Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új Áht és a végrehajtási rendelet - aktuális szabályozási kérdései, a 2012. évi önkormányzati költségvetések Schmidtné Halmai Mária 2015. 03. 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új Áht és a végrehajtási rendelet - aktuális szabályozási kérdései, a 2012. évi önkormányzati költségvetések Schmidtné Halmai Mária 2015. 03. 30."— Előadás másolata:

1 Az új Áht és a végrehajtási rendelet - aktuális szabályozási kérdései, a 2012. évi önkormányzati költségvetések Schmidtné Halmai Mária 2015. 03. 30.

2 Költségvetési bevételek és kiadások Áht. 5.§ Költségvetési bevételek: a) a közhatalmi - adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek – bevételek; b) a közfeladatok ellátása során nyújtott közszolgáltatások ellenértékei; c) az európai uniós forrásokból és az államháztartáson kívülről érkező támogatásokból származó bevételek; d) e törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek, és; e) a kapott kamatok. Költségvetési kiadások: a) a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai; b) az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadások; c) az európai uniós tagságból és más nemzetközi kötelezettségekből származó fizetési kötelezettségek; d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott ellátások; e) a nemzeti vagyonnal kapcsolatos kiadások, és; f) az államháztartás alrendszereinek adósságával kapcsolatos kiadások.

3 Költségvetési bevételek Ávr. 2. § A költségvetési szerv, …, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács alaptevékenységéhez kapcsolódó költségvetési bevételein belül kiemelt előirányzat a) a kapott támogatás, amely - a b) pont szerinti eset kivételével - az államháztartás önkormányzati alrendszerében azirányító szerv költségvetéséből származik; b) a működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amely az elkülönített állami pénzalapból, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai fejezeteibe sorolt költségvetési szerv kivételével a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, az a) pont szerinti eset kivételével a helyi önkormányzattól, nemzetiségi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól, térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből, a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, és a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik; c) a közhatalmi bevétel, amely az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti (közhatalmi - adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek) bevételekből származik; d) az intézményi működési bevétel, amely a működés során keletkezett bevételekből - így különösen az áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek – származik; e) a felhalmozási bevétel, amely a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételeiből származik; f) a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz, amely az államháztartáson kívülről származó olyan forrás, amely ellenében az átadó az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, az átvevőt számlaadási kötelezettség nem terheli; g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik; h) a kölcsön, amelyek a kapott kölcsönökből és a nyújtott kölcsönök visszatérüléseiből származik, és; i) az előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele.

4 Az államháztartás önkormányzati alrendszere Áht. 3. § (3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik a) a helyi önkormányzat; b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: nemzetiségi önkormányzat); c) a jogi személyiségű társulás, a többcélú kistérségi társulás; d) a térségi fejlesztési tanács, és; e) az a)-d) pontban foglaltak által irányított helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv.

5 Kiadási előirányzatok Előirányzat-csoportok: – működési költségvetés; – felhalmozási költségvetés; – kölcsönök. Kiemelt előirányzatok: – személyi juttatások – járulékok és szoc.hj.adó; – dologi kiadások; – ellátottak pénzb. jut; – egyéb műk. célú kiadások. – intézményi beruházások; – felújítások; – lakástámogatás; – egyéb felhalm. kiadások.

6 A helyi önkormányzat költségvetési rendelete (Áht. 23. §) A költségvetés tartalmazza: a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban; b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban; c) a költségvetési egyenleg összegét; d) előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban; e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban; f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt; g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és; h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket; i) az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

7 A helyi önkormányzat költségvetési rendelete II. Ávr. 24. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban: – Helyi önkormányzat költségvetési bevételei, különösen: helyi adóbevételek; normatív hozzájárulások, támogatások; központi költségvetésből egyéb támogatások; Elkülönítve az eu-s forrásból finanszírozott projektek bevételei; – Helyi önkormányzat költségvetési kiadásai, különösen: önkormányzat nevében végzett beruházás, felújítás; önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatás, szociális jellegű ellátás; általános és céltartalék; elkülönítetten az Eu-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai, az önkormányzat hozzájárulása a projekthez;

8 A helyi önkormányzat költségvetési rendelete III. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ÖM és ÖMG is!)engedélyezett létszáma, valamint költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban: – Az önkormányzati hivatal bevétel és kiadásai között a hivatal nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások; – Körjegyzőség bevételei, kiadási létszáma a körjegyzőség székhelye szerinti önkormányzatnál ; Be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is,költségvetési szervenként. Az irányító szerv költségvetési rendelete tartalmazza annak az irányított költségvetési szervnek a bevételeit és kiadásait, ha más helyi önk-tal az Áht. 10. § (1) bek.b) pontja szerinti megállapodást kötött

9 A helyi önkormányzat költségvetési rendelete IV. Áht. 24. § (3) A polgármester a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor előterjeszti azt az önálló rendelettervezetet is, amely az önkormányzati rendeleteknek a költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához szükséges módosításait tartalmazza. (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és c) a közvetett támogatásokat - így különösen az Ávr. 28. § a)-e) pontban szereplő elengedéseket, mentességeket, kedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

10 A nemzetiségi önkormányzatok, társulások költségvetése A költségvetési bevételek és kiadások a helyi önkormányzatéhoz hasonló szerkezetben Költségvetési rendelet helyett költségvetési határozat, polgármester részére meghatározott jogköröket a nemzetiségi önkormányzat/társulási tanács elnöke látja el A költségvetési határozat nem épül be a helyi önkormányzat rendeletébe 2012-től, a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése elkülönül a helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől. A nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával állapítja meg a költségvetési bevételeit és kiadásait. DE 2012-ben kivételesen a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása a helyi önkormányzatok fizetési számlájára kerül folyósításra, melyet 3 munkanapon belül tovább kell utalni a helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájára.

11 Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés I. (Áht. 36-37. §, Ávr. 52-56. §) Kötelezettségvállaló: – Költségvetési szerv (ÖM és ÖMG is!) kiadási előirányzatai terhére: a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy – Helyi önkormányzat/nemzetiségi önkormányzat/tkt,jogi személyiségű társulás/ kiadási előirányzatai terhére: Polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke/társulási tanács, elnök vagy az általuk írásban felhatalmazott személy Szabályozott, hogy: -a következő évi előirányzatok terhére milyen mértékű kötelezettséget lehet vállalni, - Tárgyévi és tárgyévet követő évre történő áthúzódás szabályai az egyes kötelezettségvállalások esetén

12 Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés II. Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését végzi: >>>Képesítési előírások: pénzügyi-számviteli végzettség! >>> megnevezés változott!!! – Költségvetési szerv: gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy, gazdasági szervezettel nem rendelkező szerv esetében: kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy – Helyi önkormányzat : önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt hivatali állományba tartozó köztisztviselő. /2012-től a jegyző nem végezheti sem önkormányzat, sem körjegyzőség esetében!!!/ – Helyi nemzetiségi önkormányzat : önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt hivatali állományba tartozó köztisztviselő – Tkt : gazdasági vezető, ennek hiányában a munkaszervezet vezető által írásban kijelölt munkaszervezeti állományba tartozó köztisztviselő vagy a jegyző által kijelölt hivatali állományba tartozó köztisztviselő – Jogi személyiségű társulás: önkormányzati hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt hivatali állományba tartozó köztisztviselő Utalvány ellenjegyzése megszűnt 2012-től!!!!

13 Elemi költségvetésről és az éves beszámolóról adatszolgáltatás Áht. 28. § (3) A költségvetési rendeletben/határozatban megállapított bevételekről és kiadásokról közgazdasági tartalom szerinti részletezettséggel készül az elemi költségvetés. Az irányító szerv vezetője hagyja jóvá az elemi költségvetést. Ávr. 33. § (1)Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemi költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság). (2) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás, a térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetésének elkészítésére az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy önkormányzati hivatalon a helyi nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalát, országos nemzetiségi önkormányzat esetén az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalát, jogi személyiségű társulás esetén az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatalát, többcélú kistérségi társulás és térségi fejlesztési tanács esetén azok munkaszervezetét kell érteni, és az országos nemzetiségi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek jóváhagyott elemi költségvetéséről a nemzetiségpolitikáért felelős állami szervnek kell adatot szolgáltatni, amely az adatokat továbbítja a Kincstárnak. Áht. 108. § (1 ) Az államháztartás információs rendszere keretében történik az adatszolgáltatás. Ávr. 103. § (3)A költségvetési bevételeket és kiadásokat azok felmerülési helye szerinti adminisztratív, az államháztartás szakfeladatrendje szerinti funkcionális, és a közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és bemutatni.

14 Likviditáskezelés Áht. 78. §. (2) bek A költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készít. Ávr. 122. § (1) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv likviditási terve a költségvetési szerv várható bevételeinek - ideértve az időszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is - alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában dekádonkénti ütemezéssel tartalmazza a teljesíthető kiadásokat. (2) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv likviditási tervére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat kell alkalmazni azzal, hogy a tárgyhó dekádokra történő lebontását nem kell elvégezni. (3) A likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni.

15 Fizetési számlákkal kapcsolatos teendők Ávr. 174. § (2) A megyei önkormányzati hivatal kivételével az önkormányzati hivatal a fizetési számlája, valamint a hozzá kapcsolódó számlák és alszámlák - a 145. § (3)-(5) bekezdését figyelembe véve - tekintetében e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül köteles a számlavezetőjénél kezdeményezni azoknak a helyi önkormányzat nevére történő átvezetését. Ávr. 174. § (3) A megyei önkormányzati hivatal kivételével az önkormányzati hivatal e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül köteles az Áht. 84. § (3) bekezdése szerinti számlavezetőnél fizetési számláját megnyitni.

16 Mi változott 2012, január 1-től? Átláthatóság érvényesítése - Helyi önkormányzat és az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, az önálló jogi személyiségű társulások és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének és gazdálkodásának szétválasztása - Az önállóan működő költségvetési szervek, tehát MINDEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERV-nek az elemi költségvetéséről adatot kell szolgáltatni. - Elkülönített gazdálkodás - Önkormányzat intézményfinanszírozást folyósít minden költségvetési szerv számlájára. >>>>> Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kapcsolat változott. >>>>> A helyi nemzetiségi önkormányzatok és a jogi személyiségű társulások költségvetése nem épül be 2012-től a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe. >>>>>önálló fizetési számlák, önálló könyvvezetések, önálló beszámolások, önálló adószámok Fontos: Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szervek pénzforgalma külön fizetési számlán bonyolódik 2012-től, de ez nem jelenti a költségvetési szerv gazdálkodási jogkörének változását. A kijelölt költségvetési szerv látja el a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.

17 Mi változott 2012. január 1-től? II. Alapító okiratok módosítása szükséges: – Az önkormányzati hivatal alapító okiratában már nem szerepelhetnek a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos szakfeladatok. – Szakfeladatrend változása miatt. – A közoktatási és közművelődési intézményeknek elkülönítetten kell megjeleníteni a közoktatási és közművelődési intézményeknek a könyvtári állomány gyarapítás, a közösségi tér biztosításából fakadó feladatokat, ill. bevételeit és kiadásait. Szakfeladatrend: Az 56/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet mellékletében megjelent szakfeladatoknál még módosulás várható, rövidesen az elemi költségvetésről szóló NGM rendeletben fog megjelenni. Kérem figyelemmel kísérni, és a rövidesen megjelenő módosított szakfeladatrend szerint teljesítsék a 2012. évi elemi költségvetésről az adatszolgáltatást. A változásokat az alapító okirat soron következő módosításakor, de legkésőbb 2012. dec. 31-ig kell átvezetni.

18 Útmutató a 2012. évi elemi költségvetés adatszolgáltatáshoz kormány.hu honlapon Adatszolgáltatók-nyomtatványok B) Önkormányzati elemi költségvetés Helyi önkormányzatok -1254 szektor C) Önkormányzati intézményi elemi költségvetés Helyi önk-ok által irányított ÖM és ÖMG költségvetési szervek - 1251 szektor: Helyi nemzetiségi önk-ok által irányított ÖM és ÖMG költségvetési szervek - 1246 szektor Többcélú kistérségi társulások által irányított ÖM és ÖMG költségvetési szervek – 1241 szektor Jogi személyiségű társulások által irányított ÖM és ÖMG költségvetési szervek – 1259 szektor I)Társulási elemi költségvetés Többcélú kistérségi társulások – 1253 szektor Jogi személyiségű társulások – 1249 szektor K) Helyi nemzetiségi önkormányzati elemi költségvetés Helyi nemzetiségi önkormányzatok – 1247 szektor Útmutató a 2012. évi elemi költségvetés adatszolgáltatáshoz (elérhető a kormány.hu honlapon…)

19 Mire figyeljünk az adatszolgáltatásnál? Személyi juttatásokat és létszámot ismertető 02., 21., 34. és 35. űrlapok kitüntetett szerepe>>>>> fokozott figyelemmel töltsék ki és az irányító szervek ellenőrizzék az adatokat!!! >>> a felmentési idejét töltő foglalkoztatott illetményének elszámolása, >>> a prémium évek programban résztvevők juttatásainak elszámolása >>> tervezéskor engedélyezett létszámkeret, beszámoláskor az éves átlagos statisztikai állományi létszám szerepeltetendő a 34. űrlapon. >>> engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása (36. űrlap)

20 Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai S.számBevételi jogcím2012. évi előirányzat 1.Önkormányzat működési bevételei 2.Önkormányzat sajátos működési bevételei 3.Intézményi működési bevételek 4.Közhatalmi bevételek 5.Támogatások, kiegészítések 6.Támogatásértékű bevételek 7.Felhalmozási célú bevételek 8.Átvett pénzeszközök 9.Kölcsön (munkavállalóknak adott) visszatérülése 10.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11.Pénzmaradvány, vállalkozási tev. maradványa 12.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN S.számKiadási jogcím2012. évi előirányzat 1.Működési költségvetés kiadásai 2.Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.Kölcsön (munkavállalónak adott) 4.Tartalékok 5. 6. 7. 8. 9. 10.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11. 12.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 13.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 Működési mérleg BevételekKiadások S.számMegnevezés2012. évi előirányzat Megnevezés2012. évi előirányzat 1.Önkormányzatok sajátos működési bevételeiSzemélyi juttatások 2.Intézményi működési bevételekMunkaadókat terhelő járulék 3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Dologi kiadások 4.Közhatalmi bevételekEgyéb működési célú kiadások 5.Támogatások, kiegészítésekTartalékok 6.Támogatásértékű bevételek 7. EU-s támogatás 8.Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 9. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 10.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11.Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 12.Előző évi váll. mar. igénybev. 13.Finanszírozási célú bevételekFinanszírozási célú kiadások 14.BEVÉTELEK MINDÖSSZESENKIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési hiányKöltségvetési többlet

22 Felhalmozási mérleg BevételekKiadások S.szá m Megnevezés2012. évi előirányzat Megnevezés2012. évi előirányzat 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4.Címzett és céltámogatásokLakásépítés 5.Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz. önk. hozzájáurlásának kiadásai 7.Támogatásértékű bevételekEgyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9.EU-s támogatásból származó forrás 10.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENKÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11.Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 12.Finanszírozási célú bevétel 13.BEVÉTELEK MINDÖSSZESENKIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14.Költségvetési hiányKöltségvetési többlet

23 Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei S.szá m MegnevezésÉvekÖsszesen 2012201320142014 után 1. 2. Összes kötelezettség

24 Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához SorszámBevételi jogcímek2012. évi előirányzat 1.Helyi adók 2.Osztalékok, koncessziós díjak 3.Díjak, pótlékok, bírságok 4.Tárgyi eszközök, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5.Részvények, részesedések értékesítése 6.Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek 7.Kezességvállalással kapcsolatos megtér. Összesen:

25 „Önkormányzat” bevételei S.sz ám Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat összesen Feladat 1Feladat 2Feladat 3 1.Önkormányzatok működési bevételei 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3.Intézményi működési bevételek 4.Közhatalmi bevételek 5.Támogatások, kiegészítések 6.Támogatásértékű bevételek 7.Felhalmozási célú bevételek 8.Átvett pénzeszközök 9.Kölcsön (munkavállalóknak adott) 10.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11.Pénzmaradvány, vállalkozási tev. maradványa 12.Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei 13.BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

26 „Önkormányzat” kiadásai S.sz ám Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat összesen Feladat 1Feladat 2Feladat 3 1.Működési költségvetés kiadásai 2.Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.Munkavállalónak adott kölcsön 4.Tartalékok 5.Költségvetési szervek finanszírozása 6.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

27 „Költségvetési szerv” bevételei S.szá m Költségvetési szerv 1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat összesen Feladat 1Feladat 2Feladat 3 1.Intézményi működési bevételek 2.Véglegesen átvett pénzeszközök 3.Felhalmozási célú egyéb bevételek 4.Kölcsön 5.Pénzmaradvány, váll. tevékenység maradványa 6.Önkormányzati támogatás 7.BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 „Költségvetési szerv” kiadásai S.szá m Költségvetési szerv 1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat összesen Feladat 1Feladat 2Feladat 3 1.Működési költségvetés kiadásai 2.Felhalmozási költségvetés kiadásai 3.Kölcsön 4.KIADÁSOK ÖSSZESEN Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

29 Az Önkormányzat eu-s projektjeinek bevételei és kiadásai I. EU-s projekt neve, azonosítója Bevételek 2012.2013.2013. utánÖsszesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek KIADÁSOK ÖSSZESEN II. EU-s projekt neve, azonosítója

30 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Az új Áht és a végrehajtási rendelet - aktuális szabályozási kérdései, a 2012. évi önkormányzati költségvetések Schmidtné Halmai Mária 2015. 03. 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések