Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály"— Előadás másolata:

1 Falusi pénzügyesek a változások útvesztőin – számvitel, adatszolgáltatás
Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium

2 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet
2014. évi módosítások: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet (2014. Magyar Közlöny 15. szám) Pontosítások a tervezés miatt: pl. központosított előirányzatok eredeti előirányzatának megengedése

3 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet
2014. évi módosítások: az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet ( Magyar Közlöny 89.szám) Reklámadó miatt a B351. Értékesítési és forgalmi adók rovatnál új t) pont: a reklámadó

4 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet
2014. évi módosítások: a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 161/2014. (VI.30.) Korm. rendelet ( Magyar Közlöny 89. szám) Az 1. melléklet 18. pontja változott Széchenyi Programiroda Tanácsadó Szolgáltató Kft lett a VÁTI helyett, melyet hatályon kívül helyezett a novemberi módosítással től hatályon kívül.

5 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet
2014. évi módosítások: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (2014. Magyar Közlöny 158. szám) Hatályba lépés: 2014. november 21. és 2015. január 1. !!!

6 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet
2014. évi módosítások: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (2014. Magyar Közlöny 190. szám) Hatályba lépés: 2014. december óra és 2015. január 1. !!!

7 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK I. Pontosítások Bekerülési érték tartalma
Értékelés Nettósítható tételek szabályai Nyilvántartási számlákat alábontását érintő korlátozás Pénzforgalom nélküli elszámolások kiegészül Sajátos elszámolások esetében pontosítás Zárlat lépései sorrendet cserélnek Mérleg tartalma Mérlegkészítés időpontja Mellékletek módosítása II. Lekötött betétek új elszámolása III. Hibajavítás új szabályai

8 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Bekerülési érték tartalma: 1. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi a) beruházása esetén: a bővített, átalakított stb. eszköz üzembe helyezése érdekében, az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovaton nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára. [Áhsz. 16.§ (3c) bek.]

9 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Bekerülési érték tartalma: 1. A használatba vett, illetve a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök idegen vállalkozó általi b) felújítási munkák esetén: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében, a felújítás befejezéséig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása rovatokon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára. [Áhsz. 16.§ (3d) bek.]

10 IDEI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Bekerülési érték tartalma: 2. Új előírás a realizált árfolyamnyereség miatt: Ha a bekerülési érték = végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartott értékével, akkor az árfolyamnyereség nem módosítja a bekerülési értéket. [Áhsz § (11) bek.] 3. Készleteknél a bekerülési érték pontosítása: - vásárolt anyagok bekerülési értéke = K311. Szakmai anyagok beszerzése/K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése és – a reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan – a K123. Egyéb külső személyi juttatások vételára, - vásárolt áruk bekerülési értéke a K313. Árubeszerzés vételára. [Áhsz. 16. § (7) bek.]

11 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai kiegészült: a központi kezelésű előirányzatok zárása miatt [Áhsz. 14.§ (4a) bek.] Értékelés: 1. Értékvesztés: közhatalmi bevételek, kisösszegű adók módjára behajtható követelések értékelésénél az egyszerűsített értékelési eljárást negyedévente, tárgynegyedév utolsó napján fennálló követelésekre kell alkalmazni. [Áhsz. 18. § (3) bek.] 2. Értékhelyesbítés: + Gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedések után lehet csak értékhelyesbítést kimutatni [Áhsz. 19.§ (2) bek.] + Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után terven felüli értékcsökkenés mellett az értékhelyesbítést is a koncesszió jogosultja/vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani. [Áhsz. 21. § (2) bek.]

12 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Nettósítható tételek szabályai [Áhsz. 40. §]: 1. Kiegészül a téves elszámolásokkal. 2. Megegyező év: ha a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség a kiadás vagy bevétel teljesítésével azonos évre vonatkozik, és január 31-ig és a hibajavítási időszak. 3. A visszatérülés elszámolásának határideje: keletkezéssel egyidejűleg (azonnal), legkésőbb a megegyező év szerinti időpontig. 4. Új: a visszatérüléseket a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni. [Áhsz. 40. § (5) bek]

13 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Nyilvántartási számlákat alábontását érintő korlátozás: K512. Tartalék csak előirányzatra, K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése B817. Betétek megszüntetése csak előirányzat és teljesítésre bontható alá. [Áhsz. 41.§ (1a) és (1b) bek.] Pénzforgalom nélküli elszámolások kiegészül: önkormányzati alrendszerben az év közben irányító szervet váltó költségvetési szervek elszámolásával [Áhsz. 44. § (2) bek.] Átadónál a K915. átvezetése K506. –ra. Átvevőnél K915. és B16.

14 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Zárlat két lépése sorrendet cserélt[Áhsz. 53.§ (8) bek.]: l) a 492. MSZEE egyenlegének átvezetése 416.MSZE-re m) a mérlegszámlák zárása a 493-ra. Mérleg tartalma kiegészül: a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács az éves költségvetési beszámoló mérlegében a jogszabályi vagy szerződéses feltételek teljesítése esetén a jövőben tulajdonába kerülő, de a tevékenység folytatásához már átvett eszközöket, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét is szerepeltetni kell. [Áhsz. 10.§ (2) bek.] Központosított illetményszámfejtés szabályainak változása miatt az Áhsz. 44.§ (4) és (5) bekezdései módosultak a KIRA bevezetésével összhangban. (Lásd: Ávr. módosításnál)

15 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Mérlegkészítés időpontja [Áhsz. 30/A. §]: költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében február 25-e (február 15. helyett); önkormányzati alrendszerben február 25-e (február 28. helyett); Intézmény február 28-ig megküldi az önkormányzatnak, +10 nap az önkormányzat a Kincsárnak marad a megszűnés esetén: megszűnés + 30 nap; marad az Alapok esetén: május 15. tulajdonos joggyakorló szervek esetében az Áhsz. 6. § (1) bekezdés e) pontja szerinti központi kezelésű előirányzatokról és az Áhsz. 10. § (3) bekezdés szerinti vagyonról június 30-a (május 1. helyett)

16 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK - pontosítás
Sajátos elszámolások: A könyvviteli számlákon az elszámolásokat nettó módon kell vezetni. [Áhsz. 48.§ (2) bek.] Az év végi rendezések határideje január 31. vagy önkormányzati alrendszer esetében a beszámoló készítés határideje. [Áhsz. 48. § (7) bek.] Év végén nem lehet egyenlege: 361.,363.,364. [Áhsz. 48. § (8) bek.] A 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tartalma szűkült: itt elszámolni csak a decemberben kifizetett december havi illetményeket, munkabéreket – ideértve az egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is – a költségvetési évet követő év január hónapjáig.

17 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK Mellékletek módosítása:
10. melléklet: Kiegészítő tájékoztató adatok önkormányzati alrendszert érintő adatai (hitelek, értékpapír műveletek, pénzügyi lízing stb.) illetve a tárgyévi és tárgyévet megelőző évi támogatások elszámolása tekintetében változott. 12. melléklet: A konszolidáció módszertana pontosításra került. 17. melléklet egyezőségei: 1. pont a) alpontból a követelésekre nem igaz, hogy Előirányzat ≥ Követelés ≥Teljesítés 4. pontnál a Pénzkészlet egyeztetésnél a speciális elszámolások kivételes kezelése miatt kiegészítésre került az egyeztetés módszertana.

18 32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege számla tárgyidőszaki egyenlege – számla tárgyidőszaki egyenlege számla tárgyidőszaki egyenlege – , és tárgyidőszaki egyenlege +/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 366., 3672., 3673., 3674., és számlák tárgyidőszaki forgalma +/ számla tárgyidőszaki forgalma kivéve a és számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalmát számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., és 4227.számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma számla 35. számlacsoport. számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma +/ számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma - 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt számlák tárgyidőszaki forgalma = 32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

19 = 34. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege
4. b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a számla és a 34. számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 414. forgalmával egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével 34. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/ számla forgalma - 34. számlacsoport számláival szemben könyvelt számla tárgyidőszaki forgalma = 34. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

20 c) a hosszú lejáratú betétek nyitó pénzkészletének korrigálva a 31
c) a hosszú lejáratú betétek nyitó pénzkészletének korrigálva a 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt , 3514., 413., 494. és a 852. számlák forgalmának egyeznie kell a hosszú lejáratú betétek záró készletével 31. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó egyenlege +/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt , 3514., 413., 494., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma = 31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege

21 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK 15. melléklet (rovatrend): K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek: kiegészült a nevelőszülők díjával; K121. Választott tisztségviselők juttatásai: kiegészült a nemzetiségi szószólóval; K123. Egyéb külső személyi juttatások: törölve a nevelőszülői díj; K337. Egyéb szolgáltatások: kiegészült a közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett térítéssel; K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó: Bővült a tartalmi kör: teljes működési kiadásokat takarja, nemcsak a korábbi felsorolást (dologi kiadás +K1107+ K K123 volt);

22 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK 15. melléklet (rovatrend): K355. Egyéb dologi kiadások: kiegészült óvadékkal (végleges kiadás), behajtási költségátalánnyal és a pénztárhiánnyal; K502. Elvonások és befizetések: kiegészült az Áht. 47. §-a mellett, a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettséggel (pl. munkahelyvédelmi akcióterv); B12. Elvonások és befizetések: kiegészül az Áht. 47. §-a mellett, a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettség teljesítéséből származó bevétellel.

23 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK II. Lekötött betétek
nem szükséges a követelésként és kötelezettségként elszámolásuk, célja: az előirányzati halmozódás megszüntetése. A 38/2013. NGM rendelet módosítása tartalmazza az erre vonatkozó szabályt: A nyilvántartási számla egyenlegét a ellenszámlával és a nyilvántartási számlák egyenlegét a ellenszámlával szemben meg kell szüntetni. A és a nyilvántartási számlák egyenlegét a Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben a betétek évi elhelyezésből és annak megszüntetéséből származó összeggel le kell csökkenteni.

24 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK II. Lekötött betétek példa az elszámolásra Betéttel kapcsolatos módosított előirányzatok és teljesítési nyilvántartási számlaegyenlegek: :15000eFt, 98172:15000eFt, :15000eFt, :14000eFt, :14000eFt, :14000eFt évi Nyitó betétállomány: 5000eFt. 1. Követelés kivezetése: T0041 – K e Ft 2. Kötelezettségvállalás kivezetése: T – K e Ft 3. Betétek megszüntetése módosított előirányzatának visszakorrigálása (2014. évi forgalommal megegyezően): T – K e Ft 4. Betétek elhelyezésének módosított előirányzatának megszüntetése (2014. évi forgalommal megegyezően): T001 –K e Ft.

25 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK III. Hibajavítás szabályai új 54/A.§ és 54/B. § szakaszok tárgyévben: A beszámolóval le nem zárt időszakkal kapcsolatos hibákat a könyvelés keretében, a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével kell javítani az Áhsz. 40. § (2)-(5) bekezdései szerint. mérlegfordulónapig: Sajátos szabályok a költségvetési számvitelre Áhsz. 39.§ (1a) bekezdés szerint az előirányzatok és teljesítések esetében január 31-ig vagy önkormányzati alrendszerben a beszámoló elkészítésének határidejéig [Áht. 34. § (5) bek.] Fontos: A jóváhagyó vagy a Kincstár nem rendelhet el a rovat előirányzati és teljesítés adatokat érintő javítást, ezeket csak az NGM engedélyezheti.

26 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK mérlegfordulónapot követően:
A mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között feltárt hibákat: a hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell javítani a 38/2013. NGM rendelet XII. fejezet P) és Q) részei szerint. + a mérlegkészítés időpontja és a beszámoló jóváhagyása között a beszámoló jóváhagyására jogosult a részére megküldött beszámoló javítását rendeli el. Kivéve: a költségvetési számvitel teljesítések és előirányzatok nyilvántartási számláit érintő hibák január 31-ig, illetve önkormányzati alrendszer esetében az előirányzatok tekintetében beszámoló elkészítésének időpontjáig, vagy az NGM engedélye alapján elrendelt hibajavítás keretében javíthatók. (Az irányító szerv, Kincstár, ÁSZ, saját hatáskörben az NGM elrendelheti pl. szállítói finanszírozás vagy IX . fejezeti támogatás miatt stb.)

27 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK következő évben javítás
A mérlegkészítés időpontját követően – az előző esetek kivételével – a feltárt hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell javítani. A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési beszámolója nem javítható és nem küldhető meg újra a Kincstárnak. A költségvetési számvitelben a bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele a mérlegkészítés időpontját követően – a fenti kivételeken kívül – nem javítható. Egyéb esetben a javítást a visszatérülésre vonatkozó új előírás szerint kell elvégezni [Áhsz. 40. § (5) bek.] a költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a finanszírozási bevételek és kiadások, az előző években nyilvántartásba vett költségvetési bevételek és kiadások visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételeket és kiadásokat is – a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni.

28 2014. ÉVI VÁLTOZÁSOK A mérlegkészítés időpontját követően – a fentiek kivételével – a pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben a 414. Felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani. A mérlegkészítés időpontját követően – a fentiek kivételével – a pénzügyi számvitelben az eredményszámlákat is érintő hibákat az eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A jelentős összegű hibákat az éves zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára. A feltárt jelentős összegű hibákat a hiba javításának évében az éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni (mérlegben és eredmény kimutatásban előző év, és tárgy év mellett).

29 Beszámolóval kapcsolatos javítások:
Az éves költségvetési beszámoló űrlapja várhatóan előtöltésre kerül: – az államháztartás önkormányzati alrendszerében a teljesítés oszlop az éves időszakra február 5-ig benyújtott időközi költségvetési jelentés teljesítés (Kincstár által elfogadott) adataival, – az államháztartás központi alrendszerében az előirányzat és a teljesítés oszlop a Magyar Államkincstár által kiadott zárási körirat szerint a december hónapra leadott IKJ űrlap egyeztetett előirányzati és teljesítési adataival. Előreláthatólag az államháztartás önkormányzati alrendszerében az éves költségvetési beszámoló kitöltésére az éves időszakra benyújtott jóváhagyott időközi költségvetési jelentés hiányában nem lesz lehetőség.

30 BESZÁMOLÓ beszámoló űrlapok a Kincstár honlapján, + KÖRLEVÉL
új mérlegstruktúra 2015-től, a évre az év elején megjelent alkalmazandó, IKJ űrlapok leadása február elején, beszámoló előtöltése február 15-ig, 36-os számlacsoport számláinak kezelése (ÁFA, azonosítás alatti), pénzforgalmi űrlapok kötelezettségvállalás és követelés adatai a mérlegkészítés napjáig, ha december 31-én fennállt a követelés, kötelezettségvállalás (kötelezettség), maradványkimutatás, kötelezettségvállalással terhelt maradvány, eredménykimutatás és mérleg (devizás tételek, nem számlázott eszközök, elhatárolások).

31 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK I. Pontosítások
számlák, mérlegszerkezet és mérlegjelentés közti megfeleltetés, emiatt részesedések, sajátos elszámolások jobb kibontása, pénzeszközök összevontabb kezelése, teljesítéssel együtt könyvelendő követelések/kötelezettségek köre (kimarad: K916, B16, B25, B817!!!) Sajátos elszámolások idegen pénzeszköz megszűnik eszköz oldalon, csak forrás oldalon jelenik meg (3678, 3679) nem csak a kapott, hanem az adott biztosíték, letét stb. is a sajátos elszámolásokba kerül, (3659, 3678) túlfizetések, téves és visszajáró tételek külön számlára kerülnek (36516, 36711). Alábontás: A költségvetési számvitel számlái saját hatáskörben nem bonthatók alá, csak a teljesítések kötelező alábontásaira!

