Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai tájékoztató nap

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai tájékoztató nap"— Előadás másolata:

1 Szakmai tájékoztató nap
2015. Február 16. Budapest

2 Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról
Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

3 Az értelmező rendelkezés kiegészítése a szolgáltató fogalmával
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról Az értelmező rendelkezés kiegészítése a szolgáltató fogalmával szolgáltató: gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző személy vagy szervezet, amely nem minősül intézménynek vagy helyettes szülői, nevelőszülői hálózatnak. Az ügyeletet biztosító bölcsőde esetében megállapodás Ha a gyermek törvényes képviselője a nevelés-gondozás nélküli munkanapra, illetve a bölcsődei szünet teljes idejére vagy annak egy részére is igényli a bölcsődei ellátást, erre az időszakra az ügyeletet biztosító intézmény az (5) bekezdésben foglaltak szerint megállapodást köt a törvényes képviselővel. Az ügyeletet biztosító intézménnyel kötött megállapodás nem érinti az ügyeleti időszakon kívül bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyel kötött megállapodást.

4 Bölcsődében nevelési év meghatározása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról A gyermekek napközbeni ellátásának az igénybevételére vonatkozó szabályozás pontosítása A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. Bölcsődében nevelési év meghatározása A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

5 A települési önkormányzatok kötelező feladatainak egyértelműsítése
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról Az ellátási terület bővítése a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények tekintetében A települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 15%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja. A települési önkormányzatok kötelező feladatainak egyértelműsítése A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló kötelezettségének családi napközi formájában is eleget tehet, feltéve, hogy már fenntart legalább egy bölcsődét.

6 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról A költségvetési támogatást igénybe vevő nem állami fenntartókra vonatkozó szabályozás kiegészítése A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat a munkavállalók számára – ide nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket – legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.

7 Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosítása
A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása A 2. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép az egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök – kisgyermeknevelő „F-J”.

8 Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása Pontosítás a bölcsődében ellátható gyermekek életkorára vonatkozóan Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától felvehető a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, b) annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy c) annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja.

9 Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A bölcsődevezető feladata a harmadik életévét betöltött gyermek esetén A bölcsőde vezetője minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének a (2) bekezdés szerinti, harmadik életévüket betöltött gyermekekről. A települési önkormányzat jegyzője a bölcsőde vezetőjének tájékoztatását minden év május 15-éig megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes  kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének. A (2a) bekezdés szerint lejelentett gyermek szülője, törvényes képviselője mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. Munkáltatói igazolás A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

10 Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 A bölcsődei ellátás megszűnésére vonatkozó szabályozás A bölcsődei ellátás megszűnik a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 36. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban, b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 41. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban, c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott bölcsődei nevelési év Gyvt. 42. § (4a) bekezdése szerinti végéig, cb) ha szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő bölcsődei nevelési év Gyvt. 42. § (4a) bekezdése szerinti végéig. Képesítési előírások kiegészítése A vezetői munkakör a kisgyermeknevelő munkakör betöltése esetén a kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA) végzettséggel.

11 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
2. melléklet III/3. ja) alpont Differenciált finanszírozás (SNI 150%, HH 105%, HHH 110%), Ellátottak számának meghatározása (tervezéskor: beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma osztva 235-tel, elszámoláskor: a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges létszáma osztva 235-tel) A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet nem hiányzott.

12 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
Kiegészítő szabályok 5. pont j) alpont A bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben, Nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermeket. Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz – 10 napos hiányzási határérték szempontjából – a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani. Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át. Amennyiben a gyermek az intézményben nem egész hónapra jelenik meg beíratottként, akkor a támogatás a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel.

13 Egyebek Adatok I. félév végéig 7 régióban 203 szervezet több mint 28 Mrd forintból, mintegy új férőhelyet és közel meglévő férőhelyet korszerűsít. Nőtt a bevont települések száma is 2011-ben 345, 2013ban már 397. január 5-ei adatok alapján a bölcsődei férőhelyek száma el nőtt, 20%-al több. 2-3 évesek ellátása 89%, 1-éven aluli (0,3%). Szakképzett kisgyermeknevelők aránya 98%. 2014. évi előzetes adatok alapján a 3 éven aluli gyermekek több mint 16%-a számára elérhető volt a napközbeni ellátás ( %). kiemelt a GYNE fejlesztése ( férőhely)! TOP 1.4-es intézkedés (konvergencia) – 60,64 Mrd Ft, TOP 6.2-es intézkedés (MJV) – 30,04 Mrd Ft.

14 Egyebek EFOP (országos felmérés, szükségletekre vonatkozóan),
TÁMOP „Korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása” című kiemelt projekt. 1 Mrd Ft. Cél, a területen dolgozó szakemberek képessé váljanak az interdiszciplináris és ágazatközi együttműködés keretén belül a családközpontú, koragyermekkori intervenció megerősítésével a rászoruló gyermekek és családjaik prevenciójára, készségek fejlesztésére (ingyenes képzési lehetőség). Ingyenes gyermek étkeztetés kiterjesztésének bővítése a bölcsődében, óvodában (a szülőnek a jövedelméről való önbevallásán (nyilatkozatán) alapul, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a minimálbér 130%-át).

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kovácsné Bárány  Ildikó osztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Népesedéspolitikai Főosztály Családtámogatási és Gyermekjóléti Osztály 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Tel.: Mobil.:  


Letölteni ppt "Szakmai tájékoztató nap"

Hasonló előadás


Google Hirdetések