Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alcím. 2014-es üzleti évre is alkalmazhatók Eddig: az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alcím. 2014-es üzleti évre is alkalmazhatók Eddig: az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval."— Előadás másolata:

1 Alcím

2 2014-es üzleti évre is alkalmazhatók

3 Eddig: az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak

4  fogalmat kiegészítik azzal, hogy ilyen hibának és hibahatásnak minősülnek a szerződések, megállapodások, a számviteli bizonylatok utólagos módosításával dokumentált, beszámolóval lezárt üzleti évet (éveket) érintő gazdasági események könyvviteli elszámolásban rögzítendő jellemzőinek utólagos módosítása is

5  Használat időtartama eléri vagy meghaladja a lízingtárgy élettartamát, és  A lízingbevevő a szerződés megszűnésekor a lízingtárgyat ellenérték nélkül vagy a piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron megszerezheti, vagy  A fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét

6  a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),

7 d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét – amely a lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos –, valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését.

8  a számviteli törvény több szabályát is Ft-ban meghatározott értékhatárokhoz köti  devizában beszámolót készítő vállalkozásoknak rögzítik, hogy az értékhatárokat milyen árfolyamon számítsák át  MNB által az adott időpontra vonatkozóan közzétett, hivatalos devizaárfolyamon

9  Az új Ptk. számos esetben hivatkozik a saját tőke évközi megállapítására,ugyanakkor nem szabályozza, hogy a beszámolót, közbenső mérleget mennyi ideig lehet figyelembe venni.  A szabályozás egységességét az új Pkt-ban kellett volna megoldani, ehelyett  A számviteli törvényben került szabályozásra, hogy a közbenső mérleget – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a mérlegfordulónapját követő hat hónapig lehet figyelembe venni a saját tőke alátámasztására.

10  A számviteli törvény előírása szerint, ha egy eszköz használata, rendeltetése a besorolást követően megváltozik, mert a tevékenységet, a működést már tartósan nem szolgálja, vagy fordítva, akkor annak besorolását meg kell változtatni.  A törvénymódosítás egyértelművé teszi, hogy az átsorolást a használat, a rendeltetés megváltozásakor kell végrehajtani.

11  A törvénymódosítás egyértelművé teszi, hogy a tulajdonos tőketartalékba csak és kizárólag alapításkor, illetve jegyzett tőke emelésekor, az alapítással, a tőkeemeléssel egyidejűleg – annak részeként – helyezhet vagyont  Megjegyzem ez eddig is így volt  Ptk továbbra sem szabályozza az „ázsió” mértékét

12  Új Ptk szerint nemcsak pénzben teljesíthető  Apportképes eszköz átadásával is teljesíthető  Számviteli törvény szerint értékesítésként kell elszámolni az átadást  Áfa tv. szerint is értékesítés az eszközátadás  Eszköz bekerülési értéke a tulajdonosok által elfogadott piaci érték

13  Tulajdonosnál az elszámolás: = értékesítés elszámolása T 31- K 91-97, 467 (piaci érték) T81-86 – K 1-3 (könyv szerinti érték) = pótbefizetés átadásának elszámolása T 413-414 – K 31

14  Átvett pótbefizetés elszámolása, átvételkor, az elfogadott értéken T 1-3 – K 414 = probléma: vannak nem osztható eszközök  Visszaadás elszámolása T 31- K 91-97, 467 (piaci érték) T81-86 – K 1-3 (könyv szerinti érték) = pótbefizetés visszaátadásának elszámolása T 414 – K 31

15  Bizalmi vagyonkezelés esetén is a bizalmi vagyon tartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből is teljesíthető hozamfizetés.  A bizalmi vagyonkezelés során a kezelt vagyonra szóló tartós követelés értékvesztésének, illetve annak visszaírásának elszámolása során a piaci érték meghatározásakor a kezelt vagyon üzleti év mérlegfordulónapjára kimutatott saját tőkéjének összegét kell figyelembe venni (nemcsak az induló vagyont, tartalékot, mérleg szerinti eredményt).

16  A törvénymódosítás pontosítja, hogy a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokat is, valamint a kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolásokat is, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan át kell értékelni (megjegyzem, hogy eddig is át kellett az időbeli elhatárolásokat értékelni).

17  A törvénymódosítás új előírása szerint az áfa törvény szerinti üzletág átruházásakor az üzletág átruházásáért kapott, az átadott eszközök – átadott kötelezettségek értékével csökkentett – piaci értékét meghaladó ellenértékét nettó árbevételként kell elszámolni (a vevő pedig ezt a többletértéket mutatja ki üzleti vagy cégértékként).

18  A törvénymódosítás új előírása szerint egyéb bevételként/egyéb ráfordításként kell kimutatni az áfa törvény szerinti közvetett pénzvisszatérítési akció keretében kapott (járó), adott (fizetendő) engedmény összegét (eddig az ilyen jogcímen adott-kapott engedményeket, mint pénzeszköz végleges átadás/átvételt a rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások között kellett elszámolni).

19  Az új Ptk. az átalakulás fogalmába nem érti bele az egyesülést, szétválást, így ezt a számviteli törvényen keresztül kellett vezetni (tartalmi változást az eddigi gyakorlathoz viszonyítva azonban nem jelent).  A betéti társaság, közkereseti társaság vagyoni betéteire utaló elnevezéseket az új Ptk. miatt meg kellett változtatni egyéb társasági részesedére (tartalmi változást az eddigi gyakorlathoz viszonyítva azonban ez sem jelent).

20  a közfelügyeleti hatóság kötelezheti a könyvvizsgálót a könyvvizsgálói jelentése visszavonására, illetve új könyvvizsgálói jelentés kibocsátására  a vállalkozás a visszavonást követő 90 napon belül köteles az ismételt könyvvizsgálat elvégzéséről gondoskodni

21  Hatályon kívül helyezve az, hogy az exportértékesítés nettó árbevételét csökkenti a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási és rakodási-raktározási költség.  Fuvarszámlát igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni (a fuvarszámlát nem kell megbontani).  Hatása, hogy több iparűzési adót kell fizetni.

22  Az új Ptk. szabálya alapján a késedelmi kamat fizetési kötelezettség a késedelembe esés napján beáll, így azt kötelezettségként kell kimutatni, ezért a passzív időbeli elhatárolások közül a fizetendő késedelmi kamat hatályon kívül helyezésre került.

23  Az új Ptk. előírása alapján a törvénymódosítás szabályozza, hogy a fizetendő/kapott sérelmi díjat is a kártérítésekhez hasonlóan kell elszámolni (egyéb bevétel, egyéb ráfordítás)  Mérlegkészítés időpontjáig befolyt összeg egyéb bevétel  Mérlegkészítés időpontjáig fizetendő sérelmi díj egyéb ráfordítás

24

25 - a tagi követelésnek a társaság rendelkezésére bocsátása T 36 – K 332 - tőkeemelés cégjegyzékbe való bejegyzés alapján: = a jegyzett tőke emeléseT 332 – K 411 = a tőketartalékba-helyezés könyvelése T 332 – K 412 Valójában a tulajdonos a társasággal szembeni követelését átengedte a társaságnak - így a társaságnak önmagával szemben lesz követelése (36) - és önmagával szemben van kötelezettsége (45), tehát összevezetendők: T 45 – K 36

26  a jegyzett tőkén felüli vagyon (eredménytartalék, tőketartalék) terhére  feltételei az új Ptk. szerint pl. kft.-nél = háromnegyedes taggyűlési határozat, létesítő okirat módosítása = a felemelt törzstőke nem haladja meg a saját tőkét = van törzstőkén felüli vagyon, amit a beszámoló, a közbenső mérleg igazol (hat hónapos szabály)

27 Feltételei az Szt. szerint a beszámoló, közbenső mérleg szerint a mérleg szerinti eredmény, szabad tőketartalék, eredménytartalék fedezi a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg = a lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét könyvelése a jegyzett tőke emelésének a cégjegyzékbe történt bejegyzése napjával: T 412, 413 – K 411

28  Értékelési tartalék, lekötött tartalék terhére nem lehet jegyzett tőkét emelni = értékelési tartalék=értékhelyesbítés = lekötött tartalék a lekötés jogcíme szerint oldható fel  Lekötött tartalékból egy esetben: ha megelőző években volt feltételes tőkeleszállítás jövőbeni veszteség fedezetére és azt nem használták fel

29  Lehetséges, de az Szt. vagyonmérleg összeállítására vonatkozó szabályok betartásával  Fontos: a jogutód vagyonmérlegében negatív saját tőkeelem nem lehetséges = ha azt másik tőkeelemből nem lehet kinullázni, akkor vagyoni hozzájárulás kell a tulajdonosnak teljesíteni

30 Osztalékelőleg fizetése jellemzően a közbenső mérleg alapján (feltételei, mint az osztaléknál) Ptk szerint csak közbenső mérleg alapján, éves beszámoló nem lehet a fedezetvizsgálat dokumentuma Gt. ismerte a hathónapos szabályt, az új Ptk.-ban nincs ilyen (Szt. szabályozza) Nem kell a társasági szerződésben rendelkezni róla

31 Ha a jóváhagyott osztalék kötelezettségként kimutatott összegének teljesítése nem pénzeszközzel történik, akkor a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kell elszámolni. Feltétele (Gt.) - társasági szerződésben kell rendelkezni róla Új Ptk: = kft-nél nincs ilyen szabály = rt-nél továbbra is alapszabályban rendelkezni kell róla 31

32 ha az osztalék nem pénzben kerül „kifizetésre”, akkor = az egyéb eszközt az értékesítés szabályai szerint a könyvekből ki kell vezetni T 31-36 – K 91-97, 467 és T 81-87 – K 1,2,3 (az eszközök értékesítése piaci értéken) = majd be kell számítani a követelést: T 4792 – K 31-36 = az eszközökben történő „kifizetés” csak az szja- val, eho-val csökkentett összegig terjedhet, ha a magánszemély az szja-t, az eho-t külön nem fizeti be

33 Kft  Saját üzletrészét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna (tőketartalék nem lehet fedezet)  A saját üzletrészért nyújtandó ellenérték fedezetének megállapítása (beszámoló vagy közbenső mérleg hat hónapos szabály).

34 Rt  Saját részvényét nem szerezheti meg ellenérték fejében, ha osztalék fizetéséről sem határozhatna.  Nincs a fedezet dokumentálására külön szabály!

35  Új Ptk. szerint adózott eredményből is feltölthető a jegyzett, de be nem fizetett tőke  Számviteli tv. nem szabályozza ennek elszámolását, tv. módosítás szükséges  Ptk szabályából hiányzik a fedezetvizsgálat

36  „Lassú”, folyamatos tőkevesztés Ha a társaság az egymást követő két üzleti évben nem rendelkezik a társasági formához tartozó előírt jegyzett tőke összegének megfelelő saját tőkével, akkor a társaság tulajdonosai kötelesek a 2. év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a saját tőke pótlásáról gondoskodni. Ha ezt elmulasztják, akkor 60 napon belül megszűnik a társaság, vagy át kell alakulnia olyan társasággá, amely követelménynek eleget tesz. 36

37  A Gt-ben a közgyűlés, taggyűlés időpontját legfeljebb három hónappal megelőző mérlegfordulónapra összeállított közbenső mérleggel lehetett dokumentálni, hogy a saját tőke helyreállt, ezért nem kell tulajdonosi intézkedést hozni.  Ptk nem tartalmaz ilyen szabályt  Ptk nem teljes üzleti évre hivatkozik! 37

38 Hirtelen tőkevesztés  kft a saját tőke felét,  rt a saját tőke egyharmadát elveszíti

39


Letölteni ppt "Alcím. 2014-es üzleti évre is alkalmazhatók Eddig: az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval."

Hasonló előadás


Google Hirdetések