Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYEK A MINDENNAPOK GYAKORLATÁBAN 2008. április 2. Pölöskei Gáborné regionális igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYEK A MINDENNAPOK GYAKORLATÁBAN 2008. április 2. Pölöskei Gáborné regionális igazgató."— Előadás másolata:

1 A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYEK A MINDENNAPOK GYAKORLATÁBAN 2008. április 2. Pölöskei Gáborné regionális igazgató

2 Ellenőrzések a közoktatási intézményekben A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII.23.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17.§(1) bekezdése, és 17/B.§-a A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 35.§ i) pontja Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

3 Tanév rendje ( 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet) Tanítási idő: 180/181 nap – 5 ill. 6 tanítás nélküli munkanap Szorgalmi idő: 2007. szeptember 3. – 2008 június13. A szorgalmi idő befejező és kezdő időpontja nem módosítható! Őszi, Téli, Tavaszi szünet A szünetek kezdő és befejező napja módosítható. + szünet adható A tanulók felügyeletéről gondoskodni kell! Országos kompetenciamérés: 2008.május 28.

4 OKÉV ellenőrzési feladatai Kt. 95/A.§ alkalmazás tanügyi dokumentumok osztály-, csoportlétszám balesetvédelem a tanulói óraterhelés egyenlő bánásmód állami vizsga megszervezése eszköz- jegyzék normatívaszabálysértés

5 A csoport-, illetve osztálylétszámtól történő eltérés engedélyezése

6 Hatáskör Fenntartó Max. 20%-kal 1)A nevelési, illetve tanítási év indításánál:  Ha az óvodában legfeljebb két csoport,  Ha az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két osztály működik. 2) A nevelési, illetve tanítási év során:  Új gyermek, tanuló átvétele. Oktatási Hivatal 1) A fenntartó által 20%- kal már megemelt létszám további 10%- kal; 2) Ha a fenntartó saját hatáskörében történő engedélyezésének feltételei nem állnak fenn, max. 20%-kal magasabb létszám engedélyezhető.

7 A létszám megállapításának speciális szabályai /Kt. 3. számú melléklet II. rész 3. pont/ A szakvéleményt kiállító intézmény /14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 10.§, 22.§/ Kettes szorzószámú gyermek/tanuló  Beszédfogyatékos Országos szakértői és rehabilitációs bizottság Fővárosi/megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság  Enyhe értelmi fogyatékos Fővárosi/megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság Pszichés fejlődési zavar miatt  nevelési,  tanulási folyamatban tartósan akadályozott Beilleszkedési nehézségekkel küzdőNevelési tanácsadó  Tanulási nehézségekkel küzdő  Magatartási nehézségekkel küzdő  Felzárkóztató oktatásban vesz részt- Kt. 27.§ (8) bekezdés. - Hármas szorzószámú gyermek/tanuló  Testi fogyatékos Országos szakértői és rehabilitációs bizottság  Érzékszervi fogyatékos (hallás, látás)  Középsúlyos értelmi fogyatékos Fővárosi/megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság  Autista

8 A tanulói óraterhelés

9 Mit ellenőrzünk ? A helyi tantervben: az egyes évfolyamok esetében az óraszámok jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakítása A helyi tantervben előírtak megvalósulnak-e a gyakorlatban az egyes osztályokban: –tantárgyfelosztás, –összesített órarend, –az egyes osztályok órarendjei, –osztálynaplók Nézzük a napi és a heti terhelést SZMSZ, Házirend - A tanítás kezdete, befejezése, szünetek, tanórák hossza

10 Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések megtartása

11 Leggyakoribb hiányosságok: - felvételi eljárás során az elutasító határozatokra vonatkozó előírások - fogyatékosságnak megfelelő személyi és tárgyi feltételek

12 Foglalkoztatás

13 Az ellenőrzés célja – kiemelt területek  A foglakoztatás módjára vonatkozó jogszabályi előírások betartása.  előírt képzettség  büntetlen előélet  Megfelelő számú szakképzett munkaerő áll-e rendelkezésre.  A vezetői megbízás megfelelősége  Nyilvántartja-e a szükséges dokumentumokat, adatokat, (Kt. 2.sz melléklet, Kjt. 5.sz. melléklet)  Külföldiek alkalmazása esetén betartja-e a külföldi munkavállalókra vonatkozó előírásokat.

14 Hol keressük a szükséges adatokat? Tantárgyfelosztás Erkölcsi bizonyítvány Oklevél Szerződés –Kinevezés –Megbízási szerződés

15 A tantárgyfelosztásról –hiányzik a tanárok végzettsége, szakképzettsége, –a kötelező órába beszámítható feladat megjelölése. Nincs erkölcsi bizonyítvány a személyi anyagban. Az óraadó tanároknak nincs személyi anyaga, vagy hiányos. A kinevezések –hiányoznak, vagy –nem írta alá mindkét fél. Nem készítenek továbbképzési programot, beiskolázási tervet. Leggyakoribb hiányosságok:

16 Kötelező tanügyi dokumentumok vezetése, valódisága

17 I. Intézményi alapdokumentumok Alapító Okirat Működési Engedély SZMSZ Házirend Pedagógiai Program

18 Szabálysértés

19 Új területek a hatósági ellenőrzésben 2007. szeptember 1-től Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése:  KIR  A mindenkori tanév rendjében meghatározott tevékenységekkel (felvételi, érettségi, mérés,stb.) kapcsolatos adatszolgáltatások  A tanuló fejlődésének nyomonkövetése– (középisk.kötelezettsége – minden év október 31.)  Pályakövetési rendszer Adatok nyilvánosságra hozatala  Pedagógiai program, SZMSZ, házirend Személyazonosításra alkalmatlan módon: Mérés-értékelés eredménye

20 Jogszabályok által meghatározott kötelező jelleg - eddig miniszteri rendeletekben - Jogszabályváltozás – törvényi szint: Ktv. 99.§ (5) A … mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára. (6) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat - a további feldolgozhatóság céljából - hozzáférhetővé kell tenni. A mérés eredménye intézkedést vonhat maga után Tájékoztató jellegű a nyilvánosság felé is

21 Köszönöm figyelmüket !


Letölteni ppt "A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYEK A MINDENNAPOK GYAKORLATÁBAN 2008. április 2. Pölöskei Gáborné regionális igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések