűnésére, áthelyezésére, h) munkáltatójának, szervezeti egységének jutalomkeretére.


Letölteni ppt "A köztisztviselő díjazása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések