Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichológiai alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichológiai alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Pszichológiai alapismeretek
Tankönyv a pszichológia, pedagógia és andragógia BA szakos hallgatók számára

2 A könyv létrehozásának előzményei
A BA képzés alapismereti tárgyainak tartalmát illetően konszenzus jött létre a felsőoktatási képzőhelyek között

3 A könyv elsődleges célja a „Bevezetés a pszichológiába” című, 3 kredites tantárgy ismeretanyagának átfogása

4 Egy 3 kredites tárgy, amit heti két kontakt óra keretében oktatnak, 90 munka óra alatt elsajátítható ismeretanyagot „követelhet” a hallgatóktól. Ez a kredit szabály irányadó volt a könyv terjedelmének meghatározásához.

5 Ezt a szempontot követve a tankönyv XI nagy fejezetet tartalmaz, számolva azzal, hogy egy egyetemi félév téma tárgyalására nyújt lehetőséget, az adott képzőhely rugalmasan kezelheti, hogy melyik témakört tárgyalja részletesebben.

6 Ez a többszerzős kötet tőmondatokban fogalmazó, lexikon tömörségű, jelenségeket, definíciókat, törvényeket, eredeti szövegeket, alkalmazási példákat és minden területen magyar vonatkozásokat is bemutató hiteles forrás a pszichológia alapismereteiről.

7 A könyv felvállal egy orientáló funkciót, amelynek lényege:
A hallgatók imprintingszerűen szembesüljenek azzal, hogy a pszichológia tudománya a pszichológus szakma művelése egy komplex minden irányba nyitott elmét igényel, karrierre az számíthat aki a természet és társadalomtudományok ismereteinek befogadására és alkalmazására egyaránt képes. Aki a BA szintnél távolabbra tekint az a kezdetektől érezze át, hogy hivatásra készül amelynek gyakorlásához az ismeretek birtoklásán túl személyiségbeli adottságokkal is rendelkezni kell.

8 A könyv egy alapismereti tabló felvázolásán túl az alábbi tartalmi hangsúlyokat kívánja érvényesíteni: Kiemelt szerepet kap a pszichológia biológiai alapjainak tárgyalása annak hangsúlyozásával, hogy a pszichológia tudományának természettudományi gyökerei szinte minden pszichológiai jelenség és folyamat elemzésénél fontosak. Nagyobb hangsúly esik a módszertanra, a matematikai statisztika szerepének kiemelésére, és annak bemutatására, hogy a pszichológia az empirikus tényekre alapozó kísérleti tudomány, amely mind elméleteinek (törvényeinek) mind gyakorlati metodikáinak objektív ellenőrzését követeli meg. Mivel a könyv alapvető célja a pszichológia tudomány ismereteibe való bevezetés nagyobb terjedelemben kerülnek tárgyalásra a kötetben olyan témakörök amelyek a tudomány történetében viták középpontjában álltak és amelyek felé a mindennapok embere is érdeklődéssel fordult.

9 külön fejezetet kap a tudat kérdésköre, a tudatos és nem tudatos folyamatok és jelenségek különbségeinek viselkedést meghatározó szerepének elemzése a pszichológiai mérés és tesztelés tudományos szempontjainak bemutatása, a tudományon kívüli és a szakszerű tesztelés és diagnosztika lényegi különbségének példákkal illusztrált tárgyalása Új eleme a kötetnek a felsőoktatásban eddig megjelent tankönyvekhez képest a kiemelkedő tudósok bemutatása, eredeti szövegeik beépítése és a magyar szakemberek hozzájárulásának ismertetése a pszichológia tudomány fejlődéséhez.

10 I. BEVEZETÉS A MODERN LÉLEKTAN TÖRTÉNETÉHEZ
II. A PSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI III. A PSZICHOLÓGIA BIOLÓGIAI ALAPJAI IV. A MEGISMERÉSI FOLYAMATOK ALAPJELENSÉGEI V. ÉRZELMEK ÉS MOTIVÁCIÓ VI. A TUDAT KÉRDÉSKÖRE A PSZICHOLÓGIÁBAN VII. A SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEI VIII. A TÁRSAS ÉLET JELENSÉGEI IX. A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÉS AZ ÉLETKOROK PSZICHOLÓGIÁJA X. A PSZICHOLÓGIAI MÉRÉS ÉS TESZTELÉS TUDOMÁNYA XI. A PSZICHOLÓGIA LEGISMERTEBB ALKALMAZOTT ÁGAI

11 I. BEVEZETÉS A MODERN LÉLEKTAN TÖRTÉNETÉHEZ (Győri Miklós, 2 ív)
Laikus és tudományos lélektan A pszichológia tudományának gyökerei és kialakulása Kiemelkedő iskolák és életművek a lélektan századi történetében A magyar pszichológia története és hozzájárulása e tudomány fejlődéséhez A pszichológia helye a tudományok közt A pszichológia néhány jellegzetessége napjainkban

12 II. A PSZICHOLÓGIA MÓDSZEREI (Gősiné Greguss Anna és Székely Anna, 2 ív)
Bevezetés (Célok; A tudományos módszer; Etikai kérdések a pszichológiában) Leíró módszerek (Vizsgálati terv; Vizsgálati módszerek) Kísérleti módszerek (Kísérlettervezés) Adatfeldolgozás, adatelemzés és értelmezés (Leíró statisztika; Korrelációs elemzés; Matematikai statisztikai következtetés) Publikálás (Közlemények felépítésének vázlata és elve)

13 III. A PSZICHOLÓGIA BIOLÓGIAI ALAPJAI (Molnár Márk, 2 ív)
A pszichofiziológia helye a pszichológiában és az idegtudományokban Az idegrendszer szerkezeti felépítése Az idegtudományokban-pszichofiziológiában használt fontosabb vizsgálómódszerek Pszichofarmakológia Érzékelés és percepció A mozgás és szabályozása Alvás és bioritmusok A figyelmi folyamatok és tudatműködés pszichofiziológiai alapjai A tanulás alapmechanizmusai Emlékezés Érzelmek Stressz A ”belső környezet” szabályozása, anyagcserefolyamatok A szexuális magatartás pszichofiziológiája

14 IV. A MEGISMERÉSI FOLYA- MATOK ALAPJELENSÉGEI
Észlelési folyamatok (Dúll Andrea, 1 ív) 2. Az emlékezés konstruktív természete (Kónya Anikó, 2 ív) 3. Az emberi nyelv és kommunikáció alapfolyamatai (Győri Miklós és Hahn Noémi, 2 ív) 4. Az emberi gondolkodás (Ragó Anett, 1 ív)

15 V. ÉRZELMEK ÉS MOTIVÁCIÓ
Az érzelmek és a stressz pszichológiája (Urbán Róbert, 2 ív) A motiváció és az érzelem viszonya Pozitív és negatív érzelmek Az érzelmi élet és a stressz 2. A motiváció (Gősiné Greguss Anna, 2 ív) A motiváció meghatározása és alapfogalmai A motiváció elméletei Elsődleges homeosztatikus motivációs rendszerek Elsődleges nem-homeosztatikus motivációs rendszerek Kognitív motiváció Az emberre jellemző (humánspecifikus) motiváció Az emberi motívumok rendszerei

16 VI. A TUDAT KÉRDÉSKÖRE A PSZICHOLÓGIÁBAN (Bányai Éva és Varga Katalin, 2 ív)
A tudat természete, helye a pszichológiában A tudattal kapcsolatos alapfogalmak: a tudat szintjei, szempontjai, a normál éber tudat jellemzői A modern tudat-tudattalan felfogást megalapozó empirikus bizonyítékok Patológiás állapotokhoz kötődő főbb tudatzavarok Módosult tudatállapotok A tudat mai elméletei

17 VII. A SZEMÉLYISÉG-PSZICHOLÓGIA ALAPKÉRDÉSEI
1. A személyiség értelmezésének és tanulmányozásának különböző megközelítései (V. Komlósi Annamária, 3 ív) A személyiség meghatározásának szempontjai A személyiség evolúciós és biológiai értelmezése Diszpozicionális személyiség-megközelítés Pszichoanalitikus értelmezések A neoanalitikus perspektívák Tanulásközpontú megközelítések Fenomenológiai értelmezések Kognitív és önszabályozás hangsúlyú megközelítések 2. A személyiségkutatás módszerei (Oláh Attila, 1 ív) A személyiség tanulmányozásnak tudományos kritériumai A személyiség megismerésének objektív útja Amikor a tanulmányozottól tudjuk meg, hogy milyen is ő: önbeszámolón alapuló mérési technikák A projektív technikák elve és típusai

18 VIII. A TÁRSAS ÉLET JELENSÉGEI (Kiss Paszkál, 4 ív)
A társas élet tudományos vizsgálata Vélemény, véleményformálás: attitűdök szerepe a személyiségben és a társas viselkedésben Csoport: a társas viszonyok tipikus színtere

19 IX. A PSZICHOLÓGIAI FEJLŐDÉS ÉS AZ ÉLETKOROK PSZICHOLÓGIÁJA
1. Kognitív fejlődés (Egyed Katalin, 2 ív) Bevezetés – célok, kérdések A fejlődéspszichológia céljai A fejlődéspszichológia legfontosabb kérdései A legfontosabb elméleti megközelítések a kognitív fejlődéspszichológiában Bölcsőtől a sírig 2. A fejlődés és a szocializáció összefüggései (Szabó Laura, 2 ív) Szocializáció a családban Bowlby kötődéselmélete A temperamentum és a szülő-gyerek interakciók kapcsolata A biztonságos kötődés jelentősége A szülők nevelési stílusa Nevelési stílusok és társas kompetencia A nézőpont átvétel képességének fejlődése A nézőpont átvétel jelentősége Serdülőkori identitásállapotok

20 X. A PSZICHOLÓGIAI MÉRÉS ÉS TESZTELÉS TUDOMÁNYA
1. Pszichometriai alapismeretek (Nagy Henriett, 1 ív) A pszichometria úttörői A pszichológiai tesztek jellemzői A pszichológiai tesztek kidolgozásának folyamata 2. A pszichológiai tesztek fajtái (Oláh Attila, 1 ív) A tudományon kívüli és a szaktudományos tesztelés és diagnózis közötti különbség lényege A képesség mérés eszközei A személyiség hatékony és deficites működését ellenőrző tesztek Az egy és több dimenziós próbák

21 XI. A PSZICHOLÓGIA LEGIS-MERTEBB ALKALMAZOTT ÁGAI
1. A klinikai és az egészségpszichológia (Urbán Róbert, 1 ív) - Klinikai pszichológia - Egészségpszichológia 2. Munka-, pedadógiai- és tanácsadáspszichológia (Murányi Irén, 1 ív) Munka- és szervezetpszichológia Pedagógiai pszichológia Tanácsadás pszichológiája

22 A kötet adatai: Cím: Pszichológiai alapismeretek
Fejezet írók: Bányai Éva, Dúll Andrea, Egyed Katalin, Gősiné Greguss Anna, Győri Miklós, Hanh Noémi, Kiss Paszkál, V. Komlósi Annamária, Kónya Anikó, Molnár Márk, Murányi Irén, Nagy Henriett, Oláh Attila, Ragó Anett, Szabó Laura, Székely Anna, Urbán Róbert, Varga Katalin Fejezet szerkesztők: Bányai Éva (V.), Csépe Valéria (III.,IV), Varga Katalin (VI.), Kalmár Magda (IX.), Oláh Attila (I., II., VII., VIII., X.) Ritoók Magda (XI.) Szerkesztő: Oláh Attila Szakmai lektor: Czigler István Tördelő: Markó Krisztina Támogató: HEFOP Terjedelem: 442 oldal


Letölteni ppt "Pszichológiai alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések