Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermekjóléti alapellátások Gyvt. VI. fejezet. A gyermekjóléti alapellátások rendszere Gyermekjóléti szolgáltatás – gyermekjóléti szolgálat (szociális.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermekjóléti alapellátások Gyvt. VI. fejezet. A gyermekjóléti alapellátások rendszere Gyermekjóléti szolgáltatás – gyermekjóléti szolgálat (szociális."— Előadás másolata:

1 A gyermekjóléti alapellátások Gyvt. VI. fejezet

2 A gyermekjóléti alapellátások rendszere Gyermekjóléti szolgáltatás – gyermekjóléti szolgálat (szociális munka eszközeivel a gyermek – család - problémáinak kezelése) Gyermekek napközbeni ellátása (saját lakókörnyezetben biztosított gondozás, nevelés) Gyermekek átmeneti gondozása (lakhatás és teljes körű ellátás) Szülő és gyermek közti kapcsolat nem szakad meg, az ellátás igénybe vétele alapvetően önkéntes (de hatósági intézkedéssel is elrendelhető)

3 Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális munka módszereivel és eszközeivel – Gy testi és lelki egészségének – Családban való nevelésének elősegítése – Veszélyeztetettség megelőzését, megszüntetését – Családjából kiemelt gyermek visszahelyezését Feladata – Gyermeki jogokról való tájékoztatás – Gyermek fejlődését biztosító ellátásokról való tájékoztatás és a hozzáférés elősegítése – Családterv, pszichol, nevelési, eü., mentálhigiénés tanácsad és hozzáférés mgszervezése – Válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, ellátáshoz való hozzájutás megszerv – Hivatalos ügyek intézésének segítése – Szabadidős programok szervezése

4 Gyermekjóléti szolgáltatás feladata – Veszélyeztetettség megelőzése Észlelő és jelzőrendszer működtetése, tevékenységük összehangolása Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és megoldási javaslat készítése Inkubátorokról és az ott örökbefogadási szándékkal való elhelyezés lehetőségéről való tájékoztatás – Veszélyeztetettség megszüntetése Családgondozással a működési zavarok kezelése Családi konfliktusok megoldása Kezdeményezze – gyermekjóléti,, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételét – Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét Javaslat készítése (veszélyeztetettség mértékére tekintettel) – Védelembe vételre – Családi pótlék természetbeni nyújtására – Tankötelezettség teljesítésének módjára – családból történő kiemelésre – Visszahelyezés érdekében Családgondozás a család gyermeknevelési körülményeinek javítására Utógondozói szociális munka a családba való visszailleszkedés segítésére

5 Gyermekjóléti szolgálat Lakosságszámtól függetlenül minden települési önkormányzat köteles ellátni a feladatot Feladatai – Az előbb meghatározott feladatokon túl Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét Meghallgatja a gyermek panaszát és intézkedéseket tesz Védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervét elkészíti Természetben nyújtott családi pótlék pénzflehasználási tervét Szervezi a helyettes szülői hálózatot Nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását segíti Környezettanulmányt készít Új ellátások bevezetését kezdeményezheti a települési önk-nál Biztosítja a gyermekjogi képviselő tevékenységéhez szüséges ehlyiségeket Helyettes szülői férőhelyekről nyilvántartást vezet – Szervezet CSSK, eü. Vagy nevelési-oktatási intézmény szakmai kérdésekben önálló szervezeti egysége Önálló intézmény Gyermekjóléti központ (speciális szolgáltatásokat, programokat nyújtó önálló intézményként működő gyejó) – csak 40.000-nél több lakossal bíró települési önkormánzatok kötelesek biztosítani) – Utcai és lakótelepi szocmunka – Kapcsolattartási ügyelet – Kórházi szocmunka – Készenléti szoglálat

6 Gyermekek napközbeni ellátása Családban élő gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése – akiknek szülei napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni Prioritások (kiknek kell biztosítani) – Fejlődéséhez szükséges az állandó napközbeni ellátás – Egyedülálló vagy időskorú nevel – Akivel együtt a családban 3 vagy több kiskorút nevelnek – kivéve, aki után gyed-et folyósítanak (gyes, gyet-et lehet) – Akiről szülője szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni Ellátási formák – települési önkormányzat köteles biztosítani – nem mindegyiket – Bölcsőde, hetes bölcsőde (10.000-nél több lakos) – Családi napközi – Családi gyermekfelügyelet – Házi gyermekfelügyelet – Alternatív napközbeni ellátás

7 Bölcsőde 3 éven aluli, családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátása – Óvodaértelne gyermek 4. évének betöltését követő aug 31-ig gondozható bölcsiben – Fogyatékos gyermek korai habil és rehab, ill korai fejlesztése 6 éves korig Alapellátáson túl biztosíthat – Időszakos gyermekfelügyeletet, gyermekhotelt – Speciális tanácsadást Miniszter által meghatározott nevelés-gondozás nélküli munkanapra a fenntartónak gondoskodnia kell a gyermekfelügyelet megszervezéséről Fenntartó a nyári szünet idejére gondoskodhat az intézményi gondozás megszervezéséről Bölcsődei felvételnél előnyben részesíteni – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ha szülője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

8 Családi napközi Bölcsődéből, óvodából kiszorulók, iskolások iskolaidőn kívüli nem közoktatási célú ellátása Ellátást nyújtó saját otthonában, vagy más, e célra kialakított helységben nyújtható 20 hetestől 14 éves korú gyermekek számára Legfeljebb 5 gyermek (saját gyermekkel együtt) – Ha egy fogyatékos, akkor max 4 gyermek gondozható – Ha mind fogyatékos, akkor max 3 – Ha van állandó segítő, akkor + max 2 gyermek Max 1 fogyatékos gyermek Öt, vagy annál több családi napközit hálózatba kell szervezni Ellátási megállapodások száma meghaladhatja az egyidejűleg ellátottak létszámát, de egyidejűleg nem lehet többet ellátni

9 Családi napközi biztosítására jogosultak Nagykorú Cselekvőképes Büntetlen előéletű Személyisége és körülményei alapján alkalmas Eredményesen végzi el a jogszabályban meghatározott (térítésköteles) tanfolyamot (29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet – 40 órás, nem bocsátható vizsgára, aki 6 óránál többet hiányzott Nem állnak fenn vele szemben kizáró ok – Büntetlen előéletű ugyan, de a bíróság jogerős ítéletében megállapította büntetőjogi felelősségét tételesen felsorolt bűncselekmények tekintetében – Büntetőjogi következményektől való mentesítéstől számított 5-12 évig – Foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll – Büntetőeljárás van ellene folyamatban – Szf jogát a bíróság jogerősen megszüntette Saját gyermek után normatív állami támogatás nem vehető igénybe

10 Családi gyermekfelügyelet Ellátást nyújtó saját otthonában (más helységben nem nyújtható ↔ családi napközi) Legfeljebb 3 gyermek látható el egyidejűleg ↔ családi napközi 2-4 év közötti gyermekek láthatók el ↔ családi napközi Családi napközi biztosítására alkalmasa személy működtetheti Saját gyermek után normatív állami támogatás nem vehető igénybe

11 Házi gyermekfelügyelet A szülő (tv.kpv.) otthonában biztosított ellátás, ha az időszakos nappali ellátása nappali intézményben nem megoldható és a szülő sem képes azt biztosítani Időtartama a szülő munkaidejéhez igazodik Alkalmasság: megegyezik a családi napközi működtetésére való alkalmassággal Gondozót gondozói díj illeti meg (önrész) – 2. gyermektől az első gyermek utáni 25%-a gyermekenként – Nem haladhatja meg a szülő rendszeres jövedelmének 15%-át, étkeztetés biztosítása esetén 20%-át

12 Alternatív napközbeni ellátás Játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás azért, hogy – Erősítse a szülő és a gyermek közti kapcsolatot – A gyermek szocializációját – Biztosítsa a csellengő gyermekek nappali felügyeletét

13 Gyermekek átmeneti gondozása Célja nem pusztán a nappali felügyelet, hanem a lakhatás és teljes körű ellátás (étkezés, ruházat, mentális és egészségügyi ellátás, gondozás, nevelés) biztosítása Szülő kérelmére vagy beleegyezésével Formái – Helyettes szülő – Gyermekek átmeneti otthona – Családok átmeneti otthona Iskolai oktatást lehetőség szerint iskolaváltás nélkül kell biztosítani Átmeneti gondozás megkezdéséről a gyejót értesíteni kell, hogy elkészítse az egyéni gondozási- nevelési tervet Időtartama: az ok fennállásáig, de max 12 hónapig – Szülő kérelmére további 6 hónappal, ill a tanév végéig meghosszabbítható – Amennyiben nem térhet vissza ennyi idő után sem a családi környezetbe, értesíteni a gyámhivatalt (már az időtartam letelte előtt is lehet) Lakóhelyéről önkényesen eltávozott gyermek számára ideiglenesen biztosítani – Ideiglenes gondozás során fle kell tárni az okokat – Haladéktalanul értesíteni a szülőt – Gyejót – Gyámhivatalt ha a szülő az értesítéstől számított 3 napon belül nem gondoskodik a gyermekről A szülő az átmeneti gondozást nem kéri A családba való visszakerülése ellentétes a gyermek érdekével

14 Helyettes szülő Saját háztartásában biztosítja a gyermek átmeneti gondozását a gondozási-nevelési tervnek megfelelően Az lehet, aki – 24 éven felüli nagykorú büntetlen előéletű – Személyisége, egészségi állapota és a körülményei alapján alkalmas – Nincs vele szemben kizáró ok (családi napközinél meghatározva) – Eredményesen végezte el az előírt tanfolyamot Döntés-előkészítő tanfolyam – 28 órás tanfolyam és közben 3 másfél órás egyéni családértékelő megbeszélés – A tanfolyam időtartama legalább 7, legfeljebb 12 hét – Végén oktatók és a résztvevő együtt döntenek, hogy jelentkezzen-e helyettes szülői, vagy nevelőszülői tanfolyamra, ill. azok közül melyikre » Ha nem javasolják az oktatók, akkor szakértői bizottság dönti el Helyettes szülői tanfolyam – 22 órás, nem vehet részt a záróbeszélgetésen az, aki 3 óránál többről hiányzott Egyidejűleg – saját gyermekekkel együtt – legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti – Indokolt esetben (pl. Testvérek elhelyezése) el lehet térni a létszám előírástól Nevelési díjra jogosult (mint a nevelőszülő) Működtető – Kiválasztja, felkéri, felkészíti és nyilvántartásba veszi őket – Folyamatos szakmai tanácsokkal segíti munkájukat – Nevelési díj és külön ellátmány felhasználását folyamatosan ellenőrzi

15 Helyettes szülői jogviszony Helyettes szülő a tevékenységét speciális, helyettes nevelőszülői jogviszonyban végzi Határozatlan időtartamú (helyettesítésre kivételesen lehet határozott is) Nevelőszülőével megegyező díjazás

16 Gyermekek átmeneti otthona Átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradt gyerekek gyerekek ellátása; célja a gyejóval együttműködve a családba való visszahelyezés 12-40 gyermek teljes körű ellátásának biztosítása – Lakásotthon: legfeljebb 12 gyermek önálló lakásban, családias körülmények közt Önálló helyettes szülőt, vagy helyettes szülői hálózatot működtet (náluk legfeljebb az átmeneti otthoni férőhelyek felének megfelelő számú gyermek gondozható)

17 Családok átmeneti otthona Otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermekkel együttes elhelyezése (velük költözhet a legfeljebb 21 éves testvér is) Befogadja – 2009. évi LXXII. Törvény szerint bántalmazottnak minősülő személyt – várandós anyát – Otthontalanná vált és védelmet kereső szülőt és gyermekét Segítséget nyújt – Gyermek gondozásához, neveléséhez – Jogi, pszichológiai, mentálhigiénés – Átmeneti gondozást kiváltó okok megszüntetésében 12-40 felnőtt és gyermek Krízisközpont: hozzátartozók közti erőszak miatti krízishelyzetbe kerültek, bántalmazott személyek számára – Legfeljebb 8 hétre – Félutas ház szolgáltatást nyújt legfeljebb 5 évre; igénybevétel feltétele Biztosítási jogviszonnyal járó foglalkoztatás Előtakarékossági programban való részvétel Társadalmi reintegrációs programban való részvétel vállalása

18 2009. évi LXXII. Törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról Bántalmazás – Méltóságot – Életet – Szexuális önrendelkezéshez való jogot – Testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység mulasztás

19 Távoltartás Bántalmazó átmeneti korlátozása – Tartózkodási szabadság – Tartózkodási hely szabad megválasztása – Szülői felügyeleti jogát – Gyermekével való kapcsolattartás jogát Távoltartó intézkedés hatálya alatt köteles távoltartani magát – Bántalmazottól – Bántalmazott által életvitelszerűen lakott ingatlantól – A határozatban megjelölt másik személytől – Tartózkodni a bántalmazottal való közvetlen vagy közvetett érintkezésbe lépéstől

20 Távoltartás Ideiglenes megelőző távoltartás – Rendőrség, ha megalapozottan lehet következtetni – 72 órára – Kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését – Fellebbezés nincs, csak bírósági füv 3 napon belül Megelőző távolságtartás – Bíróság nemperes eljárásban (bántalmazott életvitelszerű lakóhelye szerint illetékes helyi bíróság) – Kezdeményezheti Rendőrség Bántalmazott, illetve hozzátartozója – Bíróság a felek személyes meghallgatását legalább egyszer köteles megkísérelni (hivatalból indult eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha egyik fél sem jelenik meg) – Kérelemre indult eljárást meg kell szüntetni, ha a bántalmazott nem jelenik meg és nem menti ki magát – Legfeljebb 30 napra rendelhető el Szabályainak megsértése szabálysértés


Letölteni ppt "A gyermekjóléti alapellátások Gyvt. VI. fejezet. A gyermekjóléti alapellátások rendszere Gyermekjóléti szolgáltatás – gyermekjóléti szolgálat (szociális."

Hasonló előadás


Google Hirdetések