32 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK II. Váltókibocsátás
külön rovatra kerül: B84, K94; finanszírozási bevétel a kibocsátáskor, a kiváltott kötelezettség teljesítés, törlesztése szintén finanszírozási kiadási tétel. Elszámolása: Kiadás Bevétel Pénzügyi számvitel 1. T05(3)-K003 T09842 – K0041 T421 – K4219 2. T005 – K09843 3. T K05942 4. T05943 – K T4219 – K33 Rovatrend Néhány új rovat, ami jelenleg is állományi adat a mérlegjelentésben (főleg finanszírozási és transzfer tételek).

33 37/2014. (XII.10.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról és az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről (2014. évi Magyar Közlöny 171. szám)

34 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról (2013. évi Magyar Közlöny 149.szám) – 36/2013. NGM rendelet Módosítása 2014-ben: a 36/2013. NGM rendeletet módosította a 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet 38/2013. NGM rendelet módosítása hatályon kívül helyezi!!! DE: a évről áthúzódó tételek elszámolására (helyi adó túlfizetés, utólagos elszámolású pályázatok) továbbra is ez vonatkozik majd.

35 38/2013. NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet Összhangban az Áhsz. módosításával két hatálybalépés: 2014. évi hatályba lépés (+hibajavítás elszámolása) 2015. évi hatályba lépés (betétek új elszámolása, számla számok módosítása miatt stb.)

36 EGYÉB JOGSZABÁLYOK A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (2013. évi Magyar Közlöny 220. szám) 2014. évi módosítás, hatálya január 1.: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet módosításáról szóló 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet (2014. évi Magyar Közlöny 187. szám) Kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett kormányzati funkció megszűnt. Vállalkozási tevékenységbe ment át. Megszűnt a szakfeladatok utáni kód: 1,2,3.

37 EGYÉB JOGSZABÁLYOK A központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/ (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül január 1-től: az Ávr. 62. § - 62/I. § szabályozza. A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény tartalmazza az Áht. módosítását, ennek keretében módosul az Áht. 44. §-a: egyszerűbb szövegezéssel lényegében technikai újraszabályozással; 2015. január 1-jétől az államháztartás rendszerében egységesen, valamennyi költségvetési szervre kiterjedően megvalósul a bérek, illetmények központosított számfejtése; pontosítja a központosított illetményszámfejtés tekintetében a kincstár által kezelhető személyes adatok körét; átmenetben április 1-jétől csatlakozhatnak a nemzetbiztonsági szolgálatok és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek.

38 EGYÉB JOGSZABÁLYOK Az Áhsz. 44. § (4)-(5) bekezdésével együtt: Könyvelés: A KIR hatálya alá tartozó szervezetek a K1.-K2 rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon a kiadások teljesítését az Ávr. 62/E. § (1) bekezdés szerint megküldött könyvelési értesítő vagy más adatszolgáltatás szerint kötelesek nyilvántartásba venni. Egyeztetés és javítás: Ávr. 62/E. § (2) bekezdés alapján a hiba megalapozottság esetén a Kincstár helyesbítő könyvelési értesítőt készít és küld. Módja: A Kincstár legkésőbb a tárgyhavi számfejtés zárását követő hónap utolsó munkanapjáig javítja az adatokat és pótolja az esetleges hiányosságokat. Megszűnt az engedélyezett létszám fogalma 2015-től (Áht. módosítás)!!!

39 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Áht. módosítás Áht. 83. § módosult: (1) bekezdés kiegészült: közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásnak – a jogszabály alapján előlegként folyósított támogatás kivételével – a közfoglalkoztatási bér és annak közterhei megfizetésére szolgáló részét is; (3) bekezdésben pontosítás: a jegybanki alapkamat helyett: előző évi átlagos jegybanki alapkamat a megelőlegezett összeg után a megelőlegezést követő első naptól a fizetési kötelezettség teljesítéséig. Új (3a) bekezdés: helyi önkormányzat kérelme alapján a kincstár megállapodást köthet a nettó finanszírozás terhére a Kincstár közvetlenül fizesse ki a helyi önkormányzat által fizetendő munkabéreket, illetményeket es ellátásokat.

40 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Áht. módosítás (4) bekezdés változott: Ha a benyújtott beszedési megbízás kilencven napon belül nem teljesül, a követelés és annak kamata köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be (adósságrendezési eljárás helyett); (6) bekezdés kiegészül a nemzetiségi önkormányzat Njt §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is alkalmazni kell a felfüggesztést; (6a) bekezdés kiegészül a korábbi (6b) bekezdéssel: támogatás felfüggesztés. Hatályát veszti a (6b) bekezdés.

41 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Pénzbeli és szociális ellátások rendszere től Rendszeres szociális segély helyett 1 hónapos átmeneti időszakot követően: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők; Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudók. K48. Egyéb nem intézményi ellátások - o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) –d) pontok],

42 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Pénzbeli és szociális ellátások rendszere től Óvodáztatási támogatás megszűnik: Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben szeptember 1-jével kerülnek hatályon kívül helyezésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből. Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június és december) illeti meg a jogosultakat, az utolsó folyósításra júniusában kerül sor. Az ellátás helyébe új támogatás nem lép. K42. Családi támogatások – j) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §],

43 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Pénzbeli és szociális ellátások rendszere től Lakásfenntartási támogatás kikerül a Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. A dec. 31-ig megállapított ellátások a hatályos szabályok szerint egy év időtartamra, a január 1. és február 28. között megállapított ellátások február 28-ig kerülnek biztosításra. K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások – c) a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok],

44 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Pénzbeli és szociális ellátások rendszere től Adósságcsökkentési támogatás kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátások a február 28-án hatályos szabályok szerint kerülnek biztosításra. (Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.) K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások – d) az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont],

45 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Pénzbeli és szociális ellátások rendszere től Méltányossági közgyógyellátás kikerül az Szoctv.-ből: Nem lesz kötelező. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez. A március 1-jét megelőzően megállapított ellátásra és a február 28-án folyamatban lévő ügyekben a február 28-án hatályos szabályokat kell alkalmazni (a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg). K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - j) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. § (3) bek.] től: i) egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §).

46 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014
A évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIV. törvény - Pénzbeli és szociális ellátások rendszere től Az önkormányzatok által biztosított ellátások neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Pl. Lakásfenntartási támogatás; Adósságcsökkentési támogatás; Gyógyszerkiadások támogatása; K48. Egyéb nem intézményi ellátások között új pontok: x) ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], y) ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (5) bek.]

47 Az átalakítást követő ellátások Törvény alapján nyújtott
Jelenlegi ellátások Az átalakítást követő ellátások Törvény alapján nyújtott Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás Aktív korúak ellátása – egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Időskorúak járadéka Alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj Alanyi és normatív közgyógyellátás Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Lakásfenntartási támogatás Települési támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Méltányossági ápolási díj Méltányossági közgyógyellátás Települési támogatás Önk. döntése alapján Önkormányzati segély Települési támogatás keretében nyújtott rendkívüli települési támogatás Óvodáztatási támogatás -

48 Egyéb módosítások A terhességi-gyermekágyi segély helyett csecsemőgondozási díj (K41. Társadalombiztosítási ellátások); 2014 évi LXXIV. törvény 113.§: Az Áfa tv. 61. § (1) bekezdés b) pontja: nyilvántartási kötelezettségének az államháztartás számviteléről szóló jogszabály szerint tesz eleget („45 napos szabály”); 2014 évi LXXIV. törvény 113.§: Az Áfa tv. 85. § (4) bekezdés a) pontja: a költségvetési szerv az alapító okiratban megjelölt tevékenysége tekintetében, ideértve az önkormányzatot és a társulást is az általa ellátott tevékenység tekintetében („Mentes az adó alól”).

49 Decemberi személyi juttatások kifizetésével és számviteli elszámolásával kapcsolatos speciális feladatok Költségvetési számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően. Pénzügyi számvitelben

50 Számviteli elszámolás új szabályozása
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VIII. SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK fejezet D) Decemberi havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások cím előírásai szerint kell elvégezni. Áhsz. 48. § (9) bekezdése előírja: a 366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások könyvviteli számlán kell kimutatni a decemberben kifizetett december havi  illetményeket, munkabéreket – ideértve az egyébként a K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más kifizetéseket is. A decemberben kifizetett december havi hóközi kifizetések elszámolására a 38/2013. NGM rendelet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai

51 Költségvetési számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően
Csak a hóközi kifizetések elszámolása december hóban költségvetési számvitel: 1. Decemberben a nettó összeg végleges kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele: T0022 – K051102(2) (2) 2. Decemberben a nettó összeg kifizetése: T051102(3) – 0512(3) – K003 3. Januárban évre a könyvelési értesítő alapján végleges kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele (bruttó-nettó összeg): 4. Januárban évre a könyvelési értesítő alapján a teljesítés elszámolása (bruttó-nettó összeg):

52 Pénzügyi számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően
Csak a hóközi kifizetések elszámolása december hóban pénzügyi számvitel: 1. Decemberben a nettó összeg kötelezettségének nyilvántartásba vétele: T53/55 – K4211 és T6/7-K591 2. Decemberben a nettó összeg kifizetése: T – K32/33 3. Januárban évre a könyvelési értesítő alapján passzív időbeli elhatárolás elszámolása (bruttó-nettó összeg): T53/54 – K442 és T6/7-K591 4. Januárban évre a kötelezettség elszámolás (bruttó-nettó összeg): T442-K4211

53 Pénzügyi számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően
Decemberi illetmények, munkabérek kifizetésének elszámolása december hóban 1. Decemberben a nettó összeg kifizetése: T366 – K32/33 2. Januárban évre a könyvelési értesítő alapján a bruttó összeg passzív időbeli elhatárolásának elszámolása: T53 – K442 és T6/7-K591 3. Januárban évre a közteher passzív időbeli elhatárolás elszámolása: T55 – K442 és T6/7 - K591

54 Költségvetési számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően
December havi illetmények, munkabérek elszámolása január hóban évre költségvetési számvitel: 1. Bruttó összeg végleges kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele: T0022 – K 2. Teljesítésként a bruttó összeg elszámolása: T – K003 3. Személyi juttatást terhelő közterhek végleges kötelezettségvállalásának nyilvántartásba vétele: T0022 – K0522 4. Személyi juttatást terhelő közterhek teljesítésként: T0523 – K003

55 Pénzügyi számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően
Decemberi illetmények, munkabérek január hóban évre pénzügyi számvitel 1. Decemberi illetmények, munkabérek elszámolása január hóban a) Bruttó összeg kötelezettségként: T442 – K4211 b) Nettó összeg rendezése: T4211 – K3661 2. Januárban a könyvelési értesítő alapján közteher elszámolása kötelezettségként: T442 – K4212 3. Illetményelőleg, tüzelőelőleg rendezése: T4211 – K36515

56 Személyi juttatás könyvelése 2014-ben
Könyvelés hónapja Költségvetési számvitel Pénzügyi számvitel 2014. január 2013. Decemberi havi személyi juttatás+járulék +adó 2013. December havi személyi juttatás +járulék+adó és Rendezés: T4211K366 2014. február 2014. Január havi személyi juttatás+járulék+adó 2014. december 2014. November havi személyi juttatás+járulék+adó 2014. Hóközi nettó Munkabér: T 366K 32/33 2015. Január (mérlegkészítés) Időbeli elhatárolás: T 53/54/55  K 442 Összesen 12 havi kiadás teljesítésként a költségvetési jelentésben 13 havi személyi jellegű ráfordítás az eredménykimutatásban

57 Decemberi megelőlegezés számviteli elszámolásával kapcsolatos speciális feladatok
Költségvetési számvitelben tárgyévben és tárgyévet követően. Pénzügyi számvitelben

58 Decemberi megelőlegezés számviteli elszámolásával kapcsolatos speciális feladatok
Költségvetési és pénzügyi számvitelben évben: A december végén az önkormányzatok bankszámlájára érkezett, év január 5-ig esedékes  nettó finanszírozás keretében megillető támogatás 4%-át az Áhsz. 43. § (13) bekezdés b) pontja és a 15. mellékletének előírásai szerint a  teljesítéssel egyidejűleg a B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések rovaton kell elszámolni a 38/ NGM rendelet VII. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK C) Államháztartásbon belül megelőlegezések elszámolása cím szerint.

59 Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben 2014
Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben évben 1. Államháztartáson belüli megelőlegezés jóváírt összegének elszámolása a megelőlegezés kedvezményezettjénél (önkormányzatnál) a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként T098142 K0041 b) Teljesítésként T005 K098143 c) Végleges kötelezettségvállalásként T0024 K059142 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés jóváírt összegének elszámolása a megelőlegezés kedvezményezettjénél (önkormányzatnál) a pénzügyi számvitel szerint Fizetési számlán jóváírásra kerül T33 K4229

60 Decemberi megelőlegezés számviteli elszámolásával kapcsolatos speciális feladatok
Költségvetési és pénzügyi számvitelben évben: Felhívjuk a figyelmet, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet Egyes finanszírozások ütemezése C) A helyi önkormányzatok finanszírozása cím 2. pont előírásai szerint a január hónap első munkanapján utalt állami támogatás 4%-ból a decemberben utalt előleg visszavonásra kerül, ennek következtében a havi nettósítási adatlap szerint könyvelendő évi tételeket a 38/ NGM rendelet IX. FEJEZET ÖNK. NETTÓ FINANSZ.KAPCS. ELSZÁMOLÁSOK A) Önkormányzatoknál cím szerint

61 Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben 2015
Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben évben 3. Nyitást követően a megelőlegezéssel kapcsolatos végleges kötelezettségvállalás, kötelezettség átvezetése költségvetési évben esedékesre a költségvetési számvitel szerint a) Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás kivezetése T059142 K0024 b) Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele T0022 K059142 4. Nyitást követően a megelőlegezéssel kapcsolatos végleges kötelezettségvállalás, kötelezettség átvezetése költségvetési évben esedékesre a pénzügyi számvitel szerint Költségvetési évben esedékes kötelezettség átvezetése T4229 K4219

62 Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben 2015
Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben évben 5. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás és megelőlegezés visszavonásának elszámolása a Kincstár értesítése (2015. évi 00. havi adatlap) alapján a költségvetési számvitel szerint a) Követelésként (az adatlap 1. sora szerinti összeg) T0911(2) K0041 b) Teljesítésként az önkormányzatnak utalandó, az adatlap 17. sora szerinti összeg (a megelőlegezett összeggel megegyező rész) T005 K0911(3) c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása évben a havi nettósítási adatlap elszámolásával egyidejűleg a költségvetési számvitel szerint T059142 T059143 K0022 K003 6. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás és megelőlegezés visszavonásának elszámolása a Kincstár értesítése (2015. évi 00. havi adatlap) alapján a pénzügyi számvitel szerint T3511 K921 b) Kötelezettség és követelés összevezetéseként az önkormányzatnak utalandó, az adatlap 17. sora szerinti összeg (a megelőlegezett összeggel megegyező rész) T4219 K3511

63 Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben 2015
Decemberi megelőlegezés Költségvetési és pénzügyi számvitelben évben 7. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő csökkentő tételek (befizetési kötelezettségek, lemondás miatti visszavonások stb.) elszámolása a költségvetési számvitel szerint a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként T0022 K05502(2) b) Kiadás teljesítésként T05502(3) K003 c) Bevétel teljesítésként T005 K0911(3) 8. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások befizetési kötelezettségek, lemondás miatti visszavonások stb.) elszámolása a pénzügyi számvitel szerint a) Kötelezettségként T8434 K4215 b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként T4215 K3511

64

65

66 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! : aszf@ngm.gov.hu


Letölteni ppt "Osgyáni Judit Államháztartási Szabályozási Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések