Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az oktatás folyamata II. Konzultáció Dr. Földes Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az oktatás folyamata II. Konzultáció Dr. Földes Zoltán."— Előadás másolata:

1 Az oktatás folyamata II. Konzultáció Dr. Földes Zoltán

2 A folyamat felépítése, struktúrája (makro- mikro szerkezete) o ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés o a folyamat tervezési szintjei Amiről szó lesz:

3 AZ OKTATÁSI FOLYAMAT STRUKTÚRÁJA 1.A figyelem felkeltése, informálás a célokról 2.Előzetes ismeretek felidézése 3.Az új ismereteket megalapozó tények biztosítása 4.Tények, jelenségek,folyamatok elemzése 5.Fogalomalkotás, következtetések levonása 6.Rendszerezés és rögzítés 7.A tanultak alkalmazása 8.A teljesítmények mérése, értékelése ismeretszerzésalkalmazás rendszerezésrögzítés ellenőrzésértékelés A folyamat mikro- strukturális elemei makro- struktúra

4 Az ismeretelsajátítás és alkalmazás folyamatának szervezése Tanulók, csoportok helyzete Tanári tevékenységek, és elvek -Fejlettség -Sajátosság -Előzetes ismeret -Tapasztalat -Összetétel -Motiválás -Aktivizálás -Érthetőség elve -Szemléltetés -Tudományosság elve -Differenciálás -Fokozatosság elve -Visszacsatolás -Megerősítés

5 5 ISMERETSZERZÉS -A tanulás pszichikus feltételeinek megteremtése motiváció: a figyelem felkeltése, a célkitűzések pontos megfogalmazása eszközei:  a probléma-megfogalmazása  részcélok és feladatok kijelölése  a csoport facilitálása ( + hangulat-érdeklődés felkeltése, kialakítása) - Metodika és munkaforma kiválasztása az új ismeret elsajátításához - A tananyag differenciált elemzése - Induktív-deduktív következtetések levonása, direkt-indirekt bizonyítások - Elsődleges rendszerezések és rögzítések - Az ellenőrzés különböző formáinak és szintjeinek végrehajtása

6 I. Ismeretfeldolgozás frontális osztálymunkában II. Ismeretfeldolgozás csoportmunkában III. Ismeretfeldolgozás individualizált munkában a) hagyományos induktív (empirikus jellegű feldolgozás) a) csoportmunka azonos feladatokkal a) programozott tanulás lineáris programmal b) cselekvésből kiinduló ismeretfeldolgozás b) csoportmunka eltérő feladatokkal b) programozott tanulás elágazó programokkal c) problémából kiinduló ismeretfeldolgozás c) csoportmunka speciális programozott anyaggal c) számítógéppel segített tanulás d) alkalmazó jellegű deduktív ismeretfeldolgozás e) vita és szeminárium jellegű tanulói munkát biztosító ismeretfeldolgozás f) önálló tanulói megfigyelés, ill. tanulói kutatáson alapuló ismeretfeldolgozás

7 7 ALKALMAZÁS FŐ CÉL, ÉS FELADAT : az ismeretek tudatosítása, alkalmazási körének kiszélesítése 1)Az alkalmazás fogalmi tisztázása, értelmezése, gyakorlati „hasznossága” 2)Az alkalmazás különböző szintjeinek bemutatása 3)Az alkalmazások osztályozásának megadása RENDSZEREZÉS 1)Elsődleges rendszerezés (tanóra/ aktuális ismeretek kötése) 2)Parciális rendszerek kialakítása (tematikus egység/ ismeretek belső rendszerek kiépülése) 3) Komplex rendszerek kialakítása (tantárgyra, ill. tantárgyi integráció) a)Elsődleges rögzítés (szakaszos és általános) b)Folyamatos rögzítés (logikai és szinten-tartó) c)Befejező rögzítés (a teljes tananyagra vonatkoztatva) RÖGZÍTÉS

8 8 ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS - CÉLJA, FELADATA - FORMÁI -MÉRÉSMETODIKAI KÖVETELMÉNYEI -OBJEKTIVITÁS, -VALIDITÁS (ÉRVÉNYESSÉG), -RELIABILITÁS (MEGBÍZHATÓSÁG)

9 9 Az ellenőrzés és értékelés helye a tanulási folyamatban FUNKCIÓI FOLYAMATA BEFEJEZÉSE DIAGNOSZTIZÁL Ó Indulási tudás és készségszintet feltáró FELMÉRŐLAPOK KEZDETE A felhasználható előismeretek szint informáló értékelése FORMATÍV A tanulási folyamatot befolyásoló formáló- segítő Gyakorlást szolgáló MUNKA-ÉS FELADATLAPOK SZUMMATÍV A tanulási folyamat lezáró-összegző értékelése Számszerű értékelést nyújt STANDARD MÉRŐLAPOK

10 A tan. Hét Sorsz. A tan. Óra Sorsz. A feldolgozandó téma (sorsz., megnevezése, a ráford. órák száma) A tan. óra sorsz. Feljegyzések (a pedagógus folyamatosan vezeti) Koncentráció: K, Szemléltetés: SZ, Tapasztalatok: T, Egyéb: E. A tan. óra anyaga Új fogalmak Pedagógiai dokumentumok Tanterv Tanmenet Tematikus terv óravázlat ÓraDid. felad. óratíp. TananyagJártasság készség képesség Konc. (külső, belső) A feldolgoz ás módja A felhaszn. eszk. szeml. Alk.Tap. irod. IdőkeretTananyagMódszerek, eszközök

11 Óra Tananyag:A tananyag részletezése: Követelmény:Tapasztalat: 1.Az elektronikus számítógép A számítástechnika története Készítsen kiselőadást a tanultakról. Készítsen kiállítást a számítástechnika történetéről. 2.Az ENIAC A Neumann- elvek Neumann János életrajza A Neumann-elvek ENIAC, EDVAC Készítsen kiselőadást az ENIAC készítéséről. Készítsen kiselőadást Neumann János életéről. 3.Számítógép- generációk I. generáció – elektroncsöves áramkörök II. generáció – tranzisztorok, diódák III. generáció – integrált áramkörök IV. generáció – mikroprocesszorok V. generáció – intelligens gépek Látogasson el a könyvtárba, végezzen kutatómunkát. Keressen a számítástechnika történetével kapcsolatos képeket. Keressen könyveket, amelyek a számítástechnika történetével foglalkoznak. 4.Összefoglalás, értékelés Tanmenet A számítástechnika alapjai

12 Témakör/ór a Didaktikai feladatok/ makro-, mikro szintű Tananyag/ fogalmak, szabályok, törvények Célok/Követelmények jártasság, készség, képességfejlesztés Műanyagok 1- 2.óra Ismeretszerzés: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, szükséges előzetes ismeretek felidézése. Új ismereteket megalapozó tények biztosítása: jelenségek, vegyi folyamatok ismertetése, tanulmányozása, Fogalomalkotás, következtetések levonása, Tanultak alkalmazása; kérdések önálló megválaszolása, ok-okozati összefüggések indoklása Rendszerezés, rögzítés A szerves kémia alapfogalmai, és a kismolekulák átalakításának vegyi folyamatai ismétlés; szerves vegyületek fogalma, csoportosítása, jellemzői: Alkoholok, aldelhidek, szerves savak, zsírok és olajok, szénhidrátok, fehérjék. új ismeret: Polimerizáció, polikondenzáció, poliaddíció. ismeret, megértés, alkalmazás rutin feladatok szintjén; fogalom - meghatározás, képletek értelmezése ábrázolása, tulajdonságok felsorolása az átalakítás vegyi folyamatainak megértése, a definíciók szemléletes értelmezése. 3. óra Ismeretszerzés: Figyelem felkeltése, tanulási célok kitűzése, Új ismereteket megalapozó tények biztosítása: jelenségek, vegyi folyamatok ismertetése, tanulmányozása, Fogalomalkotás, következtetések levonása, Tanultak alkalmazása feladatok megoldása munkalap segítségével. A műanyagok gyártása, gyakorlati jelentősége és felhasználási területe Műanyagok fogalma, vázszerkezete, csoportosítása (eredete, vegyi folyamata, hővel szembeni viselkedés szerint), A műanyagok halmazállapota, társító-anyagok. ismeret, megértés, alkalmazás rutin feladatok szintjén; fogalom- meghatározás, értelmezése, szemléltetése, tulajdonság- funkció ok- okozati kapcsolatainak feltárása, csoportosítás, tulajdonságok felsorolása, beazonosítása példák alapján. Tematikus terv

13 Koncentráció/ Külső-belső Taneszközök/ szemléltetés, prezentáció, multimédia Feldolgozási mód Alkalmazás; feladatok Irodalom Megjegyzés A kémia órán tanultak felelevenítése Kémiai kísérleti taneszköz- modellek, IKT: PPT prezentáció, kivetítő, interaktív tábla, szimulációk az átalakulások megértéséhez, Munkafüzet Frontális munkaforma; tanári-tanulói interaktivitás; vegyületek ábrázolása, egymáshoz való kapcsolódások megfigyelése, Kiscsoportban ill., tanulópárokban; tulajdonságok alapján alkalmazási, felhasználási példák gyűjtése, Önálló munka; feladatlap: kémiai ismeretek áttekintése TK: Fémipari anyag és gyártásismeret I. Munkafüzet Az előző órán tanultak felelevenítése, Környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, Műanyagok technológiai felhasználása, szerkezeti anyagok, (autóipar, építőipar, csomagolástechnológia, textilipar…) Kémiai modellek (molekulák, vegyületek, vázszerkezetek modellezése) IKT: PPT prezentáció, kivetítő, interaktív tábla, Különböző típusú műanyagok, társító-anyagok bemutatása, Munkafüzet Frontális munkaforma; tanári- tanulói interaktivitás, Csoportban tanulói interaktivitás Önálló munka; feladatok megoldása munkafüzetben TK: Fémipari anyag és gyártásismeret I. Mf.

14 óravázlat Az osztály: 10. A Az óra helye a tanmenetben: 5.-6. óra Az óra helye a témakörben: Az óra típusa: új ismereteket feldolgozó óra Az óra feladatai: a Pascal program szerkezetének megismertetése, Pascal program készíttetése. IdőkeretTananyagMódszerek, eszközök 2 perc 10 perc 3 perc 18 perc 12 perc Jelentés, bemutatkozás, témamegjelölés A monitorok kikapcsoltatása, feleltetés  Az algoritmus fogalma  A kör kerületét és területét kiszámító program adatszerkezetének és folyamatábrájának elkészítése. A házi feladat ellenőrzése, a tankönyvek és a füzetek elővetetése 5.-6. Óra A Pascal program szerkezete A Pascal programok felépítése A változók deklarálása Adatbevitel a billentyűzetről Kiírás a képernyőre Számítások Gyakorlati feladat megoldása Egy tetszőleges gömb felszínének és térfogatának kiszámítása. Adatszerkezet, folyamatábra és program készítése Tanári bevezetés 1 tanuló a táblánál felel, és a táblára ír Körbejárás, ellenőrzés Táblára írás és a tankönyv vonatkozó oldalainak magyarázata Diktálás füzetbe Egyéni feladatmegoldás IdőkeretTananyagMódszerek, eszközök 5 perc 30 perc 5 perc 5 perc A Pascal fejlesztői környezet indítása:  MS-DOS parancssor indítása, átlépés a G:\ meghajtóra  F:\BP\BIN\BP paranccsal indítható a fejlesztő környezet A feladat megoldásának folytatása A házi feladat kijelölése: Egy tetszőleges henger felszínét és térfogatát kiszámító Pascal program készítése. Előzetesen az adatszerkezetet és a folyamatábrát el kell készíteni! Az óra befejezése, összefoglalás Táblára írás, diktálás Egyéni feladatmegoldás Diktálás Tanári összefoglalás a tanulók bevonásával

15 A jelen és a jövő Az alábbi képek tükrözik a jelen oktatási folyamat formáit, de már látni, hogy a jövő is megjelenik !?

16 Követelmények/önellenőrző kérdések Ön akkor sajátította el a II. rész tananyagát, ha képes; -az oktatási folyamat strukturális elemeit felsorolni, -példán keresztül be tudja mutatni a mikro strukturális elemeket, -az ismeretelsajátítás és alkalmazás folyamatának szervezési elveit és tevékenységeit példán keresztül jellemezni, -a makro-strukturális fázisokat (ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés értékelés) jellemző példákon keresztül ismertetni/bemutatni, -A pedagógiai dokumentumok (tanmenet, tematikus terv, óravázlat) célját, feladatát, célszerű megjelenési formáit ismertetni, -féléves feladatán keresztül részletesen ismertetni/bemutatni a tematikus terv célját, feladatát, készítésének fő szempontjait.


Letölteni ppt "Az oktatás folyamata II. Konzultáció Dr. Földes Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések