Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Másodlagos jog bevezetés Bándi Gyula. Szempontok Kiindulás: EUMSZ 288-296. cikk Szempontok: Hatálybalépés Alkalmazási kör Környezetvédelmi szerep.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Másodlagos jog bevezetés Bándi Gyula. Szempontok Kiindulás: EUMSZ 288-296. cikk Szempontok: Hatálybalépés Alkalmazási kör Környezetvédelmi szerep."— Előadás másolata:

1 Másodlagos jog bevezetés Bándi Gyula

2

3

4

5 Szempontok Kiindulás: EUMSZ 288-296. cikk Szempontok: Hatálybalépés Alkalmazási kör Környezetvédelmi szerep Tagállami feladatok Kötelezettség jellege

6 Rendelet C-203/96. „35. A Dusseldorp cég és a Bizottság véleménye szerint a rendelet (ez a hulladékok nemzetközi szállítását szabályozó 258/93. sz. rendelet – Szerző megjegyzése) a hulladékok tagállamok közötti szállításának teljes harmonizálását célozta meg, tehát elviekben az utóbbiak csak azokban az esetekben ellenezhetik a nemzetközi szállítást, amelyekre a rendelet lehetőséget ad…”

7 Rendelet EUMSZ 288. cikk Hatálybalépés, 20 nap OJ, vagy határozott nap Egységesítés, Közvetlen hatály, közvetlen kötelezés Tagállami feladatok megjelennek (eljárás, szervezet, hatályon kívül helyezés, kapcsolatrendszer, stb.)

8 Irányelv EUMSZ 228. cikk Hatályba lép 20 nap OJ 2-3 év általában Jogközelítés, jogharmonizáció Jogalkotást vár el Kötelező, kivételesen közvetlenül hatályos

9 Irányelv típusai Francia égetők ügye – C-60/01.) „25. A Bizottság jogalkotási gyakorlata azt mutatja, hogy jelentős eltérések lehetnek azok között a kötelezettségek között, amelyeket az irányelv a tagállamra hárít, és ennek következtében hasonlóképpen ilyen különbségek lehetnek az elérni célzott eredmény tekintetében. 26. Egyes irányelvek azt kívánják meg, hogy tagállami szinten jogszabályokat alkossanak, és ezek közigazgatási és igazságszolgáltatási felülvizsgálat körébe tartozó módon érvényesüljenek… (itt az ítélet a félrevezető hirdetésekre vonatkozó 84/450/EGK irányelvre hivatkozik példaként – Szerző megjegyzése). 27. Más irányelvek azt kívánják meg, hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az általános és nem számszerűsíthető módon megfogalmazott célok teljesüljenek, miközben bizonyos mérlegelési lehetőséget engednek a szükséges intézkedések természetét illetően… (példaként a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv egyes szabályai jelennek meg – Szerző megjegyzése). 28. Más irányelvek pedig azt kívánják meg a tagállamoktól, hogy nagyon pontos eredményeket érjenek el meghatározott határidon belül… (példaként itt egyebek között a fürdésre alkalmas vizek minőségéről szóló 76/160/EGK irányelv látható - Szerző megjegyzése).”

10 Határozat A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2014. október 9.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő meghatározásáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (5) bekezdésére, (1) mivel: … (9)A Bizottság az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 13. cikke értelmében az információcserével foglalkozó fórum létrehozásáról szóló, 2011. május 16-i határozattal (2) létrehozott egy fórumot a tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervek képviselőiből.(10)A 2010/75/EU irányelv 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2013. szeptember 20-án megkapta a 2011. május 16-i határozattal létrehozott fórum véleményét az ásványolaj- és gázfinomításra vonatkozó BAT- referenciadokumentum javasolt tartalmával kapcsolatban, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé tette.(11)Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/75/EU irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével, (2) MELLÉKLET AZ ÁSVÁNYOLAJ- ÉS GÁZFINOMÍTÁSRA VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK

11 Határozat EUMSZ 288. cikk Hatálybalép közzététellel, közléssel Sajátos kérdések, számos esetben végrehajtás Meghatározott cél, alkalmazás Kötelező, tartalma szerint, lehet közvetlenül hatályos is.

12 Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Magyarország 2014. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Magyarország 2014. évi konvergenciaprogramját 10796/1/14 REV 1 Brüsszel, 2014. június 18. (12) … Különösen az áfacsalások elleni küzdelem hatékonyságának erősítése érdekében indokolt lenne az ellenőrzési intézkedések szigorítása (14) A magyarországi üzleti környezetet a szabályozási keret gyakori változtatásai és az ágazatok egyre nagyobb számában a korlátozott verseny jellemzi. AJÁNLJA, hogy Magyarország 2014 – 2015 -ben tegyen intézkedéseket a következők érdekében 3. Atársaságok számára stabil, a jelenleginél kiegyensúlyozottabb és egyszerűsített adórendszert hozzon létre, mégpedig többek között azáltal, hogy kivezeti a torzító hatású ágazati különadókat. Csökkentse az alacsony jövedelmű munkavállalók adóterhét, egyebek mellett a környezetvédelmi adók hatékonyságának javításával. Különösen az áfacsalások visszaszorítása érdekében erősítse meg az adószabályoknak való megfelelés javítására irányuló intézkedéseket és összességében csökkentse a megfelelés költségeit

13 Jogszabály szerkezete 1. Cím az intézmény, amelyeik elfogadta a kérdéses normát; megjelöli a norma típusát (rendelet, direktíva, határozat, javaslat); hivatkozási szám, amely három részből áll - évszám, sorozatszám és a Szerződés (ma már EU); azt a dátumot, amikor a normát elfogadták; a norma tárgykörét. 2. Felhatalmazások A kérdéses jogi norma érvényességéhez meg kell jelölni az elsődleges jogi alapot 3. Preambulum és hivatkozások Részletesen l. később 4. Tartalom A norma lényegi része, tartalma cikkere osztott. Mellékletek 5. Záró rendelkezések

14 IED mint példa A/ Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) B/ Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére, rendes jogalkotási eljárás keretében, mivel: C/ Preambulum, 48 tétel

15 (2)A „szennyező fizet” és a megelőzés elvével összhangban az ipari tevékenységekből származó környezetszennyezés megelőzése, csökkentése és, amilyen mértékig csak lehet, megszüntetése érdekében ki kell alakítani a főbb ipari tevékenységek szabályozásának általános kereteit, amely a környezeti károkat elsődlegesen a forrásnál hárítja el, biztosítja a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást, és figyelembe veszi szükség esetén az ipari tevékenység helyszínéül szolgáló hely gazdasági helyzetét és helyi sajátosságait. (3)A levegőbe, vízbe vagy a talajba történő kibocsátások egymástól független csökkentésére vonatkozó, eltérő megközelítések a környezet egészének védelme helyett a szennyezés egyik környezeti elemből a másikba való átkerülését segíthetik elő. Ezért indokolt egy olyan integrált megközelítés kialakítása, amely a levegőbe, a vízbe és a talajba történő kibocsátások megelőzését és csökkentését, a hulladékgazdálkodást, az energiahatékonyságot és a balesetmegelőzést is magában foglalja. Egy ilyen megközelítés hozzá fog járulni az Unióban azonos versenyfeltételek eléréséhez is az ipari létesítmények környezeti teljesítményére vonatkozó követelmények összehangolása révén.

16 (27)A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló aarhusi egyezménynek (15) megfelelően a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő hatékony részvétele szükségszerű ahhoz, hogy lehetőség nyíljon a nyilvánosság számára az adott határozatok szempontjából lényeges vélemények és aggályok kifejezésére, illetve a döntéshozók számára azok figyelembevételére, növelve ezzel a döntéshozatali folyamat számonkérhetőségét és átláthatóságát, valamint hozzájárulva a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések tudatosításához és a meghozott döntések támogatásához. A nyilvánosság érintett tagjai számára biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való jogot, hozzájárulva ily módon az emberi egészség és a jólét követelményeinek megfelelő környezetben való élet jogához. (15) (46)Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó kötelezettség csak azokat a rendelkezéseket érinti, amelyek tartalma a korábbi irányelvekhez képest jelentős változtatásnak minősül. A változatlan rendelkezések átültetésére vonatkozó kötelezettség a korábbi irányelvekből adódik.

17 D/ elfogadta ezt az irányelvet: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikk Tárgy Ez az irányelv az ipari tevékenységekből származó környezetszennyezés integrált megelőzésére és csökkentésére vonatkozó szabályokat határozza meg. Emellett olyan szabályokat tartalmaz, amelyeket a szennyező anyagok kibocsátásának megelőzésére vagy, ahol az nem lehetséges, a levegőbe, vízbe vagy a talajba történő kibocsátások csökkentésére és a hulladék keletkezésének megelőzésére dolgoztak ki a környezet egészének magas szintű védelme érdekében. 10. cikk Hatály Ezt a fejezetet az I. mellékletben meghatározott és – adott esetben – a kapacitásra vonatkozóan ugyanitt megállapított küszöbértékeket elérő tevékenységekre kell alkalmazni. I. MELLÉKLET A 10. cikkben említett tevékenységek kategóriái (Ez az IPPC engedélyezési lista (314/2005. rendelet 2. melléklet))... IX. MELLÉKLET A. RÉSZ A hatályukat vesztett irányelvek és későbbi módosításaik

18 E/ VII. FEJEZET A BIZOTTSÁG, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 71. cikk Illetékes hatóságok A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek felelősek az ezen irányelvből származó kötelezettségek végrehajtásáért. 72. cikk A tagállamok által benyújtott jelentések (1)... A tagállamok az információt elektronikus formátumban teszik hozzáférhetővé.... (3) A tagállamok 2016. január 1-jétől minden évben kimutatást készítenek az ezen irányelv III. fejezetének hatálya alá tartozó valamennyi tüzelőberendezésből származó kéndioxid-, nitrogénoxid- és porkibocsátásról, valamint az ezen berendezésekbe irányuló energia- bevitelről.... (4) A tagállamok 2016. január 1-jétől évente jelentik a Bizottságnak az alábbi adatokat:

19 73. cikk Felülvizsgálat (1) A Bizottság 2016. január 7-ig, és azt követően háromévente a 72. cikkben említett információk alapján ennek az irányelvnek a végrehajtását felülvizsgáló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.... A jelentést szükség szerint jogalkotási javaslatnak kell kísérnie.... 74. cikk A mellékletek módosításai Ezen irányelv rendelkezéseinek a tudományos és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazíthatósága érdekében... a Bizottság a 76. cikkel összhangban és a 77. és 78. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el. 75. cikk A bizottság eljárása (1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

20 76. cikk A felhatalmazás gyakorlása (1) A Bizottság felhatalmazást kap a 48. cikk (5) bekezdésében és a 74. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 2011. január 6-tól számított ötéves időszakra.... (2) Mihelyt elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Bizottság arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot. (3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó, Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit a 77. és a 78. cikk határozza meg. 77. cikk A felhatalmazás visszavonása (1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 48. cikk (5) bekezdésében és a 74. cikkben említett felhatalmazást.... 78. cikk A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások...

21 79. cikk Szankciók A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az így előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok e szankciókról 2013. január 7-ig, továbbá az azokat érintő valamennyi későbbi módosításról is haladéktalanul értesítik a Bizottságot. 80. cikk Átültetés a nemzeti jogba (1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ITT KÜLÖNBÖZŐ HIVATKOZÁSOK... 2013. január 7-ig megfeleljenek. A tagállamok ezeket a rendelkezéseket ugyanezen időponttól kezdődően alkalmazzák.... (2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 81. cikk Hatályon kívül helyezés...

22 82. cikk Átmeneti rendelkezések (1)... 2014. január 7-től alkalmazzák, a III. fejezet és az V. melléklet rendelkezéseinek kivételével. (2)... 2015. július 7-től alkalmazzák a III. és IV. fejezet és az V. és VI. melléklet kivételével. (3)... 2016. január 1-jétől alkalmazzák. (4)... 2013. január 7-ét követően nem alkalmazzák többé a 2001/80/EK irányelvet.... (8) Az 59. cikk (5) bekezdését 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.... 83. cikk Hatálybalépés Ezen irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. 84. cikk Címzettek Ezen irányelvnek a tagállamok a címzettjei. Kelt Strasbourgban, 2010. november 24-én.


Letölteni ppt "Másodlagos jog bevezetés Bándi Gyula. Szempontok Kiindulás: EUMSZ 288-296. cikk Szempontok: Hatálybalépés Alkalmazási kör Környezetvédelmi szerep."

Hasonló előadás


Google Hirdetések