Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajog Munkajog Dr. Kovács László 2009.. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajog Munkajog Dr. Kovács László 2009.. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya."— Előadás másolata:

1 Munkajog Munkajog Dr. Kovács László 2009.

2 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya 1992: XXII. Tv. –Mtv 1.2. Az állami szféra alkalmazottai 1.2.1. Közalkalmazottak 1992: XXXIII. Tv. - Kjt A hatálya kiterjed a különböző közszolgáltatást végző - egészségügy, oktatás, stb.- végző állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak jogviszonyára.

3 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1.2.2. Köztisztviselők 1992: XXIII. Tv. - Ktv A központi közigazgatási szerv, a területi közig. Szerv, a polgármesteri hivatal, mint munkáltató köztisztviselőire és ügykezelőire terjed ki. (A fizikai alkalmazottak csak munkaviszonyt létesíthetnek.)

4 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1.2.3. A szolgálat jogviszonyban álló állami alkalmazottak A jogviszony elnevezése Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái Határőrség,rendőrség Nemzetbiztonsági szolgálatok Ügyészségi szolgálati jogviszony Bírósági szolgálati jogviszony Igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonya Tűzoltóság Büntetés végrehajtási szervezet

5 I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 2.1. A Polgári Törvénykönyv szerinti munkavégzési viszonyok: megbízásvállalkozás A munkaviszony és a vállalkozás/megbízás (számlás) szerződések közötti különbségek A munkaviszony és a vállalkozás/megbízás (számlás) szerződések közötti különbségek

6 A munkaviszony minősítői jegyei A munkaviszony minősítői jegyei Minősítő jegyekMunkajogviszonyMegbízási jogviszonyVállalkozói jogviszony Elsődleges minősítési jegyek A tevékenység jellege, a munkakörként történő feladatmeg-határozás A munkakör határozza meg az ellátandó tevékenységet, amely folyamatosan, rendszeresen ismétlődik A megbízott a megbízó által rábízott konkrét ügy ellátására, feladat elvégzésre vállal kötelezettséget (gondossági kötelem) A vállalkozó meghatározott eredmény létrehozására köteles (eredménykötelem) Személyes munkavégzési kötelezettség A munkavállaló a munkakörét személyesen köteles ellátni, helyettest nem állíthat A megbízott általában személyesen köteles a rábízott ügyet ellátni, de a megbízó hozzájárulásával igénybe vehet más személyt is A vállalkozó általában önállóan hozza létre az eredményt, de igénybe vehet alvállalkozót is.

7 A munkaviszony minősítői jegyei A munkaviszony minősítői jegyei Minősítő jegyekMunkajogviszonyMegbízási jogviszonyVállalkozói jogviszony Elsődleges minősítési jegyek A munkáltató foglalkoztatási, a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége A munkáltatót foglalkoztatási kötelezettség, a munkavállalót rendelkezésre állási kötelezettség terheli Nincs általános munkáltatói foglalkoztatási és munkavállalói rendelkezésre állási kötelezettség Alá-és fölérendeltségi viszony A munkavállaló a munkáltató szervezetében alá- fölérendeltségben dolgozik Nincs a munkaviszonyra jellemző alá- fölérendeltség, helyette mellérendeltség érvényesül Nincs a munkaviszonyra jellemző alá- fölérendeltségi, helyette mellérendeltség érvényesül

8 A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 3. Önfoglalkoztatási jogviszonyok 3.1. A gazdasági társaság tagjaként személyesen közreműködő Gt és Ptk szerint 3.2. Egyéni vállalkozóként

9 A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA Speciális foglalkozási viszonyok  alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás,  bedolgozói jogviszonyok,  segítő családtag,  munkavégzésért járó díjazások, (pl. felügyelő bizottsági tagság utáni t.díj) ösztöndíjas foglalkoztatott jogviszonya,  sportolók jogviszonya,  nevelőszülői jogviszony,  közhasznú munka,  közcélú munka,  közmunka,  közérdekű munka.

10 2. A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK SZERKEZETE 1.RÉSZ Bevezető rendelkezések 2.RÉSZ A munkaügyi kapcsolatok 3.RÉSZ A munkaviszony 4.RÉSZ A munkaügyi vita 5.RÉSZ Vegyes és átmeneti rendelkezések

11 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Munka Törvénykönyvének bevezető rendelkezései A Munka Törvénykönyvének bevezető rendelkezései 1. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai. 2. A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az előnyben részesítés kötelezettsége. 3. A jognyilatkozatok. 4. Az érvénytelenség. 5. A munkaviszonyból származó igény elévülése. 6. A határidők számítása. 7. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok.

12 A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének szabályai  Felek együttműködési kötelezettsége  A munkavállaló személyiségi jogainak védelme  Munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme  Rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma.

13 Az egyenlő bánásmód követelménye A jognyilatkozatok 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003: CXXV. Tv. A jogrendszer egészére nézve általános jelleggel határozza meg a diszkrimináció tilalmát. A jogrendszer egészére nézve általános jelleggel határozza meg a diszkrimináció tilalmát. 2. A jognyilatkozatok formája 2.1. Főszabály: alaki kötöttség nélkül – akár írásban, akár szóban 2.2. Kivétel a) Munkaviszonyra vonatkozó szabály írásbeli kötelezettséget ír elő b) A munkavállaló kérésére 2.3. Az írásbeli nyilatkozat közlése a) Tértivevény b) Ha a címzett nem veszi át, az első postai értesítés elhelyezését követő 10. napon

14 AZ ÉRVÉNYTELENSÉG AZ ÉRVÉNYTELENSÉG Az érvénytelenség Az érvénytelenség  Érvénytelenségnek nevezzük azt az esetet, amikor a megállapodásnak csak a látszata van meg, de a jogszabály nem biztosítja hozzá a kötelező erőt  Két változata van: a) semmiség b) megtámadhatóság  Semmis megállapodás feltétel nélküli érvénytelenséget jelent.  Megtámadható megállapodás csak feltételesen érvénytelen.  Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként jogszabályba ütközik  A megállapodás két okból támadható meg: a) tévedett, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette b) ha mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt.

15 AZ ELÉVÜLÉS AZ ELÉVÜLÉS Az elévülés az igényérvényesítésre nyitva álló határidőt jelenti 1. Főszabály: A munkaviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. 2. Az elévülési idő kezdete: az esedékessé válás időpontja 3. Az elévülés nyugvása: a jogosult menthető okból igényét nem tudja érvényesíteni 4. Az elévülés megszakítása: a jogosult írásban felszólítja a kötelezettet a teljesítésre

16 I. A HATÁRIDŐK SZÁMÍTÁSA  Ha a törvény napot említ, akkor ezen naptári napot kell érteni.  Az intézkedése (pl. a kézbesítés napja) nem számít a határidőnek.  Ha valamely nyilatkozat megtételére előírt határidő utolsó napja szombat, vasárnap, vagy munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

17 I. A MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabályok 2. Kollektív szerződés 3. Főszabály: Kollektív sz. a munkaviszonyra vonatkozó bármelyik kérdésről rendelkezhet, de nem lehet ellentétes a jogszabállyal 4. A kollektív szerződés főszabályként csak a munkavállalóra kedvezőbb feltételeket állapíthat meg 5. A felek megállapodása semmis, ha az előzőekben meghatározott szabályokba ütközik.

18 A MUNKAVISZONY ALANYAI, A MUNKASZERZŐDÉS A MUNKAVISZONY ALANYAI, A MUNKASZERZŐDÉS  Munkáltató  Feltétel: a jogképesség  A munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy közlése  Munkavállaló  Feltétel: 16 életév A munkaviszony – főszabályként – munkaszerződéssel jön létre Alaki, formai követelmények írásban kell megkötni írásban kell megkötni az írásba foglalásról a munkáltató köteles gondoskodni az írásba foglalásról a munkáltató köteles gondoskodni

19 A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE, A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TARTALMA 1. A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE, A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TARTALMA 1. Tartalmi követelmények Bármely kérdésben meg lehet állapodni, de jogszabállyal vagy kollektív szerződéssel ellentétbe csak akkor állhat ha az a munkavállalóra kedvezőbb Meg kell határozni a munkavállaló  személyi alapbérét  munkakörét,  munkavégzés helyét.

20 A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE, A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TARTALMA A MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE, A MUNKASZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TARTALMA A munkáltató írásban köteles közölni:  A munkaköri leírást  A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget  Az irányadó munkarendet  Munkabér egyéb elemeit  A bérfizetés napját stb

21 A határozott időre szóló szerződés szabályai A határozott időre szóló szerződés szabályai A határozott idejű munkaviszony  Legfeljebb öt év lehet  Meghosszabbítható, de az öt évet a hosszabbításokkal együtt sem haladhatja meg.  Határozatlan idejűvé történő átalakulásának esete  Rendes felmondással – főszabályként – nem lehet megszűntetni A próbaidő  A munkaviszony létesítésekor lehet kikötni  Időtartama: 30 nap, legfeljebb három hónap  Időtartama alatt a munkaviszony indoklás nélkül megszűntethető

22 A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  Munkavállaló és munkáltató közös megegyezésével.  A munkavállaló hátrányára a munkaszerződést a kollektív szerződés sem módosíthatja.  Módosítására a munkaszerződés megkötésének a szabályait kell alkalmazni.  Kötelező módosítása a személyi alapbérre nézve a törvény rendelkezései alapján

23 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE I. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése eseteinek áttekintése  A munkaviszony megszűnik: - munkavállaló halálával, - a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, - a határozott időtartam lejártával - Munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlással – Mtv hatálya alól Kjt hatálya alá  A munkaviszony megszüntethető (mindegyik esetben kötelező az írásbeliség) - közös megegyezéssel, - rendes felmondással, - rendkívüli felmondással, -azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

24 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE II. A rendes felmondás és a végkielégítés a) Rendes felmondás  A munkáltató köteles felmondását megindokolni  Felmondási indokok - a munkavállaló képessége - a munkavállaló magatartása - a munkáltató működésével összefüggő ok - a munkáltató működésével összefüggő ok  Felmondási tilalom, felmondási korlát  Felmondási idő b) Végkielégítés  A munkáltató rendes felmondása esetén jár, feltétele, hogy a munkaviszony meghatározott ideig a munkáltatónál fennálljon  Végkielégítés mértéke

25 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE III. A rendkívüli felmondás 1. feltételeit a törvény szigorúan meghatározza. mind a munkáltató, mind a munkavállaló akkor élhet vele, ha: - a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy - olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. 2. Határidő: - szubjektív: 15 nap - objektív: 1 év

26 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE Eljárás a munkaviszony megszűntetése esetén Munkáltató:  Ki kell fizetni a munkavállaló munkabérét és egyéb járandóságait.  Ki kell adni az előírt igazolásokat  Működési bizonyítvány kiadása Munkavállaló:  Munkakörét át kell adnia  Munkáltatóval el kell számolnia

27 A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A MUNAKVISZONY MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei  A munkaviszony jogellenes megszüntetése: - Munkavállaló részéről az indoklás valótlansága, - a munkavállaló részéről a felmondási idő be nem tartása.  Munkáltató jogellenessége esetén: a) - Eredeti munkakörébe visszahelyezés, + - Elmaradt munkabér, okozott kár (vagyoni, nem vagyoni) megtérítése b) – a visszahelyezés mellőzése és kompenzációként 2-12 havi átlagkereset + Elmaradt munkabér, okozott kár (vagyoni, nem vagyoni) megtérítése  Munkavállaló jogellenessége esetén: - A felmondási időre eső átlagkereset megfizetése - Okozott kár megtérítése

28 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI I. A munkáltató alapvető kötelezettségei II. A munkavállaló alapvető kötelezettségei III. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól IV. A munkaviszony melletti további munkaviszony létesítése V. A tanulmányi szerződés

29 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI I. A munkáltató alapvető kötelezettségei  Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani.  Munkát megszervezni (munkavállaló jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja.)  Munkavállaló számára tájékoztatást és irányítást megadni.  A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani.  Munkabér, járandóságok kifizetése.

30 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI II. A munkavállaló alapvető kötelezettségei  Az előírt helyen, időben munkában képes állapotban megjelenni,  munkaidejét munkában tölteni,  munkáltató rendelkezésére állni a munkaidőben.  Munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni.  Munkatársaival együttműködni.  Munkáját személyesen ellátni.  Üzemi (üzleti) titok megőrzése.  Tanfolyamon vagy továbbképzésen való részvétel  A munkáltató utasításának eleget tenni,  A munkáltatói utasítás végrehajtásának megtagadása

31 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI III. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól  Állampolgári kötelezettségek teljesítése esetén.  Közeli hozzátartozó halálakor.  Keresőképtelen betegség  Elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni pl. rendkívüli időjárás, közlekedési problémák  Véradás, orvosi vizsgálat  Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkáltató engedélye alapján.

32 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A munkaviszony melletti további munkaviszony létesítése A munkaviszony melletti további munkaviszony létesítése 1. Létesítését kötelező a munkáltatónak bejelenteni. 2. A munkáltató a jogviszony létesítését, ha jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, megtilthatja

33 A MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI A tanulmányi szerződés A tanulmányi szerződés  A tanulmányi szerződés célja  Nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót  Írásba foglalás, a támogatás formája, mértéke, a munkaviszonyban töltendő idő hossza, max. 5 év  Tanulmányi Az iskolai rendszerű képzésben részt vevő tanuló kedvezményei - a tanulmányok folytatásához szükséges szabadidő - vizsgánként négy munkanap, diplomamunka: 10 munkanap

34 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2. A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 2. I. A teljes munkaidő a) Teljes vagy rendes munkaidő:  A munkavállalónak rendszeresen külön utasítás nélkül is munkát kell végeznie  Mértéke: napi 8 óra, heti 40 óra  Munkarend, munkaidőkeret, napi munkaidő beosztást a munkáltató határozza meg  Munkaidőkeret legfeljebb három havi keretben határozható meg  A munkaidő-beosztás közlése: legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre közölni kell b) Rendkívüli munkavégzés  Időtartama: naptári évenként legfeljebb 200 ksz-ben 300 óra  Elrendelése: csak különösen indokolt esetben, munkaszüneti napon csak kivételesen rendelhető el

35 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 3. A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ 3. II. A pihenőidő  munkaközi szünet, hat órán túli munkavégzés esetén 20 perc  napi pihenőidő, a napi munka befejezése és a másnapi munkavégzés között legalább 11 óra pihenőidő  hetenként két pihenőnap, az egyik vasárnap  munkaszüneti nap: évi 10 nap

36 A MUNKAIDŐ ÉS A PIHENŐIDŐ A rendes és a rendkívüli szabadság  Alapszabadságból és pótszabadságból áll.  Mértékét a munkavállaló életkora határozza meg.  A pótszabadság az alapszabadság felül jár. - fiatal munkavállalónak, szülőnek 16 évesnél fiatalabb gyermeke után  szabadság kiadását a munkáltató határozza meg, a szabadság egynegyedét a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni  Betegszabadság.  Szülési szabadság.

37 A MUNKA DÍJAZÁSA A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok II. A költségek megtérítése és a munkabér védelme

38 A MUNKA DÍJAZÁSA A MUNKA DÍJAZÁSA I. Bérformák és bérpótlékok a) bérformák:  teljesítménybér,  időbér,  a kettő összekapcsolásával. b) bérpótlék:  éjszakai munkavégzés,  túlmunkáért  heti pihenőnapokon,  munkaszüneti napon.

39 A MUNKA DÍJAZÁSA II. A költségek megtérítése és a munkabér védelme  A törvény szabályozza a munkavállaló költségeinek megtérítését, valamint a munkabér védelmét.  A munkabérből csak meghatározott feltételek mellett lehet bármilyen levonást eszközölni.


Letölteni ppt "Munkajog Munkajog Dr. Kovács László 2009.. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya."

Hasonló előadás


Google Hirdetések